maandag 14 januari 2019

Gods eigen kind

Een Christian Science behandeling wijkt volkomen af van elk ander gedachtelijk systeem dat berust op een geloof in de veronderstelde kracht van het menselijk denken of de menselijke wil. Zo’n behandeling steunt geheel en al op het ene goddelijk Gemoed. Zij maakt uitsluitend gebruik van de macht van de goddelijke Waarheid, die doordringt tot aan de wortels, de basis, het wezen van de mens. Christian Science laat het licht van de Christus schijnen om “de mens zijn onschuld te kennen te geven” (Job 33:23). Een metafysische behandeling houdt in dat het geloof aan ziekte en zonde gescheiden wordt van de persoon, waarna het geloof door de Waarheid wordt vernietigd. Dit betekent dat de persoon gezien wordt als Gods eigen kind - rein, harmonisch, rechtschapen, onschendbaar en niet stoffelijk maar geestelijk. Op deze manier hechten we de disharmonie niet vast aan de lijder -  noch in gedachten, noch in gesprekken met hem - maar houden vast aan de waarheid die disharmonie vernietigt. Een behandeling betekent al evenmin dat de gedachten van de ene persoon het bewustzijn of het lichaam van een ander beïnvloeden. Integendeel, de behandeling is de inwerking van de wet en van de verlossende macht van Waarheid op zieke en zondige stoffelijke geloofsvormen, waardoor deze vernietigd worden. Overbrenging van gedachten (een verschijnsel van het menselijk denken) maakt daar dus geen deel van uit. Alleen het goddelijk Gemoed kan waarheid en leven aan de mens overbrengen en doet dit door Christus, Waarheid. Wat we nodig hebben in onze gebeden voor onszelf en voor de lijder of zondaar die ons om hulp vraagt is niet een lauw, halfslachtig of weifelend aanvaarden van de geestelijke feiten, maar een bewustzijn dat vervuld is van “de gloed van Waarheid”. Dit is het wat de aanspraken van ziekte en zonde, die zo hardnekkig schijnen te zijn verdrijft en vernietigt: de vlam van oneindig licht, die rechtstreeks afkomstig is van de goddelijke Liefde, die de duisternis van disharmonie en lijden teniet doen en de harmonie van het menszijn openbaart.

Geen opmerkingen: