maandag 24 juni 2019

Zijn harmonische tegenwoordigheid

We zouden ieder jaargetijde moeten zien als een verwijzing naar de onafgebroken ontvouwing van de immertegenwoordigheid van God. Dan zouden we in ieder jaargetijde mogelijkheden vinden om hoger te stijgen in ons begrijpen dat God, Geest, de enige schepper is en dat Zijn schepping geestelijk is. We leren dan dat vreugde een geestelijke eigenschap is die in de mens besloten is en die niet kan worden aangetast door ongunstige weersomstandigheden. Als we ons realiseren dat Gods bestuur van de mens niet ongedaan of belemmerd kan worden door de veronderstelling dat stoffelijke omstandigheden daar invloed op kunnen uitoefenen, zullen we minder beïnvloed worden door het mesmerisch geloof in weersomstandigheden. Ons geestelijk begrijpen dat God de mens heerschappij over de gehele aarde heeft gegeven zal ertoe bijdragen de atmosfeer ook voor anderen te doen opklaren. Het is zo belangrijk “de dagen en jaargetijden van de schepping van Gemoed” te zien als “tijdperken van geestelijke verheffing” zoals dat in Wetenschap en Gezondheid wordt uitgelegd. Als we de jaargetijden bezien vanuit een sterfelijk standpunt - als bepaalde perioden afhankelijk van het draaien van de aarde om de zon - dan stellen we ons min of meer open voor het sterfelijk geloof aan de wisseling van de seizoenen en de kwalen die daarmee samengaan. Te realiseren dat God nooit jaargetijden heeft geschapen waarin goed en kwaad beide aanwezig zijn, brengt vreugde. Als Gods geestelijke mens leven wij allen in werkelijkheid in de atmosfeer van Zijn voortdurende, alomvattende, harmonische tegenwoordigheid.

zondag 23 juni 2019

God, het enige ware Gemoed

God helpt ons elke vuurproef te doorstaan. Mrs.Eddy schrijft: “Het bestuur van de goddelijke Liefde staat boven alles. Liefde bestuurt het heelal, en haar edict is uitgesproken: ‘Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben’ en ‘Hebt uw naaste lief gelijk uzelf’. Laat ons het greintje geloof bezitten dat bergen verzet - geloof dat gewapend is met het begrijpen van Liefde, zoals in de goddelijke Wetenschap, waar het recht regeert.” (The First Church of Christ, Scientist, and Miscellany, blz. 278) Deze opvatting van bestuur onder het goddelijk Beginsel, Liefde, is niet een fabeltje, geen wensdroom. Dat bestuur is een geestelijk feit, voor eeuwig gegrondvest. Het zal elke vorm van tirannie verdrijven en kan actueel worden gedemonstreerd door verlicht gebed. Kan een dergelijk gebed de verdrukten echt helpen? Ja dat is zeker mogelijk. Wat is waarheid onder elke vorm van tirannie? Dat God, die het enige ware Gemoed of de enige ware intelligentie is, er niets van afweet; dat Zijn schepping goed en Zijn idee is, en Zijn liefde, vreugde en vrede uitstraalt. Tirannie vindt zijn oorsprong dan ook niet in God; zij kan slechts een verkeerd geloof in het stoffelijk gemoed zijn, de valse nabootsing van het onsterfelijk Gemoed. Wij moeten inzien dat wat wij ogenschijnlijk meemaken een poging is van het sterfelijk gemoed om zijn eigen denkbeelden en geloofsvormen als werkelijk naar voren te brengen. Door de macht van Christus, Waarheid, zijn wij gemachtigd om deze leugens te verwerpen en alleen het bestuur van het goddelijk Beginsel in ons leven toe te laten, en dienovereenkomstig te handelen. Dan brengen we ons ware menszijn tot uitdrukking met de macht en vreugde die ook anderen opheft uit hun problemen.

