zaterdag 12 januari 2019

God met ons

Waar is God? Eeuwenlang hebben veel mensen God gevreesd of Hem verkeerd beoordeeld. En ook nu nog hebben velen het vage gevoel dat God (zo Hij al bestaat) ergens “daarboven”, terwijl de mens “hier beneden” verblijft. Deze verkeerde opvatting boezemt vrees in voor een antropomorfische godheid die toezicht op ons houdt en vanuit zijn hoogte ons beoordeelt en zegening of vervloeking, genade of wraak zendt. Maar God is noch een vermenselijkt “daarboven” noch een ver verwijderd, vaag wezen. God, het goddelijk Leven, is de bron en instandhouder van alle schepping. Er is geen bestaan buiten het bestuur, de instandhouding en de liefdevolle zorg van het goddelijk Gemoed. Het evangelie zegt van het Woord Gods: “Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is.” (Joh.1:3). De naam “Immanuel” wordt letterlijk vertaald met “met ons (is) God.” Dit geeft aan waar God is - met ons, met iedereen, overal. En toen Christus Jezus kwam om de mensheid de ware aard van God duidelijk te maken als de almachtige Liefde, alomtegenwoordige Geest, alwetend Gemoed, bewees de Heiland dat God zo dicht bij de mens is, dat de mens en God voor eeuwig onscheidbaar zijn.

Geen opmerkingen: