donderdag 31 januari 2019

Goddelijke openbaarwording

Christus is hier. Dit feit houdt een belangrijke belofte voor ons in - en wel speciaal voor hen die naar gezondheid, harmonie, gemoedsrust of vrijheid van zonde zoeken. Christian Science openbaart aan allen die in moeilijkheden verkeren de eeuwige aanwezigheid van de Christus, die ons nieuwe levenskracht geeft en bewijzen levert van de genezende kracht kracht van het Christendom. De Christus is inderdaad het antwoord op al onze noden. Het besef van zijn aanwezigheid brengt genezing en harmonie in onze menselijke ervaring. Mrs. Eddy geeft de volgende definitie van de Christus: “De goddelijke openbaarwording van God, die tot het vlees komt om vleesgeworden dwaling te vernietigen” (Wetenschap en Gezondheid p. 473). Het is duidelijk dat de Christus thans even zo goed geneest als in de tijd toen Jezus Gods macht demonstreerde op een wijze die de discipel Petrus ertoe bracht hem te karakteriseren met de woorden: “Gij zijt de Christus” (Mark.8:29). Christus Jezus was zich wel bewust van het belang van zijn missie als Messias of  Verlosser, die God hem had opgelegd. Hij zei: “Ik ben gekomen, opdat zij het leven hebben, en overvloed hebben” (Joh.10:10). Christian Science, volledig in overeenstemming met de leer van Jezus, openbaart dat de Christus nog altijd bij ons is om ons te verlossen en tot nieuw leven op te wekken en te genezen. Wanneer wij door ernstig en nederig gebed enigszins gaan begrijpen dat de Christus altijd tegenwoordig is als Emmanuël of “God met ons”, komen geestelijk inzichten die genezing brengen in onze ervaring.

woensdag 30 januari 2019

Geestelijk reeds waar

Christian Science voorkomt zowel als geneest en we moeten ons denken beschermen tegen ongezonde invloeden. De belofte uit Psalmen is nog steeds toepasselijk: “Die in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige.” (Ps. 91:1)  Door in ons bewustzijn geen kwade gedachten toe te laten en dagelijks te leven vanuit de grondslag van het almachtige goede voorkomen we het optreden van ziektes. We kunnen ons te allen tijde tegen suggesties van vrees verzetten en we kunnen ze verdrijven met duidelijke geestelijke waarheden - Gods waarheid. Een leugen blijft altijd een leugen. Zelfs al geloven we gedurende enige tijd dat hij waar is, daardoor krijgt hij nog geen macht. De helende macht van de Christus staat op ieder moment tot onze beschikking. Genezing door de Christus is niet afhankelijk van tijd. Want genezing betekent het beseffen van wat geestelijk reeds waar is, het is zo iets als wakker worden uit een droom in de nacht. Tijd heeft daar niets mee te maken. De biologerende droom of het zinsbedrog verdwijnt, wanneer we de tegenwoordigheid van de Christus, Waarheid, erkennen en de leiding van Waarheid volgen. Door dagelijks de Christus met vreugde te verwelkomen leven we in de geest van dit gezang:
    O dromer, rijs en kom tot blij ontwaken,
    Zing, gij die zucht, en juich, want gij zijt vrij,
    De Christus leeft, hij zal uw banden slaken,
    Hij breekt de droom van alle slavernij.
(Gezang 202)
Christian Science - de Wetenschap van de Christus leidt ons onfeilbaar naar Geest.

dinsdag 29 januari 2019

Gods geliefde weergave, de mens

God kent noch schept onjuistheden als leeftijd, koppigheid, trots, eigenzinnigheid, zelfmedelijden of onverschilligheid. Daarom maken ze geen deel uit van de ouder of het kind als Gods geliefde weergave, de mens. Onze ware en enige individualiteit is onlichamelijk, de onsterfelijke en liefdevolle manifestatie van de goddelijke Liefde. En als we begrijpen dat God de werkelijke schepper van de mens is, worden we verlost van psychologische uitspraken die ons willen wijsmaken dat het soms voor ouders en kinderen moeilijk is elkaar op een normale menselijke manier lief te hebben. De schepping van Liefde is altijd één in Liefde. Wanneer we bidden en onze persoonlijke meningen tot zwijgen brengen, opdat we naar Liefdes ingevingen kunnen luisteren, zullen we het verschil leren kennen tussen zelfzuchtige verlangens, waar we geen gevolg aan hoeven te geven en de vreugde die we elkaar kunnen geven door een liefdevolle daad. Wij kunnen er echter zeker van zijn dat onze geestelijke vooruitgang niet belemmerd wordt door te voldoen aan Gods eis om Zijn liefde tot uitdrukking te brengen. Iedere gelegenheid die we aangrijpen om te gehoorzamen aan het gebod: “Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u de Heere uw God geeft” (Ex.20:12) brengt ons nader tot de goddelijke Liefde, ons aller Vader-Moeder. En we komen daarmee een stap verder in onze demonstratie van ware geestelijkheid.

maandag 28 januari 2019

Onvoorwaardelijk vertrouwen

Een van de redenen waarom men lid wordt van de Kerk is de ervaring dat Christian Science niet alleen geestelijk verheft, maar dat men er ook staat op kan maken en dat zij de gezondheid bevordert. De werkelijke mens, naar Gods beeld geschapen, is vrij van zonde, ziekte en dood. Christus Jezus, de mens die meer dan wie ook op aarde Waarheid vertegenwoordigde, bewees dat het voor de mens mogelijk is boven sterfelijkheid uit te stijgen. Wij allen hebben nog een lange weg af te leggen in onze pogingen dit ideaal te verwezenlijken, maar ook kennen we de mogelijkheden die we nu reeds hebben, om onze ware geestelijke identiteit en onze eenheid met God te bewijzen. En we weten dat deze mogelijkheden alleen stap voor stap door volledig en onvoorwaardelijk vertrouwen op de genezingsmacht van Geest gerealiseerd kunnen worden. Het uitstellen van de stap voorwaarts die we nu kunnen nemen om onze hoogste bekwaamheden te demonstreren, heeft geen nut en geen waarde. Maar ieder bewijs dat we geven, hoe klein ook, bevordert deze demonstratie en doet ons geestelijk ontwaken, zodat we meer van onze ware individualiteit als Gods gelijkenis kunnen verwezenlijken. Onvoorwaardelijk vertrouwen in geestelijke middelen om tot genezing te komen geeft ons een duidelijker begrip van de goddelijke werkelijkheid. Dit geïnspireerd begrijpen brengt op zijn beurt genezing. Hieruit volgt dat onvoorwaardelijk vertrouwen een onmisbaar onderdeel vormt van de Christian Science praktijk. Gods barmhartigheid zal ons de genade geven om dag aan dag meer steun te vinden in de goddelijke Geest.

zondag 27 januari 2019

Kenmerk van het zuivere Christendom

U weet dat Christian Science leert dat de genezingsmacht van het oorspronkelijke Christendom geenszins verloren is gegaan. Hebt u zich wel eens afgevraagd waarom  het genezen van zonde en ziekte door gebed zo fundamenteel is voor Christian Science? Als de eerlijkheid u gebiedt deze vraag ontkennend te beantwoorden, is het misschien tijd om eens wat ernstiger te bedenken wat voor u nu werkelijk genezing inhoudt. Genezing die uitsluitend door geestelijke middelen tot stand komt, is feitelijk het kenmerk van het zuivere Christendom. Het is niet zomaar iets dat wij graag willen doen. Het is wat er gebeurt wanneer wij tot op zekere hoogte gedaan hebben wat wij verondersteld worden te doen - wanneer wij alles verlaten hebben voor Christus, de goddelijke Waarheid die door Jezus belichaamd werd. Dan gaat genezing onvermijdelijk deel uitmaken van ons levenspatroon. Hier zijn een paar punten ter overweging: Voor het geval u nauwelijks over genezing nadenkt, tenzij u er echt behoefte aan hebt, is het misschien aan te bevelen als u zich eens verdiept in de nauwe relatie die er bestaat tussen geestelijk begrijpen en genezen. Als wij niet bezig zijn met genezing, ontbreekt het ons aan werkelijk begrijpen - onverschillig of wij beschikken over een intellectueel begrip van de betekenis van de woorden. Mrs. Eddy wijst erop dat genezing als voorwaarde voor verlossing onmisbaar is. Het goddelijk Gemoed brengt in de mens, dat is in ons ware wezen, op dit ogenblik begrijpen tot uiting. Daarom kunnen wij het vrij aanvaarden en als we dat doen, wordt duidelijk dat het dit door God geschonken geestelijk begrijpen is, en niet een persoonlijk, menselijk vermogen, dat genezing bewerkstelligt. Zo helpt het misschien ook te bedenken dat leren om te genezen eigenlijk hetzelfde is als God te kennen en lief te hebben. Leren om God lief te hebben resulteert, zoals Mrs. Eddy zegt, in het overwinnen van “mentale armoede” en “geestelijke dorheid” (Wetenschap en Gezondheid p. 366). Ook is het nuttig na te gaan wat voor soort kerk de Kerk van Christus, Wetenschapper, eigenlijk is. Mrs. Eddy heeft nooit de idee gehad een kerk te stichten op basis van dogma’s, waarbij gelijkgerichte mensen zich eenvoudigweg zouden aansluiten. Zij droeg de overtuiging dat zij een kerk stichtte voor hen die iets hadden gezien van de macht van Christus, Waarheid.

zaterdag 26 januari 2019

Mededogen tonen zoals Jezus

Kan het gebed van iemand die aan de ene kant van de aardbol in een zekere overvloed leeft, werkelijk de tragische omstandigheden aan de andere kant van de aarde helpen verlichten? Wanneer gebed rijk is aan nederig geestelijk begrijpen kan dit het lijden in hoge mate helpen verlichten. Echter het gezegde “Zien is geloven” lijkt voor velen doorslaggevend te zijn. Met als gevolg dat veel weldenkende mensen met de wens te helpen alleen denken in termen van materiële of financiële hulpverlening. Het is duidelijk dat zulke hulpverlening van vitaal belang is. Maar misschien moeten wij tevens inzien dat gebed daar een essentiële rol bij speelt - niet alleen om de meest effectieve manier van hulpverlening aan het licht te brengen, maar ook om de mensheid een idee te geven van Gods liefdevolle zorg. Christus was de barmhartigste mens die ooit deze wereld met zijn pijn betreden heeft, en hij was tevens haar meest doeltreffende hulpverlener. Hij zei: “Kom herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven” (Matt.11:28). Velen kwamen tot hem en vonden genezing. Voor sommigen was de bewustwording van de eeuwige Christus, Waarheid, waarschijnlijk zelfs belangrijker dan de bevrijding uit hun lijden. De Christus, Waarheid, die Jezus in  zijn leven heeft gedemonstreerd, geeft ons het inzicht dat God het oneindig goede is en dat de mens in werkelijkheid Zijn geliefde kind is, en niet een ongelukkige sterveling, of een opgewekte sterveling. We kunnen ons verlangen de liefde en het mededogen te tonen zoals Jezus deed alleen waarmaken als ons geestelijk begrijpen, onze reinheid en genade de zijne weerspiegelen. Wij kunnen niet op geestelijke wijze effectief aan de wereld bijdragen zonder een dieper inzicht in de ware identiteit van de mens als de geestelijke afstammeling van God. Door dit begrijpen wordt duidelijk dat God en Zijn volmaakte schepping alles is en dat het lijden een leugen is die het menselijk denken en leven tracht aan te tasten en die geen grondslag heeft in de goddelijke werkelijkheid. Wanneer we dit in de diepte van ons oprecht gebed duidelijk beseffen helpen we op dat moment de wereld en onszelf op doeltreffende wijze.

