maandag 31 december 2018

Geestelijke atmosfeer

Voor iedere leeskamer van Christian Science geldt de eis de geestelijke atmosfeer zo aantrekkelijk te maken dat iedereen die ontvankelijk is voor de Christus-idee duidelijk voelt dat hij welkom is. En eenmaal binnen dan hoort zo iemand de zegen te ervaren die in de woorden van Mrs. Eddy besloten ligt: “Pelgrim op aarde, uw tehuis is de hemel; vreemdeling, gij zijt de gast van God.” (Wetenschap en Gezondheid p.254). Ruim 100 jaar geleden beschikte Mrs. Eddy dat de eerste leeskamer in Boston zou worden gevestigd. Reeds ettelijke jaren was haar duidelijk dat de leeskamers een doeltreffend middel vormden om de genezende waarheid meer algemeen bekend te maken, en een aantal vertakkingen van De Moederkerk had deze dan ook al voor het publiek open gesteld. De leeskamers komen voort uit een overstelpend verlangen van onze Leidsvrouw tegemoet te komen aan het diepe verlangen van de mensheid naar geestelijk begrijpen. Zij bespeurde die behoefte en door gebed werd het haar duidelijk hoe die instellingen te verwezenlijken waar de genezende ideeën van Waarheid de mensheid zouden kunnen bereiken. Zij vinden hun oorsprong in de goddelijke Liefde en zij zullen ook in deze tijd aan hun doel beantwoorden in zoverre blijkt dat de goddelijke Liefde de kracht is die dit werk motiveert. Wanneer de geest van Waarheid en Liefde ontbreekt, kan een leeskamer de mensheid al net zo min bezieling geven als een koel zakelijke verhandeling over graanverbouwing een hongerend kind kan voeden. “Liefde voor God en de mens is zowel bij het genezen als bij het onderrichten de ware drijfveer,” (Wetenschap en Gezondheid p.454) schrijft Mrs. Eddy.

zondag 30 december 2018

Het volle licht

Op elk willekeurig ogenblik kan een ieder het geestelijk licht vinden. In feite is dit het licht dat zijn eigen leven verlicht, de geestelijke waarheid die zijn eigen ware identiteit onthult. Door dit licht zijn we in staat te zien dat er niets is om bevreesd voor te zijn; dat de werkelijkheid door God is gemaakt en dus goed is; dat de ware, volmaakte identiteit van de mens eenvoudigweg niet in staat is om bang te zijn. Naarmate mentale duisternis wijkt voor het licht, wijkt de menselijke natuur voor een meer Christelijke. Als iemand die het licht van de goddelijke werkelijkheid nadert, merkt dat de schaduwen van de menselijke ervaringen schijnen te lengen, doet hij er wel aan te beseffen dat het hele geloof aan leven in de stof uiteindelijk zo ongrijpbaar voor hem moet worden dat het zelfs niet meer de schijn van substantie heeft. “Mogen de menselijke schaduwen van de gedachte langer worden naarmate zij het licht naderen,” bidt Mrs. Eddy, “tot zij teloorgaan in het licht en er geen nacht meer is!” (Mis.p. 352). Wij zullen langere dagen van verlichting en inspiratie beleven en kortere nachten van duisternis en twijfel en we zullen ervaren hoe vrees en twijfel overgaan in moed en vertrouwen tot alle schaduwen zijn versmolten in het volle licht van zuiver begrijpen.

zaterdag 29 december 2018

De eeuwigdurende dag

Wat wij doen als het licht van waarheid helder brandt en wij niet direct met duisternis geconfronteerd worden is van het grootste belang. Christus Jezus zei: “Ik moet werken de werken desgenen die mij gezonden heeft, zolang het dag is; de nacht komt, wanneer niemand werken kan.” (Joh.9:4) Het laatste deel van deze verklaring hoeft niet als een bedreiging gevoeld worden. In het licht van genezen zou het ons zelfs kunnen aansporen duidelijk te beseffen dat overdag werken ons voorbereidt op iedere nacht die zich mocht voordoen. In de werkelijkheid die wij eens allemaal zullen aanschouwen, is geen duisternis. Dit werd duidelijk ingezien door de schrijver van het laatste boek van de Bijbel; tot twee maal toe zegt hij dat er geen nacht is in het Nieuwe Jeruzalem, de ideale of ware staat van het zijn. Het hele scala van de bijbelse gebeurtenissen wijst, mits met inspiratie gelezen, op de eeuwigdurende dag. Ons persoonlijk en klaarblijkelijk tijdelijk gebrek aan geestelijke inspiratie kan de dageraad niet tegenhouden. Mentale duisternis kan het licht niet doven. Wanneer ons denken inspiratie schijnt te ontberen, kan het een hulp zijn te bedenken dat Christian Science een Wétenschap is en dat Gods wetten in werking zijn ongeacht onze persoonlijke gevoelens.