donderdag 20 juni 2019

De geestelijke mens herkennen

Mary Baker Eddy, de Ontdekster en Grondlegster van Christian Science, verklaart: “Wij moeten diep in de werkelijkheid doordringen in plaats van alleen de uiterlijke zin der dingen te aanvaarden." (Wetenschap en Gezondheid p. 129). Als we daar gehoor aan willen geven, merken we dat het niet een geval van tirannie of onderdrukking op het menselijk vlak is waar we mee geconfronteerd worden, maar een verkeerd denkbeeld, dat door Waarheid wordt vernietigd. Daarom kunnen we door het gebed dat geestelijk begrijpen is, in iedere situatie de heerschappij uitoefenen die de mens door God geschonken is. Om het geloof aan vrees te bestrijden en vernietigen moeten we het wetenschappelijk aanpakken. Door vrees bevangen aarzelde Mozes om de staf op te rapen die in een slang was veranderd. Angst dwong de legers der Israëlieten tot machteloosheid totdat David kwam en onbevreesd Goliath’s uitdaging aannam. David holde zelfs zijn vijand tegemoet met in zijn hand het wapen dat hij al eerder had gebruikt om zich te verdedigen. Maar zijn werkelijke wapen was zijn overtuiging dat waarheid aan zijn kant stond en hem de overwinning zou schenken. Onze veiligheid wordt bepaald door onze kennis van en trouw aan Christus, Waarheid.  Zij helpen ons de geestelijke mens te herkennen waar een zondig sterveling schijnt te staan.

zondag 16 juni 2019

Metafysische logica

Mrs. Eddy, die Christian Science ontdekte en grondvestte, de Wetenschap die ten grondslag ligt aan de genezende woorden en werken van Christus Jezus, schrijft dat Jezus’ nederige gebeden “diepgaande en oprechte betuigingen van Waarheid waren - van de gelijkenis van de mens met God en van de eenheid van de mens met Waarheid en Liefde" (Wetenschap en Gezondheid. p.12). Om genezende resultaten te bereiken vraagt protest ook om de bevestiging van de oppermacht van God. “Waarheid is bevestigend,” verklaart Mrs. Eddy, “en brengt harmonie. Alle metafysische logica wordt geïnspireerd door deze eenvoudige regel van Waarheid, die al het werkelijke beheerst.” (Wetenschap en Gezondheid p. 418). Haat en vrees zijn onbruikbare wapens. De wapenen van God, van Waarheid, zijn wijsheid, begrijpen, liefde. Wanneer ze juist worden gehanteerd kunnen ze de machteloosheid en leegheid van het materialistisch denken blootleggen. De illusie van de stoffelijke macht moet inderdaad gezien worden als een illusie, niet werkelijkheid. Werkelijkheid is in God en in Gods geestelijke schepping. God is Liefde en geen macht kan de macht van Liefde weerstaan. Christus Jezus demonstreerde dit feit. Dit kunnen wij ook doen. De macht van Liefde die ten grondslag ligt aan een vreedzame, biddende betuiging van Waarheid zal uiteindelijk onbegrensde resultaat tot gevolg hebben. Waarheid en Liefde zijn waar, maar die waarheid moet worden beseft en begrepen en in bewijzen aangetoond worden. Dat is ons aller taak, de uwe en de mijne. De Bijbel vertelt ons dat het gebed van een rechtvaardig man veel vermag. De gebeden van miljoenen rechtvaardige mannen en vrouwen kunnen de grootste genezende macht vormen die er ooit is geweest. En dat is wat wij kunnen geven

zaterdag 15 juni 2019

Wedergeboren

De verloren zoon bereikte “de voleinding der wereld” toen hij de dwaasheid van de zonde inzag en zich ervan afkeerde. Toen werd zijn rechtmatig erfdeel voor hem zichtbaar en werd hij wedergeboren in een nieuwe wereld. De voleinding der wereld wordt soms afgeschilderd als een vreselijke ramp. Maar het is heel goed mogelijk dat iemand deze ervaart zonder drastische omwentelingen als zijn denken ontvankelijk is voor de waarheid. Wanneer eigenwil volhardt, dan zou de voleinding wel eens rampzalig kunnen zijn. Maar dit hoeft niet zo te zijn als ons denken gewillig en ontvankelijk is. Het is heel goed mogelijk zonder strijd op de openbaring van de Waarheid te reageren. Maar de nietsheid van het kwaad en de zonde moet uiteraard aan het licht gebracht worden. De Bijbel spreekt over God als “een verterend vuur.” (Deut.  4:24) Ons is aangeraden het kaf te verbranden. Het verbranden van het kaf is zelfovergave. Dat wil zeggen de opvattingen van het sterfelijk gemoed, het geloof aan zonde en ziekte, aan leven en intelligentie in de stof. We moeten bereid zijn ons denken discipline op te leggen, ons van de stof naar Geest te keren. Naarmate de feiten van het ware zijn ons duidelijk worden - de alheid van God, het goede, en de volmaaktheid van de mens - zal het kaf uit ons bewustzijn verdwijnen totdat zijn nietsheid wordt begrepen. En zo is het dat genezing plaatsvindt. De genezingsmacht van de Christus zal zich steeds duidelijker manifesteren.

vrijdag 14 juni 2019

Werkelijke substantie

9 (19-064)
Mrs. Eddy bekrachtigt de Meesters erkenning van het koninkrijk in haar beschrijving van wat mens is. Deze luidt ten dele: “Hij is de samengesteld idee van God en omvat alle ware ideeën …” (Wetenschap en Gezondheid p. 475) De eigen haard is een van de ontelbare ideeën. Als idee is tehuis geestelijk mentaal. Wij moeten dan ook verder zien dan het tijdelijke aspect van de fysieke constructie, van materialen en inboedel, naar de kwaliteiten die wijzen op de werkelijke substantie ervan, zoals vrede, veiligheid, geluk, orde en liefde. Als wij ons van zulke niet-stoffelijke deugden bewust zijn, begrijpen we ook makkelijker dat de mens zijn huis in zich sluit. En naarmate wij aan die geestelijke kwaliteiten in ons leven uitdrukking geven, leveren wij het bewijs dat de mens zijn huis in zich omsluit. Dat de mens dakloos kan zijn is even ondenkbaar als dat een zonnestraal geen licht en warmte zou bevatten. Een idee die voor altijd één is met haar bron is vrij van alle dwaling, vanwege de zuivere natuur van haar substantie. Wanneer wij inzien dat Gemoed nooit zijn ideeën veronachtzaamt, maar die altijd in stand houdt, kunnen we bewijzen dat ons “huis” niet verstoord, vernietigd of in de steek gelaten kan worden. Hebzucht, ontrouw, trots en ondankbaarheid kunnen buitengesloten en uitgebannen worden. Gebed stelt ons in staat de mens te zien als compleet, zonder enig gebrek of tekort. De functie van een idee is te zegenen. Het leegstaan van een huis zou kunnen aangeven dat er een dakloos mens bestaat. En Paulus wijst de mogelijkheid van dakloos af als hij zegt: “In Hem leven wij, en bewegen ons, en zijn wij.” (Hand. 17:28) Deze woorden zijn nadere aanduiding dat ons tehuis niet begrensd wordt tot een bepaalde plaats tussen vier muren, hoe dierbaar zo’n plek ook kan zijn. Ons tehuis is binnenin het altijdtegenwoordige Gemoed. En dit geestelijke feit is bewijsbaar.

donderdag 13 juni 2019

Onveranderlijk Beginsel

De gevolgen van een schommelende economie hebben geen invloed op onze zaken als die geregeld worden volgens het onveranderlijke Beginsel (een ander synoniem voor God in Christian Science). Als wij vertrouwen op Zijn onfeilbare leiding kunnen wij de koop- of verkooptransactie tot een goed einde brengen. Elk onderdeel kan tot tevredenheid van de partijen uitwerken en iedereen die erbij betrokken is kan er de zegen van ondervinden. Kalme verzekerdheid, verwachting van het goede en een onwankelbaar vertrouwen in God verdrijven vrees en ontmoediging. Laten wij de bewering dat zakelijke ondernemingen alleen winst afwerpen in bepaalde tijden van het jaar verwerpen. Juiste activiteit kan niet beïnvloed worden door toeval of kans, bijgeloof of statistische sombere voorspellingen. Het bestuur van God is een constante. Daarom is er geen plaats voor bedrog en onenigheid in de werkelijkheid. Een actief begrijpen van Gods wet beschermt ons tegen onwaarheden. Wij moeten onze door God geschonken heerschappij uitoefenen en ons bewust zijn van Gods onpartijdige aard, die de hemel op aarde brengt. Vermindering van Gods ononderbroken weldadigheid is onmogelijk. Hoe zou Hij een jota van het goede terug kunnen nemen of ons onthouden? Zijn niet aflatende betrokkenheid bij Zijn schepping verzekert een harmonisch “onroerend” goed voor de mens.

woensdag 12 juni 2019

Alheid van God

We dienen altijd een duidelijk besef te hebben van de alheid van God, het goede, de almacht van het goede, de alomtegenwoordigheid van het goede. Naarmate we deze wetenschappelijke waarheid in ons denken en in onze levenswijze verwerken, gaan we beseffen dat het kwaad bedrog is, een illusie, een hypnotische invloed. Wetenschappelijk gezien heeft het kwaad geen enkele werkelijkheid. Dat wil zeggen dat er geen werkelijke oorzaak voor het kwaad bestaat. Het kan echter erg werkelijk lijken voor iemand die niet met de waarheid uitgerust is, geen praktisch begrip heeft van de almacht van het goede, God. Daarom moet een van de eerste stappen naar bescherming een besef zijn van de alheid van God en de nietsheid van het kwaad. Het geloof in het kwade wordt in Christian Science het “sterfelijk gemoed” genoemd. Dit is het vermeende tegengestelde van God, het goddelijk Gemoed. Een zeer nuttige bestrijding van kwaadaardige misvattingen is het besef dat zo’n boosaardige invloed onpersoonlijk is en moet worden gezien als een valse influistering zonder oorzaak en gevolg. Laat zo’n influistering nooit het persoonlijk voornaamwoord “ik” of “hij” aannemen en zo u als slachtoffer van zijn misdaad gebruiken. Deze influistering tracht zich voor te doen als uw gedachte. Het kwaad heeft geen macht. Het goede is oneindig, is het enige Gemoed.

maandag 10 juni 2019

Juiste ideeën

We kunnen ons denken versterken met de feiten van de Wetenschap, met name dat er slechts één oneindig Gemoed bestaat, één Ego, de goddelijke Liefde, die zich manifesteert in ware beweegredenen die helpen en genezen, in juiste ideeën die de morele en geestelijke eigenschappen van ons karakter versterken. Het goddelijk Beginsel bestuurt de mens. Liefde is het geneesmiddel tegen haat in al zijn vormen. We zien onszelf als de uitdrukking van Liefde en handelen in overeenstemming daarmee en we voelen de dragende en behoudende macht van de Christus, Waarheid. Jezus voelde deze macht en hij werd erdoor beschermd tegen kwade invloeden. Soms komt de mentale sluipmoordenaar op de mens af in de vorm van een bepaald noodlot, van grootspraak of waaghalzerij; soms onder de suggestie van een afschuwelijke eindbestemming, duivelaanbidding, een bepaalde voorspelling in een horoscoop. Hij kan komen als haat, kritiek, jaloezie. Maar welke vormen het kwaad ook aannneemt, het is nooit werkelijk. Het heeft geen goddelijke bedoeling, geen goddelijke betekenis. De alheid van God, het goede, vaagt het geloof in het kwaad als oorzaak zowel als gevolg weg. Het geneesmiddel is gelegen in het onpersoonlijk maken van de dwaling. We moeten deze verkeerde invloed onderkennen in zijn ware gedaante, namelijk als een hypnotische influistering die we radicaal moeten afwijzen. We kunnen tot het besef van verlossing komen dat de mens het geliefde kind van God is, altijd verzorgd en bestuurd door de goddelijke Liefde.

vrijdag 7 juni 2019

God leren kennen

Tijdens getuigenis bijeenkomsten op woensdagavonden verklaarden Christian Scientisten dat zij vaak urenlang studeerden om “God te leren kennen”. In de tijdschriften van Christian Science las ik hoe belangrijk het is “God beter te leren kennen”. Dit bracht me in de war. Betekende dit dat er nog meer te weten was buiten de zeven synoniemen voor God, die zo’n indruk op me gemaakt hadden? Ik zette mijn studie voort en uiteindelijk zag ik wat bedoeld werd met die raadselachtige woorden “God beter leren kennen”. Mijn nieuwe vredige gemoedstoestand was grotendeels te danken aan de kennis van het ware wezen van God, dat ik door de synoniemen verkregen had. Maar ik wist niet hoe ik dit geestelijk begrijpen van God moest gebruiken. Toen merkte ik dat Mrs. Eddy verder was gegaan in haar ernstig pogen de mensheid te helpen hun levens van angst en leegte te ontvluchten. Ze toonde dat de eigenschappen van God - van Liefde, Gemoed, Beginsel, enz. - geleefd moeten worden. Omdat God Gemoed is kunnen wij verwachten intelligentie tot uitdrukking te brengen; omdat Hij Waarheid is kunnen onze daden door eerlijkheid worden gekenmerkt; omdat Hij Liefde is kunnen wij in iedere situatie vriendelijkheid en liefde weerspiegelen. En door al deze eigenschappen van God in ons leven tot uitdrukking te brengen kunnen we lijden genezen - zowel dat van onszelf als dat van anderen.

woensdag 5 juni 2019

Onzelfzuchtige liefde

Wie ook maar het geringste begrip van Jezus’ boodschap heeft, kan helpen anderen op te heffen. Een glimlach, een goede daad, een genezend woord van waarheid of enige andere uiting van onzelfzuchtige liefde kan veel doen en iedereen is daartoe in staat. Ieder aspect van het goede dat we in een ander opmerken doet zijn ware individualiteit aan het licht komen en laat een glimp zien van al het goede dat hij tot uiting kan brengen. Dit blijk van zijn  geestelijke zelf is wat we moeten waarderen. Als we lezen wat Mrs. Eddy schreef over hen die kritiek hadden op Christian Science kan dat helpen ons voortdurend bewust te zijn dat we de plicht hebben om verder te zien dan naar buiten tredende tekortkomingen: “Critici moesten in aanmerking nemen, dat de zogenaamde sterfelijke mens niet de werkelijkheid van de mens is. Dan zouden zij de tekenen zien van de komst van de Christus.” (Wetenschap en Gezondheid p.347) Letten wij op de tekenen van de komst van de Christus in elkander en waarderen wij die of zijn we bezig elkaar te bekritiseren naar aanleiding van de dwalingen die we allemaal graag zouden overwinnen?

dinsdag 4 juni 2019

Gods barmhartigheid

Als Gods kinderen geven we geen uitdrukking aan tegenstellingen van de tedere liefde van God zelf. Telkens weer legt de Bijbel de nadruk op de barmhartigheid van God, op Zijn onveranderlijke liefde. Dikwijls hebben wijzelf heel veel behoefte aan Gods verlossende liefde en die wordt ons nooit onthouden. En we voelen de tegenwoordigheid van die liefde wanneer we eerlijk spijt hebben en de zonden nalaten. In de Bijbel belooft God: “Ik, Ik ben het, Die uw overtredingen uitdelg, om Mijnentwil, en Ik gedenk uw zonden niet.” (Jes 43:25)  In de absolute waarheid is Gods mens zonder blaam omdat hij de weerspiegeling is van Gods algehele goedheid. God, de goddelijke Liefde, weet niets van menselijke fouten en menselijk falen. God is Alles, Hij is het goddelijk Beginsel van goedheid en Hij houdt onze ware identiteit in stand. Maar op menselijk niveau betekent Gods barmhartigheid dat alle stervelingen voortdurend de gelegenheid hebben zich af te keren van hun dwalingen en te ontdekken en bewijzen dat hun ware zelf foutloos is. Volgelingen van Christus Jezus, zowel nieuwe als oude, krijgen allen hun beproevingen wanneer zij trachten uit te rijzen boven het geloof van leven in de stoffelijke zinnen. Ons hiervan bewust te zijn is de eerste stap om kritiek op anderen te overwinnen en leert ons barmhartigheid. Als Gods liefde ons zo vrijelijk gegeven wordt, moet onze liefde dan ook niet even barmhartig zijn jegens anderen?

maandag 3 juni 2019

Gods aanwezigheid

Gods aanwezigheid is precies daar waar de dwaling of het kwaad schijnt plaats te vinden. Wanneer we de mens zien als het bewijs zelf van Gods aanwezigheid, dan is dat de liefde die degene die genezing nodig heeft moreel en fysiek sterkt. Het is in deze atmosfeer van liefde die de mensen zouden moeten voelen wanneer zij een Christian Science kerk binnengaan. Dan is de weg vrij waarlangs de genezende boodschap van de Christus hen kan bereiken. Ware Christian Science is Gods liefde aan de mensen geopenbaard. Het is de werking van de Christus, het bewijs van de macht van de goddelijke Liefde die doordringt in het individuele en collectieve menselijk denken. De mensen zien  Christian Science niet met de stoffelijke zintuigen; zij voelen die met hun geestelijke zien. Zij worden aangetrokken tot de boodschap van de Waarheid door de werking van de goddelijke Liefde die individuele Christian Scientisten in hun hart voelen. Jezus leerde zijn discipelen dat zijn boodschap erkend zou worden als zijn volgelingen elkander zouden liefhebben. Hij zei: “Hieraan zullen zij allen bekennen, dat gij mijn discipelen zijt, zo gij liefde hebt onder elkander.” (Joh.13:35)