woensdag 31 juli 2019

Nieuwe geestelijke visie

Wat verwachten wij van onze kerkdienst? Proberen wij onbevangen de nieuwe geestelijke visie, de nieuwe stellingname, de lichamelijke genezing te absorberen die wij zouden verwachten indien wij zouden weten dat God tot ons sprak? En Hij is het die tot ons spreekt - door de openbaring van Waarheid in de Bijbel en Wetenschap en Gezondheid. Wetenschap en Gezondheid  geeft ons de geestelijke ontdekking van Mrs. Eddy en haar ervaring van een nieuw en oneindig begrijpen van de goddelijke Liefde als Beginsel, waaruit de onweerstaanbare genezing volgt van ziekte en zonde. Deze ontdekking maakt de Bijbel actueel - geeft een grote en bezielde visie op wat het boek der boeken in werkelijkheid bevat en hoe praktisch het is in deze tijd. Als nooit tevoren wordt ons denken in beroering gebracht zodat we de macht voelen van de bijbelse boodschap over de verhouding van de mens tot een oneindig goede God. En plotseling worden de verhalen over Jezus’ genezingen even realistisch als de verslagen over de gebeurtenissen van vandaag. Op het tijdstip van haar ontdekking liet Mrs. Eddy de menselijke opvatting los voor de goddelijke impuls. Zij schreef alleen maar neer waarvan zij zeker was dat God het haar aangaf. Haar bereidwilligheid om daaraan strak te gehoorzamen was de reden waarom zij alleen de ontdekster is van het wetenschappelijk Christelijk genezen. Het was een ervaring zonder enige mystiek, iets bovennatuurlijks, of vervorming door persoonlijke zin, tekenen dat het menselijk gemoed probeert het goddelijke te omvatten of het voor te stellen. En op dat punt dat zij het menselijke losliet voor het goddelijke, was het natuurlijk het goddelijke dat voor het menselijk begrip geopenbaard of aan het licht gebracht werd. Over deze goddelijke Wetenschap en haar genezend effect schrijft Mrs. Eddy: “Deze heeft door alle eeuwen heen gezag als Christus’ openbaring van Waarheid, van Leven en van Liefde, die onaangetast blijft, zodat een ieder haar begrijpen en toepassen kan.” (Wetenschap en Gezondheid p.98)

dinsdag 30 juli 2019

Doen van de "werken"

Wij geloven in het ene Gemoed, Geest, en niet in een tegengesteld gemoed of sterfelijk gemoed, dat suggereert dat Geest een tegengestelde heeft, de stof. Wij geloven dat er slechts één, onsterfelijke Ziel is, de bron van onsterfelijkheid, en daarom geloven wij niet in de werkelijkheid van een tegenovergestelde macht, zonde of sterfelijkheid genaamd. Wij geloven dat er één betrouwbare, wetmatig Beginsel is; daarom weerleggen wij dat er sprake kan zijn van wetteloosheid, ongeregeldheid, wanorde, of ongehoorzaamheid. Wij geloven dat één Leven, één Waarheid, één Liefde is en dat betekent dat wij stelling nemen tegen het geloof dat er dood in Leven zou zijn, dwaling in Waarheid, onbestendigheid of haat in Liefde. Het dierlijk magnetisme suggereert dat het macht heeft, maar deze bewering wordt ongedaan gemaakt door het goddelijk feit dat God, het goede, de enige macht is. Het dierlijk magnetisme, dat geen machtiging of macht tot handelen bezit, kan alleen maar voorstellen dat wij zijn suggesties aanvaarden als onze eigen gedachten. Maar als wij weigeren gehypnotiseerd te worden en te geloven dat die suggesties onze eigen gedachten zijn, dan kunnen wij er niet toe gebracht worden ze in daden om te zetten. Het dierlijk magnetisme is in essentie altijd kwaad. En het probeert invloed te krijgen in ons denken door suggesties te vermommen alsof het onze eigen gedachten zijn. De subtielere vormen van het kwaad waarvoor wij in het bijzonder waakzaam moeten zijn, maken gebruik van allerlei sterfelijke neigingen. Dat is dan ook het gebied waar wij onze strijd moeten voeren tegen het dierlijk magnetisme, of die nu de vorm aanneemt van boosheid, bezorgdheid, pijn of angst. Door de Wetenschap begrijpen wij dat deze suggesties niet onze eigen gedachten zijn, omdat ze niet afkomstig zijn van het ene Gemoed. En wij moeten ervoor zorgen dat wij ze niet tot onze eigen gedachten gaan maken door ze te koesteren. Waarom is het dagelijks beschermend werk zo belangrijk? Omdat het genezing brengt. Genezingen zijn de mijlpalen die de vooruitgang aangeven van de individuele Christian Scientist. Deze genezingen zijn vaak lichamelijk, maar ze kunnen net zo goed betrekking hebben op financiële moeilijkheden of sociale problemen. Alle genezingen houden wedergeboorte in. Groei gebeurt niet plotseling. Het is het gevolg van natuurlijke ontwikkeling door het doen van de “werken”. “Naar zijn werken zal hij geoordeeld - en gerechtvaardigd of veroordeeld - worden,” luidt de laatste zin die Mrs. Eddy schreef in “Waakzaamheid in plichtsbetrachting”.

maandag 29 juli 2019

Eén herder

Wanneer het denken oprecht is en ontvankelijk voor de geestelijke zin, wordt het natuurlijke en innige verband duidelijk dat er in de lespreek bestaat tussen het boek Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift en de Bijbel. Verdere geestelijke groei brengt de overtuiging dat Wetenschap en Gezondheid de Heilige Schrift bevestigt en verklaart zoals geen ander boek in de menselijke geschiedenis. En het toenemend geestelijk inzicht van de mensen zal de onweerstaanbare logica bemerken deze twee boeken tot één herder te maken, vrij van persoonlijke inlassingen of opmerkingen - zodat de zuiverheid van Gods Woord de mensheid kan leiden tot geestelijk begrijpen. Mrs. Eddy was er stellig van overtuigd dat het weergeven van de pure boodschap van de twee boeken van groter betekenis zou zijn dan een persoonlijke preek. Eens gaf zij commentaar op de mogelijkheid dat mensen zouden kunnen komen om haar te horen spreken en dan teleurgesteld zouden zijn wanneer zij ontdekten dat zij niet aanwezig was. Zij schrijft: “Uw tweevoudige en onpersoonlijke herder, de Bijbel en ‘Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift’, is bij u; en het Leven dat zij geven, de Waarheid die zij toelichten, de Liefde die zij demonstreren, is de grote Herder die mijn kudde voedt en hen ‘aan zeer stille wateren’ voert. Door mijn persoonlijke tegenwoordigheid of welk woord ook van mij mogen uw gedachten niet afgeleid of afgewend, uw zinnen bevredigd of uw zelf gerechtvaardigd worden.” (Misc.Wr. p. 322)

zaterdag 27 juli 2019

Gods gedachten

Gods gedachten - in de mens en de hele schepping tot uiting gebracht - drukken Hem uit, vertegenwoordigen Hem. God en de mens zijn een eenheid zoals oorzaak en gevolg. Omdat de mens de uitdrukking van God is, bezit de mens al de karakteristieke eigenschappen van God, die Geest is, volmaakt, eeuwig volkomen goed. Deze wetenschappelijke waarheid van de eenheid van de mens met God is de Christusidee van het zoonschap.  Jezus was zo doordrongen van het bewustzijn van Gods almacht, alomtegenwoordigheid en alwetendheid dat hij de Christus werd genoemd, de gezalfde. Dit bewustzijn dat God weerspiegelt - ofwel de Christus - bevrijdt het mensdom van alle kwaad, niet door een strijd met het kwaad, maar doordat het geen besef van kwaad kent. In dit besef ontwaken wij ons tot ons werkelijke wezen als geïndividualiseerde uitdrukking van God. Door in iedere situatie de alheid van God te erkennen en te bevestigen, vervullen wij de geestelijke en morele wet. Wij stijgen tot de vervulling van onze bestemming als de weerspiegeling van God. In de werkelijkheid van het zijn bestaat er geen identiteit, geen ding, geen idee, dat ook maar iets bevat dat niet voortkomt uit God, de bron van het geschapene. God is Alles-in-alles; en Zijn oneindige manifestatie, de mens en het heelal, wordt voor eeuwig in deze volmaaktheid in stand gehouden. Als we ons bewust worden van de alheid van God en de eenheid van de mens met God, vernietigt dat de subjectieve toestanden van een verondersteld bewustzijn dat van God gescheiden is. Als ons bewustzijn door het goddelijke geïnspireerd is, ervaren wij iets van de altijdaanwezige, nimmer onderbroken harmonie van het werkelijke. Het valse getuigenis verdwijnt. De psalmist zingt: “Word ik wakker, zo ben ik nog bij U.” (Ps. 139:18)

vrijdag 26 juli 2019

Volmaaktheid

Op het menselijk niveau is soms een strijd nodig om tot het bewustzijn van de alheid van God, het goede, te komen. Het Christusgelijke bewustzijn van God als Alles-in-alles doorziet de valse aanspraak van het bestaan van iets naast of buiten God, het goede. Sterfelijke opvattingen verdwijnen naarmate ons bewustzijn hoger stijgt bij het weerspiegelen van de volmaaktheid en volledigheid van God. “Volmaaktheid ligt aan de werkelijkheid ten grondslag,” schrijft Mrs. Eddy. “Zonder volmaaktheid is niets volkomen werkelijk.” (Wetenschap en Gezondheid p. 353) Als we ons terdege en voortdurend bewust zijn dat God Alles-in-alles is hebben wij volledig vertrouwen in het bestuur van het goede.  Dan is er geen sprake van vrees voor de ogenschijnlijke aanwezigheid van het kwaad, of voor de mogelijkheid ervan. Vrees - of met andere woorden het geloof in de bestaansmogelijkheid van het kwaad - manifesteert zich in de vorm van negatieve ervaringen. Ze worden door de vrees veroorzaakt. Vrees houdt ons zijn beelden voor ogen zodat wij ze zullen accepteren en wij moeten deze nadrukkelijk afwijzen. De Christusidee bevrijdt ons van de suggestie dat er iets anders kan bestaan dan de alheid van God, het goede. De Christus geneest alle ziekte en alle disharmonie. In plaats van toe te geven aan vrees, die altijd de afwezigheid van God en Zijn alheid vooronderstelt, vertrouwen wij op de Christus. Wij blijven in de geïnspireerde overtuiging van de eenheid van God en de mens. Wij kunnen weten dat God en de mens een eenheid zijn. De Wetenschap van Christus openbaart deze eenheid. Bij de transformatie van vrees naar de erkenning van Gods alheid, zijn gezondheid en harmonie het natuurlijk gevolg.

donderdag 25 juli 2019

De geest der wereld

De geestelijke zin ontvouwt voor ons de waarheid. Paulus zegt: “Want wie van de mensen weet, wat van de mens is, dan de geest des mensen, de in hem is? Alzo weet ook niemand, wat van God is, dan de Geest Gods. Doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de Geest, Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen, die ons van God geschonken zijn.” (1Kor. 2:11,12) Door het begrijpen van de alheid van God worden de aanspraken van het kwaad vernietigd. “De geest der wereld” ofwel de stoffelijke zin, getuigt van een samengaan van goed en kwaad, van Geest en stof. “De geest der wereld” beweert dat veel dingen niets - of alleen maar indirect iets - met God te maken hebben; dat er een stoffelijke wereld bestaat, waarvan de gebeurtenissen het grootste deel van ons leven uitmaken en onze ervaring bepalen; dat het een wereld is vol conflicten en tegenstellingen en dat ze daaruit bestaat - dat het een wereld is waarin de realiteit van het kwaad voortdurend strijd voert tegen het goede. Alleen binnen het kader van sterfelijk gemoed - het geloof dat er iets anders bestaat dan God, het goede - vindt de illusie van het sterfelijke zijn en van ziekte plaats. Mrs. Eddy geeft dat aan waar ze zegt: “Ziekte is een ondervinding van het zogenaamde sterfelijk gemoed. Het is vrees, die in het lichaam tot uiting komt.” (Wetenschap en Gezondheid p. 493) Met andere woorden, het zijn onze gedachten die bepalen wat onze ervaring zal zijn.

dinsdag 23 juli 2019

God en Zijn gedachten

God is de enige macht zonder dat er een andere werkelijke macht bestaat. God is ook het enige Gemoed of bewustzijn. God is alomtegenwoordig, almachtig, alwetend. Er bestaat niets ander dan alleen God en Zijn schepping - de mens en het heelal. Mrs. Eddy zegt in Wetenschap en Gezondheid p.114 : “In de Wetenschap is Gemoed één, waarin noumenon en fenomenen, God en Zijn gedachten, begrepen zijn.” Indien God Alles-in-alles is, en alle oorzaak en gevolg insluit, dan is per slot van rekening alles wat wij geloven van de zaak, een begrip omtrent God, en dit geloof bepaalt onze ervaring. Als ik bijvoorbeeld in een wraakzuchtige God zou geloven, dan zal ik ook de gevolgen van dit geloof ondervinden. Het is daarom zaak dat wij gedachten vaak onder de loep nemen! Is ons uitgangspunt God, het goede, als Alles-in-alles? Overwegingen als “Ach, ik wou dat ik God beter kende” of “Ik heb toch niet genoeg inzicht” zijn een valstrik, waarbij wij beginnen met onszelf te zien als een gelimiteerde sterveling die bezig is zichzelf op te werken tot een beter begrip van God. En in onze gedachten is Hij dan niet meer de ene IK BEN, of de Alles-in-alles, die door de mens weerspiegeld wordt. God, het goede, is het harmonische, goddelijke Beginsel, dat altijd van kracht blijft en functioneert; de Ene die heerlijk, rechtvaardig, standvastig, levengevend, zalig, volledig en volmaakt is. Het kwaad is de veronderstelde afwezigheid van dit alles - disharmonie, slechte werking, verval, einde. Als de gedachte afdwaalt van de alheid van God, verliest ze de goddelijke eigenschappen uit het oog, met als gevolg dat wij voor onszelf de droomervaring van onvolmaaktheid, stoffelijkheid, eindigheid en disharmonie als werkelijk aanvaarden.

zondag 21 juli 2019

Het absoluut goede

Door angst of door geloof in het kwaad verleent men als het ware toegang aan de gevolgen van het kwaad. Door het kwaad af te wijzen en te begrijpen en te erkennen dat God het almachtig goede is, kan men de gevolgen van het kwaad tenietdoen. Als wij inzien dat Leven Geest is en dat de mens een geestelijk idee is, de weerspiegeling van het goddelijk Gemoed, dan betreden wij de verborgen schuilplaats waar Gemoed, de goddelijke Liefde, heerschappij heeft. En daar is het vanzelfsprekend dat we het bewijs leveren dat wij voor de uitstraling van het kwaad immuun, onaantastbaar zijn. Het blijft nodig het kwaad te zien voor wat het is, een leugen, en in onze ervaring aan te tonen dat we er niet in geloven. Het wordt vernietigd door het feit dat er één Gemoed, één God is, die het absoluut goede is. Mrs. Eddy zegt in Miscellaneous Writings, p.19-20: “Het geestelijk begrip van Leven en zijn grootse doeleinden is op zich een zegen, geeft gezondheid en  bezielt tot vreugde. Dit begrip van Leven verlicht ons pad met de uitstraling van de goddelijke Liefde, geneest de mens moreel en fysiek op spontane wijze - en ademt de geest van Jezus’ uitspraak ‘Kom herwaarts tot mij, allen die vermoeid of belast zijt, en ik zal u rust geven.’" Geest is de enige werkelijke bron of oorzaak.