vrijdag 25 januari 2019

Wonder der genade

Wat ouders, en eigenlijk iedereen, nodig hebben is de zekerheid dat we werkelijk van ze houden. Ze moeten de stellige overtuiging hebben dat ze altijd moet liefde worden opgevangen - met de genezende balsem van het behagen dat de goddelijke Liefde schept in de mens, die hun harten raakt, en niet alleen in noodgevallen. En het is juist het bewuste besef en de ervaring van deze Liefde die niet tot afhankelijkheid leiden, maar tot het begrijpen dat een ieder alleen afhankelijk is van God. Het is de goddelijke Liefde die de menselijke aangelegenheden in alle wijsheid regelt en onze genegenheid voor anderen bevrijdt van zelfzucht. In haar Message to The Mother Church for 1901 spreekt Mrs. Eddy over hervormers - de mensen die ons geholpen hebben onszelf te verbeteren. In zekere zin kunnen de meeste ouders wel “hervormers” genoemd worden, want ook zij hebben hun best gedaan ons te helpen. Mrs. Eddy schrijft over hen: “De bejaarde hervormer die de beste jaren van zijn aardse leven voor anderen heeft opgeofferd, moest niet worden overgelaten aan de genade van degenen die er voor terug schrikken iets voor hem op te offeren.” En ze vervolgt: “Ik zeg dit niet omdat hervormers niet geliefd zouden zijn, maar omdat goedwillende mensen soms zo onhandig of zelfzuchtig zijn in het tonen van hun liefde.” In dezelfde paragraaf zegt ze nog: “Alle eer en succes aan hen die hun vader en moeder eren” (‘01 p.29). Waarachtige zorg voor anderen houdt geen drukkende verantwoordelijkheid in en evenmin kan die onze geestelijke groei belemmeren. We vinden misschien dat het een ander is die opmerkzame en liefdevolle aandacht nodig heeft, maar zou het niet zo kunnen zijn dat juist wij dan het voorrecht krijgen te groeien door het uiting geven aan de Christusgelijke genade? En we verkrijgen deze genade - dit vermogen om de genezende, tedere eigenschappen van de Christus tot uitdrukking te brengen - naarmate we de geestelijke bedoeling van Mrs. Eddy's woorden in Wetenschap  en Gezondheid “Het wonder der genade is geen wonder voor Liefde” (p.494) begrijpen en demonstreren.

donderdag 24 januari 2019

Denken aan anderen

Denken aan anderen is de kern van Christian Science en we doen dat steeds meer wanneer we inzien dat het werkelijke leven geheel geestelijk is. Het kan zich uiten in een spontaan gebaar of in stil gebed, maar de impuls ervoor komt altijd van God. We denken aan anderen en hebben hen lief omdat we in wezen kinderen van de goddelijke Liefde zijn. Christus Jezus moet hebben gezien dat zijn geliefde discipel (de vroege Christelijke kerk geloofde dat Johannes dat was) deze Christusgelijkende liefde in hoge mate bezat. Zien we dat niet in een van de laatste daden van Jezus, toen hij Johannes opdroeg voor zijn moeder te zorgen? In de Bijbel wordt deze tedere zorgzaamheid als volgt beschreven: “Jezus nu, ziende zijn moeder, en de discipel, die hij liefhad, daarbij staande, zeide tot zijn moeder: Vrouw zie, uw zoon. Daarna zeide hij tot de discipel: Zie, uw moeder. En van die ure aan nam de discipel haar in zijn huis” (Joh.19:26,27).  Men kan zich afvragen of de discipel zich bezwaard moet hebben gevoeld door deze nieuwe verantwoordelijkheid, of misschien het gevoel gekregen moet hebben dat zijn eigen geestelijke groei geremd zou worden door de zorg voor een ander. We weten dat de Meester er kennelijk niet zo over dacht, anders zou hij zijn discipel deze opdracht niet gegeven hebben. Soms komen we in de verleiding te geloven dat we onze geestelijke ontwikkeling het beste dienen door ons niet te veel te verdiepen in normale menselijke genegenheden en verantwoordelijkheden. Maar het denken aan anderen, hen koesteren en liefhebben, zijn tekenen dat de goddelijke Liefde met ons is - het zijn aanwijzingen dat de Christus, de essentie van de goddelijke Liefde, werkzaam is in ons individueel bewustzijn.

woensdag 23 januari 2019

Oppermachtig gezag

“Als de olifanten vechten, dan wordt het gras vertreden” luidt een Afrikaans gezegde. Op de gewone man maken de manoeuvres van de supermachten in de wereld een nogal onbezonnen indruk. Of de vertrappende voeten nu van een vriend of vijand zijn, ze hebben dezelfde uitwerking op het gras dat vertreden wordt. Maar is onze wereld niet meer dan alleen een tijdperk voor vertrappende voeten, platgetrapt gras en nationale rivaliteit om de heerschappij? De Bijbel ziet het anders. Zij erkent God als oppermachtig. “Uw, o Heere, is de grootheid, en de macht en de heerlijkheid, en de majesteit;  want alles, wat in de Hemel en op aarde is, is het Uwe: Uw, o Heere, is het Koninkrijk, en Gij hebt U verhoogd tot een hoofd boven alles” (1Kron.29:11). En zo lezen we ook: “De Heere is mijn Licht en mijn Heil, voor wie zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht, voor wie zou ik vervaard zijn?” (Ps.27:1) De geïnspireerde boodschap van de Bijbel geeft een heel andere kijk op het leven en de algemeen aanvaarde visie. Zij verwijst naar God - naar Waarheid en Liefde als het oppermachtig gezag in plaats van naar staatshoofden. Zij toont aan dat voor God niemand meer of minder is dan een ander. Zij vestigt er de aandacht op dat elk individu verantwoordelijk is voor zijn of haar gedachten staat en voor het welzijn van allen. Geestelijk beschouwd zijn de mensen in de wereld niet verdeeld. En dat is zo omdat de mens, zoals God hem feitelijk heeft geschapen, niet een sterveling is die met andere stervelingen overhoop ligt. Hij is Gods geestelijke gelijkenis. In Waarheid  zijn we dan ook allen één Leven, één Ziel, één Geest.

dinsdag 22 januari 2019

Zijn schepping is geestelijk

Als we de jaargetijden bezien vanuit een sterfelijk standpunt - als bepaalde perioden afhankelijk van het draaien van de aarde om de zon - dan stellen we ons min of meer open voor het sterfelijk geloof aan de wisseling van de seizoenen en de kwalen die daarmee samengaan. We zouden juist ieder jaargetijde moeten zien als een verwijzing naar de onafgebroken ontvouwing van de immertegenwoordigheid van God. Dan zouden we in ieder jaargetijde mogelijkheden vinden om hoger te stijgen in ons begrijpen dat God, Geest, de enige schepper is en dat Zijn schepping geestelijk is. We leren dan dat vreugde een geestelijke eigenschap is die in de mens besloten ligt en die niet kan worden aangetast door ongunstige weersomstandigheden. Als we ons realiseren dat Gods bestuur van de mens niet ongedaan gemaakt of belemmerd kan worden door de veronderstelling dat stoffelijke omstandigheden daar invloed op kunnen uitoefenen, zullen we minder beïnvloed worden door het mesmerisch geloof in weersomstandigheden. Ons geestelijk begrijpen dat God de mens heerschappij over de gehele aarde heeft gegeven zal ertoe bijdragen de atmosfeer voor anderen te doen opklaren. Zulke elementen van de sterfelijke gedachten als angst, hartstocht, haat, weerstand tegen het geestelijke, hebben iets gemeen met zulke uitwassen van het weer als verwoestende windstoten, zware sneeuwval die het dagelijkse leven ontwricht of verschroeiende hitte met zijn droogte. Maar deze onwerkelijke elementen van de sterfelijke gedachten kunnen en moeten wijken voor de eigenschappen van de Christus - voor ons begrijpen van Gods aanwezigheid en de individuele liefde voor Gods zuivere goedheid.

maandag 21 januari 2019

Bestendige gezondheid

Ieder jaargetijde lijkt zowel schoonheid als problemen met zich te brengen. In de tegenwoordigheid van God of het goede bestaat geen kwaad, bestaat niets om bang voor te zijn. In Gods atmosfeer komen geen kwalen voor die aan bepaalde seizoenen toegeschreven worden, geen sombere dagen als gevolg van een lagedrukgebied, geen telkens terugkerende alles verwoestende wervelstormen. We moeten de altijd vredige schoonheid en activiteit van Gods alomtegenwoordigheid nog ten volle leren begrijpen, maar als we ons laten leiden door de Christusgeest wordt bestendige gezondheid iets vanzelfsprekends. We worden minder vatbaar voor de geagiteerde gedachtenstroom van het sterfelijk gemoed. De overtuiging dat koorts onwettig is, en de zekerheid dat in Gods koninkrijk een storm machteloos en onwerkelijk is, zijn slechts twee aspecten van de genezende Christus, Waarheid, die door Jezus zo grondig werden aangetoond. Het begrijpen van Gods alheid en de nietsheid van het kwaad brengt genezing en het verontruste menselijke bewustzijn kalmeert. De elementen waaruit onze gezondheid en onze omgeving zijn samengesteld zijn in werkelijkheid geen stoffelijke toestanden, onderworpen aan virussen, bacteriën of aan telkens veranderende weersomstandigheden. De elementen bestaan uit gedachten. Gedachten die uit God, het goede, voortkomen zijn altijd harmonisch. De disharmonieën die zich in de menselijke ervaring kunnen voordoen, worden veroorzaakt door misvattingen over de werkelijkheid en komen voort uit een geloof dat het kwaad deel uitmaakt van het leven. Maar het kwaad is geen onderdeel van het goddelijk leven. De ware identiteit van ieder van ons verblijft veilig en vredig in de harmonie en tegenwoordigheid van God, waar ieder element van de werkelijkheid goed is.

zondag 20 januari 2019

De volmaakte uitdrukking van God

Christus Jezus leerde niet dat de mens God is, maar hij verkondigde zonder omwegen de eenheid van God en de mens. “Ik en de  Vader zijn één” (Joh.10:30). God, Gemoed, moet zich in ideeën uitdrukken. God, de Vader-Moeder, bestaat niet zonder Zijn kinderen. We kunnen nooit gescheiden worden van onze bron, de goddelijke Liefde - want het is niet alleen zo dat wij God nodig hebben, maar ook is ieder van ons Hem dierbaar en onmisbaar. God is even dichtbij u als uw eigen zuivere bewustheid van wat u in werkelijkheid bent, omdat uw werkelijke geestelijke individualiteit en identiteit uit het goddelijk Beginsel voortkomen. U bent de volmaakte uitdrukking, het volmaakte resultaat van God. En zonder de voortdurende steun en leiding van het almachtige Gemoed zou het bestaan doelloos en chaotisch zijn. Als zo’n goddeloze situatie zich inderdaad zou kunnen voordoen, dan zou er in feite helemaal geen bestaan zijn - geen leven dat het goddelijk Leven tot uiting brengt en geen Liefde die de goddelijke Liefde vertegenwoordigt. Om wat de evangelist zegt eens met andere woorden uit te drukken: Alle dingen worden door Hem in stand gehouden, en zonder Hem kan niets blijven bestaan.

zaterdag 19 januari 2019

Het onbegrensd Gemoed

Een behandeling in Christian Science is niet het in werking stellen van een persoonlijke manier van denken, maar het is het binnenstromen van het licht van de goddelijke openbaring in het menselijk bewustzijn. De Wetenschap openbaart God als oneindig licht - als het onbegrensde Gemoed, de bron van alle werkelijke gewaarwording. Door het licht van Waarheid en Liefde wordt de duisternis van angst en lijden verdreven. Met andere woorden: zo’n behandeling betekent, dat men er zich geheel van bewust is dat God met ons is - bewust van de goddelijke alomtegenwoordigheid, almacht, alwetendheid en alwerkzaamheid - en dat men erkent dat Zijn goedheid en almacht volledig heersen juist daar waar disharmonie en ziekte schijnen voor te komen. In zo’n behandeling is eigenlijk de onlichamelijke Christus aan het werk - de goddelijke Waarheid die tot het ontvankelijke menselijke bewustzijn doordringt, de dwalingen daaruit verdrijft, het hart geneest, de wonden van de verontruste menselijke gedachte verbindt en de geestelijke wet openbaart. Deze wet, die Waarheid tot uitdrukking brengt, verandert de zogenaamde stoffelijke omstandigheden door de reeds bestaande, door God gegeven harmonie aan het licht te brengen. De behandeling is in feite het wakker worden uit onze menselijke opvatting van de dingen om tot het besef te komen van het alles-omvattende goddelijk Beginsel, Liefde, en zijn onsterfelijke idee, de mens.

vrijdag 18 januari 2019

Uitstijgen boven alle rumoer

De mensheid is bezig de ogen te openen voor de voorzieningen van de goddelijke Liefde en daarnaar te handelen. De Christus is een onthullende macht, die de dwaling vernietigt door aan te tonen dat de mens in zijn ware aard Gods volmaaktheid weerspiegelt. Ziekte en zonde worden genezen door een begrijpen van de goddelijke wet. Door gebed richten de mensen arken van begrip op in hun persoonlijke leven, die hen verheffen boven iedere stroom van materialisme en hen in staat stellen anderen te helpen. Zij ontdekken dat Gods belofte (dat er geen vloed meer zal zijn) van toepassing is op ieder van ons individueel, evenals op de gehele mensheid. Wij kunnen niet verdrinken in de vloed van het sterfelijk geloof, wanneer wij ons tot de Christus wenden en deze gelegenheid geven ons boven de golven te verheffen. De valse aanspraken van de sterfelijkheid zouden de gedachten in twijfel en vrees willen onderdompelen. Maar de Christus, de openbaring van Gods verlossende boodschap in het menselijke bewustzijn, schudt ons wakker en maakt ons sterker; hij zet ons aan het werk en geeft ons de moed uit te stijgen boven de schuimkoppen van het sterfelijk geloof. Temidden van alle rumoer en dreigend onheil kunnen we ons verheugen in onze visie op de mens als het geliefde kind van God, veilig onder Zijn hoede. Verwoesting is niet onvermijdelijk. God bestuurt Zijn schepping en Zijn wet ondersteunt ons. Wanneer wij deze essentiële en diepe waarheid duidelijk zien, doen wij ons deel aan Gods verbond dat er geen zondvloed meer zal zijn.

