donderdag 2 mei 2019

Christusmentaliteit

In Wetenschap en Gezondheid (De Toepassing van de Christelijke Wetenschap) begint Mrs. Eddy met het genezen van de zieken; toch begint zij niet met een specifieke of gedetailleerde regels voor behandeling. De eerste paar bladzijden wijdt zij aan de ontmoeting van Christus Jezus met de vrouw “die een zondares was”, terwijl hij voor de maaltijd aanlag in het huis van Simon de farizeeër. Het verslag vestigt de aandacht op verschillende gedachtelijke eigenschappen die door de vrouw tot uitdrukking worden gebracht - haar berouw, wroeging, ootmoedigheid, eerbied, haar toewijding, dankbaarheid en menselijke genegenheid. En het legt sterk de nadruk op Christusliefde van de Meester - zijn mededogen, reinheid, geestelijk inzicht, moed, onzelfzuchtige genegenheid en geestelijke macht. Met andere woorden, er wordt in het hoofdstuk weinig gezegd over de methode van metafysische  behandeling voordat de geest van de behandeling grondig vastgelegd is. Het zou werkelijk een vergissing zijn om de verklaring van het genezen met behulp van Christian Science te zoeken in een stereotype procedure, techniek of menselijke overweging. Deze vorm van genezen komt in wezen voort uit een diepe en nederige geest van Christelijk liefde en vertrouwen die het hart raakt. Een methodische aanpak is uiteraard is uiteraard belangrijk; er dient systeem te zitten in wat we doen. Wetenschap en Gezondheid maakt overduidelijk dat volkomen gehoorzaamheid aan het goddelijk Beginsel en de regels van de mentale praktijk onvermijdelijk is. Tegelijkertijd echter maakt het leerboek duidelijk dat de Christusmentaliteit - die niet alleen onze gebeden bezielt maar ook het karakter uitmaakt van ons hele leven - vitaliteit en inspiratie aan onze behandeling geeft. Eén manier om ons deze Christusmentaliteit eigen te maken is in ons gebed dieper de morele kwaliteiten te overdenken waarnaar zo vaak verwezen wordt in de Bijbel en de werken van Mrs. Eddys - niet alleen moreel in de alledaagse zin van het woord, maar ook moreel in de betekenis van de geestelijke kwaliteiten van Waarheid en Liefde zoals deze geleefd en toegepast worden in ons dagelijks leven.

Geen opmerkingen: