vrijdag 31 januari 2020

Bestuur in volmaakte wetenschap

In de Bijbel staat dat God de mens geschapen heeft. Door de Bijbel veelvuldig te raadplegen wordt al gauw duidelijk dat God niet iets is als een menselijk wezen, met bepaalde beperkingen behept. God wordt uitsluitend gekenmerkt door het goede en is aan geen enkele limitatie onderworpen. Hij heeft ons gemaakt naar Zijn beeld en gelijkenis en Hij heeft ons goed gemaakt. Wij zijn zoals Hij is en omdat Hij Geest is, zijn we het beeld en de gelijkenis van Geest en niet losgeslagen stoffelijk wezens zonder veel andere keuze dan het accepteren van zonde, ziekte en ongeluk. Mrs. Eddy ontdekte dat deze geestelijke waarheid in de Bijbel de basis was van de genezingen van Jezus. God kent Zijn schepping, Hij kent Zijn zonen en dochters. Hij weet dat Zijn geestelijke schepping goed is en bestuurt die in volmaakte wetenschap. Wij kunnen vol vertrouwen hebben in Zijn alwetendheid, die nooit verandert of ten einde komt. Als deze waarheid in ons begrijpen daagt, krijgt gebed iets van zekerheid in het weten dat de goddelijke Liefde altijd voor ons zorgt en worden gevoelens van wanhoop vervangen door de rust en vrede die uit overtuiging voortkomt.

donderdag 30 januari 2020

Geestelijke gelukzaligheid

Mrs. Eddy schrijft in Wetenschap en Gezondheid: “Wanneer wij beseffen, dat Leven Geest is, nooit in of van de stof, zullen wij in dit begrip tot zelfvolledigheid groeien, alles in God, het goede, vinden en geen ander bewustzijn nodig hebben. . . . Een geestelijk leven en geestelijke gelukzaligheid zijn de enige bewijzen, waardoor wij het ware bestaan kunnen herkennen en de onuitsprekelijke vrede ervaren, die voortvloeit uit een alles-omvattende geestelijke liefde.” Geestelijke genezing is niet een kwestie van de stukken van ons leven weer aan elkaar te lijmen om op dezelfde manier weer door te gaan. Geestelijke genezing is het begin van een nieuw leven, een leven dat voor onszelf en anderen getuigenis aflegt dat geestelijkheid, goddelijkheid, de wereld in stand houdt. Dat is de reden waarom de Wetenschap of de goddelijke wet die aan het Christendom ten grondslag ligt, zo belangrijk is. Zij verschaft ons een blik op wat God is en wat de mens is in relatie tot God en in relatie tot anderen. Dan zal blijken dat Gods wet, die leven op aarde beschermt en in stand houdt, het ideaal van de mensheid verwerkelijkt. Geen vergeefse hoop op het cataclysmisch gebeuren van een dag des oordeels waarin met het kwaad wordt afgerekend, maar Gods Koninkrijk hier en nu.

woensdag 29 januari 2020

Een praktische gids

Als literair meesterwerk wordt de Bijbel gekenmerkt door een rijk historisch palet in poëzie en proza waar de ziel van een volk uit spreekt. Lees de Bijbel als getuigenis van geloof en je vindt er de diepten en filosofie die stormen kunnen ontketenen, maar die evenzeer de stormen in de mens kunnen stillen. Als praktische gids voor ons leven staat de Bijbel vol raadgevingen voor de rechte en smalle weg van een ethisch leven. Een kritische lezer zou op het eerste gezicht in de Bijbel allerlei tegenstellingen kunnen ontdekken waar ogenschijnlijk geen oplossing voor wordt geboden - de strijd tussen goed en kwaad, liefde tegenover haat en nijd, trouw versus verraad en bedrog. In dat geval komt iets aan de oppervlakte van het feit dat de Bijbel is ontstaan uit het leven van echte mensen. Leven is niet eenvoudig dat weten we allemaal. Ook de eerste Christenen wisten het. “Heeft niet ieder, die zich zijn menselijke vrede voelen ontvallen, een sterker verlangen naar geestelijke vreugde gekregen?” vraagt Mrs. Eddy. “Het verlies van aardse verwachtingen en genoegens wordt voor menig hart een licht op het opwaarts-voerend pad. De smarten der zinnen leren ons spoedig, dat de genietingen der zinnen sterfelijk zijn en dat vreugde geestelijk is.” Dat is waar de Bijbel over gaat. Hoe in ons - dat is in de wereld - zich een geestelijke liefde ontwikkelt die geen grenzen kent. Dan komt aan het licht wat het betekent een kind van God te zijn.

zondag 19 januari 2020

Geen plaats voor het kwaad

De juiste houding om de dag te beginnen is het uitstralen van de aard en macht van de goddelijke Liefde. Een besef van wat uitstraling in wezen is en wat de goddelijke aard van de ene bron en macht uitmaakt, heft de verkeerde opvattingen over uitstraling op en beschermt het individu voor letsel. Het grootste probleem ligt in het absorberen. Het absorberen van onware suggesties en niet alleen maar in het opnemen van zogenaamde schadelijke stoffen. In Christian Science leren we om ons denken te beschermen tegen agressieve mentale suggesties. Zo zegt de Bijbel: “Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn  de uitgangen des levens” (Spr. 4:23). En Mrs. Eddy schrijft: “Geliefde Christian Scientisten, houdt uw bewustzijn zo vervuld van Waarheid en Liefde, dat zonde, ziekte en dood er niet in kunnen binnenkomen. Het is duidelijk, dat niets toegevoegd kan worden aan een bewustzijn, dat al volkomen gevuld is. Er is geen deur waardoor het kwaad kan binnenkomen en geen plaats voor het kwaad in een bewustzijn, dat geheel van het goede vervuld is. Goede gedachten zijn een ondoordringbare wapenrusting; daarmee toegerust, bent u volkomen beschermd tegen de aanvallen van dwaling van iedere aard. En niet alleen bent u zelf veilig, maar allen op wie uw gedachten rusten, ondervinden daarvan de zegen.” (My. p.210)

zaterdag 18 januari 2020

Dwaalbegrip corrigeren

Berouw en hervorming zijn essentieel voor genezing. Ons denken zal beslist duidelijker blijk geven van de leiding van het goddelijk Beginsel wanneer wij elke gedachte en elk verlangen afwegen op de goudschaal van Waarheid. Een eerste vereiste is geestelijke integriteit in ons denken over onze eigen conditie, over onze medemensen, en over God en Zijn schepping. Een tweede vereiste is een radicale verandering - ja zelfs een volledige transformatie van het menselijk bewustzijn. Dan is er sprake van ware boetvaardigheid. Zijn onze opvattingen wel steeds op het geestelijke gebaseerd - zijn ze goed, van blijvende waarde, rein, vooruitstrevend, rechtschapen? Zo niet, dan kunnen boetvaardigheid en het door eerlijk gebed verkregen inzicht het geestelijk tegengestelde feit aan het licht brengen dat nodig is om het dwaalbegrip te corrigeren. Zo is dat bijvoorbeeld het geval als jaloezie genezen wordt door een diepgevoelde erkenning van de individuele waarde en aangeboren volledigheid van de mens. In plaats van een ander mens te beschouwen als de oorzaak van onze moeilijkheid of beperking of als zou hij iets van waarde hebben dat wij niet bezitten, gaan we inzien dat de mens reeds alle dingen bezit die hij nodig heeft - door weerspiegeling. Laat Gods liefde u leiden.

