dinsdag 13 augustus 2019

Mentale koersverandering

Toen Christus Jezus tot zijn volgelingen zei: “Zalig zijn de vreedzamen; want zij zullen kinderen Gods genaamd worden” (Matth. 5:9), was dit geen simpele gemeenplaats. Zijn woorden hadden een diepzinnige betekenis. Het is meer dan enkel gedachtelijk getheoretiseer en vereist dat wij in ons leven zo goed mogelijk de morele en geestelijke eigenschappen van ware Christelijkheid uitdragen, die in essentie bestaan uit liefde voor God en voor onze naaste die zich in daden uit. Het aanleggen van deze liefdesbanden met onze medemensen zal ons ruimschoots in de gelegenheid stellen de waarheid van Christian Science aan te tonen en met steeds groter regelmaat de werkelijkheid te zien dat God het enige Gemoed is. Lot, neef van de aartsvader Abraham, was door de engelen des Heren gewaarschuwd de stad te verlaten alvorens die totaal vernietigd werd. (Gen. 19:1-29). Lots vertrek symboliseert een koersverandering van veel groter belang, namelijk de achterlating van stoffelijke geloofsvormen en praktijken die tot vernietiging leiden - dwalingen als zedeloosheid, koppigheid, ongehoorzaamheid aan de goddelijke wet en vertrouwen op iets buiten God. Dit “vertrek” is eigenlijk niet een lichamelijke daad, maar een mentale koersverandering. Op die manier zullen wij gisting veroorzaken in de mentale atmosfeer. Onze stappen moeten naar een geestelijker visie op individuele basis genomen worden. Deze verandering kan nooit bij wet geregeld worden, omdat die moet plaatsvinden in het eigen hart en het eigen gemoed. Ons geestelijk bewustzijn ontwikkelt naarmate wij steeds oprechter gaan verlangen de wet van God te begrijpen en te gehoorzamen. In het ideale geval leiden wij een dergelijk leven niet uit angst voor de straf, maar uit liefde voor Gods goedheid en majesteit. En God is de bron van al het goede.

Geen opmerkingen: