woensdag 25 december 2019

zaterdag 21 december 2019

Zoeken naar Waarheid

Geestelijke wijsheid en geestelijk begrijpen leiden ons altijd rechtstreeks naar God. Daarom is de goddelijke Liefde in de duisternis doorgedrongen met de bijbelse getuigenis van geestelijk gezinde individuen om aldus de mensheid een blijvend document van getuigenissen te geven. De Bijbel is er omdat de mensheid deze nodig heeft. De Bijbel is het licht dat op de zee van menselijke duisternis schijnt en de weg aangeeft naar het geestelijk begrijpen van God. En als we onze weg in dit licht vinden, zullen we ook de warmte van Gods koesterende Liefde voelen. Deze warmte brengt daadwerkelijk iets in ons teweeg. Geestelijk begrijpen moet met het lezen van de Bijbel gepaard gaan, wil de genezende macht demonstreerbaar zijn. Waar de mensheid vooral behoefte aan heeft is de geestelijke betekenis van de Bijbel. Wetenschap en Gezondheid is dan ook een onmisbaar hulpmiddel bij ons zoeken naar Waarheid en verlossing

woensdag 18 december 2019

Ons hart open stellen voor God

Naarmate de werkelijkheid en de omvang van Gods liefde groeit in ons hart, zal dat besef zich uitbreiden tot het begrijpen dat wij Zijn geestelijke schepping zijn - ja, het beeld zelf van God. We zijn niet gewoon stoffelijke wezens die om die reden onvermijdelijk gescheiden zijn van Geest, van de eeuwige Liefde zelf. En als beeld of weerspiegeling van God is onze relatie tot Hem net zo eeuwig en permanent als de bron ervan. Wij hebben mogelijk het gevoel dat we kwetsbare stervelingen zijn, geïsoleerd en eenzaam, maar het is alvast een goed begin om ons hart open te stellen voor God. En als we ons overgeven aan de werkelijkheid van onze onveranderlijk relatie tot God zal dit de betovering verbreken die ons ingeeft dat we stoffelijk en sensueel zijn. Niemand zal zeggen dat deze ommekeer in denken en leven ons makkelijk zal vallen; het kan soms een zware strijd zijn. Maar als we ons deze moeite getroosten, voelen wij hoe God ons met Zijn liefde steunt. En het verlangen om iets van Zijn liefde te bespeuren in onszelf en in onze relatie met anderen wordt beloond door een beter en gelukkiger leven en door contacten die ons meer voldoening schenken.

maandag 16 december 2019

Zich de Waarheid eigen maken

De mens is de uitstraling van Ziel en weerspiegelt heel Gods schoonheid en bevalligheid. Hij komt uit Geest voort en geeft uitdrukking aan de overvloed van het goede - aan onbeperkte substantie. De manifestatie van Leven is nooit verstoken van de vreugden van het geestelijk leven. En wanneer wij ons deze waarheden eigen maken, gaan zij veel meer betekenen dan louter woorden. Zich de waarheid eigen maken - de Waarheid léven - hervormt en verlost het menselijk karakter en de menselijke ervaring en brengt de beweegredenen en doelstellingen op een hoger plan. Naarmate wij onszelf van zulke verwrongen  opvattingen als jaloezie bevrijden door het begrijpen van de ware aard van de mens, merken wij dat ieder gevoel van begrenzing of gebrek, frustratie of wanhoop in het niets verdwijnt. Maar de Wetenschap eist meer dan alleen het verzekeren van de waarheden over de aard van de mens; wij moeten tevens eerlijk de zonde onder ogen zien telkens wanneer die de kop opsteekt. Dan rekenen wij daarmee af; want indien zonde onderkend en onopgelost blijft, bestaat het gevaar dat wij de vernielende uitwerking ervan op ons leven niet meer zien. Mrs. Eddy stelt het aldus: “Onderzoek uzelf en kijk wàt en hoeveel van u door de zonde in beslag wordt genomen; en van elk deel hiervan u de geldigheid toegeeft, of er u aan onderwerpt. Erkenning van het kwaad dat berouw veroorzaakt is het meest veelbelovende stadium van de sterfelijke mentaliteit. Zelfs een kleine fout moet als fout gezien worden om verbeterd te worden; hoeveel te meer zouden we dan onze zonden moeten inzien en er berouw over hebben, voordat ze tot hun oorspronkelijke nietsheid teruggebracht kunnen worden.” (Misc.Writings blz. 109).

zaterdag 14 december 2019

De zuiverheid van gedachte

Als wij, in onze tijd, met moeilijke omstandigheden of lichamelijke problemen te kampen hebben die genezing behoeven, is het belangrijk ons af te vragen of er wellicht onwelkome bezoekers in ons eigen bewustzijn aanwezig zijn. Herbergen wij bijvoorbeeld woede, frustratie, angst, wrok, twijfel, enzovoorts? Indien dit zo is, moeten wij die “het huis uitdrijven” zoals Jezus dat weeklagenden deed uit Jairus’ huis, want dergelijke mentaliteiten beletten ons de zuiverheid van gedachte en doel te verkrijgen die zo nodig zijn voor Christelijk Wetenschappelijke genezing. Wij moeten er goed voor zorgen dat geen enkel element in ons denken de Christus en zijn verlossende uitwerking hoont en versmaadt. In de Bijbel lezen we het verhaal van Jaïrus die aan Jezus vroeg om zijn dochter te genezen. Familieleden en klaagvrouwen hadden een begin gemaakt met weeklagen. Jezus hield vast aan de geestelijke waarheid van het eeuwig leven, leven dat voor altijd in God, de goddelijke Liefde, is gelegen en keek niet naar uiterlijke schijn. Jezus weerlegde het beeld van de dood en droefenis met de door Waarheid ingegeven verzekering: “Wat weent gij? Het kind is niet gestorven, maar het slaapt.” De aanwezigen konden echter het grote feit van het zijn en van de onafgebroken bestendigheid van het geestelijk bestaan dat aan Jezus’ woorden ten grondslag lag, niet begrijpen. Zij reageerden met hoongelach, waarmee zij wat voor hun begrensde begrip van het onsterfelijk leven een onzinnige verklaring leek, neerbuigend bespotten. Het was Jezus duidelijk dat deze mensen nog niet gereed waren om de Christus te aanvaarden. Omdat hij dit begreep, dreef hij ze allen het huis uit. Toen wendde hij zich tot het kind en bracht het tot haar volle bewustzijn - Jaïrus’ dochter leefde.

dinsdag 26 november 2019

Goddelijk en goed

Het leven heeft een geestelijke grondslag. Zelfs wanneer wij er een puinhoop van maken, komt de idee van de mens als de uitdrukking van God steeds weer naar voren. Jezus noemde het zoonschap. De apostel Paulus gebruikt de meer algemene termen van een nieuw zelf. Maar hoe het ook genoemd wordt, als wij gaan zien dat de uiteindelijke werkelijkheid van het leven goddelijk en goed is, dan gaan wij begrijpen dat deze uiteindelijke werkelijkheid tevens het tegenwoordige bestaansfeit  is. Als we het leven gaan zien vanuit dit geestelijke standpunt geeft ons dat kracht en de zekerheid die de grondslag vormen van Christelijk genezing en wedergeboorte. Het stelt ons in staat met vooropgestelde meningen en angstgevoelens af te rekenen en verschillen achter ons te laten. Dan kunnen wij bidden: “Vader, wat wilt Gij dat ik doen zal?” De overtuigingskracht van de goddelijke Waarheid en van de goddelijke Liefde spreekt tot iedere man en vrouw. Als dit eenmaal is begrepen, zullen zelfs onze eigen redeneringen en discussies over Christian Science en haar genezingswijze minder een zaak worden van het overtuigen van een ander en meer gaan lijken op Gods eigen onthulling aan een ieder van ons.

woensdag 20 november 2019

Kom hierheen, hef u op

Er is een vraag die wij allemaal vroeg of laat onder ogen moeten zien - de vraag hoe wij de geestelijke kwaliteiten van ons leven moeten inschatten en hoe wij die zien in relatie met anderen. Voor de apostel Petrus brak dat ogenblik aan toen Christus Jezus hem voor de dagen en jaren die komen zouden als hij, Jezus, niet meer persoonlijk bij hen zou zijn, opdroeg: “Weid mijn schapen.” Petrus vroeg over een van de andere discipelen: “Heere, maar wat zal deze?” Jezus wees erop dat de ander zijn eigen werk en tijdwaarneming zou hebben en antwoordde: “Wat gaat het u aan? Volg mij.” (Joh. 21:21, 22)
Dergelijke vragen hebben wij soms ook. In Wetenschap en Gezondheid (p.574) schrijft Mrs. Eddy: “Dezelfde omstandigheid, die u in uw gevoel van smart als een kastijding en een kwelling beschouwt, kan door Liefde tot een engel worden gemaakt, die u onwetend herbergt. Dan fluistert de gedachte zachtjes: “Kom hierheen, hef u op uit uw verkeerde bewustzijn tot het ware besef van Liefde en aanschouw de vrouw des Lams - Liefde gehuwd met haar eigen geestelijke idee!” Het is de altijd actieve, sterfloze perceptie die uiteindelijk aan het licht moet komen in het menselijk denken. Is dit niet de logische en realistische verklaring van wat Christus Jezus verwachtte wat anderen zouden doen? En verklaart dit niet ook waarom hij zo vol vertrouwen was dat anderen genezen konden worden door geestelijke behandeling

zondag 17 november 2019

Berouw en hervorming

In de eerste pagina’s van het hoofdstuk ‘De toepassing van de Christelijke Wetenschap’ uit Wetenschap en Gezondheid bespreekt Mrs. Eddy het voorval dat plaatsvond toen Jezus eens de maaltijd gebruikte in het huis van de Farizeeër Simon. Het is het moment waarop Jezus de zonden vergeeft van een aanwezige vrouw die niet was uitgenodigd (later aangeduid als Maria Magdalena). Zij had Jezus’ voeten met haar tranen gewassen en ze gedroogd met haar lange haren en ze gezalfd met kostbare olie.  Bij het overdenken van deze bladzijden wordt het de lezer spoedig duidelijk hoezeer berouw en hervorming onontbeerlijk zijn voor Christelijk genezen. En hij leert dat Christelijke liefde alleen ten deel valt aan hen die spijt hebben van hun fouten en zich bekeren. Berouw en hervorming leiden tot grotere liefde en het is deze liefde die leidt tot genezing in Christian Science. Het is de Christelijke liefde die geneest. Mrs. Eddy schrijft over het genezende werk van de Christian Scientist: ‘Als de Christian Scientist genoeg Christelijke liefde heeft om zijn eigen vergiffenis te verwerven en eenzelfde woord van goedkeuring te verdienen als Jezus aan Maria Magdalena gaf, dan is hij Christen genoeg om wetenschappelijk te werken en zijn patiënten met mededogen te behandelen; het resultaat zal dan aan de geestelijke bedoeling beantwoorden’.

donderdag 14 november 2019

De bron van al het goede

Wat stelde Jakob in staat te zien dat Ezau welgevallen aan hem genomen had? In de Bijbel lezen we dat God de mens geschapen heeft naar Zijn beeld, naar Zijn gelijkenis. Verder zegt de Bijbel dat God zag dat alles wat Hij gemaakt had, geheel en al goed was. God, of Geest is Zelf de bron van al het goede. Uit deze fundamentele feiten maakt de Christelijke Wetenschap op dat Zijn schepping daarom geestelijk en goed moet zijn. Het is een verkeerd begrip van God waaruit de bewering voortkomt dat Hij in staat is het kwaad te scheppen en tot werkelijkheid te maken en de mens zowel goed als slecht te maken. De hele strekking van de Bijbel is de oppermacht en werkelijkheid van het goede en de onmacht en onwerkelijkheid van het kwaad aan te tonen. Het is dit geestelijk inzicht in de Bijbel, dat de mens in staat stelt zijn geestelijk begrijpen toe te passen bij het afhandelen van de dagelijkse zaken. Het was dit geestelijk begrijpen dat Jakob in staat stelde Ezau te zien alsof hij Gods aangezicht gezien had.

maandag 11 november 2019

De Christus

De evangeliën` bevatten verschillende voorbeelden waarin de Christusrelatie van de mens tot God, die Jezus tot uitdrukking bracht, is overgeleverd in termen van goedkeuring of bijval van de Vader. Na zijn doop kwam er een stem uit de hemel die zei: ‘Gij zijt Mijn geliefde Zoon, in wie Ik Mijn welbehagen heb: hoort hem!’ Maar het teken van Gods welnemen met Zijn zoon kwam niet alleen van de hemel of uit een wolk. Jezus sprak er zelf ook over en zei: ‘De Vader heeft mij niet alleen gelaten, want ik doe altijd, wat Hem behagelijk is.’ Omdat de Christus een geestelijk idee is, is die altijd direct voor ons allen beschikbaar. Ook wij kunnen de aanmoediging van de Vader of Gods welnemen voelen. Wij kunnen ons hiervan bewust worden, wanneer wij bereid zijn te luisteren naar de geestelijke zin, die ons vertelt wat wij in wezen zijn als zonen en dochters van God

zondag 27 oktober 2019

Triomf van Waarheid

Wanneer de deur naar geestelijk begrijpen opengaat wordt God zichtbaar als oneindige goddelijke Geest en de mens als Gods geestelijke weerspiegeling of beeld. En materie is niet substantiële werkelijkheid, maar een illusie van de stoffelijke zinnen. Deze waarheden moesten Jezus in staat hebben gesteld te genezen en de onsterfelijkheid aan te tonen door zijn opstanding. Het was een bewijs van de uiteindelijke triomf van Waarheid over dwaling, van Geest over de stof, van Leven over de dood. De wederopstanding van de Meester was alleen door geestelijke macht mogelijk. Hierdoor werd de almacht van de goddelijke Geest gedemonstreerd en de schijnbare macht en wezenlijkheid van de stof vernietigd. De aarzeling om in de opstanding te geloven is wellicht niet geheel onbegrijpelijk in onze werelds ingestelde, materialistische tijd. Jezus maakte een opmerking die van groot belang is voor ons allen (Joh.20:27-29): ‘Zalig zijn zij, die niet zullen gezien hebben, en nochtans zullen geloofd hebben.’ Jezus is onze Wegwijzer. Zijn genezingswerken en wederopstanding demonstreren eindeloze mogelijkheden voor individuele geestelijke groei, waarmee wij onszelf en anderen kunnen genezen. Als wij hem navolgen kunnen ook wij verrijzen en uitreiken naar een hoger begrip van de geestelijke werkelijkheid en van Gods oneindige goedheid en liefde. De apostel Paulus zegt het aldus (Kol.3:1,3): ‘Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn . . . Want . . . uw leven is met Christus verborgen in God.’

maandag 21 oktober 2019

Heerschappij over zonde

Het Nieuwe Testament vertelt ons dat Jezus in verzoeking werd geleid. De brief aan de Hebreeën (4:15) maakt ons duidelijk dat Jezus heel goed wist waaraan de mensen bloot stonden in hun leven en dat hij ‘in alle dingen, zoals wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde’. De woorden ‘doch zonder zonde’ zijn essentieel om een juist beeld te krijgen van de manier waarop Christus Jezus de verzoeking tegemoet trad. Uit bijbelse beschrijvingen blijkt heel duidelijk dat hij de zonde aanpakte bij de deur van zijn bewustzijn en haar buitensloot voor zij kan binnendringen. Hij haalde het kwaad niet binnen en gaf het niet de kans zich in zijn denken te nestelen met levendige fantasieën, noch liep hij er enige tijd mee rond om te zien hoe aantrekkelijk het wel was. De Christus, waarvan Jezus de meest zuivere belichaming was, stelde hem in staat verzoeking vierkant tegemoet te treden, haar kracht te weerstaan en haar uit te werpen, om zodoende zijn heerschappij over zonde onomstotelijk vast te stellen. Hoe de Verlosser verzoeking aanpakte en overwon, wordt duidelijk in de beschrijving die Mattheüs geeft van Jezus’ ervaring in de woestijn, waar hij zich had teruggetrokken om er te vasten. Na afloop werd zijn geloof zwaar op de proef gesteld. In alle gevallen reageerde Jezus onmiddellijk op de verzoeking. Hij haalde die niet binnen om er over te dromen. Op staande voet verwierp hij deze leugens en weerlegde ze met een passende bijbelse waarheid. De verleidingen kwamen geen stap verder in zijn bewustzijn of in zijn leven, want hij zag ze voor wat ze werkelijk waren - leugens, zonder enige substantie en gespeend van elke werkelijke belofte van geluk.

zondag 20 oktober 2019

Gods Woord

We hebben allemaal wel eens op onze eigen donkere wateren vertoefd. Ook hebben we nederig en soms wanhopig uitgekeken naar iets dat de weg kan verlichten en ons wijst hoe we een veilige haven kunnen bereiken. Dat is precies wat de Bijbel doet. De voortdurende en hoopgevende belofte van Gods liefde is het steeds terugkerende thema van de Bijbel. Door het woord van de Bijbel spreekt Gods Woord tot ons door alle tijden heen en tot ieder volk, dwars door de duisternis heen waarin we in ons leven zoal terecht schijnen te komen. De Bijbel is door de eeuwen heen een bron van licht en inspiratie geweest en dat zal de komende eeuwen niet afnemen. Het licht van de Bijbel verflauwt niet;  de richting waarheen het ons stuurt wijzigt niet. Het spreekt tot de trotse golven en zij gaan liggen, het maakt het kromme pad recht en verheldert de nacht. Het leidt ons naar de ene bron van alle ware licht - God, oneindige Geest. Mrs. Eddy schreef over de ontdekking en grondlegging van de Christelijke Wetenschap: ‘De Bijbel is mijn enig gezaghebbende bron geweest.’ (W&G p.126) In feite zijn de Bijbel en Christian Science niet van elkaar te scheiden. De geestelijke betekenis van de Bijbel is onontbeerlijk wil de studie van dit boek resulteren in Christelijke genezing en blijvende vrede

zaterdag 12 oktober 2019

Heerschappij en macht van de Christusmens

Wij  hebben allemaal wel van dit soort fatalistische voorspellingen gehoord: ‘De dingen moeten eerst erger worden voor zij beter kunnen worden.’ ‘Je moet naast het zoete ook het bittere verwachten.’ ‘In elk leven valt wat regen.” En ‘De hele wereld gaat er aan in een atoomoorlog’. Maar moeten wij inderdaad het ‘ergste’ verwachten, de regen afwachten, het bittere proeven of ons neerleggen bij een wereldoorlog? Nee! Als wij Christian Science in praktijk brengen, de Wetenschap van de verlossende Christus, is er de mogelijkheid het goede, het zoete, de zonneschijn te ervaren en de bescherming van Liefde te leren kennen. Lijden is niét onvermijdelijk al is het voorzien en voorspeld. Alleen de zelfvernietiging van de dwaling is onvermijdelijk. Daarom is een fatalistische instelling tegenover door God geïnspireerde profetische waarschuwingen een teken dat ze niet begrepen worden. Indien profetie berust op de geestelijke zin, dient zij om de aandacht te vestigen op wat er nodig losgelaten moet worden, op wat er genezen moet worden, opdat het voorspelde kwaad wordt voorkómen, herroepen en uitgeschakeld, en een overwinning behaald wordt. Naar gelang wij God erkennen als de substantie en natuur van ons ware wezen, wordt het feit dat het geestelijk goede de enige werkelijkheid en tegenwoordigheid is in ons naar buiten gebracht. Deze openbaring brengt de heerschappij en de macht van de Christusmens aan het licht. Zoals de schrijver van Openbaring zei: ‘En die overwint, en die mijn werken tot het einde toe bewaart, ik zal hem macht geven over de heidenen. . . En ik zal hem de morgenster geven’ (Op.2:26,28).

vrijdag 11 oktober 2019

Genezing en wederopstanding

Door Christian Science worden genezing en wederopstanding gezien als aspecten van continu belang in het wetenschappelijk Christendom. Want Christelijk genezen brengt een bewustzijnsverandering teweeg als gevolg van morele en geestelijke wedergeboorte. Deze methode van Christusgenezing is in Beginsel identiek met de opstanding zoals die in Wetenschap en Gezondheid p. 593 gedefinieerd staat: ‘Vergeestelijking der gedachte; en nieuwe en hogere idee van de onsterfelijkheid, of het geestelijk bestaan; het wijken van stoffelijk geloof voor geestelijk begrijpen.” Christian Science stelt genezing en wederopstanding als fundamenteel geestelijk voor maar wil daarmee niets afnemen van de grootsheid van Jezus en zijn ongeëvenaarde overwinning over het vlees. Voor de stoffelijke zinnen zijn de stof en het vlees zeer werkelijk en substantieel. Maar Jezus overwon de leugenopvatting die op dit zinnengetuigenis was gebouwd. ‘Het vlees is niet nut’, (Joh. 6:63) zei hij. Zijn helder begrijpen dat het leven van de mens in Geest, niet in de stof is, stelde hem in staat zich boven de menselijke illusie te verheffen en de bewijzen te geven van de onveranderlijke volmaaktheid van zijn geestelijke identiteit, de Christus. De Christus is het goddelijk zoonschap met God, onze liefhebbende Vader-Moeder. Heden, evenals in Jezus’ tijd ontkent, verwerpt en vernietigt de Christusmacht verkeerde denkbeelden zoals zonde, ziekte en beperking. Door ‘vergeestelijking der gedachte’ kunnen we in zekere mate de wederopstanding ervaren tot ‘een nieuwe en hogere idee van de onsterfelijkheid, of het geestelijk bestaan.’ En ons ontwaken uit de hypnotische droom van de stoffelijke zin gaat gepaard met genezing. Maar om de Christusmacht uit te oefenen ter oplossing van onze problemen, dienen we in ons leven aan de Christusgeest gehoor te geven in overeenstemming met wat Jezus ons leert. Jezus is onze Wegwijzer

donderdag 10 oktober 2019

Vruchtbare bodem

Mrs. Eddy schrijft in Wetenschap en Gezondheid p. 272: “In de bodem van een ‘eerlijk en goed hart’ moet het zaad gezaaid worden, anders brengt het niet veel vrucht voort, want het zwijnachtig element in de menselijke natuur zal het opwroeten.” Hoe bereiden wij de vruchtbare bodem van ware geestelijkheid voor waarin het zaad van Gods Woord kan vallen? Wij kunnen onze studie en toepassing van Christian Science beschermen tegen de opdringerige invloed van zelfzucht, apathie en de menselijke wil, en onze geestelijke groei met liefde en begrip koesteren en bevorderen. Mrs. Eddy schrijft: “We moeten afstand doen van populariteit, zelfverheerlijking en alles wat op enigerlei wijze onze geestelijkheid kan verduisteren. Alleen wat het hart met onwereldsheid voedt en vervult kan vrede en in de mensen een welbehagen schenken.” (Pulpit and Press p. 21-22) De vruchten van Waarheid zijn bestemd om de hunkering naar genezing te stillen. Genezing die het gevolg is van demonstratie van Waarheid, brengt nieuw zaad voort voor nieuwe weiden.

woensdag 9 oktober 2019

De weiden van het hart

Mrs. Eddy maakte tegenover een Christian Scientist eens de opmerking: “Schapen gedijen niet goed op stoppels. Zij hebben mals gras en klavertoppen nodig met hun bloesems vol honingdauw. De weiden van het hart hebben behoefte aan de hemeldauw om hun dorre aarde te bevochtigen en aan de ‘vroege spade regen’ van die Liefde die ‘geen kwaad denkt’.” (The years of authority p.87) In Deuteronomium (32:2) vinden we de volgende woorden van Mozes: “Mijn leer druipe als een regen, mijn rede vloeie als een dauw.” Vruchten van genezing zijn het resultaat als we Gods Woord in praktijk brengen - de Wetenschap van Christus in ons dagelijks leven demonstreren. En deze demonstratie betekent dat we aan de hunkering van de mensheid naar de vernieuwende en verlossende macht van Geest gehoor geven. Wij moeten de waarheid omtrent Gods wezen als de volmaakte schepper en het wezen van de mens als de volmaakte schepping in ons dagelijks streven demonstreren om aan de geestelijke volmaaktheid uitdrukking te geven. In de mate waarin wij de ware geestelijke individualiteit  van de mens tot uitdrukking brengen, getuigen wij voor Christus, Waarheid.

donderdag 3 oktober 2019

De rots mijns heils

Hoe zou u het begrip doel definiëren? Zo’n definitie kan niet langs filosofische weg bepaald worden, ook al hebben filosofen dit eeuwenlang nagestreefd. Een werkelijk doel is niet theoretisch; het moet praktisch zijn. Menselijk gesproken schijnen verandering en evolutie deels uit te maken van vooruitgang. Daarom is het mogelijk dat onze plaats in het leven van tijd tot tijd zal veranderen. Maar ons doel verandert eigenlijk nooit. Zo schrijft Mrs. Eddy over de reden van het bestaan: ”Zo kan ieder lid van deze kerk uitstijgen boven de dikwijls herhaalde vraag: Wat ben ik? naar het wetenschappelijke antwoord: Ik ben in staat waarheid, gezondheid en geluk te schenken, en dit is de rots mijns heils en de reden van mijn bestaan.” (My. 165) Hoe schenken wij waarheid, gezondheid en geluk? Is het niet door God lief te hebben en Zijn geboden te bewaren? Daarmee zijn de mogelijkheden voor het waarmaken van ons doel onuitputtelijk. En een leven met deze doelstelling is altijd vol activiteiten in overeenstemming met Gods wetten.

maandag 30 september 2019

Kwaliteiten gestalte geven

Is het feit dat er zoveel menselijke problemen bestaan op zichzelf niet een aanwijzing dat er aan de menselijke gedachten iets fundamenteels mankeert, dat voortdurend geruststelling van buitenaf behoeft? Bidden geeft die geruststelling. Het doel van bidden is de gedachten van de mens te vergeestelijken, zodat de kleinzieligheid van zelfbeklag en egoïsme plaats maakt voor een ruimer begrijpen van het oneindig goede dat we God noemen. God beloofde aan Mozes: ‘Ik zal al Mijn goedheid voorbij uw aangezicht laten gaan.’ (Ex. 33:19) Hoe stellen we ons Gods goedheid voor? God is Geest en Zijn goedheid is dus geestelijk van aard. Die uit zich in eigenschappen die onze ervaringen verrijken en zegenen met wat op dat moment nodig is. Het streven om aan deze eigenschappen steeds duidelijker uitdrukking te geven is op zichzelf al een vorm van gebed, omdat we aan de kwaliteiten gestalte geven die het wezen van goedheid uitmaken. Dat is de manier om beter te begrijpen wie we in werkelijkheid zijn - het beeld van God, niet te scheiden van Zijn zorg en liefde. Dan zien we onszelf niet meer als een sterveling die gebrek heeft.

woensdag 25 september 2019

Trouw aan Waarheid

In Pulpit and Press ( p. 22) voorspelde Mrs. Eddy dat in de twintigste eeuw de Christelijke kerken overal ter wereld een geestelijke geneeswijze zullen toepassen. Maar zij maakte tevens duidelijk dat er een belangrijke voorwaarde aan deze profetie is verbonden om haar tot vervulling te brengen: getrouwheid aan Waarheid, die in het leven van Christian Scientisten  tot uiting moet komen. De oproep houdt voor ieder van ons in dat we in ons eigen leven en in onze motieven en verlangens inderdaad trouw zijn aan de Christus. Door zo te leven en door onze onbeperkte trouw aan Waarheid, zullen we steeds meer bewijzen zien hoe een dieper begrijpen van de Wetenschap van Christus in de wereld toenemen, een begrijpen dat groot genoeg is om op geestelijke wijze te kunnen genezen

maandag 23 september 2019

Een uitweg

Het is waar dat de tendens op dit ogenblik in grote trekken gericht schijnt te zijn op een overstelpend materialisme. Langzamerhand heeft zich een enorme technische kennis van ziekte en van het menselijk lichaam ontwikkeld, een kennis die zelfs vijftig jaar geleden nog ondenkbaar was. In velerlei opzicht is deze tendens agressief en heeft ze de overhand zowel mentaal als financieel als juridisch. Maar tegelijkertijd heeft er zich een opmerkelijke opbloei voorgedaan in de erkenning van de mentale factoren die van invloed zijn op ziekte en gezondheid. Één dokter concludeert: “. . het vervelende is dat wij, als we eenmaal beginnen te onderzoeken wat ons beter maakt, merken dat we slechts opnieuw ontdekken dat wat al eeuwenlang bekend was aan de mens. Wat we ontdekken is dat wat de grote godsdiensten en filosofieën ons altijd al hebben voorgehouden: Gij kunt meester zijn over uw eigen lot.”  Meer dan een eeuw geleden was Mrs. Eddy tijdens haar ontdekking van Christian Science al tot dergelijke conclusies gekomen en was zij zelfs nog verder gegaan. In een deel van haar voornaamste werk, Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift, is een hoofdstuk opgenomen dat heet “Wetenschap,  Godgeleerdheid, Geneeskunde. ” Dit hoofdstuk wordt met de jaren actueler. Het kan in deze tijd eenieder helpen die een uitweg zoekt uit de materialistische opvattingen die hem schijnen in te pennen of een gevoel geven van hulpeloosheid

zondag 22 september 2019

Onze werkelijke persoonlijkheid

Het antwoord op tweeslachtige gevoelens van aantrekking tot en ontevredenheid met de beloften van het materialisme, vinden we in de ontfermende woorden van Christus Jezus: “Ik ben gekomen, opdat zij het leven hebben, en overvloed hebben.” (Joh. 10:10) Jezus begreep wel degelijk de verlangens van de mens, verlangens naar tevredenheid, vrede en welzijn. Maar zijn benadering om in de behoeften van de mens te voorzien, had niets met de stof te maken. Hij legde altijd de nadruk op het verwerven van geestelijkheid, die grote hoogte van vertrouwen in God, van nederigheid, tederheid en broederlijke liefde. Wanneer deze eigenschappen daadwerkelijk in ons leven tot uitdrukking komen, is dat werkelijke overvloed, want zij getuigen zo duidelijk van de onbeperkte aanwezigheid van Gods Christus in ons hart. En het is deze aanwezigheid van de Christusgeest in ons die ware tevredenheid brengt. Wanneer het ons duidelijk is dat Waarheid God, of Geest, is, houden onze gedachten zich bezig met de vredegevende beschouwing dat de mens en het heelal geheel en al de uitdrukking van Geest zijn. Dan kan het leugengeloof dat er leven in  de stof is met beperkingen en dwalingen ons eenvoudigweg niet meer boeien, omdat wij beseffen hoe volledig het ontdaan is van enige vorm van waarheid. Ons verlangen om meer van de goddelijke Liefde te begrijpen wordt sterker. Wij voelen de voldaanheid die gepaard gaat met het pogen om in alles wat wij doen, geestelijke liefde tot uitdrukking te brengen. En geleidelijkaan ontdekken we dat geestelijkheid in feite de essentie is van onze werkelijke persoonlijkheid

woensdag 18 september 2019

Geestelijkheid

Hoe kunnen wij ons de Christusgeest eigen maken of die aanvoelen? In werkelijkheid is die reeds onafscheidelijk in ons aanwezig, omdat de mens de weerspiegeling is van God, Geest. Dit is het standpunt dat wij moeten innemen als wij onze gedachten willen aanpassen aan het immertegenwoordige geestelijke goede dat God is. Gods idee, de mens, is altijd volkomen bevredigd door Zijn alwerkzame goedheid en liefde. De mens Gods hoeft geen geluk, vrede en welzijn na te jagen. Dit zijn eigenschappen van de goddelijke Liefde, die met hun karakteristieke kenmerk van tevredenheid, een onvervreemdbaar deel vormen van de individualiteit van de mens als het spiegelbeeld van God. Dit is de absolute waarheid over ieder van ons. En het is zaak om in ons dagelijks leven de geestelijke waarheden op zodanige wijze toe te passen en Gods eigenschappen uit te drukken dat wij werkelijk de tevredenheid voelen die echte geestelijkheid met zich mee brengt. Om geestelijkheid beter tot uitdrukking te brengen, moeten wij beter begrijpen wat het is. Een ding is zeker, het staat lijnrecht tegenover stoffelijkheid, het geloof dat leven zich afspeelt in de stof en afhankelijk is van de voorwaarden en werking ervan. Mrs. Eddy toont het belang van geestelijkheid wanneer zij in Wetenschap en Gezondheid p. 95 schrijft: “Wij komen nader tot God, of Leven, naar de mate van onze geestelijkheid, onze trouw aan Waarheid en Liefde . . .” Geestelijkheid wordt hoe langer hoe meer de substantie van onze gedachten en handelingen wanneer wij getrouw Waarheid en Liefde (synoniemen voor God) als Alles - als alle werkelijkheid en alle tegenwoordigheid - erkennen

dinsdag 17 september 2019

Eén God, één Gemoed

Geestelijkheid is die kwaliteit van onze gedachten die ons in staat stelt van de genezende macht van God gebruik te maken en er gehoor aan te geven. Wanneer wij in beslag worden genomen door de jacht op stoffelijkheid, krijgen zelfs onze pogingen tot genezing onvermijdelijk een zweem van het stoffelijke. Wij vallen dan maar al te gemakkelijk in de hinderlaag te menen dat wij Christian Science kunnen toepassen hoofdzakelijk voor het verbeteren van stoffelijke toestanden, in plaats van bereid te zijn om ons door Christian Science te laten instrueren dat God, Geest, Alles is en dat daarom de stof met al zijn disharmonie niets is. Wanneer wij weigeren gehoor te geven aan de eis van de stof te accepteren dat zij substantie is, wordt ons genezingswerk eenvoudiger. Wanneer wij geen enkel ogenblik onder de indruk raken van het geloof dat de stof ons enige substantie of iets waardevols kan geven, zullen wij niet zo gemakkelijk bij de pakken neerzitten denkend dat de stof ons kan verslaan. Mrs. Eddy schrijft in Wetenschap en Gezondheid p.301: “Daar God substantie is en de mens het beeld en de gelijkenis van God, moest de mens alleen de substantie van het goede begeren, de substantie van Geest, niet van de stof; en in werkelijkheid bezit hij geen andere. Het geloof, dat de mens een andere substantie of gemoed heeft, is niet geestelijk en is een overtreding van het Eerste Gebod: Gij zult één God, één Gemoed, hebben.” Christian Science laat ons zien dat er in werkelijkheid geen stoffelijkheid bestaat die ons streven en verlangen rechtvaardigt, maar alleen de oneindigheid van Gods goedheid die ons in toenemende mate geopenbaard wordt.

maandag 16 september 2019

Aangeboren geestelijkheid

Over het algemeen gelooft men dat een gevoel van tevredenheid afhankelijk is van de stoffelijke omstandigheden: waar men woont, de vrienden die men heeft, de hoeveelheid geld die men bezit, de eigendommen en de maatschappelijke positie die men heeft verworven. Hoe belangrijk al deze dingen in de menselijke ervaring ook mogen zijn, toch is er een nog diepere dimensie van tevredenheid, die alleen gevonden kan worden in onze verhouding tot God. Onze werkelijke individualiteit is als Gods beeld en gelijkenis geheel en al geestelijk. Voor een gevoel van volkomen tevredenheid moet onze aangeboren geestelijkheid als Gods idee verder ontwikkeld worden en in ons leven tot uitdrukking worden gebracht. Als we ons rusteloos voelen en het gevoel van tevredenheid ontbreekt, als we al maar meer willen hebben, dan is die ontevredenheid wellicht aanwijzing dat er behoefte is aan iets meer geestelijke inspiratie dan we voelen. Er is uiteraard niets verkeerd in rechtmatig bezit, maar het overdreven najagen daarvan en onze zinnen zetten op de vervulling van stoffelijke verlangens, leidt tot geestelijke oppervlakkigheid. Mrs. Eddy wijst erop hoe we een intelligent en wijs evenwicht moeten nastreven als zij schrijft: “Het genieten van goede dingen is niet verkeerd, maar het verslaafd raken aan genoegens is dat wel” (Miscellany p. 197).

zondag 8 september 2019

Zijn onveranderlijke goedheid

Wetenschap en Gezondheid (p.145) licht toe dat “De strijd voor herstel van zieken wordt niet gestreden tussen stoffelijke methoden, maar tussen sterfelijke gemoederen en het onsterfelijk Gemoed. De overwinning zal alleen dàn aan de zijde van de patiënt zijn, wanneer het onsterfelijk Gemoed door Christus, Waarheid, het menselijk geloof aan ziekte het zwijgen oplegt.” Jezus zei tot zijn volgelingen: “[Gij] zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken (Joh. 8:32)”. Deze heilige waarheid is veel meer dan de positieve (tegenover de negatieve) invloed van het menselijk gemoed op het lichaam. Christelijke Wetenschappers hebben al jarenlang overtuigende bewijzen in hun leven ontvangen van het feit dat de waarheid inderdaad vrij maakt en het lichaam geneest van alle soorten ziektes - zowel organische als functionele. Maar deze waarheid is de allerhoogste alheid en wet van God, Zijn onveranderlijke goedheid, de manier waarop Hij de mens en de schepping in volmaakte Liefde omvat. Christelijke Wetenschappers spreken van Christus, Waarheid, die een verkeerd begrip van Leven in de stof doet verdwijnen. Deze Christus komt in deze tijd tot de mensheid en brengt dezelfde genezing en vreugde als toen Jezus tegen de kreupelen en zieken zei: “Strek uw hand uit” (Matt. 12:13) en “Neem uw beddeke op en wandel” (Joh. 5:11). Het is bemoedigend te lezen dat bepaalde doktoren beginnen in te zien dat ziekte een mentale oorzaak heeft en dus genezen kan worden. Maar ver daarboven uit rijst de bezieling God te zien als de grote Heelmeester, en Zijn Christus te horen spreken in het menselijk bewustzijn. En dit is de uiteindelijke richting die de mensheid moet gaan.

zaterdag 7 september 2019

Christendom

Mrs. Eddy schrijft in Wetenschap en Gezondheid p.143: “U geeft toe, dat het gemoed het lichaam enigszins beïnvloedt, maar u komt tot de slotsom, dat de maag, het bloed, de zenuwen, de beenderen, enz. de overwegende macht hebben. Door dit geloof beheerst, gaat u in de oude sleur verder. U steunt op datgene, wat geen werking en geen intelligentie bezit en ziet niet, dat dit u berooft van de oppermacht van het goddelijke Gemoed, die binnen uw bereik ligt.” Het woord “Gemoed” is met een hoofdletter geschreven en betekent God, en niet het menselijk gemoed. Zo verklaart de laatste van de zes godsdienstige grondstellingen van Christian Science “En wij beloven plechtig, dat wij zullen waken en bidden, dat dit Gemoed in ons zij, hetwelk ook in Christus Jezus was; aan anderen te doen, zoals wij zouden willen dat zij ons deden en barmhartig, rechtvaardig en rein te zijn.” (W&G p. 497). Christian Science is natuurlijk de aanbidding van God, het dagelijks naleven van onze godsdienst - om precies te zijn: het naleven van het Christendom. Als wij bereid zijn ook maar enigermate te accepteren hetgeen God van de mens weet, dan geeft dat een bezieling die ver uitgaat boven welke sterfelijke verwachtingen dan ook. Dan beseffen wij niet alleen dat wij heerschappij bezitten over ons zogenaamd noodlot, maar zien bovendien dat wij op natuurlijke wijze en onvermijdelijk worden bestuurd en geleid - en genezen - door dit krachtige, nieuw ontwaakte begrijpen van Gods wezen. Genezing is een vernieuwingsproces, een zich overgeven van het menselijk gemoed met haar opinies aan de oneindige werkelijkheid van God en Zijn actieve en actuele goedheid.

maandag 2 september 2019

Bron van al het goede

God is de bron van al het goede. Alles wat waarlijk het leven bevestigt en het goede schenkt, is afhankelijk van onze goddelijke Vader-Moeder. Gedrag dat in strijd is met de wet, in welke vorm dan ook, brengt geen permanente voldoening of blijvende vrede. Alles wat ons opsluit in een materiële levenswijze, maakt ons onderhevig aan sterfelijke begeerten, angst en pijn. Verdwaasd door deze tegenstrijdige eisen van de stoffelijke zinnen, lijkt het misschien moeilijk de vaste leiding van de geestelijke zin te zien, die tot ons komt door middel van de Christus. De keuze die ons wordt voorgelegd is eigenlijk òf ons te houden aan geloofsvormen van sterfelijk denken òf te stijgen naar een hoger denkniveau. Er is slechts een Gemoed. En dit Gemoed weet en bewerkstelligt slechts het goede en als de mens van God weerspiegelen wij het volkomen reine wezen van Gemoed. Als wij een meningsverschil met onze naaste hebben, kunnen wij dit uit de weg ruimen door ons voor de oplossing te wenden tot het volmaakte Gemoed. Het resultaat kan een oplossing zijn die alle bij de kwestie betrokken partijen tevreden stelt. Mrs. Eddy schrijft in Miscellaneous Writings p. 356: “Om de opgekropte elementen van het sterfelijk gemoed lucht te geven, is geen vreselijke ontploffing nodig. Het is niet nodig korte tijd toe te geven aan afgunst, rivaliteit en haat, opdat zij door lijden vernietigd zullen worden; zij moeten verstikt worden door gebrek aan lucht en vrijheid.”

zaterdag 24 augustus 2019

Bewijzen van waarheid

Christian Science geeft ons inzicht in de wetten waarop de genezingen van Christus Jezus en zijn discipelen waren gebaseerd. Door deze wetten ontdekken we dat ziekte nooit ongeneeslijk of fataal is, maar slechts een sterfelijk of stoffelijk geloof is. Door de genezingen die hij verrichtte gaf onze Meester de bewijzen van deze waarheid. Hij straalde zozeer de Christus uit dat hij in staat was iets van Gods liefde voor de mens over te brengen aan hen die voor genezing naar hem toe kwamen en iets van die liefde in hun ervaring te brengen. De mentale hervorming die daardoor plaatsvond had de fysieke genezing tot gevolg. De Christus komt altijd tot ons om moed te geven, te troosten, ons te verzekeren dat de Vader ons liefheeft. om ons te genezen en leven te schenken. Christus Jezus geeft ons de verzekering: “Ik ben gekomen, opdat zij het leven hebben, en overvloed hebben.” (Joh. 10:10) Gaf hij geen overtuigend bewijs van zijn belofte toen hij Lazarus uit het graf waar hij vier dagen in gelegen had tot leven wekte? Lazarus’ zuster Martha voegde de Meester vol twijfel toe: “Heere, hij riekt nu al,” in de overtuiging dat zijn lichaam reeds was begonnen te ontbinden. Jezus antwoordde: ”Heb ik u niet gezegd, dat, zo gij gelooft, gij de heerlijkheid Gods zien zult?” (Joh. 11:39,40) Ja, ook wij zullen de glorie Gods zien wanneer wij geloven - wanneer voor ons duidelijk wordt dat de Christus altijd aanwezig is om leven te geven en overvloed - nu!

maandag 19 augustus 2019

Door de Geest geleid

Bent u in de kerk wel eens opgestaan om het laatste gezang mee te zingen om dan te ontdekken dat u eigenlijk zonder veel aandacht naar de dienst had geluisterd? Ofwel voert men als argument aan dat er een lichamelijke of mentale oorzaak voor is, bijvoorbeeld dat men niet voldoende nachtrust heeft gehad, of dat men nu eenmaal niet in staat is om zijn aandacht op iets gericht te houden. In werkelijkheid zijn dit suggesties, te vergelijken met hypnotisme. Hoewel het lijkt of zij voortkomen uit ons eigen denken, ervaren we hetzelfde soort gevolg als wanneer we in een slaaptoestand worden gebracht. Wat we ondervinden is daarom het bedrieglijke effect van suggestie. In zijn brief aan de Christenen in Rome geeft Paulus duidelijk aan dat hij de wijdere implicaties van deze strijd om wakker te blijven goed kende. Hij zegt heel openhartig over zijn eigen ervaring: “Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik . . . Zo vind ik dan deze wet in mij: als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt.” (Rom 7: 19,21) Maar in zijn brief aan de Galaten voegt hij er een heel belangrijk punt aan toe: “. . . indien gij door de Geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet.” (Gal. 5:18) Met andere woorden, we hebben een alternatief voor die aantrekking van de verschillende suggesties als apathie, lijdelijkheid, of gebrek aan gerichte aandacht. Christian Science maakt duidelijk dat we ons ervoor kunnen inzetten iets meer te beleven en te leren kennen van de bezieling van de goddelijke Geest, God - om in feite te begrijpen dat deze Geest het Alles is, de Ene die werkelijk is. Wanneer we ons tot deze grootse werkelijkheid wenden - tot de ene Geest, of het goddelijk Gemoed - dan heeft dat een bezielend gevolg en het geeft ons kracht en energie. ‘Indien gij door de Geest geleid wordt’ gaat dan zoiets betekenen als wakker worden.

zondag 18 augustus 2019

Van aangezicht tot aangezicht

Door diep en ootmoedig gebed wordt de Christus, Waarheid, in ons bewustzijn opgeheven en streven wij ernaar om hem in ons dagelijks leven te gehoorzamen. Onze gebeden geven het antwoord op de eisen die het dagelijks leven ons stelt en ze zijn een oase in de dorre vlakten van het sterfelijk denken. Hier, in tegenwoordigheid van Gods alheid, kunnen wij uitrusten van aardse beslommeringen en vinden inspiratie die ons bewustzijn verheft tot in het geestelijke. Hier komen wij van aangezicht tot aangezicht te staan met God, en vinden wij onze geestelijke zelfheid als Zijn geliefd kind. Naarmate wij gehoor geven aan deze geestelijke  bezieling en de eis voor diepe, geestelijke wedergeboorte aanvaarden, zal ons het gezag dat Christus Jezus ten toon spreidde steeds duidelijker worden. Het was tenslotte de Christus, ten troon verheven in Jezus’ bewustzijn, die hem in staat stelde Gods wil te doen, zelfs onder de druk van Gethsemane en Golgotha. Het was de Christus die Jezus de macht gaf om de zieken te genezen, het kwaad te berispen en om te verkondigen dat het Koninkrijk Gods nabij is.

zaterdag 17 augustus 2019

Zuivere Christendom

Toen zij de Kerk van Christus, Wetenschapper, stichtte, poogde Mrs. Eddy heen te breken door het verwarde web van menselijke opinies naar het zuivere Christendom zoals Jezus ons dat leerde. Zij verwachtte dat aanhangers van Christian Science het goddelijk Beginsel dat de fundering vormde van de leer van Jezus, voldoende zouden gaan begrijpen om zijn voorbeeld op het gebied van genezing te volgen. Zij zag hoe de doelstelling van het leven en de werken van de Meester de universele mensheid omarmde. Met hernieuwde visie op het Christendom en de praktische demonstratie ervan werden dogma’s vervangen door daden; en deze levensvlam van Liefde kan de harten van Christenen opnieuw in gloed zetten en verenigen, teneinde het voorbeeld dat hun Meester in zijn werken gaf uit te dragen. Zijn trouwe volgelinge, Mrs. Eddy, stichtte haar Kerk op de geestelijk grondslag van Christusgenezing. Zij verving rituele godsdienst door de waarheid die door Jezus verkondigd en in praktijk gebracht werd. Er bestond geen kerkelijke hiërarchie in haar opvatting van Kerk. Zij ontdeed de eredienst van stoffelijke priestergewaden. Zij besefte dat genezing slechts kon plaatsvinden op basis van het goddelijk Beginsel dat de mens bestuurt. Wetenschap en Gezondheid (p.141) verklaart:”Voor dit Beginsel bestaat er geen dynastie, geen kerkelijk monopolie. Zijn enig gekroond hoofd is de onsterfelijke souvereiniteit. Zijn enige priester is de vergeestelijkte mens.”

donderdag 15 augustus 2019

Lam Gods

De ogenblikken waarin wij de invloed van de Christus voelen in ons hart, blijven ons steeds dierbaar; zij maken onze onderlinge contacten harmonisch en schenken ons vreugde bij het werk. Dat zijn de momenten waarin wij ootmoedig worden en onze menselijke handelingen zich buigen voor Gods aanwezigheid. Jezus erkende dat hij niets van zichzelf kon doen. Hij verklaarde: “De zoon kan niets van zichzelf doen, tenzij hij de Vader dat ziet doen. (Joh. 5:19)” Zijn afhankelijkheid van God gaf hem gezag. Werelds denken tracht de Christus te onttronen. In beslag genomen door het lichaam, druk bezig zijn met dieet en lichaamsbeweging en met de opwinding der zinnen, wordt ons denken weggetrokken van vertrouwen in God als de bron van al het goede. Zijn dergelijke attracties niet de goden dezer wereld? Christus Jezus heeft gezegd: “. . de overste der wereld komt, en heeft aan mij niets. (Joh. 14:30)” Er was geen plek in zijn zuiver opstandingsbewustzijn waar werelds denken een onderkomen kon vinden. Onze verdediging tegen verkeerde attractie is altijd in Christelijkheid gelegen, die ‘s mensen aangeboren reinheid en onschuld in stand houdt. God geeft de mens in Zijn gelijkenis al het goede; niets kan worden toegevoegd aan zijn vreugde, voldoening en zijn welzijn. Wij leren valse suggesties te ontdekken en af te wijzen, als ze zich aan ons opdringen en dit geestelijk begrijpen van het goede zouden versluieren, want het zijn de vijanden van de Christus. Mrs. Eddy waarschuwt ons: “Beschouw als uw vijand eenvoudig dat wat het beeld van Christus dat u zoudt moeten weerspiegelen, bezoedelt, verminkt, onttroont. Datgene wat het menselijk leven zuivert, heiligt en wijdt, is geen vijand, hoezeer wij er ook onder moeten lijden. (Misc. Writings p. 8)”  Jezus wordt in de Bijbel erkend als het Lam Gods vanwege zijn sublieme zelfopoffering, zijn onschuld en reinheid en zijn onovertroffen liefde. Dit zijn dezelfde Christelijke eigenschappen die wij ten troon moeten verheffen in ons leven.

woensdag 14 augustus 2019

Waken en bidden

Er zijn in feite twee dingen die wij allemaal altijd voor ogen houden: waken en bidden. Mrs. Eddy gebruikte deze twee woorden “waken“ en “bidden” vaak in verband met elkaar. De Monitor laat ons regelmatig zien hoe wij daadwerkelijk over de wereld waken. We kunnen uit deze krant leren welke gedachten er in de wereld bestaan en er voor zorgen dat we daar niet door beïnvloed worden. We weten dat we verkeerde gedachten met gebed kunnen overwinnen en, wat natuurlijk ideaal zou zijn, dat we dit kunnen doen voordat ze vaste voet in ons krijgen. Het is in feite ons wetenschappelijk doel om in te zien dat er slechts één vastheid is, de vastheid van Gods wet, en dat deze verkeerde gedachten onmogelijk vaste voet in ons kunnen krijgen. Als wij de wereld niet in onze gedachten insluiten zal de wereld ons in haar gedachten insluiten. Onze bezielde gedachten zegenen, maar sterfelijke geloofsvormen hebben aan niemand iets goed te bieden. Als we werkelijk zouden inzien dat gebeurtenissen niet anders dan gedachten zijn, dan beseffen we dat onze gedachten dienen te verbeteren om de gebeurtenissen te verbeteren. We moeten de oplossing dus zoeken in het individuele bewustzijn. Niemand hoeft verbijsterd een nucleaire vernietiging af te wachten, want wij kunnen altijd ons eigen denken verbeteren. Het is een individueel iets, een uitdaging aan het individuele bewustzijn. En in de mate dat wij in onszelf alle zelfzucht of vijandschap of afgunst of ongeduld overwinnen, vernietigen wij deze dwalingen, niet alleen voor onszelf als individu, maar helpen we ze voor de gehele wereld te vernietigen.

dinsdag 13 augustus 2019

Mentale koersverandering

Toen Christus Jezus tot zijn volgelingen zei: “Zalig zijn de vreedzamen; want zij zullen kinderen Gods genaamd worden” (Matth. 5:9), was dit geen simpele gemeenplaats. Zijn woorden hadden een diepzinnige betekenis. Het is meer dan enkel gedachtelijk getheoretiseer en vereist dat wij in ons leven zo goed mogelijk de morele en geestelijke eigenschappen van ware Christelijkheid uitdragen, die in essentie bestaan uit liefde voor God en voor onze naaste die zich in daden uit. Het aanleggen van deze liefdesbanden met onze medemensen zal ons ruimschoots in de gelegenheid stellen de waarheid van Christian Science aan te tonen en met steeds groter regelmaat de werkelijkheid te zien dat God het enige Gemoed is. Lot, neef van de aartsvader Abraham, was door de engelen des Heren gewaarschuwd de stad te verlaten alvorens die totaal vernietigd werd. (Gen. 19:1-29). Lots vertrek symboliseert een koersverandering van veel groter belang, namelijk de achterlating van stoffelijke geloofsvormen en praktijken die tot vernietiging leiden - dwalingen als zedeloosheid, koppigheid, ongehoorzaamheid aan de goddelijke wet en vertrouwen op iets buiten God. Dit “vertrek” is eigenlijk niet een lichamelijke daad, maar een mentale koersverandering. Op die manier zullen wij gisting veroorzaken in de mentale atmosfeer. Onze stappen moeten naar een geestelijker visie op individuele basis genomen worden. Deze verandering kan nooit bij wet geregeld worden, omdat die moet plaatsvinden in het eigen hart en het eigen gemoed. Ons geestelijk bewustzijn ontwikkelt naarmate wij steeds oprechter gaan verlangen de wet van God te begrijpen en te gehoorzamen. In het ideale geval leiden wij een dergelijk leven niet uit angst voor de straf, maar uit liefde voor Gods goedheid en majesteit. En God is de bron van al het goede.

zondag 11 augustus 2019

Wetsgetrouwheid

Indien wij ons het leven van Christus Jezus tot voorbeeld stellen en dat voorbeeld volgen, geeft deze combinatie ons een onfeilbare methode om vredestichters te worden en onze ware identiteit als kinderen van God tot uitdrukking te brengen. Ons leven wordt stabieler en minder onderhevig aan de nukken van het stoffelijk denken. Mrs. Eddy schrijft in Wetenschap en Gezondheid p. 96: “Sterfelijke dwaling zal in een morele chemicalisatie verdwijnen. Deze mentale gisting is reeds begonnen en zal voortduren, totdat alle dwaalgeloof heeft plaatsgemaakt voor begrijpen. Geloof is veranderlijk, maar geestelijk begrijpen verandert niet.” In de volgende alinea gaat zij verder: “Naarmate deze vervulling naderbij komt, zal hij, die zijn koers in overeenstemming met de goddelijke Wetenschap heeft bepaald, tot het einde toe volhouden.”  Als wij “onze koers bepalen in overeenstemming met de goddelijke Wetenschap” kunnen wij veel meer doen dan ons eigen leven redden. Ons toenemend geestelijk begrijpen stelt ons in staat in ons eigen leven betere beslissingen te nemen en betere staatsburgers te zijn. De wetsgetrouwheid en vrede die geleidelijk elk aspect van ons eigen leven gaan bepalen, zullen een bemoedigend en genezend voorbeeld zijn voor hen die ons omringen. Door onze individuele gehoorzaamheid aan de ware wet, de wet van God, kunnen wij beginnen het getij te keren dat de wereld zou kunnen meeslepen naar een oorlog - het toppunt van wetteloosheid. Naarmate wij betere “vredestichters” dan “oorlogstichters” worden, zullen wij helpen onszelf en onze wereld uit de sterfelijkheid van Sodom te voeren naar hogere en heiliger grond.

zaterdag 10 augustus 2019

Laat af

Wanneer wij ons overgeven aan de Christus vinden we voldoende hemel om onze dag te verlichten met een licht dat wij kunnen uitstralen door onze goede werken. Mrs. Eddy schrijft in Miscellany. p.131: “Geliefden, wat de genegenheden zuivert, versterkt ze ook, neemt de angst weg, onderwerpt de zonde en schenkt de mens goddelijke macht; wat het karakter veredelt, maakt de mens gelijk nederig, verhoogt en bestuurt hem, en gehoorzaamheid schenkt hem moed, toewijding en succes.” Wanneer wij geconfronteerd worden met een van de talloze aanspraken van ziekte of zonde en de stoffelijke zin zich als onze identiteit opwerpt, dan kunnen we die onwettige poging om de hoogste plaats in ons bewustzijn in te nemen, afwijzen. En met ware nederigheid kunnen we plaats geven aan de Christus - de heer des huizes - om de valse aanspraak van de stoffelijke zin op intelligentie tot zwijgen brengen en te vervangen door het begrijpen van de Christus. Het is een doeltreffende methode om een behandeling in Christian Science te beginnen door eerst de stoffelijke zin tot zwijgen te brengen en dan - nederig -  te wachten tot de geestelijke idee de glorie van de aanwezigheid van Liefde openbaart. En wanneer wij in de nederigheid van ons bewustzijn de Christus ontdekken zal de dwaling opgelost worden en zullen wij duidelijker de ware nederigheid van deze woorden uit de Psalmen ( Ps. 46:11) gaan begrijpen: “Laat af, en weet, dat Ik God ben; Ik zal verhoogd worden onder de heidenen, Ik zal verhoogd worden op de aarde.”

vrijdag 9 augustus 2019

Nederigheid

Veel van de morele en geestelijke eigenschappen die Christus Jezus ons in zijn bergrede adviseert te ontwikkelen, lijken vanuit menselijk oogpunt nogal negatief - min of meer het tegenovergestelde van de positie die wij anders zouden innemen. Maar Christus Jezus sprak zelden vanuit het kader van menselijk gedrag. Zijn maatstaf van beoordeling was de Christus. Zich ontdoen van het stoffelijke teneinde steeds meer de verheffende aanwezigheid en almacht van het geestelijke te ondergaan, maakt ons niet zwak of dwaas. Als we onszelf bevrijden van verkeerde eigenschappen wordt ons duidelijk dat het goede altijd tegenwoordig is en de enige werkelijkheid, en leren we de heerschappij uit te oefenen die ons door God gegeven is. Nederigheid in de context van een stoffelijke opvatting van het bestaan brengt ons in een dilemma. Hoe bescheiden moeten wij zijn ten aanzien van onze bekwaamheden? Is het eerlijk zich te verontschuldigen voor wat goed is in ons? Dit soort nederigheid zou op doeltreffende wijze het menselijk gevoel van identiteit uitwissen en wij komen hiertegen in opstand, omdat wij geen alternatief zien voor hetgene we opgegeven schijnen te hebben. En zo doen we een paar concessies aan de bergrede door wat minder trots zelfbewust en agressief te zijn dan we menen ons te mogen veroorloven. Maar Christus Jezus leerde ons niet om een compromis aan te gaan met de tegenstrijdige eisen van de stoffelijke zin en de geestelijke macht; hij zei: “Zet u op de laatste plaats.” En hij eindigde met : “En die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.” Christus Jezus was niet nederig in de zichzelf-verontschuldigende stoffelijke betekenis van het woord. Hij sprak en handelde met vastberadenheid en gezag. Zeker, op nederige en barmhartige wijze diende en hielp hij de mensheid. Maar de Farizeeën berispen, op het water wandelen en de doden opwekken, waren geen daden van een man die een lage menselijke status nastreeft. Hij raadde ons aan ons vrij te maken van een stoffelijk stelsel van maatstaven. “Ik kan van mijzelf niets doen” is een andere manier om te zeggen: “Steun op uw verstand niet.”

woensdag 7 augustus 2019

Op God vertrouwen

Is het een schande of vernedering om toe te geven dat God de zaken van een bedrijf leidt? Als zakenmensen kunnen we misschien trots zijn op onze bekwaamheid om leiding te geven - totdat er iets mis gaat! Dan beginnen we excuses te zoeken, we wijten het dan gewoonlijk aan iemand anders of aan iets dat ons naar onze mening niet kan worden aangerekend, terwijl we ons gewoonlijk niet realiseren dat we in werkelijkheid alleen dan onze verantwoordelijkheden dragen als God ons bestuurt. Dat God in ieder aspect van ons leven tegenwoordig en actief is, kunnen we óók in onze zakelijke activiteiten bewijzen. Christian Science leert ons hoe op God te vertrouwen, meer dan op menselijke bekwaamheden, zodat we door Zijn onveranderlijke goedheid gezegend worden en getuige zijn van Zijn constante, liefdevolle zorg voor onze aangelegenheden. “Vertrouw op de Heere met uw ganse hart, en steun op uw verstand niet. Ken hem in al uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken.” (Spr. 3:5,6) zegt de Bijbel. Deze woorden houden een goed moreel advies in en geven steun in tijden van een crisis. De gevolgen van het aanvaarden van Gods leiding brengt stabiliteit en dankbare voldoening. We ontdekken de oneindige idee van de eeuwige ontvouwing

dinsdag 6 augustus 2019

Geestelijke vooruitgang

In het laatste deel van het hoofdstuk “Samenvatting’ uit Wetenschap en Gezondheid p. 495 wordt antwoord gegeven op de vraag “Hoe kan ik het snelst vorderingen maken in het begrijpen van Christian Science?” En in dat antwoord komt een zin voor waar sommige lezers zo nu en dan het hoofd over breken. Ze vragen zich dan af waarom die zin daar eigenlijk staat. Mrs. Eddy schrijft: “Ook zult u gaan zien, dat in de Wetenschap geen verkeerde suggesties van de ene sterveling op de andere kunnen overgaan, want er is slechts één Gemoed en dit altijd-tegenwoordige, almachtige Gemoed wordt door de mens weerspiegeld en regeert het ganse heelal.” Kunnen we hieruit niet de conclusie trekken dat de schrijfster ingezien had hoe doorslaggevend dit punt is voor de voortdurende vooruitgang van een ieder die zich er met heel zijn hart toe zet de Christus te volgen? Inderdaad kan het er bij tijden wel op lijken alsof er een wet is die zich tegen geestelijke vooruitgang verzet. Het lijkt dan of er een gevoel van zwaarmoedigheid over ons ligt, haast alsof er gedachten zijn die suggereren of die geloven dat geestelijke zaken niet een stimulans inhouden en ons vooruit helpen en alsof het materialisme dat wel zou hebben. Maar door vollediger dan ooit te steunen op het zuiver wetenschappelijke feit dat er één Geest, één Gemoed of God is en niets anders, bereikt men een helderheid van denken zoals men zich die tevoren nauwelijks kon voorstellen. We leven er geheel van op, in plaats van slechts half wakker te zijn. We ontdekken dan op de meest onverwachte wijze dat ons leven en ons doel in het bestaan uit God voortkomen.

maandag 5 augustus 2019

Bevrijd van angst

Wanneer we ons in gebed tot God wenden, kunnen we de ondersteunende macht van God en de leiding van het goddelijk Gemoed tot een werkelijkheid maken en het bewijs geven dat Liefde ons voorziet van ideeën en inspiratie. Wij kunnen het koninkrijk der hemelen binnen in ons voelen. Dan hebben wij ons werk gedaan om met de juiste mentale houding de dag te beginnen - met het inzicht dat het resultaat is van weerspiegeling of uitdrukking - het uitstralen van de aard en macht van de goddelijke Liefde. De liefde die van iemands bewustzijn uitgaat of erdoor weerspiegeld wordt, neutraliseert elk kwaad dat ertegen gericht is. Haat wordt altijd ongedaan gemaakt door zijn tegengestelde, de goddelijke Liefde. Dat werd door Christus Jezus aangetoond in zijn overwinning over zijn tegenstanders. De uitstraling van Geest - de weerspiegeling van de goddelijke natuur of de Christus - neutraliseert het geloof aan moord, vernietiging, aantasting of dood. Ware uitstraling is geestelijk, zuiver, heilzaam. De mens brengt deze goddelijke intelligentie van Liefde tot uitdrukking. Zoals bij elk gebed en metafysische redenatie vernietigt het het geloof in een onware of schadelijke opvatting. Wanneer we ontdekken dat de almacht van de goddelijke Liefde betekent dat het kwaad geen macht heeft, worden we bevrijd van de angst voor het kwaad  in wat voor vorm het zich ook voordoet. De mens is “met Christus verborgen in God” (Kol. 3:3). Buiten het bereik van de dwaling of het kwaad en wij kunnen dat bewijzen.

zondag 4 augustus 2019

Ontwaken

‘Het ene volk zal tegen het andere opstaan,’ voorspelde Jezus, ‘en het ene koninkrijk tegen het andere. En er zullen grote aardbevingen wezen in verscheidene plaatsen, en hongersnoden, en pestilentiën; er zullen ook schrikkelijke dingen, en grote tekenen van de hemel geschieden . . . En dit zal u overkomen tot een getuigenis.’ (Lukas 21:10,11,13) Wat moeten wij met deze voorspelling beginnen? Gaan wanhopen? Nee, ontwaken! Het hoofd opwaarts heffen! Dit alles aangrijpen als een kans om te getuigen van de genezende Christus. Het rijk van de genezende Christus is het individuele bewustzijn. Daarin openbaart de verlossende Waarheid zichzelf als een genezende Wetenschap, praktisch in dagelijkse aangelegenheden en in staat ons en hen die wij liefhebben veilig en geborgen te houden. Mrs. Eddy geeft een verklaring van de mentale gisting die het einde van de dwaling voorafgaat en deze aankondigt (Wetenschap en Gezondheid p.96). De problemen waarmee wij in deze tijd geconfronteerd worden, dwingen ons tot betere bewijzen van Waarheid, dwingen ons naar dat hogere rijk van denken en handelen waar bijgeloof wordt uitgeworpen, waar geloof in kwaad, noodlot, voorbeschikking en de onafwendbaarheid van rampen en grote slachtingen wordt overwonnen. Christian Science stelt ons in staat de onscheidbaarheid van God en de mens geestelijk te begrijpen en daardoor in steeds hogere mate in ons leven uit te dragen. Een dergelijk leven in Christus neemt de verwachting van rampspoed weg en brengt ‘s mensen onbedreigde bestaan als Gods eigen zoon aan het licht.

zaterdag 3 augustus 2019

Een wetenschappelijke waarheid

In sommige situaties kan het, wanneer we ons tot Gemoed, God, wenden, aanvankelijk lijken alsof we een hopeloze strijd voeren tegen vermoeidheid of leegte of tegen een gevoel dat geestelijke dingen gewoonweg nooit zinvol schijnen te zijn. Maar wanneer we doorzetten, zullen we merken dat serieuze pogingen om de constante alomtegenwoordigheid van Geest te beseffen, ons werkelijk vrij maakt van vroegere neigingen. We merken dat we geboeid raken in een besef van geestelijke werkelijkheden dat aan een stuk door onze belangstelling houdt en vol leven is. Door onze vaste wil slagen we er niet alleen in om zo nu en dan voorkomende afdwalingen van bewust denken te boven te komen, maar we ontwaken in zekere mate uit de algemene droom van het stoffelijk denken, met zijn vaagheid, zijn zinnelijkheid, zijn gebrek aan individualiteit, zijn onbewust conformisme aan wat anderen denken en doen. Op deze wijze wakker worden betekent een andere werkelijkheid zien, met nieuwe en vruchtbare inzichten, met bewuster beleving van de liefde voor anderen, met het vermogen om te genezen en te handelen naar het goede dat we inzien.  Dat we in staat zijn tot grotere waakzaamheid komt voort uit het feit dat volledig bewustzijn onze ware aard uitmaakt, het werkelijke wezen van de mens is. Waakzaamheid is in ons karakter; slaap en apathie behoren daar niet toe. Mrs. Eddy schrijft in Wetenschap en Gezondheid, p249. : “God sluimert nooit en Zijn gelijkenis droomt nooit.” We zouden kunnen stellen dat dit een fundamentele waarheid over de mens is - zo fundamenteel dat het een wetenschappelijke waarheid is.

vrijdag 2 augustus 2019

Wat is de Christus?

Zijn er in het leven werkelijk ziektes en situaties waaruit geen uitweg is en die ongeneeslijk zijn? Niet voor de Christus, die geneest en verlost, nu en ieder moment, in iedere situatie. Wat is de Christus? De Christus is de verlossende Waarheid, het goddelijk licht dat van God uitgaat en zoveel geestelijke klaarheid, warmte en helderheid heeft dat duisternis, kou en angst in haar straling verdwijnen. Christus geeft de zekerheid dat God ons liefheeft en dat niets een scheiding kan teweeg brengen tussen God en de mens; geeft het gelukzalige inzicht dat wij God, of Leven, Waarheid en Liefde als onze Vader en Moeder hebben. Door de Christus winnen we voortdurend aan begrijpen dat wij in waarheid Gods geestelijke ideeën zijn en dat het sterfelijk leven met al zijn ziekte zonde en dood ons nooit kan aantasten. Door de Christus vinden we meer en meer steun in de heldere overtuiging die Geest ons geeft, dat God, of het goede, Alles is. Door de hele Bijbel heen vinden we bewijzen van de werking van de Christus. Vooral in het Nieuwe Testament lezen we over genezingen van tal van ziektes die door de mensen voor ongeneeslijk werden gehouden. Jezus gaf als onze Wegwijzer op zo volmaakte wijze uitdrukking aan de Christus dat zijn wezen op unieke wijze de Christus belichaamde. Zijn werk werd een richtsnoer voor alle tijden. Ook zijn discipelen gaven door inzicht in wat hij hun leerde de bewijzen van de genezende Christus in het vernietigen van ziekten, zonden, gebrek en zelfs van de dood.

donderdag 1 augustus 2019

Goddelijke oneindigheid van het goede

In Wetenschap en Gezondheid schrijft Mrs. Eddy: “Als Jezus Lazarus uit de droom, de waan, van de dood wekte, bewees dit, dat de Christus een verkeerd begrip kon verbeteren.” (W&G p.493) Door Christian Science leren we de mens te zien als een geestelijk idee, die door God, Liefde, is geschapen en die voor immer het goddelijk Leven weerspiegelt. We zullen steeds duidelijker zien en begrijpen dat de mens onvernietigbaar is, naarmate we deze Wetenschap bestuderen, die voor ons de Bijbel opent, en we ons de waarheden ervan eigen maken. De mens is door God, het goddelijk Gemoed geschapen, niet stoffelijk, maar geestelijk. En dit Gemoed - de ene IK BEN, zoals de Bijbel zegt - kent alleen de goddelijke oneindigheid van het goede. In Hem is niets dat onvolmaakt is, niets dat disharmonisch is, geen ziekte. En zo kan ook de mens in weerspiegeling geen ziekten of onvolmaaktheden inhouden of uitdrukken. In Unity of Good (p. 7) vertelt Mrs. Eddy dat het feit dat God geen ziekte kent haar hielp een ernstig geval van kanker te genezen: “Toen ik het duidelijkst inzag en het zuiverst aanvoelde dat het oneindige geen ziekte kent, heeft dit mij niet van God gescheiden, maar mij zo aan Hem gebonden dat het mij in staat stelde op staande voet een kanker te genezen die de halsslagader reeds had aangetast. In deze geestelijke toestand was ik in staat om ontwrichte beenderen weer op hun plaats te brengen en de stervenden op te wekken tot onmiddellijke gezondheid.”

woensdag 31 juli 2019

Nieuwe geestelijke visie

Wat verwachten wij van onze kerkdienst? Proberen wij onbevangen de nieuwe geestelijke visie, de nieuwe stellingname, de lichamelijke genezing te absorberen die wij zouden verwachten indien wij zouden weten dat God tot ons sprak? En Hij is het die tot ons spreekt - door de openbaring van Waarheid in de Bijbel en Wetenschap en Gezondheid. Wetenschap en Gezondheid  geeft ons de geestelijke ontdekking van Mrs. Eddy en haar ervaring van een nieuw en oneindig begrijpen van de goddelijke Liefde als Beginsel, waaruit de onweerstaanbare genezing volgt van ziekte en zonde. Deze ontdekking maakt de Bijbel actueel - geeft een grote en bezielde visie op wat het boek der boeken in werkelijkheid bevat en hoe praktisch het is in deze tijd. Als nooit tevoren wordt ons denken in beroering gebracht zodat we de macht voelen van de bijbelse boodschap over de verhouding van de mens tot een oneindig goede God. En plotseling worden de verhalen over Jezus’ genezingen even realistisch als de verslagen over de gebeurtenissen van vandaag. Op het tijdstip van haar ontdekking liet Mrs. Eddy de menselijke opvatting los voor de goddelijke impuls. Zij schreef alleen maar neer waarvan zij zeker was dat God het haar aangaf. Haar bereidwilligheid om daaraan strak te gehoorzamen was de reden waarom zij alleen de ontdekster is van het wetenschappelijk Christelijk genezen. Het was een ervaring zonder enige mystiek, iets bovennatuurlijks, of vervorming door persoonlijke zin, tekenen dat het menselijk gemoed probeert het goddelijke te omvatten of het voor te stellen. En op dat punt dat zij het menselijke losliet voor het goddelijke, was het natuurlijk het goddelijke dat voor het menselijk begrip geopenbaard of aan het licht gebracht werd. Over deze goddelijke Wetenschap en haar genezend effect schrijft Mrs. Eddy: “Deze heeft door alle eeuwen heen gezag als Christus’ openbaring van Waarheid, van Leven en van Liefde, die onaangetast blijft, zodat een ieder haar begrijpen en toepassen kan.” (Wetenschap en Gezondheid p.98)

dinsdag 30 juli 2019

Doen van de "werken"

Wij geloven in het ene Gemoed, Geest, en niet in een tegengesteld gemoed of sterfelijk gemoed, dat suggereert dat Geest een tegengestelde heeft, de stof. Wij geloven dat er slechts één, onsterfelijke Ziel is, de bron van onsterfelijkheid, en daarom geloven wij niet in de werkelijkheid van een tegenovergestelde macht, zonde of sterfelijkheid genaamd. Wij geloven dat er één betrouwbare, wetmatig Beginsel is; daarom weerleggen wij dat er sprake kan zijn van wetteloosheid, ongeregeldheid, wanorde, of ongehoorzaamheid. Wij geloven dat één Leven, één Waarheid, één Liefde is en dat betekent dat wij stelling nemen tegen het geloof dat er dood in Leven zou zijn, dwaling in Waarheid, onbestendigheid of haat in Liefde. Het dierlijk magnetisme suggereert dat het macht heeft, maar deze bewering wordt ongedaan gemaakt door het goddelijk feit dat God, het goede, de enige macht is. Het dierlijk magnetisme, dat geen machtiging of macht tot handelen bezit, kan alleen maar voorstellen dat wij zijn suggesties aanvaarden als onze eigen gedachten. Maar als wij weigeren gehypnotiseerd te worden en te geloven dat die suggesties onze eigen gedachten zijn, dan kunnen wij er niet toe gebracht worden ze in daden om te zetten. Het dierlijk magnetisme is in essentie altijd kwaad. En het probeert invloed te krijgen in ons denken door suggesties te vermommen alsof het onze eigen gedachten zijn. De subtielere vormen van het kwaad waarvoor wij in het bijzonder waakzaam moeten zijn, maken gebruik van allerlei sterfelijke neigingen. Dat is dan ook het gebied waar wij onze strijd moeten voeren tegen het dierlijk magnetisme, of die nu de vorm aanneemt van boosheid, bezorgdheid, pijn of angst. Door de Wetenschap begrijpen wij dat deze suggesties niet onze eigen gedachten zijn, omdat ze niet afkomstig zijn van het ene Gemoed. En wij moeten ervoor zorgen dat wij ze niet tot onze eigen gedachten gaan maken door ze te koesteren. Waarom is het dagelijks beschermend werk zo belangrijk? Omdat het genezing brengt. Genezingen zijn de mijlpalen die de vooruitgang aangeven van de individuele Christian Scientist. Deze genezingen zijn vaak lichamelijk, maar ze kunnen net zo goed betrekking hebben op financiële moeilijkheden of sociale problemen. Alle genezingen houden wedergeboorte in. Groei gebeurt niet plotseling. Het is het gevolg van natuurlijke ontwikkeling door het doen van de “werken”. “Naar zijn werken zal hij geoordeeld - en gerechtvaardigd of veroordeeld - worden,” luidt de laatste zin die Mrs. Eddy schreef in “Waakzaamheid in plichtsbetrachting”.

maandag 29 juli 2019

Eén herder

Wanneer het denken oprecht is en ontvankelijk voor de geestelijke zin, wordt het natuurlijke en innige verband duidelijk dat er in de lespreek bestaat tussen het boek Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift en de Bijbel. Verdere geestelijke groei brengt de overtuiging dat Wetenschap en Gezondheid de Heilige Schrift bevestigt en verklaart zoals geen ander boek in de menselijke geschiedenis. En het toenemend geestelijk inzicht van de mensen zal de onweerstaanbare logica bemerken deze twee boeken tot één herder te maken, vrij van persoonlijke inlassingen of opmerkingen - zodat de zuiverheid van Gods Woord de mensheid kan leiden tot geestelijk begrijpen. Mrs. Eddy was er stellig van overtuigd dat het weergeven van de pure boodschap van de twee boeken van groter betekenis zou zijn dan een persoonlijke preek. Eens gaf zij commentaar op de mogelijkheid dat mensen zouden kunnen komen om haar te horen spreken en dan teleurgesteld zouden zijn wanneer zij ontdekten dat zij niet aanwezig was. Zij schrijft: “Uw tweevoudige en onpersoonlijke herder, de Bijbel en ‘Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift’, is bij u; en het Leven dat zij geven, de Waarheid die zij toelichten, de Liefde die zij demonstreren, is de grote Herder die mijn kudde voedt en hen ‘aan zeer stille wateren’ voert. Door mijn persoonlijke tegenwoordigheid of welk woord ook van mij mogen uw gedachten niet afgeleid of afgewend, uw zinnen bevredigd of uw zelf gerechtvaardigd worden.” (Misc.Wr. p. 322)