zaterdag 11 januari 2020

Zaad van Waarheid

Wij kunnen onszelf verdedigen tegen wereldse invloeden die ons liefdevol streven om meer naar Gods gelijkenis te leven, teniet zouden willen doen. Jezus wees op enige van deze verraderlijke invloeden in zijn gelijkenis van de zaaier die uitging om zaad te zaaien (Luk. 8:5-15). In de parabel wordt verhaald dat een deel van het zaad in het midden van de doornen viel en een ander deel in goede aarde. Jezus legde zijn gelijkenis als volgt uit: “Het zaad is het Woord Gods. . . En dat in de doornen valt, zijn dezen, die gehoord hebben, en heengaande verstikt worden door de bekommernissen en rijkdom, en wellusten des levens en voldragen geen vrucht.” Maar de Meester vervolgde: “Dat in goede aarde valt, zijn dezen, die, het Woord Gods gehoord hebbende, het in een eerlijk en goed hart bewaren, en in volstandigheid vrucht voortbrengen. Het zaad van Waarheid ontkiemt en werpt vrucht af in ons leven naarmate we vol toewijding aan ons ware wezen als Gods gelijkenis uitdrukking geven. Dit zaad behoud de volmaaktheid, eeuwigheid en onvergankelijkheid van Waarheid zelf. Misschien laten we dit zaad wel eens aan de kant van de weg vallen, omdat we denken dat de bevelen van Christus niet voor ons bedoeld zijn. Of misschien onthouden we dat zaad voor een tijd de geestelijke grond die het nodig heeft om tot groei en bloei te komen. Of we laten andere belangen de groei van het zaad in de weg staan. Maar wanneer het eenmaal al is het maar de oppervlakte van onze gedachten beroerd heeft, dan blijft het zaad van Waarheid bij ons. Waarheid zelf bereidt ons voor haar zaad te ontvangen en de vruchten ervan te oogsten. 

donderdag 9 januari 2020

Het beeld van Ziel

Eigenlijk hebben wij het recht niet onszelf te identificeren met het beeld en de gelijkenis van God anders dan in het Christelijk verband van onze strijd met ongenezen zonde en het nadrukkelijk streven die te overwinnen. Alleen dan leggen we een hechte basis voor de zekerheid en het besef dat God, het goede, Alles is en dat het kwaad geen plaats, macht of substantie bezit. Wij gaan duidelijker beseffen hoe wij door aanhoudend bidden de zonde moeten uitschakelen telkens wanneer wij ermee geconfronteerd worden - door nederigheid en berouw, door wetenschappelijk begrijpen en aanvaarden van de immer tegenwoordige verlossende invloed van de Christus. Maar waar het hier om gaat is het radicale berouw dat ons leven totaal hervormt. Terecht merkt Mrs. Eddy dan ook op: ‘Wanneer de mens geheel en al beheerst wordt door het ene volmaakte Gemoed, heeft hij geen zondige gedachten en zal hij geen verlangen hebben te zondigen.” (Misc.Wr.blz.198)
Vaak wordt doorzettingsvermogen vereist. Niet alleen moeten wij ons denken corrigeren, wij moeten er ook voor zorgen dat onze daden in overeenstemming zijn met onze idealen. Wij zijn altijd in staat méér te doen om de richting te volgen die Jezus ons heeft aangewezen. Voor zover wij inderdaad volgen, breekt het licht van de Christus door en onderscheiden wij steeds duidelijker de mens in de stralenglans van zijn ware wezen - het beeld van Ziel. Dit geneest.

donderdag 2 januari 2020

De Christus boodschap

De Christus is de boodschap dat God bij ons is, dat het goede overal aanwezig is. Jezus verkondigde die boodschap overal waar hij kwam. En hij toonde aan dat het waar was wat hij zei door de mensen te genezen. Hij was daartoe in staat omdat hij zo zeker wist dat Gods macht altijd aanwezig is. In Wetenschap en Gezondheid p. 332 lezen we: “Christus is de ware idee, die het goede verkondigt, de goddelijke boodschap van God aan de mensen, die tot het menselijk bewustzijn spreekt.” Je kunt je gedachten tot God richten als je angstig bent of verdwaald - en zelfs als je je schaamt over je dwaasheden. Zijn Christus - die boodschap van God dat Hij bij je is en dat alles goed is - is er altijd om je te helpen. De Christus maakt duidelijk wat je doen moet en waar je heen moet. Hoe kunnen we de Christus vinden? Wij kunnen stil zijn en onze gedachten tot bedaren laten komen. Dan kunnen we bidden en luisteren naar Gods stem, die zegt dat Hij onze Vader-Moeder is en ons liefheeft. Dan voelen we ons veilig in het besef dat wij in feite al thuis zijn bij onze Vader-Moeder God.