dinsdag 26 februari 2019

Oneindig Leven

Mrs. Eddy schrijft in Miscellany p.242: “U kunt nooit het geestelijk bestaan demonstreren, tenzij u uzelf onsterfelijk verklaart en weet dat u dat bent.” Wanneer dan wij nu onsterfelijk zijn, dan is er ook geen noodzaak om “heen te gaan”, ofschoon menselijk gesproken er wel steeds behoefte is om wakker te worden voor de eeuwige feiten van het harmonische, onsterfelijke zijn. God is oneindig Leven en Hij drukt zich voortdurend uit in Zijn volmaakte, eeuwige schepping. Mrs. Eddy zegt in Unity of Good p. 41: “Wederopstanding uit de dood (dat is, uit het geloof in de dood) moet voor allen vroeger of later komen; en zij die deel hebben aan deze wederopstanding zijn degenen waarover de tweede dood geen macht heeft. Het heerlijke en geheiligde gevoel van de voortdurende eenheid van de mens met zijn Schepper kan ons huidig bestaan verlichten met de blijvende aanwezigheid en kracht van het goede. Dit besef opent wijd de deur van de dood naar het Leven; en wanneer dit Leven komt, “zullen we hem gelijk wezen”, en zullen we naar de Vader gaan niet door de dood, maar door het Leven; niet door de dwaling, maar door de Waarheid.” De mens is de nimmer stervende uitdrukking van het eeuwige Leven, God. Er is nooit een moment geweest dat er een andere toestand bestond, bestaat, of ooit zal bestaan. Er is niets dan het eeuwige nu van de alheid van God, Leven.

donderdag 21 februari 2019

De nieuwe mens

Christian Science openbaart dat het eeuwige leven niet zomaar eindeloos voortbestaan is, maar een heerlijk avontuur, waarin de mens leeft om de volheid van Gods eeuwige eigenschappen en hoedanigheden uit te dragen. Eigenschappen die zich voortdurend in oneindige verscheidenheid openbaren, zoals geluk, vreugde, schoonheid, goedheid en vervulling. Hoe bereiken we dit bewustzijn dat de mens nu onsterfelijk is? In ieder geval niet door natuurwetenschappelijke onderzoekingen naar het ontstaan van het materiële leven (georganiseerde stof) of door een of andere theologische waanopvatting van een schepping  van stervelingen die uit Adam voortkomen en die moeten doodgaan om hemel of hel te bereiken. Paulus geeft ons de sleutel tot de oplossing in zijn brief aan de Efeziërs, waarin hij er bij zijn lezers op aandringt zich toch vooral te verdiepen in het nieuwe leven zoals zij dat als Christenen hebben geleerd: “Dat gij zoudt afleggen . . . den ouden mens . . . en dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest uws gemoed, en de nieuwe mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid.” (Ef. 4:17) Of, in gewone levendige taal: “Leef niet langer het doelloze leven van de ongelovigen, want zij leven in een wereld van schaduwen en zijn afgesneden van het leven in God door hun eigen welbewuste onwetendheid van geest door louter verharding van hart. . . Nee, wat u leerde, was om de vuile kleren van de oude manier van leven af te werpen, die door en door verrot waren door zinnelijke illusies. Doe nu het omgekeerde, trek, mentaal en geestelijk herschapen, de schone frisse kleren van het nieuwe leven aan die naar Gods ontwerp zijn gemaakt voor rechtvaardigheid en heiligheid die geen waan is.”

maandag 18 februari 2019

Geestelijk zuurdesem

Jezus zei: “Oordeelt niet naar het aanzien, maar oordeelt een rechtvaardig oordeel” (Joh.7:24). Wanneer menselijke opinies opzij gezet worden en men liefheeft, kan het oordeel alleen maar rechtvaardig zijn. In Wetenschap en Gezondheid p.399 schrijft Mrs. Eddy: “Het ene Gemoed, God, bevat geen sterfelijke meningen. Alles wat werkelijk is, ligt in dit onsterfelijk Gemoed besloten.” Meningen veranderen steeds. Ze zijn voorbijgaand. De liefde die met God komt, van de goddelijk Liefde zelf, is niet gebaseerd op meningen. Ze groeit niet en wordt ook niet steeds minder. Ze is verankerd in het onveranderlijke goede. Als we deze liefde tot uitdrukking brengen, hebben we lief op de manier die Jezus aangaf en reageren we niet op sterfelijke meningen over elkaar of op vooringenomen en foutieve gedachten. Deze Christusgelijke liefde geneest. Ze geeft de diepgang en het licht waardoor de geestelijke onschuld en de volmaaktheid van ons allen gezien wordt. Dit geestelijke wezen van de mens, ons ware zelf, is altijd aanwezig. Het is niet iets dat aan ons toegevoegd wordt. God heeft de mens zo geschapen en God handhaaft dat wezen van de mens. Door het licht van Liefde wordt de volmaakte, oneindige omvang van de mens geopenbaard. Deze leerstellingen van Christian Science zijn onontbeerlijk bij de opvoeding van het gezin. Ze zijn een geestelijk zuurdesem, een genezende, bezielende invloed.

zondag 17 februari 2019

Leidstar

Mrs. Eddy verzekert ons: “Het kruis is het centrale zinnebeeld in de geschiedenis. Het is de leidstar bij de demonstratie van het Christelijk genezen - de demonstratie, waardoor zonde en ziekte wordt vernietigd” (No & Yes p. 33). Als wij het kruis in alle zachtmoedigheid aanvaarden als de leidstar bij onze demonstratie van Gods alheid, alomtegenwoordigheid en almacht, zullen wij geen tijd verspillen met te luisteren naar de argumenten van het sterfelijk gemoed: zelfmedelijden, wrok, teleurstelling, ontmoediging en wanhoop. We zullen ons dan resoluut afkeren van de afleidende omwegen van het sterfelijk gemoed, omdat we begrijpen dat het sterfelijk gemoed ons wil verhinderen ook maar iets te ontdekken van wat de nietsheid en onwerkelijkheid van de dromen van dit gemoed zou bewijzen. Wanneer we de eigenschappen tot uitdrukking brengen die aan God toebehoren, geven we het bewijs dat Hij met ons is. We zullen merken dat wij dan met succes zelfmedelijden vervangen door dankbaarheid voor wat wij als Gods weerspiegeling van het goede tot uitdrukking brengen. We zullen ervaren hoe wrok overgaat in een actief verwachten van zegen en vooruitgang en bewustwording. Teleurstelling, ontmoediging en wanhoop zullen verdwijnen (zoals duisternis verdwijnt bij de komst van het licht) voor de lichtgevende openbaring van Gods wezen en van waarachtig kennen, handelen en zijn. Als wij de bewijzen geven van het Christelijk genezen, wordt het kruis daadwerkelijk onze leidstar, een licht dat ons leidt op onze weg naar Geest.

zaterdag 16 februari 2019

Genezing langs geestelijke weg

Sommige Christenen geven er de voorkeur aan voor genezing geheel op God te vertrouwen. Geconfronteerd met ziekte of letsel of enige ander moeilijkheid, bidden zij. Dankbaar erkennen zij God als nimmer falende bron van troost, kracht en vrijheid. De genezende wet van God is hun eerste toevlucht, onverschillig tegenover welke problemen zij ook komen te staan. Maar soms vraagt men zich af of het werkelijk iets uitmaakt waar men zijn vertrouwen in stelt om genezen te worden. Wanneer genezing langs geestelijke weg lichamelijke verlossing brengt en stoffelijke middelen of medische behandeling dat ook doen, wat maakt het dan uit of men er de voorkeur aan geeft zich voor genezing tot God te wenden? Eén reden daarvoor is dat genezing langs geestelijke weg zo veel meer biedt dan alleen maar genezing van lichamelijke ziekten. Deze geestelijke weg is niet slechts een alternatieve methode van gezondheidszorg. Werkelijk geestelijke genezing is wetenschappelijke, Christelijke genezing. Een Christelijke genezing reikt veel verder dan het normaliseren van gebrekkige lichamelijke functies of het lichaam bevrijden van pijn. Christelijke genezing brengt deze verbeteringen inderdaad te weeg; maar we worden er tevens door veranderd - we worden herboren, vernieuwd, ons denken komt op een hoger plan en ons bewustzijn wordt geestelijker. Deze transformatie, deze vergeestelijking van het bewustzijn, is de wezenlijke reden om genezing langs geestelijke weg te kiezen. In het algemeen zijn stoffelijke geneesmethoden gericht op een behandelen van het lichaam: het innemen van medicijnen, het doen van oefeningen, het chirurgisch verwijderen van zieke delen. Maar Christelijk genezen is geheel gebaseerd op gebed; verlossing en wedergeboorte zijn er noodzakelijk in besloten. Waarlijk Christelijk genezen kan niet worden gescheiden van geestelijk begrijpen, van het besef dat God oneindige Geest is, het goddelijk Gemoed, zuivere Liefde, en dat de mens de volmaakte, geestelijke weerspiegeling is van zijn Schepper.

vrijdag 15 februari 2019

Jezus' blijvende opdracht

Geestelijke genezing stond in het middelpunt van Jezus’ eigen werk en vormde de blijvende opdracht die hij zijn volgelingen gaf. Onze Meester heeft gezegd: “Die in mij gelooft, de werken, die ik doe, zal hij ook doen, en zal meerder doen, dan deze; want ik ga heen tot mijn Vader” (Joh.14:12). Mrs. Eddy geeft in een van haar bijbellessen wat meer inzicht in de machtige betekenis van deze woorden van Jezus. Zij schrijft: “Het ten uitvoer brengen van de grootse waarheden van het Christelijk genezen kan in ieder tijdperk gebeuren, zoals bovenaangehaalde bijbeltekst duidelijk te kennen geeft en het oorspronkelijk Christendom bevestigt.” Vervolgens wijst Mrs. Eddy naar een andere bijbeltekst, waar Jezus aangeeft hoe belangrijk het genezen is. Zij zegt dan: “Ook in het laatste hoofdstuk van het evangelie van Markus komt dit onderwerp nadrukkelijk aan de orde: daar wordt genezen een voorwaarde voor verlossing genoemd door alle eeuwen en voor de gehele Christenheid” (Miscellaneous Writings. p. 192)”. Iedere genezing die door gebed wordt verwezenlijkt, is een stap vooruit bij het uitwerken van onze eigen zaligheid. En aangezien ons gebed en onze genezingen iets aantonen van de reine harmonie van Gods schepping - de waarheid van het zijn - helpen we tevens de wereld om zich te bevrijden van het waangeloof dat er een macht bestaat die aan God tegengesteld is. En dat is wat ziekte in werkelijkheid is: een leugen, een waan, die suggereert dat er een of andere macht bestaat die de waarheid van Gods almacht en van Zijn oneindige goedheid krachteloos kan maken. Het Christelijk genezen weerlegt leugens. Vrees en onwetendheid worden erdoor geëlimineerd. Zonde wordt erdoor verdreven. Wij worden erdoor veranderd. Christelijk genezen is een “voorwaarde voor verlossing”.” Dat is nu juist waarom het zo belangrijk is.

donderdag 14 februari 2019

Standpunt opvatting ervaring

Ons begrip van de werkelijkheid is niet iets dat alleen maar de dingen voor ons beter maakt. Nee, de werkelijkheid is oneindig en hoe meer wij de Christus in ons leven aanvaarden, des te meer van die oneindige werkelijkheid deel van onze ervaring wordt. Wat betekent dat in de praktijk nu in verband met de dingen die wij doen?  Als wij bijvoorbeeld een auto besturen, zien we die dan als een vernuftig mechanisch middel om ergens te komen, een statussymbool dat ons meer aanzien geeft, of als een teken van bevrijding van beperkingen - iets dat getuigt van een toenemende beheersing van de ruimte, of zelfs als een wat dieper inzicht in de alomtegenwoordigheid van het goddelijk Gemoed? En hoe zien wij andere automobilisten? Vormen zij een potentieel gevaar voor onze veiligheid, of aanvaarden wij elk van hen als een kind van God zoals wij zelf dat zijn, dat bestuurd wordt door Gemoed en zich daarom aan de wet houdt en dat beheerst en liefdevol is? Onze ervaring zal in overeenstemming zijn met wat we aanvaarden en verwachten. Ons standpunt volgt onze opvattingen en onze opvattingen vormen onze ervaring. Dit is dus niet alleen maar een mooie theorie. “Ieder stoffelijk geloof duidt op het bestaan van de geestelijke werkelijkheid; en indien stervelingen worden onderwezen in geestelijke dingen, zal blijken dat het omkeren van het stoffelijk geloof in al zijn uitingsvormen, symbool en vertegenwoordiger is van onschatbare, eeuwige en altijd-aanwezige waarheden,” schrijft Mrs. Eddy in Miscellaneous Writings p.60-61.

dinsdag 12 februari 2019

Omkering van de werkelijkheid

Wij behoren de werkelijkheid van onszelf te kennen. Christian Science toont aan dat de mens geheel geestelijk is. Hij is geen sterveling met een eigen gemoed, afhankelijk van de stoffelijke zinnen. Evenmin wordt hij bestuurd door de hersenen, waardoor hij gedwongen zou worden eindige, verwrongen opvattingen van de werkelijkheid te vormen en dan gade te slaan hoe deze in zijn ervaring gestalte krijgen - als het ware zijn mentale bed opmakend om er dan in te moeten liggen. Niets stoffelijks kan uiteindelijk werkelijk zijn. De werkelijkheid is geheel en al geestelijk. Hoe hoger ons begrip van de werkelijkheid is en hoe meer wij ervan begrijpen, des te beter zullen wij in staat zijn de goddelijke werkelijkheid in onze ervaring tot uitdrukking te brengen. De mens is de weerspiegeling van God, het goddelijk Gemoed. Hij ziet, hoort, voelt en weet alleen wat dit Gemoed hem ingeeft. Het onvermijdelijk gevolg daarvan is dat onze menselijke ervaring verandert. “Wij zien om ons heen niet veel van de werkelijke mens, want hij is de mens van God; terwijl ons beeld de menselijke mens is,” schrijft Mrs. Eddy. Even verder zegt ze: “De wetenschappelijke mens en zijn Maker zijn hier; en u zou niemand anders dan deze mens zijn, als u de vleselijke opvattingen ondergeschikt zou maken aan de geestelijke zin en de oorsprong van het zijn” (Unity of Good p. 46). Deze benadering betekent niet het leven door een roze bril zien en alles wat akelig of dreigend lijkt negeren.  We beschouwen eerder het menselijk beeld, wanneer het goed en veelbelovend is, als een omkering van de werkelijkheid.

