zaterdag 24 augustus 2019

Bewijzen van waarheid

Christian Science geeft ons inzicht in de wetten waarop de genezingen van Christus Jezus en zijn discipelen waren gebaseerd. Door deze wetten ontdekken we dat ziekte nooit ongeneeslijk of fataal is, maar slechts een sterfelijk of stoffelijk geloof is. Door de genezingen die hij verrichtte gaf onze Meester de bewijzen van deze waarheid. Hij straalde zozeer de Christus uit dat hij in staat was iets van Gods liefde voor de mens over te brengen aan hen die voor genezing naar hem toe kwamen en iets van die liefde in hun ervaring te brengen. De mentale hervorming die daardoor plaatsvond had de fysieke genezing tot gevolg. De Christus komt altijd tot ons om moed te geven, te troosten, ons te verzekeren dat de Vader ons liefheeft. om ons te genezen en leven te schenken. Christus Jezus geeft ons de verzekering: “Ik ben gekomen, opdat zij het leven hebben, en overvloed hebben.” (Joh. 10:10) Gaf hij geen overtuigend bewijs van zijn belofte toen hij Lazarus uit het graf waar hij vier dagen in gelegen had tot leven wekte? Lazarus’ zuster Martha voegde de Meester vol twijfel toe: “Heere, hij riekt nu al,” in de overtuiging dat zijn lichaam reeds was begonnen te ontbinden. Jezus antwoordde: ”Heb ik u niet gezegd, dat, zo gij gelooft, gij de heerlijkheid Gods zien zult?” (Joh. 11:39,40) Ja, ook wij zullen de glorie Gods zien wanneer wij geloven - wanneer voor ons duidelijk wordt dat de Christus altijd aanwezig is om leven te geven en overvloed - nu!

maandag 19 augustus 2019

Door de Geest geleid

Bent u in de kerk wel eens opgestaan om het laatste gezang mee te zingen om dan te ontdekken dat u eigenlijk zonder veel aandacht naar de dienst had geluisterd? Ofwel voert men als argument aan dat er een lichamelijke of mentale oorzaak voor is, bijvoorbeeld dat men niet voldoende nachtrust heeft gehad, of dat men nu eenmaal niet in staat is om zijn aandacht op iets gericht te houden. In werkelijkheid zijn dit suggesties, te vergelijken met hypnotisme. Hoewel het lijkt of zij voortkomen uit ons eigen denken, ervaren we hetzelfde soort gevolg als wanneer we in een slaaptoestand worden gebracht. Wat we ondervinden is daarom het bedrieglijke effect van suggestie. In zijn brief aan de Christenen in Rome geeft Paulus duidelijk aan dat hij de wijdere implicaties van deze strijd om wakker te blijven goed kende. Hij zegt heel openhartig over zijn eigen ervaring: “Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik . . . Zo vind ik dan deze wet in mij: als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt.” (Rom 7: 19,21) Maar in zijn brief aan de Galaten voegt hij er een heel belangrijk punt aan toe: “. . . indien gij door de Geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet.” (Gal. 5:18) Met andere woorden, we hebben een alternatief voor die aantrekking van de verschillende suggesties als apathie, lijdelijkheid, of gebrek aan gerichte aandacht. Christian Science maakt duidelijk dat we ons ervoor kunnen inzetten iets meer te beleven en te leren kennen van de bezieling van de goddelijke Geest, God - om in feite te begrijpen dat deze Geest het Alles is, de Ene die werkelijk is. Wanneer we ons tot deze grootse werkelijkheid wenden - tot de ene Geest, of het goddelijk Gemoed - dan heeft dat een bezielend gevolg en het geeft ons kracht en energie. ‘Indien gij door de Geest geleid wordt’ gaat dan zoiets betekenen als wakker worden.

zondag 18 augustus 2019

Van aangezicht tot aangezicht

Door diep en ootmoedig gebed wordt de Christus, Waarheid, in ons bewustzijn opgeheven en streven wij ernaar om hem in ons dagelijks leven te gehoorzamen. Onze gebeden geven het antwoord op de eisen die het dagelijks leven ons stelt en ze zijn een oase in de dorre vlakten van het sterfelijk denken. Hier, in tegenwoordigheid van Gods alheid, kunnen wij uitrusten van aardse beslommeringen en vinden inspiratie die ons bewustzijn verheft tot in het geestelijke. Hier komen wij van aangezicht tot aangezicht te staan met God, en vinden wij onze geestelijke zelfheid als Zijn geliefd kind. Naarmate wij gehoor geven aan deze geestelijke  bezieling en de eis voor diepe, geestelijke wedergeboorte aanvaarden, zal ons het gezag dat Christus Jezus ten toon spreidde steeds duidelijker worden. Het was tenslotte de Christus, ten troon verheven in Jezus’ bewustzijn, die hem in staat stelde Gods wil te doen, zelfs onder de druk van Gethsemane en Golgotha. Het was de Christus die Jezus de macht gaf om de zieken te genezen, het kwaad te berispen en om te verkondigen dat het Koninkrijk Gods nabij is.

zaterdag 17 augustus 2019

Zuivere Christendom

Toen zij de Kerk van Christus, Wetenschapper, stichtte, poogde Mrs. Eddy heen te breken door het verwarde web van menselijke opinies naar het zuivere Christendom zoals Jezus ons dat leerde. Zij verwachtte dat aanhangers van Christian Science het goddelijk Beginsel dat de fundering vormde van de leer van Jezus, voldoende zouden gaan begrijpen om zijn voorbeeld op het gebied van genezing te volgen. Zij zag hoe de doelstelling van het leven en de werken van de Meester de universele mensheid omarmde. Met hernieuwde visie op het Christendom en de praktische demonstratie ervan werden dogma’s vervangen door daden; en deze levensvlam van Liefde kan de harten van Christenen opnieuw in gloed zetten en verenigen, teneinde het voorbeeld dat hun Meester in zijn werken gaf uit te dragen. Zijn trouwe volgelinge, Mrs. Eddy, stichtte haar Kerk op de geestelijk grondslag van Christusgenezing. Zij verving rituele godsdienst door de waarheid die door Jezus verkondigd en in praktijk gebracht werd. Er bestond geen kerkelijke hiërarchie in haar opvatting van Kerk. Zij ontdeed de eredienst van stoffelijke priestergewaden. Zij besefte dat genezing slechts kon plaatsvinden op basis van het goddelijk Beginsel dat de mens bestuurt. Wetenschap en Gezondheid (p.141) verklaart:”Voor dit Beginsel bestaat er geen dynastie, geen kerkelijk monopolie. Zijn enig gekroond hoofd is de onsterfelijke souvereiniteit. Zijn enige priester is de vergeestelijkte mens.”