donderdag 18 juli 2019

Gods bewustzijn

Wetenschappelijk gebed betekent het erkennen en bevestigen dat Gods wet inderdaad werkt, en het ontkennen dat er ook maar iets kan zijn dat de werking verstoren kan. De wetten die de harmonie van het heelal in stand houden zijn reeds in werking. Het resultaat van gebed is dat degene die bidt zich gewoon open stelt voor Gods werkzame, intelligente en wetmatige toevloed van ideeën. Door regelmatig op deze wijze te bidden, maakt de Scientist voortdurend gebruik van zijn geestelijke hulpbronnen en bouwt daarmee. Naarmate zijn gedachten in overeenstemming komen met de waarheid van zijn wezen, voelt hij vanzelf Gods aanwezigheid. Dit geestelijk bewustzijn brengt zijn “tempel” een rustige zekerheid, een vanzelfsprekende, natuurlijke inspiratie, een grotere intuïtie. En hij zal in zijn leven meer van deze God afkomstige eigenschappen gaan uitdrukken. Christian Science is de lens waardoor het juiste beeld wordt verkregen. Door het licht van Christus, dat een goddelijke invloed heeft op het menselijk bewustzijn, worden onze gedachten verhelderd, zodat we het goede dat reeds aanwezig is, kunnen waarnemen. Geloof in een vreemde macht, die de volmaakte verwantschap tussen God en de mens zou verstoren, is voor ons niet langer mogelijk. We hebben stelling genomen voor de gerechtvaardigde overtuiging dat God geneest, evenals voor ons recht op genezing. 

maandag 15 juli 2019

Waakzaamheid

Het is belangrijk om consequent voor onszelf te bidden. Wetenschappelijk gebed is gebaseerd op de absolute waarheid over God en de mens. Hij die bidt, weet dat zijn werk niet voltooid is voordat hij de onveranderlijke goedheid van God en Zijn idee, de mens, beseft met zo’n vreugde en kracht van overtuiging dat hij niet van deze overtuiging afgebracht kan worden. Hij is zich bewust van de helderheid van het goddelijk Gemoed, de kracht van de goddelijke Geest en de onschendbaarheid van de onsterfelijke Ziel. Hij weet dat hij als Gods idee de eigenschappen van God weerspiegelt en dat er geen enkele eigenschap ontbreekt. Hij weet echter ook dat, totdat hij de volmaakte verlossing heeft verworven, hij zijn gedachten moet beschermen tegen het geloof dat een vreemde macht binnen kan dringen. In de Kerkhandleiding van de Moederkerk schrijft Mrs. Eddy onder het opschrift “Waakzaamheid en Plichtsbetrachting” (Art.8, par 6): “Ieder lid dezer Kerk is verplicht zich dagelijks te beschermen tegen agressieve gedachtelijke suggesties en zich niet ertoe laten verleiden zijn plicht jegens God, jegens zijn Leidsvrouw en jegens het mensdom te vergeten of te verwaarlozen.” Waarom de noodzaak ons dagelijks te beschermen? Houdt dit in dat er een macht is buiten God - een macht die ongelijk is aan God en die wij moeten vrezen? Dat is nu precies waar het om gaat. Het dierlijk magnetisme is geen macht, en wanneer wij onze gedachten in overeenstemming houden met de geestelijke werkelijkheid zijn wij beter in staat de suggesties dat het macht zou hebben te weerleggen.

woensdag 10 juli 2019

Weerspiegeling

De woorden die in Christian Science gebruikt worden om de mens als Gods idee te beschrijven - uitdrukking, uitstraling, openbaringswijze, manifestatie, beeld, gelijkenis  - duiden allemaal op een activiteit die naar buiten is gericht, de weerspiegeling van de aard en het karakter van het goddelijke. Deze leer gaat uit van het feit dat het koninkrijk der hemelen in de mens aanwezig is en dat het de aard van de mens is om dit ware wezen te weerspiegelen. Aan de andere kant biedt over het algemeen genomen de sterfelijke, stoffelijke kijk op het leven een totaal ander beeld. Die is meer gericht op de activiteit van het “hebben”, een zelfzuchtig verkrijgen of verzamelen. Wanneer het sterfelijk gemoed ons uitgangspunt is, met zijn opvatting van gebrek, leegheid, beperking, dan hebben de gedachten de neiging zich naar binnen te richten, waar zelfzucht heerst met een negatieve, verkwistende mentaliteit die alles absorbeert als een spons en waar de mens verzonken raakt in materialisme. Dit is het direct tegengestelde van geestelijke weerspiegeling. Een juiste denkwijze heeft een geweldige invloed op iemands ontwikkeling, zijn kracht, bescherming, geluk en welzijn. Juist begrepen is de mens een complete idee. Omdat hij uit Beginsel voortkomt, is hij een toonbeeld van kracht, niet van zwakheid. Wij brengen de aard van God tot uitdrukking in ons vermogen om te denken en te handelen in lijn met het goddelijk Gemoed.

vrijdag 5 juli 2019

Het is genoeg

Omdat God de bron is van zowel vraag en aanbod, moet Zijn schepping in evenwicht zijn, zonder surplus of tekort. Hier komt het op aan: “Ken hem in al uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken.” Het is een geestelijk feit dat de mens op ieder ogenblik alles bezit wat hij nodig heeft; hij wordt niet beperkt door een stoffelijk verleden, en evenmin kan de toekomst iets goeds bijdragen dat hij als Gods beeld niet reeds bezit. In Miscellaneous Writings p. 307  schrijft Mrs. Eddy : “God geeft u Zijn geestelijke ideeën en op hun beurt voorzien die in uw dagelijkse behoeften. Vraag nooit voor de dag van morgen; het is genoeg dat de goddelijke Liefde een altijd-aanwezige hulp is; en als u rustig afwacht zonder ooit te twijfelen, zult u elk ogenblik alles hebben wat u nodig heeft.” Wanneer de wet van Liefde wordt toegepast is er niet alleen geen verdere dreiging van concurrentie, maar ook jaloezie en haat die ons slapeloze nachten bezorgen bestaan niet meer. We moeten ophouden over onszelf te denken als stervelingen die met elkaar strijd leveren voor een beperkt deel van het goede. Want in werkelijkheid is er een onbeperkt aanbod van het goede en het is een dwaling om te geloven dat de zegen van de een ten koste kan gaan van een ander. Wij zijn in de ogen van de Liefde, God, allen gelijk en een ieder van ons is verzekerd van een overvloedige, harmonische en rechtgeaarde activiteit in Zijn ontvouwing, als we Hem om raad vragen en gehoorzamen. Zij die “op de Heere vertrouwen” ondervinden dagelijks bewijzen van Zijn leiding en bescherming in alle activiteiten.

woensdag 3 juli 2019

Practitioner zijn

Men kan geen practitioner zijn zonder de gehele mensheid te omvatten, net zo min als men het licht in de kamer kan aansteken op zoek naar een bepaald boek en verwachten dat het licht alleen op het gezochte boek zal vallen. Als wij de Wetenschap van Christus toepassen in het ‘laboratorium’ van het dagelijks leven, hoeven we niet te experimenteren om te kijken of zij werkt. Dat zij effectief is staat vast. Wij hebben het voorrecht een bewezen Beginsel te demonstreren, dat lichamelijk, moreel en geestelijk geneest; dat troost, leidt, beschermt, versterkt, verjongt en zegent - niet alleen onszelf, maar onze medemensen. Naarmate wij onze prioriteiten zuiver stellen, zullen wij zien, zonder menselijk uit te stippelen, maar met geestelijke visie, dat onze paats ons bevrediging geeft en van grote allure is, omdat het ons vaststaand doel is om te genezen. Mrs. Eddy schreef aan een van haar leerlingen, James A. Neal, met betrekking tot het belang van het genezingswerk: “Ik vraag u om door te zetten naar dit grootse doel en geen andere ambitie of ander doel te hebben. Een werkelijk wetenschapper Genezer bekleedt de hoogste post in deze sfeer van het bestaan.” In dezelfde brief geeft zij een zegen die op elk van ons rust: “O, dat de Liefde die u en op allen neerkijkt, al uw gedachten en daden omhoog moge leiden naar het onpersoonlijke, geestelijke voorbeeld dat het enige ideaal is - en dat de enige wetenschappelijke Genezer vormt.” (Robert Peel, Mary Baker Eddy: The years of Authority p. 101).