maandag 11 februari 2019

Geestelijk waarnemingsvermogen

Wat is de werkelijkheid? Is het niet meer dan het geheel van wat we om ons zien en horen? Of is er meer dat we zouden moeten zien, en bezitten we misschien het vermogen de indrukken van de zinnen met wat dieper inzicht te verklaren? Onze kijk op de werkelijkheid is niet iets waar we aan vast zitten en dat ons altijd onder dezelfde soort omstandigheden op dezelfde manier doet reageren. Integendeel, onze visie ontwikkelt zich en wordt ruimer naarmate wij ons meer bewust worden van Geest en minder voor onze informatie afhankelijk zijn van de stoffelijke zinnen. Met andere woorden, we hoeven niet alles wat we horen en zien zonder verder denken automatische te accepteren. Het is niet nodig ons te laten bedriegen of beperken door wat zij ons voorhouden, want wij bezitten door de tegenwoordigheid van de Christus de intelligentie, het onderscheidingsvermogen en het oordeel om ieder stoffelijk getuigenis te testen en in twijfel te trekken. We hebben in feite een ingeschapen geestelijk waarnemingsvermogen dat ons te allen tijde intuïtief kan leiden. En wanneer dit innerlijk waarnemingsvermogen of deze geestelijke zin duidelijker en sterker wordt, komt het in de plaats van de zogenaamde invloeden die onze gedachten hebben bepaald in ons verleden. Christus Jezus zei: “Oordeelt niet naar het aanzien, maar oordeelt een rechtvaardig oordeel” (Joh. 7:24). In antwoord op de vraag: “Is er iets werkelijks in hetgeen de lichamelijke zinnen waarnemen?” schrijft Mrs. Eddy: “Alles is net zo werkelijke als u het maakt en niet meer. Wat u ziet, hoort, voelt, is een staat van bewustzijn en kan geen andere werkelijkheid hebben dan hetgeen u eraan toekent.” Zij gaat verder in de volgende alinea: “Het is gevaarlijk om te steunen op het zinnengetuigenis, want dit getuigenis is niet absoluut en daarom niet werkelijk, zoals wij dat woord begrijpen” (Unity of Good blz. 8).

zaterdag 9 februari 2019

Eeuwigdurende werkelijkheden

Het sterfelijk gemoed verpersoonlijkt goed en kwaad, en noemt ten onrechte goed kwaad en kwaad goed. Als we ons verlaten op geestelijk inzicht weten we dat God en Zijn manifestatie het goede is, en dat het kwaad slechts het geloof is in de afwezigheid van het goede. Daarom weten we ook dat we niet tegen de dwalende, haatdragende, boosaardige en moorddadige personen de strijd hoeven aan te binden om hen te overwinnen en te vernietigen, en we weten met een absolute overtuiging dat we kunnen vertrouwen op eeuwige waarheden om de gevolgen van de leugens van de vader van alle leugens, het sterfelijk gemoed, nietig te verklaren. Jezus’ kruisgang was een smarteljke ervaring. Zo hij zich in gebed niet bewust was geweest van de eeuwigdurende werkelijkheden, zou hij dan tegen hen die hij na zijn opstanding ontmoette en die jammerden over de droeve dingen die zich in Jerusalem hadden afgespeeld, gezegd kunnen hebben: “Welke dingen?” (Luk.24:19). Hij wist dat zijn identiteit onsterfelijk en door God geschapen was en voor altijd samen bestond met het goddelijk Gemoed. Uiteindelijk kon hij alleen weten en liefhebben wat Gemoed weet en liefheeft. Mrs. Eddy verzekert ons: “Het ware en bewuste wezen van Jezus verliet nooit de hemel voor de aarde. Het verbleef voor immer in de hoge, zelfs terwijl stervelingen geloofde dat het hier was. Hij sprak eens over zichzelf (Joh. 3:13) als over ‘de zoon des mensen die in de hemel is’ - treffende woorden, die lijnrecht in tegenspraak zijn met de algemene opvatting van Jezus’ wezen” (No & Yes p. 36).

vrijdag 8 februari 2019

Heirweg naar de hemel

De woorden van Mrs. Eddy “Blijde volg ik het ruwe spoor / Over berg en dal” (Gezang 304) verontrustten mij vroeger. Nu dat ik heel wat lessen heb geleerd op dit schijnbaar zo ruwe pad ben ik innig dankbaar voor het besef dat we in moeilijke tijden toch blij kunnen zijn. Bij mijn streven om blij te zijn heb ik mij bewust moeten maken dat God werkelijk aanwezig is, evenals de levende goedheid die Hem tot uitdrukking brengt. En ik heb moeten leren daar dankbaar voor te zijn. Blijdschap over de geestelijke werkelijkheden leidt tot opstanding uit het geloof in zonde of lijden. Het is alleen het sterfelijk gemoed dat het pad ruig en ruw maakt. Bijna niemand kiest voor lijden. Maar sommige mensen denken dat ze geen lessen hoeven te leren. De meesten van ons willen echter wel erkennen dat lijden ons vaak dwingt om een verkeerd besef van ons zelf of van een ander los te laten of op te geven. Mrs. Eddy, de Ontdekster en Grondlegster van Christian Science, merkt op: “Zelfopoffering is de heirweg naar de hemel” (No & Yes p.33). Wanneer we ons onbehaaglijk voelen in sterfelijkheid - onbehaaglijk met het sterfelijke, het stoffelijke en persoonlijke - zijn we eerder bereid, misschien zelfs verlangend, om wakker te worden uit onze zinsbegoocheling. Wij zouden blij zijn wakker te worden in het begrijpen dat wij op de “heirweg naar de hemel” zijn en ons ware zelf, onze Godgelijkenis, opeisen.

dinsdag 5 februari 2019

Helder bewustzijn bezitten

Genezen is geen ongewone bezigheid zoals fietsen op het slappe koord; genezen vloeit voort uit een eigenschap van het denken - geestelijk bewustzijn dat beschikbaar is voor en toebehoort aan elk mens. We zouden ons tot het uiterste verzetten als iemand dreigde ons het vermogen  tot liefhebben af te nemen. Toch probeert de mentale instelling van onze tijd de mensen wijs te maken dat het Christelijk genezen niet binnen ons bereik ligt, of dat het iets is waar niemand echt het fijne van weet. We kunnen terwille van onszelf en van de mensheid krachtig verzet aantekenen tegen deze suggestie. En als de mist is opgetrokken, hoe duidelijk is het dan dat het besef van Gods genezende alomtegenwoordigheid even werkelijk en dwingend is als voorheen. Dan zien we dat we inderdaad het helder bewustzijn bezitten dat God ons schenkt, het bewustzijn dat de geestelijke waarheid kent en dat geneest. In Retrospection and Introspection haalt Mrs. Eddy de woorden aan die Paulus tot de Atheners sprak en die in grote trekken identiek zijn met een uitspraak van haarzelf: “Want in Hem leven wij, en bewegen ons, en zijn wij.” “Indien de Christelijke Wetenschap” zo zegt zij, “de leer van Paulus opnieuw verkondigt, moeten wij als Christelijke Wetenschappers de wereld het overtuigend bewijs geven van de deugdelijkheid van deze wetenschappelijke verklaring van het zijn. Nu wij, eerder dan anderen, dit wetenschappelijk feit hebben ingezien, zijn wij het aan onszelf en aan de wereld verschuldigd om te vechten voor de demonstratie ervan.” (Ret., p.93-94) Wat onze opvattingen over genezing ook geweest mogen zijn, laten we er nu wat meer over nadenken. Genezing is tenslotte de naam voor het kennen en tot uitdrukking brengen van God in de menselijke ervaring.

maandag 4 februari 2019

Gods levende macht

De Bijbel zegt: “Vertrouw op Hem te allen tijde, o gij volk! Stort uw hart uit voor Zijn aangezicht; God is ons een Toevlucht” (Ps. 62:9). Laten we in doeltreffend gebed God vragen om een beter begrip van onze verwantschap  met Hem als Zijn vreugdevolle weerspiegeling. Laten we met vertrouwen ons erfdeel waarop wij als Zijn geliefde kinderen recht hebben erkennen. Laten we weten en erkennen dat we voor altijd geborgen zijn in de beschermende armen van Zijn Liefde. Of ons gebed nu een smeekbede of een bevestiging is, als het uit nederige en onzelfzuchtige motieven gebeurt, hoort God ons. We vertrouwen Hem onze dierbaarste gedachten toe, onze hoop, ons vertrouwen, onze liefde. En wanneer we als een kind ons vertrouwen in het goede blijven behouden zal Hij Zijn overvloed over ons uitstorten. Als wij met kracht staande houden en begrijpen dat God werkelijk onze Vader-Moeder is, dat Hij altijd aanwezig, ja, de enige aanwezigheid is, dat Hij almachtig is en geheel en al goed, dat Hij ons als Zijn dierbare kinderen lief heeft, dan ervaren we Gods macht als een levende macht die iedere schadelijke toestand of omstandigheid voorkomt of recht zet. Door toegewijde studie van de Bijbel en van Wetenschap en Gezondheid en de andere boeken van Mrs. Eddy leren we dat God waarlijk Liefde is. Zijn liefde voor ons is dan ook onveranderlijk, veroordeelt niet, is blijvend en zuiver; want Hij ziet ons als volmaakt en zondeloos, als de weerspiegeling van Zijn eigen liefelijkheid.

zondag 3 februari 2019

Gebed met bevestigende inhoud

Een van de redenen waarom ik Christian Science zeer liefheb en op prijs stel is dat deze Wetenschap me met vertrouwen doeltreffend heeft leren bidden. Ik dacht altijd dat een gebed een smeekbede was - dat je God smeekte om iets voor jezelf of voor een ander te doen. Ik was er nooit zeker van of Hij me wel hoorde en of Hij me eventueel zou willen helpen. Door de studie van Christian Science heb ik geleerd mijn gebed niet alleen een vragende maar ook een bevestigende inhoud te geven. God is Geest, onze Vader-Moeder. Door te begrijpen dat wij Zijn geestelijke kinderen zijn, erkennen we dat volmaaktheid ons ware erfdeel is en dat wij aldus vrijgesteld zijn van ziekten en ongelukken. Als ons gebed een dergelijke bevestiging inhoudt staan we met beide benen op de stevige basis van Waarheid en Liefde. Wij zijn er dan van overtuigd dat God onze enige hulp is bij zonde en ziekte. Wij verlaten ons op Hem in het besef dat Hij ons kan en wil helpen. Christus Jezus bewees dat zo’n gebed vol vertrouwen doeltreffend is: zijn volkomen vertrouwen in en begrijpen van Gods nabijheid en macht maakten hem tot een genezer zonder weerga.

vrijdag 1 februari 2019

Stoffelijk beeld

De ene dag nog leef je in betrekkelijke vrijheid; de volgende morgen bij het wakker worden hoor je het angstaanjagende nieuws dat de regering is afgezet en het leger de macht heeft overgenomen. Klinkt dat als een verhaal uit verre landen? En wat denkt u van een geleidelijk smoren van de vrijheid van meningsuiting en godsdienst door steeds strengere verbodsbepalingen? Klinkt dat aannemelijker? Tirannie kan ons zowel geleidelijk als abrupt overvallen - niet alleen door middel van kogels, maar ook door onrechtvaardige wetgeving. Tirannie voert oorlog tegen de onvervreemdbare rechten van de mens.  Wat kunnen wij tegen tirannie beginnen - in welke vorm die zich ook manifesteert? Wij kunnen doen wat onze Wegwijzer,  Christus Jezus, ons heeft geleerd ons tot God wenden in gebed. Gaan we eens na wat gebed in werkelijkheid is. God smeken om hulp in moeilijke tijden en trachten onze vijanden lief te hebben, zijn van essentieel belang. Maar Christian Science leert ons dat gebed meer is dan dat. Omdat wij weten dat God of het goede immertegenwoordig  en almachtig is, zijn we in staat een duidelijk onderscheid te maken tussen het geestelijke feit (dat wat onomstotelijk werkelijk is) en de valse voorspiegelingen van het sterfelijk geloof over een macht die vijandig is aan God. Dit geestelijk begrijpen brengt het stoffelijke beeld van tirannie onder één noemer met sterfelijk geloof. En zo beginnen wij de onmacht van de tirannie te zien en vernietigen wij meer en meer de vermeende macht die zij over ons heeft. Gebed voert ons mee achter de coulissen van hetgeen stoffelijk zichtbaar is. Dan vragen we ons af: Wie is de ware tiran? Een heerser, een ideologie? Neen. De werkelijke tiran blijkt de werking van het sterfelijk gemoed, of het vleselijk gemoed te zijn, waarvan de Bijbel zegt dat het “vijandschap” tegen God is.