donderdag 15 augustus 2019

Lam Gods

De ogenblikken waarin wij de invloed van de Christus voelen in ons hart, blijven ons steeds dierbaar; zij maken onze onderlinge contacten harmonisch en schenken ons vreugde bij het werk. Dat zijn de momenten waarin wij ootmoedig worden en onze menselijke handelingen zich buigen voor Gods aanwezigheid. Jezus erkende dat hij niets van zichzelf kon doen. Hij verklaarde: “De zoon kan niets van zichzelf doen, tenzij hij de Vader dat ziet doen. (Joh. 5:19)” Zijn afhankelijkheid van God gaf hem gezag. Werelds denken tracht de Christus te onttronen. In beslag genomen door het lichaam, druk bezig zijn met dieet en lichaamsbeweging en met de opwinding der zinnen, wordt ons denken weggetrokken van vertrouwen in God als de bron van al het goede. Zijn dergelijke attracties niet de goden dezer wereld? Christus Jezus heeft gezegd: “. . de overste der wereld komt, en heeft aan mij niets. (Joh. 14:30)” Er was geen plek in zijn zuiver opstandingsbewustzijn waar werelds denken een onderkomen kon vinden. Onze verdediging tegen verkeerde attractie is altijd in Christelijkheid gelegen, die ‘s mensen aangeboren reinheid en onschuld in stand houdt. God geeft de mens in Zijn gelijkenis al het goede; niets kan worden toegevoegd aan zijn vreugde, voldoening en zijn welzijn. Wij leren valse suggesties te ontdekken en af te wijzen, als ze zich aan ons opdringen en dit geestelijk begrijpen van het goede zouden versluieren, want het zijn de vijanden van de Christus. Mrs. Eddy waarschuwt ons: “Beschouw als uw vijand eenvoudig dat wat het beeld van Christus dat u zoudt moeten weerspiegelen, bezoedelt, verminkt, onttroont. Datgene wat het menselijk leven zuivert, heiligt en wijdt, is geen vijand, hoezeer wij er ook onder moeten lijden. (Misc. Writings p. 8)”  Jezus wordt in de Bijbel erkend als het Lam Gods vanwege zijn sublieme zelfopoffering, zijn onschuld en reinheid en zijn onovertroffen liefde. Dit zijn dezelfde Christelijke eigenschappen die wij ten troon moeten verheffen in ons leven.

woensdag 14 augustus 2019

Waken en bidden

Er zijn in feite twee dingen die wij allemaal altijd voor ogen houden: waken en bidden. Mrs. Eddy gebruikte deze twee woorden “waken“ en “bidden” vaak in verband met elkaar. De Monitor laat ons regelmatig zien hoe wij daadwerkelijk over de wereld waken. We kunnen uit deze krant leren welke gedachten er in de wereld bestaan en er voor zorgen dat we daar niet door beïnvloed worden. We weten dat we verkeerde gedachten met gebed kunnen overwinnen en, wat natuurlijk ideaal zou zijn, dat we dit kunnen doen voordat ze vaste voet in ons krijgen. Het is in feite ons wetenschappelijk doel om in te zien dat er slechts één vastheid is, de vastheid van Gods wet, en dat deze verkeerde gedachten onmogelijk vaste voet in ons kunnen krijgen. Als wij de wereld niet in onze gedachten insluiten zal de wereld ons in haar gedachten insluiten. Onze bezielde gedachten zegenen, maar sterfelijke geloofsvormen hebben aan niemand iets goed te bieden. Als we werkelijk zouden inzien dat gebeurtenissen niet anders dan gedachten zijn, dan beseffen we dat onze gedachten dienen te verbeteren om de gebeurtenissen te verbeteren. We moeten de oplossing dus zoeken in het individuele bewustzijn. Niemand hoeft verbijsterd een nucleaire vernietiging af te wachten, want wij kunnen altijd ons eigen denken verbeteren. Het is een individueel iets, een uitdaging aan het individuele bewustzijn. En in de mate dat wij in onszelf alle zelfzucht of vijandschap of afgunst of ongeduld overwinnen, vernietigen wij deze dwalingen, niet alleen voor onszelf als individu, maar helpen we ze voor de gehele wereld te vernietigen.

