zaterdag 30 maart 2019

Geestelijke visie

Er zijn nog altijd mensen die ‘s avonds met een lege maag naar bed gaan. Ook nu echter kan er iets gebeuren dat een einde zal maken aan het dreigende vooruitzicht van een hongerige wereld. In de Bijbel vinden we beschrijvingen van mensen met visie die originele oplossingen wisten te vinden voor het probleem van voedselschaarste. Soms was het een antwoord op menselijke nood op grote schaal - een ander maal voor kleinere groepen. In al die gevallen kwam het antwoord echter op unieke wijze. * Jozef Godsvertrouwen resulteerde in voedselvoorziening voor de bevolking van een heel land over een langere periode van droogte. * Het nauwe contact dat Mozes met God onderhield, voorzag de kinderen van Israël van manna. * Elia, die zelf in de wildernis door God in leven was gehouden, zorgde door zijn geestelijk begrijpen dat de kleine voorraad meel en olie van de weduwe niet op raakte * Eliza liet onder Gods leiding zijn verbaasde dienaar eten uitreiken aan honderd man, uit enkele gerstebroden en wat graan. * Christus Jezus spijzigde duizenden met enkele vissen en broden. Ongetwijfeld is het mogelijk een groot aantal factoren te vinden die deze bijbelfiguren met elkaar gemeen hadden. Maar het feit dat meteen in het oog springt, is hun gehoorzaamheid aan God. Hun hele leven - elk voor zich een onvergankelijke illustratie van gehoorzaamheid aan God - stelde hen in staat geestelijke barrières te doorbreken, inclusief de geestelijke barrière die mensen hun onontbeerlijk voedsel aan de hongerigen van deze wereld in de weg lijken te staan, zijn in de grond genomen eerder mentaal dan stoffelijk. De geestelijke visie die de bijbelfiguren in staat stelde mentale beperkingen te doorbreken met geestelijke waarheden, staat ons nog steeds ter beschikking.

donderdag 28 maart 2019

Eeuwige identiteit van de mens

Soms kunnen we geestelijke waarheden makkelijker begrijpen aan de hand van een vergelijking. Wanneer iemand ons dierbaar is uit ons leven verdwijnt, helpt mij een vergelijking met de muziek. Is de werkelijke mens niet als het ware een symfonie van de hemelse kwaliteiten van Ziel? Hoewel een muzikale compositie als partituur is geschreven, is het papier net zo min een deel van de muziek als het sterfelijk lichaam een wezenlijk onderdeel van de mens is. Zelfs wanneer het muziekblad is verbrand  of vernietigd, is er met de symfonie niets gebeurd en blijft die onveranderd. Nog steeds bezit die alle essentiële kwaliteiten van vorm en harmonie, melodie, schoonheid en zijn uniek eigen karakter. De existentie van de symfonie is onvernietigbaar en zijn harmonieën zijn altijd mentaal waarneembaar. De mens moet ontwaken uit de droom of illusie van de dood voor een nieuwe ervaring en ruimer bewustzijn naarmate wij hier de lessen leren omtrent de eeuwige identiteit van de mens, die nooit in de stof is geboren, er nooit in leeft en er nooit uit heengaat. De liefde, zuiverheid, levenskracht, intelligentie - al de goede eigenschappen, de Christusgelijkenis - welke door de mens tot uitdrukking worden gebracht, zijn niet te scheiden van de eeuwige individualiteit van de mens. Aan deze eigenschappen kan nooit afbreuk gedaan worden, omdat God deze zonder ophouden in de mens tot uitdrukking brengt. De functie en de bedoeling van de mens is om Gods heerlijkheid te weerspiegelen in een zich steeds ontvouwend en onbegrensd bestaan, om te triomferen in een eeuwig, harmonisch leven, om te zijn wat God hem doet zijn.

zaterdag 2 maart 2019

Gebiedende wet van het goede

De mens en het heelal bestaan alleen dankzij het feit dat God, het goddelijk Leven, zichzelf voortdurend en overal manifesteert, en de eeuwige mens is Zijn eeuwige weerspiegeling. “Want bij U is de fontein des levens; in uw licht zien wij het licht.” (Ps.36:10). We worden ons van dit goddelijk weerspiegelde licht en leven meer en meer bewust naarmate wij de geestelijke kwaliteiten welke Christus Jezus belichaamde, tot uitdrukking brengen en trouw zijn voorbeeld volgen. Hij bewees dat leven de almachtige werking van God, het goede is. God, die zich uitdrukt in de goddelijke ideeën die het ware bestaan van de mens vormen. De werking van de goddelijke Liefde wordt weerspiegeld in liefde, in de volmaakte uitdrukking van Waarheid, in de manifestatie van de gebiedende wet van het goede die van Beginsel uitgaat, in de kracht en de werking van Geest, in het harmonisch functioneren van Ziel, in de eeuwige ontvouwing van de intelligente ideeën van Gemoed, die door de mens tot uitdrukking worden gebracht. De ware mens is de volledige uitdrukking van alle goddelijke kwaliteiten en hoedanigheden.