dinsdag 2 juli 2019

Ons levensdoel

Een van de eerste vragen die een kind stelt is: “Waarom?” We willen allen doelgericht zijn in onze handel en wandel en we willen het ons gestelde doel bereiken. In het boek Prediker vraagt de schrijver naar het waarom en onderzoekt wat werkelijk waarde bezit. Het leven was voor hem leeg en doelloos, hoewel hij onmetelijke rijkdommen had en volgens wereldse maatstaven succesvol was. Aan het eind van het boek komt hij tot een merkwaardige conclusie. Mrs. Eddy refereert hieraan in Wetenschap en Gezondheid p.340; wanneer zij zegt: “De volgende tekst uit het boek Prediker geeft de Christian Science gedachte weer, vooral als het woord plicht, dat niet in het oorspronkelijke voortkomt, wordt weggelaten: ‘Laat ons de slotsom van dit alles horen: Vrees God en houd Zijn geboden, want dit is de gehele  plicht van de mens.’ Met andere woorden: Laat ons de slotsom van dit alles horen: Heb God lief en houd Zijn geboden, want dit is de gehele mens naar Zijn beeld en gelijkenis.” Deze verklaring houdt het antwoord in op de vraag betreffende ons levensdoel. Allen zijn we, in waarheid, beeld en gelijkenis van God en zijn wij Hem gehoorzaam. Hoe duidelijker wij dit inzien, des te sneller zullen wij een plaats in het leven vinden waar wij gelukkig zijn en ons nuttig kunnen maken. Zo’n plaats is voor ons een natuurlijke behoefte. Soms is het een hele opgaaf voor iemand die Christian Science bestudeert om deze richting te vinden, omdat hij misschien gehoord heeft dat hij zijn koers niet moet uitstippelen. Maar een doel bezitten is niet hetzelfde als een koers bepalen. Er is een enorm verschil tussen het menselijk uitstippelen van een koers en het nastreven van een doel in de ware geestelijke betekenis, waarin wij onze ware identiteit en de zin van ons leven herkennen.

maandag 1 juli 2019

Gods waarheden

Elementen van de sterfelijke gedachten als angst, hartstocht, haat, weerstand tegen het geestelijke, hebben iets gemeen met zulke uitwassen van het weer als verwoestende windstoten, zware sneeuwval die het dagelijkse leven ontwricht of verschroeiende hitte met zijn droogte. Maar deze onwerkelijke elementen van de sterfelijke gedachten kunnen en moeten wijken voor de eigenschappen van de Christus - voor ons begrijpen van Gods aanwezigheid en de individuele liefde voor Gods zuivere goedheid. Wij hebben het vermogen het bewijs te leveren dat onze gezondheid, veiligheid en vreugde niet afhankelijk zijn van elementen of stromingen van de sterfelijke gedachte. Geestelijk eigenschappen zijn onveranderlijk. Christus Jezus heeft gezegd: “Het Koninkrijk Gods is binnen u.” (Luk. 17:21) Wij vinden deze vredige en harmonische heerschappij wanneer wij de Christusgeest tot uitdrukking brengen. Wanneer wij in gebed aan Gods waarheden vasthouden en de oppermacht van Gods wet erkennen en Gods eigenschappen in onze gedachten en daden waarmaken, ondervinden wij in ons dagelijks leven een duidelijk waarneembare geestelijke bescherming. Gedachten van onzelfzuchtige liefde, van zekerheid over Gods alheid en de onwerkelijkheid van de stof - evenals de vreugde die zich verblijdt over Gods immertegenwoordigheid - geven ons groter zeggenschap over zowel onze gezondheid als omgeving. Onze gedachten zullen dan meer en meer de heerschappij die God, Geest, over Zijn eigen schepping heeft, weerspiegelen.