dinsdag 13 augustus 2019

Mentale koersverandering

Toen Christus Jezus tot zijn volgelingen zei: “Zalig zijn de vreedzamen; want zij zullen kinderen Gods genaamd worden” (Matth. 5:9), was dit geen simpele gemeenplaats. Zijn woorden hadden een diepzinnige betekenis. Het is meer dan enkel gedachtelijk getheoretiseer en vereist dat wij in ons leven zo goed mogelijk de morele en geestelijke eigenschappen van ware Christelijkheid uitdragen, die in essentie bestaan uit liefde voor God en voor onze naaste die zich in daden uit. Het aanleggen van deze liefdesbanden met onze medemensen zal ons ruimschoots in de gelegenheid stellen de waarheid van Christian Science aan te tonen en met steeds groter regelmaat de werkelijkheid te zien dat God het enige Gemoed is. Lot, neef van de aartsvader Abraham, was door de engelen des Heren gewaarschuwd de stad te verlaten alvorens die totaal vernietigd werd. (Gen. 19:1-29). Lots vertrek symboliseert een koersverandering van veel groter belang, namelijk de achterlating van stoffelijke geloofsvormen en praktijken die tot vernietiging leiden - dwalingen als zedeloosheid, koppigheid, ongehoorzaamheid aan de goddelijke wet en vertrouwen op iets buiten God. Dit “vertrek” is eigenlijk niet een lichamelijke daad, maar een mentale koersverandering. Op die manier zullen wij gisting veroorzaken in de mentale atmosfeer. Onze stappen moeten naar een geestelijker visie op individuele basis genomen worden. Deze verandering kan nooit bij wet geregeld worden, omdat die moet plaatsvinden in het eigen hart en het eigen gemoed. Ons geestelijk bewustzijn ontwikkelt naarmate wij steeds oprechter gaan verlangen de wet van God te begrijpen en te gehoorzamen. In het ideale geval leiden wij een dergelijk leven niet uit angst voor de straf, maar uit liefde voor Gods goedheid en majesteit. En God is de bron van al het goede.

zondag 11 augustus 2019

Wetsgetrouwheid

Indien wij ons het leven van Christus Jezus tot voorbeeld stellen en dat voorbeeld volgen, geeft deze combinatie ons een onfeilbare methode om vredestichters te worden en onze ware identiteit als kinderen van God tot uitdrukking te brengen. Ons leven wordt stabieler en minder onderhevig aan de nukken van het stoffelijk denken. Mrs. Eddy schrijft in Wetenschap en Gezondheid p. 96: “Sterfelijke dwaling zal in een morele chemicalisatie verdwijnen. Deze mentale gisting is reeds begonnen en zal voortduren, totdat alle dwaalgeloof heeft plaatsgemaakt voor begrijpen. Geloof is veranderlijk, maar geestelijk begrijpen verandert niet.” In de volgende alinea gaat zij verder: “Naarmate deze vervulling naderbij komt, zal hij, die zijn koers in overeenstemming met de goddelijke Wetenschap heeft bepaald, tot het einde toe volhouden.”  Als wij “onze koers bepalen in overeenstemming met de goddelijke Wetenschap” kunnen wij veel meer doen dan ons eigen leven redden. Ons toenemend geestelijk begrijpen stelt ons in staat in ons eigen leven betere beslissingen te nemen en betere staatsburgers te zijn. De wetsgetrouwheid en vrede die geleidelijk elk aspect van ons eigen leven gaan bepalen, zullen een bemoedigend en genezend voorbeeld zijn voor hen die ons omringen. Door onze individuele gehoorzaamheid aan de ware wet, de wet van God, kunnen wij beginnen het getij te keren dat de wereld zou kunnen meeslepen naar een oorlog - het toppunt van wetteloosheid. Naarmate wij betere “vredestichters” dan “oorlogstichters” worden, zullen wij helpen onszelf en onze wereld uit de sterfelijkheid van Sodom te voeren naar hogere en heiliger grond.

zaterdag 10 augustus 2019

Laat af

Wanneer wij ons overgeven aan de Christus vinden we voldoende hemel om onze dag te verlichten met een licht dat wij kunnen uitstralen door onze goede werken. Mrs. Eddy schrijft in Miscellany. p.131: “Geliefden, wat de genegenheden zuivert, versterkt ze ook, neemt de angst weg, onderwerpt de zonde en schenkt de mens goddelijke macht; wat het karakter veredelt, maakt de mens gelijk nederig, verhoogt en bestuurt hem, en gehoorzaamheid schenkt hem moed, toewijding en succes.” Wanneer wij geconfronteerd worden met een van de talloze aanspraken van ziekte of zonde en de stoffelijke zin zich als onze identiteit opwerpt, dan kunnen we die onwettige poging om de hoogste plaats in ons bewustzijn in te nemen, afwijzen. En met ware nederigheid kunnen we plaats geven aan de Christus - de heer des huizes - om de valse aanspraak van de stoffelijke zin op intelligentie tot zwijgen brengen en te vervangen door het begrijpen van de Christus. Het is een doeltreffende methode om een behandeling in Christian Science te beginnen door eerst de stoffelijke zin tot zwijgen te brengen en dan - nederig -  te wachten tot de geestelijke idee de glorie van de aanwezigheid van Liefde openbaart. En wanneer wij in de nederigheid van ons bewustzijn de Christus ontdekken zal de dwaling opgelost worden en zullen wij duidelijker de ware nederigheid van deze woorden uit de Psalmen ( Ps. 46:11) gaan begrijpen: “Laat af, en weet, dat Ik God ben; Ik zal verhoogd worden onder de heidenen, Ik zal verhoogd worden op de aarde.”

vrijdag 9 augustus 2019

Nederigheid

Veel van de morele en geestelijke eigenschappen die Christus Jezus ons in zijn bergrede adviseert te ontwikkelen, lijken vanuit menselijk oogpunt nogal negatief - min of meer het tegenovergestelde van de positie die wij anders zouden innemen. Maar Christus Jezus sprak zelden vanuit het kader van menselijk gedrag. Zijn maatstaf van beoordeling was de Christus. Zich ontdoen van het stoffelijke teneinde steeds meer de verheffende aanwezigheid en almacht van het geestelijke te ondergaan, maakt ons niet zwak of dwaas. Als we onszelf bevrijden van verkeerde eigenschappen wordt ons duidelijk dat het goede altijd tegenwoordig is en de enige werkelijkheid, en leren we de heerschappij uit te oefenen die ons door God gegeven is. Nederigheid in de context van een stoffelijke opvatting van het bestaan brengt ons in een dilemma. Hoe bescheiden moeten wij zijn ten aanzien van onze bekwaamheden? Is het eerlijk zich te verontschuldigen voor wat goed is in ons? Dit soort nederigheid zou op doeltreffende wijze het menselijk gevoel van identiteit uitwissen en wij komen hiertegen in opstand, omdat wij geen alternatief zien voor hetgene we opgegeven schijnen te hebben. En zo doen we een paar concessies aan de bergrede door wat minder trots zelfbewust en agressief te zijn dan we menen ons te mogen veroorloven. Maar Christus Jezus leerde ons niet om een compromis aan te gaan met de tegenstrijdige eisen van de stoffelijke zin en de geestelijke macht; hij zei: “Zet u op de laatste plaats.” En hij eindigde met : “En die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.” Christus Jezus was niet nederig in de zichzelf-verontschuldigende stoffelijke betekenis van het woord. Hij sprak en handelde met vastberadenheid en gezag. Zeker, op nederige en barmhartige wijze diende en hielp hij de mensheid. Maar de Farizeeën berispen, op het water wandelen en de doden opwekken, waren geen daden van een man die een lage menselijke status nastreeft. Hij raadde ons aan ons vrij te maken van een stoffelijk stelsel van maatstaven. “Ik kan van mijzelf niets doen” is een andere manier om te zeggen: “Steun op uw verstand niet.”