donderdag 17 januari 2019

Een verbond

Wanneer mensen verontrust worden door gebeurtenissen die hun wereld beïnvloeden zoeken zij vaak bij anderen leiding en zekerheid. Indien we behoefte voelen anderen te raadplegen over zaken die zó ernstig en zó dringend zijn, doen we er verstandig aan te kijken naar hen die dicht bij God hebben geleefd - naar de mensen wier inzichten op een tijdlozer en vastere basis dan persoonlijke meningen of menselijke gissingen gegrond zijn. De Bijbelfiguur Noah was zo’n man. Op velerlei wijze voelde hij Gods tegenwoordigheid en volgde hij Zijn leiding. Noah’s begrip van God en Zijn boodschap voor de mensheid kwamen op een kritiek moment. Er waren enorme moeilijkheden - in feite zoveel, dat de mensen op grote schaal overspoeld werden door hun geloof in materialisme. De mensheid ging vrijwel te gronde in de zondvloed die volgde. En de afschrikwekkende mogelijkheid dat dit ons kan gebeuren, vindt zijn weerklank in het menselijk bewustzijn. Zou dat kunnen? Zou de mensheid in onze tijd bijna geheel weggevaagd kunnen worden? Noah kon niet het geringste vermoeden hebben gehad van de kansen op totale vernietiging van de wereld in de eenentwintigste eeuw - met zijn eigen soort zondvloed. Maar hij ontwaarde voor zichzelf en alle anderen een belofte van God, bezegeld, zoals het boek Genesis dat beschrijft, door het teken van de regenboog: “En Ik richt Mijn verbond op met u, dat niet meer alle vlees door de wateren van de vloed zal worden uitgeroeid; en dat er geen vloed meer zal zijn, om de aarde te verderven. . . Dit is het teken van het verbond, dat Ik geef tussen Mij en tussen u, en tussen alle levende ziel, die met u is, tot eeuwige geslachten” (Gen. 9:11,12). De sterfelijke gedachtengang die speelt met de plausibiliteit van een beperkte (kernwapen)oorlog tussen volkeren - of, erger met de mogelijkheid dat een algemene holocaust onvermijdelijk is - valt weg voor het begrijpen van de waarheden die ten grondslag liggen aan hetgeen God door Noah aan de wereld openbaarde. Wij kunnen echter niet op onze lauweren gaan rusten en Gods water over Gods akker laten lopen. Gods belofte kwam in de vorm van een verbond - en dat vereist een verbintenis van twee kanten.

woensdag 16 januari 2019

Oordeelt niet

De hele natuur van het sterfelijk gemoed bestaat uit kritiseren en vernietigende oordelen vellen, af te kraken - ja, zelfs te vernietigen. Wij kunnen ons echter losmaken van de schijnbare werking van het sterfelijk gemoed. Wat we doen moeten is weten en bewijzen wie we werkelijk zijn als kinderen van God, het goddelijk Gemoed. Dan zien we ook anderen zoals God ze gemaakt heeft en gehoorzamen wij de woorden van Christus Jezus: “Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt“ (Matth.7:1). De neiging anderen te veroordelen en te bekritiseren is een gevolg van het geloof in een verondersteld tegenovergestelde van God, dat wij het sterfelijk gemoed noemen. In werkelijkheid is er geen sterfelijk gemoed dat de mens verkeerd kan voorstellen en daardoor een nummertje kritiek ten beste kan geven. God is het enige Gemoed dat bestaat en Hij is de goddelijke Liefde, het volmaakte Beginsel, waarin geen haat, kritiek of persoonlijke zin aanwezig is. De schijn van een sterfelijk gemoed dat de mens beheerst is niets anders dan het ongecorrigeerde geloof dat er iets kan bestaan dat aan God tegengesteld is en macht kan hebben. Wij zijn inderdaad de zoon, de gelijkenis, van God en alleen het goddelijk Gemoed, God, is het ware Gemoed van de mens.

maandag 14 januari 2019

Gods eigen kind

Een Christian Science behandeling wijkt volkomen af van elk ander gedachtelijk systeem dat berust op een geloof in de veronderstelde kracht van het menselijk denken of de menselijke wil. Zo’n behandeling steunt geheel en al op het ene goddelijk Gemoed. Zij maakt uitsluitend gebruik van de macht van de goddelijke Waarheid, die doordringt tot aan de wortels, de basis, het wezen van de mens. Christian Science laat het licht van de Christus schijnen om “de mens zijn onschuld te kennen te geven” (Job 33:23). Een metafysische behandeling houdt in dat het geloof aan ziekte en zonde gescheiden wordt van de persoon, waarna het geloof door de Waarheid wordt vernietigd. Dit betekent dat de persoon gezien wordt als Gods eigen kind - rein, harmonisch, rechtschapen, onschendbaar en niet stoffelijk maar geestelijk. Op deze manier hechten we de disharmonie niet vast aan de lijder -  noch in gedachten, noch in gesprekken met hem - maar houden vast aan de waarheid die disharmonie vernietigt. Een behandeling betekent al evenmin dat de gedachten van de ene persoon het bewustzijn of het lichaam van een ander beïnvloeden. Integendeel, de behandeling is de inwerking van de wet en van de verlossende macht van Waarheid op zieke en zondige stoffelijke geloofsvormen, waardoor deze vernietigd worden. Overbrenging van gedachten (een verschijnsel van het menselijk denken) maakt daar dus geen deel van uit. Alleen het goddelijk Gemoed kan waarheid en leven aan de mens overbrengen en doet dit door Christus, Waarheid. Wat we nodig hebben in onze gebeden voor onszelf en voor de lijder of zondaar die ons om hulp vraagt is niet een lauw, halfslachtig of weifelend aanvaarden van de geestelijke feiten, maar een bewustzijn dat vervuld is van “de gloed van Waarheid”. Dit is het wat de aanspraken van ziekte en zonde, die zo hardnekkig schijnen te zijn verdrijft en vernietigt: de vlam van oneindig licht, die rechtstreeks afkomstig is van de goddelijke Liefde, die de duisternis van disharmonie en lijden teniet doen en de harmonie van het menszijn openbaart.

zondag 13 januari 2019

Gebed in actie

Christian Science geeft ook nu weer de bewijzen van “Immanuel” (God met ons). In deze eenentwintigste eeuw worden opnieuw levens vernieuwd en harten bekeerd. Zij die uit eigen ervaring de aanwezigheid van de Trooster, de genezende aanraking van Christus, hebben gevoeld, kunnen getuigen dat er in het heilige moment van genezing en wedergeboorte geen onzekerheid bestaat over de vraag “Waar is God?” Maar er zijn misschien andere momenten waarop wij niet zo duidelijk Gods voortdurende nabijheid  beseffen en waarderen. Nog altijd is Jezus onze grote Leermeester en hij heeft ons aangetoond hoe wij ons steeds bewust kunnen blijven van de altijd tegenwoordigheid van God. Jezus bad altijd. Wanneer de Meester Gods Woord predikte, wanneer hij de zieken genas, wanneer hij door de straten van Jeruzalem liep, verdiepte hij zich in gebed. Op de bergtop en in Gethsemane bad hij. Het hele leven van Jezus is een levend voorbeeld van gebed in actie - onaflaatbaar gebed. Zulk gebed vindt God - en vindt Hem altijd nabij. In de atmosfeer van toegewijde gemeenschap met de Vader verdwijnen twijfels en onzekerheden.

zaterdag 12 januari 2019

God met ons

Waar is God? Eeuwenlang hebben veel mensen God gevreesd of Hem verkeerd beoordeeld. En ook nu nog hebben velen het vage gevoel dat God (zo Hij al bestaat) ergens “daarboven”, terwijl de mens “hier beneden” verblijft. Deze verkeerde opvatting boezemt vrees in voor een antropomorfische godheid die toezicht op ons houdt en vanuit zijn hoogte ons beoordeelt en zegening of vervloeking, genade of wraak zendt. Maar God is noch een vermenselijkt “daarboven” noch een ver verwijderd, vaag wezen. God, het goddelijk Leven, is de bron en instandhouder van alle schepping. Er is geen bestaan buiten het bestuur, de instandhouding en de liefdevolle zorg van het goddelijk Gemoed. Het evangelie zegt van het Woord Gods: “Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is.” (Joh.1:3). De naam “Immanuel” wordt letterlijk vertaald met “met ons (is) God.” Dit geeft aan waar God is - met ons, met iedereen, overal. En toen Christus Jezus kwam om de mensheid de ware aard van God duidelijk te maken als de almachtige Liefde, alomtegenwoordige Geest, alwetend Gemoed, bewees de Heiland dat God zo dicht bij de mens is, dat de mens en God voor eeuwig onscheidbaar zijn.

vrijdag 11 januari 2019

Zichtbare bewijzen

Het vereist eerlijkheid om de dwaling in de menselijke gedachten bloot te leggen, die onder ogen te zien en door Waarheid uit te werpen. Het kwaad is inherent aan oneerlijkheid. Het zal altijd trachten zichzelf te verbergen, de schijn van het goede dragen en iets te lijken dat het niet is. Zelfrechtvaardiging en eigengerechtigheid zijn vormen van oneerlijkheid, daar ze berusten op zelfbedrog. Zij houden de genezing tegen, tenzij ze ontmaskerd en vernietigd worden - en dit vereist door geestelijk inzicht verkregen eerlijkheid. Inzicht in de volstrekte zuiverheid en onaantastbaarheid van de goddelijke Waarheid schenkt ons de kracht en de moed en het geestelijk onderscheidingsvermogen dat nodig is om het kwaad uit zijn schuilhoek te voorschijn te halen en te vernietigen. Eerlijkheid snijdt als een laserstraal recht door de geraffineerde en verdraaide logica van de verborgen motieven van dwaling en stelt ons in staat de schoonschijnende illusies het hoofd te bieden die ons of anderen in knechtschap zouden willen houden. Morele kwaliteiten zijn niet alleen maar menselijke voorschriften. Alles wat er werkelijk goed en substantieel in is, vindt zijn oorsprong in God, omdat God de enige bron van het goede is. Hun basis en hun kracht liggen in de aard en de wet van het goddelijk Beginsel, Liefde. Zij zijn in zekere mate de afspiegeling van Gods eigenschappen in de menselijke ervaring. Anders gezegd, morele kwaliteiten verschaffen zichtbare bewijzen dat het goddelijke het menselijke bereikt.

donderdag 10 januari 2019

De Christus-idee

In de geschiedenis van het Christendom geldt het leven en werken van Christus Jezus als het hoogste voorbeeld van de manifestatie van Gods bedoeling en macht. Jezus verhief niet alleen de levens van de mensen die hij genas, maar hij veranderde op spectaculaire wijze de levensloop van alle generaties die volgden. Toch was hij bij uitstek het voorbeeld van zachtmoedigheid en nederigheid. Wanneer wij in de verhouding met onze medemensen zachtmoedigheid betrachten, dan werkt dat als een druppeltje olie op een roestig lager; het kan een moeizame en vruchteloze verhouding in het tegendeel veranderen - rijk aan zuiverheid en genegenheid. Zachtmoedigheid is niet op zichzelf de factor die verandering in een relatie brengt. Zachtmoedigheid is het gevolg wanneer we de Christus-idee - de manifestatie van God, welks tegenwoordigheid genezing betekent - ontwaren en ons die eigen maken. Geestelijk beschouwd is zachtmoedigheid een teken dat de Christusidee aan het werk is in ons menselijk bewustzijn. Dat wil zeggen, zachtmoedigheid wordt in de toepassing een machtig werktuig dat ons helpt onze relaties met anderen te verbeteren.

dinsdag 8 januari 2019

Bron van intelligentie

Hoezeer bedriegen we onszelf als we geloven dat een oppermachtig en oneindig Gemoed de stof nodig heeft om enigerlei actie voort te brengen. Omdat Gemoed de bron is van alle werking, is de mens - de uitdrukking van Gemoed - voor alle juiste werking ook direct van deze bron afhankelijk. In werkelijkheid is de enige impuls die in de mens werkt de impuls van Liefde. Gemoed is Liefde en de impulsen die we krijgen uit deze goddelijke bron zijn zachtmoedig, teder en niet van ons te scheiden. Omdat God Liefde is, zijn de ideeën van Liefde nooit buiten het bereik van Liefde. Daar het goddelijk Gemoed de enige intelligentie is, is dat de bron van ons vermogen tot redeneren en van ons intellect. Net zo min als we schoonheid of waarheid beperken tot een stoffelijk brein, dienen we intelligentie te beperken tot de stof. Zodra iemand ziet dat Gemoed de bron is van de intelligentie van de mens, ontdekt hij zijn vrijheid om zonder enige terughouding uit deze bron te putten. Erfelijkheid, ziekte,  biologische invloeden, geboortedefecten - iedere vorm van frustratie die de normale werking van intelligentie teniet zou willen doen - zijn leugens omtrent God en Zijn schepping. De bron van intelligentie is Gemoed, Leven - het scheppend Beginsel dat wij God noemen. God is het onveranderlijk Beginsel, en geen enkel idee is van Hem gescheiden. Daar de stof in geen enkel opzicht de bron is van intelligentie moet het valse begrip van intelligentie in de stof verworpen worden, of dat geloof nu positieve of negatieve verschijnselen ziet. Als we voor intelligentie, werking, beweging of bewustzijn naar de hersenen kijken, gaan we in feite in tegen het eerste gebod: “Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.” (Ex.20:3) Dit gebod eist dat we God erkennen als Gemoed - de leidende en besturende bron van het heelal, de mens inbegrepen. Geen enkele macht weerstaat dit scheppend Gemoed; geen belemmering of stilstand van Zijn eigenschappen kan plaatsvinden. De mens weerspiegelt de totale werking van dit Gemoed, blijft eeuwig in het goddelijk bewustzijn. Gemoed is verantwoordelijk voor de mens, de hersenen zijn dat niet.

maandag 7 januari 2019

Waarheid is de enige macht

God is Liefde; God is de Al-Vader en oppermachtig op ieder gebied, zo leerde Christus Jezus. Wij moeten gaan inzien dat Gods bestuur oppermachtig is en wij in werkelijkheid Hem weerspiegelen. We moeten beseffen dat stoffelijke geloofsvormen onmogelijk Gods mens - onze werkelijke individualiteit - kunnen aantasten. En als het probleem dan nog niet is verdwenen, blijven we verkeerde gedachten rechtzetten omdat we weten dat de enige werkelijkheid God, het goede, is. Als wij ons hiervan niet laten afhouden moeten we tenslotte zegevieren, omdat wij absoluut zeker weten dat Waarheid, dat God, die enige macht is. Wij moeten altijd in gedachten houden dat het ‘t verkeerde geloof is en niet een lichamelijke kwaal dat vernietigd moet worden. Christian Science toont ons hoe dit te doen, met genezing tot gevolg.

zondag 6 januari 2019

Christelijke nederigheid

De goddelijke werkelijkheid is dat God Liefde is. De kenmerken van Liefde, zoals die tot op zekere hoogte in de menselijke ervaring of in praktijk gebracht worden, houden een erkenning in van Gods Liefde voor de mens en een positieve liefde en genegenheid voor God en de mens, en bovendien het mededogen en het geestelijk inzicht dat ons in staat stelt een sterfelijk begrip van onszelf af te leggen en Gods genezende werking te accepteren en hen te helpen. Dit zijn noodzakelijke elementen in het genezingswerk van Christian Science. Wanneer de eigenschappen van de goddelijk Liefde eenmaal begrepen worden, bezielen zij ons tot een onzelfzuchtig leven dat de kracht geeft de boeien van het eigen ik, van eigenbelang, egocentrisme en zelfzucht te verbreken. Onzelfzuchtige liefde is een effectief oplosmiddel  voor eigenwil en egoïsme. De Meester toonde ons ware Christelijke nederigheid toen hij van zijn eigen genezingswerk zei: “Ik kan van mijzelf niets doen” (Joh.5:30) en “de Vader, Die in mij blijft, Die doet de werken.” (Joh.14:10)

zaterdag 5 januari 2019

Vrij van aardse smet

Jezus heeft gezegd: “Indien het tarwegraan in de aarde niet valt, en sterft, zo blijft het alleen; maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort.” (Joh.12:24) Datgene wat gelukkige en voorspoedige vriendschappen in de weg staat is het geloof in een stoffelijk leven dat van God gescheiden is. Heeft ons ego bijvoorbeeld behoefte aan het voortdurend bewijs dat anderen minder zijn? Of zoeken we intellectueel uit te blinken door het constant uitlokken van intellectuele debatten? Altijd is de oorsprong van deze problemen gelegen in het geloof aan leven in de stof. Dit komt aan de oppervlakte  als onze liefde voor een stoffelijk zelf en stoffelijke werkwijzen. Dit geloof in de stof is tegengesteld aan de zachtmoedigheid die getuigt van ons ware zelf als de geestelijke nakomelingen van God. Het stoffelijk bestaan is een leugen, daar het geen enkele gelijkenis heeft met de natuur zelf van God en de mens naar Zijn beeld. Het kan niet een grotere leugen gemaakt worden dan het al is. Het is het geloof in een stoffelijk bestaan dat begraven moet worden, en dat vraagt nederigheid en zachtmoedigheid. Mrs. Eddy schrijft in Wetenschap en Gezondheid p.66: “Er komt geen geestelijke ontwikkeling voort uit zaad, dat in de akker van stoffelijke verwachtingen is gezaaid, maar wanneer die verwachtingen vergaan, doet Liefde de hogere vreugden van Geest, vrij van alle aardse smet, weer ontkiemen.” Wie er verandert in een verbeterde relatie is niet zo belangrijk als wat er verandert. Genezing heeft plaats in ons eigen bewustzijn en is nooit afhankelijk van de verandering in iemand anders.