woensdag 7 augustus 2019

Op God vertrouwen

Is het een schande of vernedering om toe te geven dat God de zaken van een bedrijf leidt? Als zakenmensen kunnen we misschien trots zijn op onze bekwaamheid om leiding te geven - totdat er iets mis gaat! Dan beginnen we excuses te zoeken, we wijten het dan gewoonlijk aan iemand anders of aan iets dat ons naar onze mening niet kan worden aangerekend, terwijl we ons gewoonlijk niet realiseren dat we in werkelijkheid alleen dan onze verantwoordelijkheden dragen als God ons bestuurt. Dat God in ieder aspect van ons leven tegenwoordig en actief is, kunnen we óók in onze zakelijke activiteiten bewijzen. Christian Science leert ons hoe op God te vertrouwen, meer dan op menselijke bekwaamheden, zodat we door Zijn onveranderlijke goedheid gezegend worden en getuige zijn van Zijn constante, liefdevolle zorg voor onze aangelegenheden. “Vertrouw op de Heere met uw ganse hart, en steun op uw verstand niet. Ken hem in al uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken.” (Spr. 3:5,6) zegt de Bijbel. Deze woorden houden een goed moreel advies in en geven steun in tijden van een crisis. De gevolgen van het aanvaarden van Gods leiding brengt stabiliteit en dankbare voldoening. We ontdekken de oneindige idee van de eeuwige ontvouwing

dinsdag 6 augustus 2019

Geestelijke vooruitgang

In het laatste deel van het hoofdstuk “Samenvatting’ uit Wetenschap en Gezondheid p. 495 wordt antwoord gegeven op de vraag “Hoe kan ik het snelst vorderingen maken in het begrijpen van Christian Science?” En in dat antwoord komt een zin voor waar sommige lezers zo nu en dan het hoofd over breken. Ze vragen zich dan af waarom die zin daar eigenlijk staat. Mrs. Eddy schrijft: “Ook zult u gaan zien, dat in de Wetenschap geen verkeerde suggesties van de ene sterveling op de andere kunnen overgaan, want er is slechts één Gemoed en dit altijd-tegenwoordige, almachtige Gemoed wordt door de mens weerspiegeld en regeert het ganse heelal.” Kunnen we hieruit niet de conclusie trekken dat de schrijfster ingezien had hoe doorslaggevend dit punt is voor de voortdurende vooruitgang van een ieder die zich er met heel zijn hart toe zet de Christus te volgen? Inderdaad kan het er bij tijden wel op lijken alsof er een wet is die zich tegen geestelijke vooruitgang verzet. Het lijkt dan of er een gevoel van zwaarmoedigheid over ons ligt, haast alsof er gedachten zijn die suggereren of die geloven dat geestelijke zaken niet een stimulans inhouden en ons vooruit helpen en alsof het materialisme dat wel zou hebben. Maar door vollediger dan ooit te steunen op het zuiver wetenschappelijke feit dat er één Geest, één Gemoed of God is en niets anders, bereikt men een helderheid van denken zoals men zich die tevoren nauwelijks kon voorstellen. We leven er geheel van op, in plaats van slechts half wakker te zijn. We ontdekken dan op de meest onverwachte wijze dat ons leven en ons doel in het bestaan uit God voortkomen.

maandag 5 augustus 2019

Bevrijd van angst

Wanneer we ons in gebed tot God wenden, kunnen we de ondersteunende macht van God en de leiding van het goddelijk Gemoed tot een werkelijkheid maken en het bewijs geven dat Liefde ons voorziet van ideeën en inspiratie. Wij kunnen het koninkrijk der hemelen binnen in ons voelen. Dan hebben wij ons werk gedaan om met de juiste mentale houding de dag te beginnen - met het inzicht dat het resultaat is van weerspiegeling of uitdrukking - het uitstralen van de aard en macht van de goddelijke Liefde. De liefde die van iemands bewustzijn uitgaat of erdoor weerspiegeld wordt, neutraliseert elk kwaad dat ertegen gericht is. Haat wordt altijd ongedaan gemaakt door zijn tegengestelde, de goddelijke Liefde. Dat werd door Christus Jezus aangetoond in zijn overwinning over zijn tegenstanders. De uitstraling van Geest - de weerspiegeling van de goddelijke natuur of de Christus - neutraliseert het geloof aan moord, vernietiging, aantasting of dood. Ware uitstraling is geestelijk, zuiver, heilzaam. De mens brengt deze goddelijke intelligentie van Liefde tot uitdrukking. Zoals bij elk gebed en metafysische redenatie vernietigt het het geloof in een onware of schadelijke opvatting. Wanneer we ontdekken dat de almacht van de goddelijke Liefde betekent dat het kwaad geen macht heeft, worden we bevrijd van de angst voor het kwaad  in wat voor vorm het zich ook voordoet. De mens is “met Christus verborgen in God” (Kol. 3:3). Buiten het bereik van de dwaling of het kwaad en wij kunnen dat bewijzen.

zondag 4 augustus 2019

Ontwaken

‘Het ene volk zal tegen het andere opstaan,’ voorspelde Jezus, ‘en het ene koninkrijk tegen het andere. En er zullen grote aardbevingen wezen in verscheidene plaatsen, en hongersnoden, en pestilentiën; er zullen ook schrikkelijke dingen, en grote tekenen van de hemel geschieden . . . En dit zal u overkomen tot een getuigenis.’ (Lukas 21:10,11,13) Wat moeten wij met deze voorspelling beginnen? Gaan wanhopen? Nee, ontwaken! Het hoofd opwaarts heffen! Dit alles aangrijpen als een kans om te getuigen van de genezende Christus. Het rijk van de genezende Christus is het individuele bewustzijn. Daarin openbaart de verlossende Waarheid zichzelf als een genezende Wetenschap, praktisch in dagelijkse aangelegenheden en in staat ons en hen die wij liefhebben veilig en geborgen te houden. Mrs. Eddy geeft een verklaring van de mentale gisting die het einde van de dwaling voorafgaat en deze aankondigt (Wetenschap en Gezondheid p.96). De problemen waarmee wij in deze tijd geconfronteerd worden, dwingen ons tot betere bewijzen van Waarheid, dwingen ons naar dat hogere rijk van denken en handelen waar bijgeloof wordt uitgeworpen, waar geloof in kwaad, noodlot, voorbeschikking en de onafwendbaarheid van rampen en grote slachtingen wordt overwonnen. Christian Science stelt ons in staat de onscheidbaarheid van God en de mens geestelijk te begrijpen en daardoor in steeds hogere mate in ons leven uit te dragen. Een dergelijk leven in Christus neemt de verwachting van rampspoed weg en brengt ‘s mensen onbedreigde bestaan als Gods eigen zoon aan het licht.

zaterdag 3 augustus 2019

Een wetenschappelijke waarheid

In sommige situaties kan het, wanneer we ons tot Gemoed, God, wenden, aanvankelijk lijken alsof we een hopeloze strijd voeren tegen vermoeidheid of leegte of tegen een gevoel dat geestelijke dingen gewoonweg nooit zinvol schijnen te zijn. Maar wanneer we doorzetten, zullen we merken dat serieuze pogingen om de constante alomtegenwoordigheid van Geest te beseffen, ons werkelijk vrij maakt van vroegere neigingen. We merken dat we geboeid raken in een besef van geestelijke werkelijkheden dat aan een stuk door onze belangstelling houdt en vol leven is. Door onze vaste wil slagen we er niet alleen in om zo nu en dan voorkomende afdwalingen van bewust denken te boven te komen, maar we ontwaken in zekere mate uit de algemene droom van het stoffelijk denken, met zijn vaagheid, zijn zinnelijkheid, zijn gebrek aan individualiteit, zijn onbewust conformisme aan wat anderen denken en doen. Op deze wijze wakker worden betekent een andere werkelijkheid zien, met nieuwe en vruchtbare inzichten, met bewuster beleving van de liefde voor anderen, met het vermogen om te genezen en te handelen naar het goede dat we inzien.  Dat we in staat zijn tot grotere waakzaamheid komt voort uit het feit dat volledig bewustzijn onze ware aard uitmaakt, het werkelijke wezen van de mens is. Waakzaamheid is in ons karakter; slaap en apathie behoren daar niet toe. Mrs. Eddy schrijft in Wetenschap en Gezondheid, p249. : “God sluimert nooit en Zijn gelijkenis droomt nooit.” We zouden kunnen stellen dat dit een fundamentele waarheid over de mens is - zo fundamenteel dat het een wetenschappelijke waarheid is.

vrijdag 2 augustus 2019

Wat is de Christus?

Zijn er in het leven werkelijk ziektes en situaties waaruit geen uitweg is en die ongeneeslijk zijn? Niet voor de Christus, die geneest en verlost, nu en ieder moment, in iedere situatie. Wat is de Christus? De Christus is de verlossende Waarheid, het goddelijk licht dat van God uitgaat en zoveel geestelijke klaarheid, warmte en helderheid heeft dat duisternis, kou en angst in haar straling verdwijnen. Christus geeft de zekerheid dat God ons liefheeft en dat niets een scheiding kan teweeg brengen tussen God en de mens; geeft het gelukzalige inzicht dat wij God, of Leven, Waarheid en Liefde als onze Vader en Moeder hebben. Door de Christus winnen we voortdurend aan begrijpen dat wij in waarheid Gods geestelijke ideeën zijn en dat het sterfelijk leven met al zijn ziekte zonde en dood ons nooit kan aantasten. Door de Christus vinden we meer en meer steun in de heldere overtuiging die Geest ons geeft, dat God, of het goede, Alles is. Door de hele Bijbel heen vinden we bewijzen van de werking van de Christus. Vooral in het Nieuwe Testament lezen we over genezingen van tal van ziektes die door de mensen voor ongeneeslijk werden gehouden. Jezus gaf als onze Wegwijzer op zo volmaakte wijze uitdrukking aan de Christus dat zijn wezen op unieke wijze de Christus belichaamde. Zijn werk werd een richtsnoer voor alle tijden. Ook zijn discipelen gaven door inzicht in wat hij hun leerde de bewijzen van de genezende Christus in het vernietigen van ziekten, zonden, gebrek en zelfs van de dood.

donderdag 1 augustus 2019

Goddelijke oneindigheid van het goede

In Wetenschap en Gezondheid schrijft Mrs. Eddy: “Als Jezus Lazarus uit de droom, de waan, van de dood wekte, bewees dit, dat de Christus een verkeerd begrip kon verbeteren.” (W&G p.493) Door Christian Science leren we de mens te zien als een geestelijk idee, die door God, Liefde, is geschapen en die voor immer het goddelijk Leven weerspiegelt. We zullen steeds duidelijker zien en begrijpen dat de mens onvernietigbaar is, naarmate we deze Wetenschap bestuderen, die voor ons de Bijbel opent, en we ons de waarheden ervan eigen maken. De mens is door God, het goddelijk Gemoed geschapen, niet stoffelijk, maar geestelijk. En dit Gemoed - de ene IK BEN, zoals de Bijbel zegt - kent alleen de goddelijke oneindigheid van het goede. In Hem is niets dat onvolmaakt is, niets dat disharmonisch is, geen ziekte. En zo kan ook de mens in weerspiegeling geen ziekten of onvolmaaktheden inhouden of uitdrukken. In Unity of Good (p. 7) vertelt Mrs. Eddy dat het feit dat God geen ziekte kent haar hielp een ernstig geval van kanker te genezen: “Toen ik het duidelijkst inzag en het zuiverst aanvoelde dat het oneindige geen ziekte kent, heeft dit mij niet van God gescheiden, maar mij zo aan Hem gebonden dat het mij in staat stelde op staande voet een kanker te genezen die de halsslagader reeds had aangetast. In deze geestelijke toestand was ik in staat om ontwrichte beenderen weer op hun plaats te brengen en de stervenden op te wekken tot onmiddellijke gezondheid.”