vrijdag 4 januari 2019

Onze verhouding tot God

Stel eens dat het contact met een bepaalde persoon verbetering nodig heeft. Dan staan ons verschillende wegen open. We zouden een cursus kunnen volgen, boeken lezen of raad vragen - zelfs van aangezicht tot aangezicht met de betrokkene kunnen praten. Maar als we er niet in slagen een helderder beeld van onze verhouding tot God te verkrijgen dan laten we de belangrijkste factor buiten beschouwing. Want dit is de enige rechtstreekse verhouding die we hebben, een die onveranderlijk is. Het goede in onze vriendschappen wortelt in ons begrijpen van onze status als kinderen Gods - volkomen en compleet. Naarmate dit geestelijk begrijpen toeneemt, zal onze verhouding met familie en vrienden rijker worden. Dat de mens individueel, uniek is en in eeuwige eenheid met God, is de waarheid van het zijn. Alle geestelijke redenering begint met het feit dat God het goddelijk Beginsel is en de mens de geliefde idee van dat Beginsel. Het probleem is niet noodzakelijkerwijs iets dat echt uitgepraat moet worden tussen twee mensen. Niet dat communicatie tussen familieleden, vrienden en collega's niet waardevol is; dat is het wel. Het is alleen maar dat de poging de relatie tussen mensen te verbeteren oprechter en succesvoller wordt wanneer wij ons er zelf van bewust zijn dat de mens in werkelijkheid de idee van Gemoed is, reeds nu volledig en compleet - niet sterfelijk, onvolledig, wanhopig trachtend om lief te hebben of bemind te worden. Wanneer wij echt zachtmoedig genoeg zijn om ons aan God, het goddelijk Leven, in gebed over te geven, dan zijn we sterk genoeg om in onszelf het geloof te overwinnen dat ons leven en onze aangelegenheden stoffelijk bepaald zijn.

donderdag 3 januari 2019

Vertrouw op de Heere

Ik heb eens vertwijfeld een Christian Science practitioner bezocht met het verzoek mij door middel van gebed te helpen met een lichamelijk probleem. Hij wees mij op een verkeerde gedachten gang in mijn metafysische behandeling. Hij vroeg me: “Wat probeer je eigenlijk te genezen? Een lichaamsgebrek of geloof in een dergelijk gebrek?” Toen verwees hij me naar wat de Grondlegster van Christian Science, Mrs. Eddy, in een van haar publicaties schrijft: “De wet van God bestaat uit drie woorden “Ik Ben Alles”; en deze volmaakte wet is altijd aanwezig om elke aanspraak van een andere wet terecht te wijzen” (No & Yes p.30).  Deze openbaring schudde mij wakker. Het was duidelijk dat ik geprobeerd had van wat zich als een lichamelijke kwaal voordeed af te komen in plaats van mijn geloof recht te zetten dat er in Gods alheid iets zou kunnen zijn dat ik moest overwinnen. In zeer korte tijd was de kwaal verdwenen. Deze gezegende practitioner benadrukte het essentiële punt dat we in Christian Science onderscheid moeten maken tussen het werk om gevoelens of iets lichamelijks te genezen en het streven ons sterfelijk geloof recht te zetten dat Gods geestelijke heelal iets zou kunnen bevatten dat  stoffelijk kwetsbaar is! In welke vorm zich het probleem ook voordoet, of dat nou van lichamelijke of mentale aard is, we moeten - uitgaande van Gods alheid - ontkennen dat het probleem enige fundamentele werkelijkheid heeft. Wij kunnen bovendien die prachtige belofte uit Spreuken voor ogen houden: “Vertrouw op de Heere met uw ganse hart, en steun op uw verstand niet. Ken hem in al uw wegen, en hij zal uw paden recht maken.” (Spr.3:5,6)

woensdag 2 januari 2019

Zekerheid

Christian Science houdt staande dat alle intelligentie en bewustzijn in God hun oorsprong hebben. Kracht en activiteit komen voort uit het goddelijk Gemoed - de oppermachtige en oneindige intelligentie. Dit Gemoed, of God, schept de mens en het heelal en bestuurt onafgebroken wat het geschapen heeft. De mens verblijft in het Gemoed dat hem geschapen heeft; Gemoed is niet in de mens. Een grondstelling van Christian Science is dat Leven niet in de stof is, want Leven is God. De eerste voorwaarde voor menselijk leven is bewustzijn. Het stoffelijk geloof beweert dat het bewustzijn in de hersenen zetelt. Als de hersenen verkeerd werken of een hevige klap krijgen, kan bewusteloosheid het gevolg zijn. Maar het goddelijk Gemoed is zich altijd bewust van de mens. Gemoed, God, zou nooit Zijn bewuste macht over Zijn schepping kunnen verliezen. Daarom kan ook de mens, die in het bewustzijn van Gemoed verblijft, nooit in een toestand van bewusteloosheid geraken. Een bewusteloze sterveling is een illusie, een leugen omtrent de ware staat van bewustzijn. Als de mens het geestelijke feit aanvaardt dat hij in het goddelijk Gemoed verblijft, dan begrijpt hij dat Gemoed hem bewust ziet als de weerspiegeling van dit Gemoed. Deze zekerheid stelt hem in staat voortdurend aan intelligentie uitdrukking te geven. Omdat de mens de weerspiegeling is van Gemoed moet ook zijn bewustzijn de weerspiegeling zijn van Gemoed. Hij kan net zo min gescheiden worden van bewustzijn als hij gescheiden kan worden van God, Leven.

dinsdag 1 januari 2019

Goddelijke logica

Mrs. Eddy waarschuwt ons: “Oude en moderne menselijke wijsgerige stelsels zijn niet in staat het Beginsel van de Christelijke Wetenschap te begrijpen of te bewijzen. Openbaring doet ons dit Beginsel zien en zij zal de rede bevrijden uit de slavernij van de dwaling. Openbaring moet de drogredenen van het intellect tot onderwerping brengen en het bewustzijn vergeestelijken door het vonnis en het bewijs van Waarheid en Liefde.” (No & Yes p.11). De goddelijke logica toepassen betekent niet dat we bezig zijn argumenten met iemand anders uit te wisselen. Evenmin is de goddelijke logica een dispuut tussen twee partijen, maar de openbaring van één enkel Gemoed, dat heerschappij brengt over onze eigen gedachten en die met waarheid vult. Feitelijk is geestelijke logica, hoewel goddelijk van oorsprong, een wasmiddel in de toepassing. Het reinigt het hart van vrees en onrecht. Jesaja adverteert het met een waarheidsgetrouw etiket en nodigt ons uit: “Komt dan, en laat ons samen richten, zegt de Heere; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol.” (Jes. 1:18) Behandeling in Christian Science eist praktische discipline. Het kent geen gefilosofeer. Zodra we eenmaal een geestelijk feit hebben aangenomen, werkt dit als een krachtige premisse in ons bewustzijn, bewijst zijn eigen waarheid en dwingt zijn eigen aantoonbaarheid af. Zo leidt het geestelijk juist redeneren het rustige, vertrouwende weten van het zijn ons bewustzijn binnen. Dat is de bevrijdende kracht van de goddelijke logica.