vrijdag 28 december 2018

Goddelijk geïnspireerd redeneren

Mrs. Eddy schrijft in Wetenschap en Gezondheid p.492: “Voor een zuivere redenering moet men slechts één feit in gedachten houden, namelijk het geestelijk bestaan.”  Bij een behandeling in Christian Science wordt altijd van één vaststaand element uitgegaan. Zijn menselijke beweringen even betrouwbaar als de feiten die aan God, Geest, ontleend worden, die Waarheid is? Menselijk redeneren kan superieur zijn aan blind giswerk of intimidatie. Maar menselijk redeneren kan ook abstract en onbruikbaar worden omdat het van hypothesen uitgaat die op de bedrieglijke getuigenis van de stoffelijke zin zijn gegrond en daarom altijd onzeker zijn. Goddelijk logica leidt ons daarentegen onfeilbaar naar bruikbaarheid. Zij begint met geestelijke openbaring die de hele schepping identificeert als de onverdorven uiting van zijn schepper en behoeder, het goddelijk Beginsel, dat alles wat niet goddelijk is alle werkelijkheid ontzegt. Als we aan de goddelijke logica blijven vasthouden, valt de laksheid die er weerstand tegen biedt en die geestelijke vooruitgang zou willen tegen gaan van ons af. Maar hoe kunnen wij er zeker van zijn dat ons redeneren goddelijk geïnspireerd is en niet een menselijk bedenksel? Redeneren vanuit de goddelijke logica betekent luisteren naar en zich in overeenstemming brengen met de geestelijke openbaringen van het ene Gemoed, God, zoals deze uit Zijn geschreven Woord of door gebed tot ons komen. Goddelijke logica begint in onze gemeenschap met God - gebed - en openbaart in ons de werkelijkheid dat er slechts één Gemoed bestaat, waarin al Gods ideeën volmaakt overeenstemmen en zich in de harmonie van hun éénzijn bewegen.

donderdag 27 december 2018

De oogst

“Groei in genade” bereidt ons voor op demonstratie. Wanneer wij ons de waarheid eigen maken en de feiten van de goddelijke Wetenschap overdenken, de noodzakelijke veranderingen in ons karakter teweeg brengen, ons denken zuiveren en ons open stellen voor Liefde, dan vindt groei plaats. Hardnekkige geloofsvormen worden vernietigd, ons denken wordt veerkrachtiger, ruimer en ontvankelijker. Dan leggen wij de verkeerde geloofsvormen af en verwelkomen de Christus, de ware aard van de mens naar Gods gelijkenis. Een van de wonderen in het karakter van onze Meester was zijn geduld. Op een keer sprak hij over de oogst als “de voleinding der wereld” (Matth. 13:39). Er is altijd veel nagedacht over wat “de voleinding der wereld” zou kunnen betekenen en wanneer die zou komen. Maar dit is een individuele ervaring. Wij allen verwerken de waarheid op onze eigen manier. We zijn allen bezig met oogsten in verschillende delen van het veld des levens. Want de onwerkelijkheid van het kwaad, de nietsheid van de dwaling ons duidelijk wordt, dan heeft de voleinding der wereld - dat wil zeggen, het geloof aan een leven gescheiden van God - plaats in ons bewustzijn. Het kaf wordt verbrand en de tarwe wordt in de schuur samengebracht.

woensdag 26 december 2018

Innerlijke vrede

Wat een troostrijk en veilig gevoel te weten dat iemand van wie we veel houden in de buurt is - dat we onze weg niet alleen hoeven te gaan of alleen te staan temidden van een onverschillige menigte. Soms vergen de sleur en de haast van de dagelijkse plichten zoveel van ons, dat we de innerlijke vrede waar we naar verlangen, nauwelijks kunnen vinden. En is dat het niet waar de meesten  van ons eigenlijk naar verlangen - die innerlijke vrede die ons zoveel meer te zeggen heeft dan het commerciële gedoe en gejaag die zo verweven zijn met de kersttijd? Christian science benadert de kersttijd op een andere grootsere manier. Mrs. Eddy geeft met de volgende woorden een idee van de actuele nabijheid van de Christus:

“En zie, op ‘s werelds woeste zee
Schrijdt Christus voort;
Hij komt tot mij en spreekt zo teer
Zijn godlijk woord.”
(Gezangboek nr. 253)

Denk eens wat dat betekent te weten dat de Christus hier is en met een ieder van ons spreekt en met ons gaat en staat.

dinsdag 25 december 2018

Waardevol en geliefd

Mrs. Eddy spreekt met diepe genegenheid en liefde over de Verlosser; zo bijvoorbeeld in een van haar kerstboodschappen: “Volgens de zintuigen was Jezus de zoon der mensen; in de Wetenschap is de mens de zoon van God. De stoffelijke zintuigen konden de Christus, of de zoon van God, niet waarnemen; Jezus’ benadering van deze bestaanstoestand maakte hem tot de Christus-Jezus, de Godgelijkende, de gezalfde” (Misc.Wr. p. 161). Verderop zegt ze: “Slechts drie jaar een Verlosser in mensengedaante! toch zijn de fundamenten die hij legde even eeuwig als de Waarheid, hun voornaamste hoeksteen” (Misc.Wr.p.163). Hebben wij voldoende afstand genomen van de onjuiste, sterfelijke opvatting over de mens om de betekenis van het luisterrijke feit te begrijpen, dat de mens de zoon van God is en dat hij waardevol is in Zijn ogen - werkelijk dierbaar en waardevol? We horen zoveel over dingen die waardeloos zijn - over de namaakmens als een verworpene, een schurk, of een waardeloos persoon. Maar door te erkennen dat we waardevol en geliefd zijn worden we in staat gesteld verder te zien en een toenemend begrip van God oneindig liefde voor ons allen te krijgen. In Jezus’ ogen was iedereen waardevol. Hij zag de mens zoals God hem ziet en dit juiste inzicht was de genezende factor.

maandag 24 december 2018

Vredevorst

De profeet Jesaja voorspelde de komst van de Christus toe hij schreef: “Want een kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op zijn schouder; en men noemt zijn Wonderlijk, Raad, Sterkte God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst” (Jes.9:5). Jesaja’s voorspelling hield meer in dan alleen de komst van een kindje in doeken gewikkeld, in een kribbe ergens in Bethlehem. Voorzag hij niet de komst van de Messias, de menselijke vertegenwoordiger van de onpersoonlijke Verlosser, de Christus, de goddelijke aanwezigheid - een aanwezigheid die ons leidt, en voedt, en koestert, en die dag in dag uit en overal bij ons is? Deze goddelijke tegenwoordigheid houdt voor ons in dat als we luisteren en gehoorzamen, we gespaard zullen blijven voor verwarring en de botsingen van de menselijke wil. We zullen ons niet laten gaan in vernietigende kritiek over onszelf of over anderen. Als we onze weg met Liefde gaan zal in plaats daarvan iedere dag op onze kalender een kerstdag zijn, een Christus-dag. Want dan zijn we bezig het goddelijk feit te erkennen dat Gods volmaaktheid en intelligent bestuur in al hun macht actief aan het werk zijn, ook daar waar verwarrende, disharmonische beperkingen schijnen te zijn.

zondag 23 december 2018

In Leven besloten

Wanneer we de Christus-gedachte koesteren, komt er muziek in ons leven en weten we dat we God toebehoren en niet alleen maar lichamelijk zijn. Gedachten die uitgaan van een veronderstelde werkelijkheid en macht van de stof, beginnen en eindigen met beperkingen. Dergelijke gedachten zien het leven als begon het met luiers en eindigt het met een doodshemd. Maar in de oneindigheid van het eeuwig Leven bestaat geen tijdslimiet en geen drukkende noodzaak die ons aanzet en voort jaagt. En geen scheidingslijn tussen God en de mens - alsof God beroofd zou kunnen worden van Zijn eigen uitdrukking, of de mens losgescheurd van zijn oorsprong en behoeder. Het begrijpen van de Wetenschap brengt ons op een hoger peil, waar we van het goddelijk Leven uit kunnen zien hoe de hele schepping en de mens in Leven besloten zijn. De Wetenschap stelt ons in staat een God van onbegrensde Liefde te leren kennen en vertrouwen, in wiens alheid iedere idee van Zijn schepping is begrepen. Mrs. Eddy zegt over het ontwaken uit sterfelijke waanvoorstellingen: “Dit ontwaken is het voortdurend komen van Christus, het in grotere volheid verschijnen van Waarheid, die dwaling uitwerpt en de zieken geneest” (Wetenschap en Gezondheid p.230). We beginnen onszelf te leren kennen als de weerspiegeling van Gemoed. Door Gods aanwezigheid wordt het kerstfeest niet een eenmalige gebeurtenis in het jaar, maar een dagelijkse gebeurtenis om met vreugde te vieren! Bent u bereid deze Christus-dag zich voor u te laten ontvouwen?

zaterdag 22 december 2018

Goddelijke leiding

Wanneer is het tijd om te oogsten en hoe weten we dat die is aangebroken? De tijd van oogsten duidt op een mentale volwassenheid, groei in onze ervaringen en bereidheid om te oogsten. Als wij het ons eigen maken aandachtig te luisteren naar en gehoor te geven aan de goddelijke leiding, kunnen wij de innerlijke beroeringen en reacties voorkomen die het gevolg zijn van de aanmatigingen van de menselijke wil. Christus Jezus was zich hiervan bewust toen hij eens zei: “Mijn ure is nog niet gekomen” (Joh.2:4) en in een ander geval zei hij: ”De ure is gekomen” (Joh.17:1).  Hier speelde de bereidheid een rol die hem in staat stelde alle dingen te doen onder Gods leiding en op het juiste moment. Op deze wijze voorkwam hij terugslag en mislukte pogingen. Hij liet zich leiden door het goddelijke bestuur dat van het begin af het einde al kent. Soms komen we in de verleiding dingen te beweren die we nog niet hebben begrepen en ook niet hebben gedemonstreerd. De oogsttijd kan worden opgevat als het toenemend begrip dat wij van de mens hebben als evenbeeld en gelijkenis. In de Wetenschap wordt het goddelijk bestuur weerspiegeld in de gezondheid en de harmonie van de mens.

donderdag 20 december 2018

Oneindige vreugde

God is Alles - het enige Gemoed dat weet, de enige Ziel die voelt, het enige Leven dat is, de enige Waarheid die bevestigt en het enige Beginsel dat regeert. Daar God de enige schepper is, is Zijn schepping, de mens en het heelal, geestelijk en sluit alleen in wat God kent. Dit betekent dat alle ware zijn eeuwigdurend uitdrukking geeft aan de opgewektheid van Leven en de vreugde van Ziel. De stralende natuur van de mens als Gods idee is intact, omdat die uit God voortkomt. Het ene waarachtige heelal manifesteert het goede. In werkelijkheid is er daarom geen kwaad, disharmonie of moeilijkheid van welke aard dan ook die de macht heeft Gods mens van zijn vreugde te beroven. Hoewel men Christus Jezus wel aanduidt met de woorden van Jesaja als ‘een man van smarten, en verzocht in krankheid’, zijn voorbeeld toont aan dat lijden een leugen is over Leven, dat zelf oneindige vreugde insluit omdat Leven het absolute goede is. Jezus noemde het kwaad de “duivel”, “een leugenaar en de vader der leugen”, waarmee hij aangaf dat het kwaad in elke vorm onwaar is. Het onsterfelijk Gemoed is ons Gemoed, en het openbaart ons geestelijk zelf. Het erkennen van dat ware zelf houdt evenzeer onze vreugde in stand als het Jezus verhief boven de misleiding van wanhoop en dood. Van Jezus kunnen we leren dat er geen situatie bestaat die te moeilijk is om genezen te worden door de Christus, die ons oneindige vreugde openbaart.

woensdag 19 december 2018

Een langverwachte belofte

Het lezen van het ontroerende verhaal van de geboorte van Jezus is niet alleen een historisch verslag, maar ook een reeks figuurlijke betekenissen die niet aan tijd gebonden zijn. Speciaal de gedachte aan de kribbe, de herders, de engelen, de ster en de wijzen brengen twee dingen naar voren. Het eerste is de verbazingwekkende nieuwheid en spontaniteit die de gebeurtenissen kregen. Alle personen in het verhaal schenen een bereidheid te hebben om het ongewone te aanvaarden; zij stonden open voor een gebeurtenis die zowel een wonder als de vervulling  van een langverwachte belofte was. Juist in het geboortetafereel van Jezus zie je bij alle betrokkenen een uitreiken naar het nieuwe. De vreugde over het verschijnen van de Christus kan voor de hedendaagse mens net zo natuurlijk zijn als voor hen die bij de geboorte van Jezus aanwezig waren. Een tweede punt is de geestelijke glorie die met dit oorspronkelijke Christusfeest gepaard ging - niet iets oppervlakkigs, maar heel de volle straling van heerlijkheid. Een heerlijk gevoel. Het bijbelse verhaal gaat verder met de herders. Het was bemoedigend om te bedenken hoe onmisbaar die zorgzame schapenhoeders waren - toegewijd, waakzaam, onvermoeid en moedig als het nodig was, waarschijnlijk niet geneigd om veel te praten, maar bereid om bewondering en ontzag te hebben voor de glorierijke openbaring. Zich te verheffen tot het bewustzijn van het goede kan vanzelfsprekend  op ieder moment plaatsvinden; maar de feestdagen, wanneer iedereen een drang voelt om iets anders te doen, lijkt een goede tijd om hiermee een begin te maken.

dinsdag 18 december 2018

De ster van Bethlehem

Voor mij is er geen lieflijker symbool in het eerste kerstgebeuren dan de engelen. Somberheid kan eenvoudig geen stand houden tegen het denken aan engelen! Het was een engel die het goede nieuws bracht, het nieuws van de menswording van Gods eigen Zoon. Voor de herders was dit nieuws zo vol wonder en licht, zo ver verheven boven wat zij zich hadden voorgesteld, dat zij de hemelen zagen gloeien van menigten van zingende, vreugdevolle engelen. En wat is de betekenis van de schitterende, vertrouwde morgenster? Die scheen daar - ongeëvenaard, voortdurend zichtbaar, niet te verwarren met astrologische symboliek en waarop het vruchteloos zoeken van de zintuigen naar stoffelijke verschijnselen geen vat had. En toch zo’n duidelijke uitdrukking van het goede dat voorspeld was! Over de Bethlehem ster van de goddelijke metafysica en de morgenster die daarna zal verschijnen, zegt Mrs. Eddy (Miscellany p.110): “Op dit ogenblik ziet deze ster van Bethlehem neer op de lange nacht van het materialisme - een stoffelijke godsdienst, stoffelijke geneeskunde, een stoffelijke wereld;en hij schijnt als voorheen, hoewel hij ‘schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen.’ Maar de dageraad zal aanbreken en de morgenster zal verschijnen, de duisternis verlichten en de stappen van vooruitgang leiden van molecule en stervelingen naar buiten en omhoog op de ladder van het zijn.” De figuurlijke beschouwing van het kerstverhaal heeft mijn verwachtingen doen stijgen tot een besef van nieuwe mogelijkheden van een geestelijk avontuur.

zondag 16 december 2018

Intelligentie is geestelijk

Gebed in Christian Science is het erkennen van Gods alheid en de eenheid van Gemoed. Het is zwichten voor Gods wet als de basis van alle harmonie, gezondheid  en welzijn. Bidden is het verwerpen van het stoffelijke zinnengetuigenis en van elke zelfstandigheid van de stof. De mens is geen schepper. Hij is geen oorzaak en geen oorsprong. Hij is altijd alleen gevolg. God, het goede, tolereert het kwaad niet. Van ons wordt verlangd dat we het geloof in het kwaad opgeven en één God erkennen. Alle echte intelligentie, initiatief, inspiratie, gezag en creatieve bekwaamheid komt voort uit God. Intellectualisme en hoogmoed gaan dikwijls samen en vormen een weerstand tegen geestelijke gezindheid. Goedbeschouwd echter moet intelligentie  worden gezien als voornaamste eigenschap van God en daarom is ‘s mensen intelligentie geestelijk en komt ze voort uit het goddelijk Gemoed. De mens is slechts intelligent voor zover hij geestelijk gezind is en voor zover hij Gods wetten dóór heeft en het bestuur van het goddelijk Beginsel erkent.

zaterdag 15 december 2018

Onmisbare eigenschappen

Het is moeilijk om woorden uit de Bijbel te halen die erop wijzen dat God zelf zachtmoedig of nederig is. En toch is het duidelijk dat zachtmoedigheid of nederigheid goede Christelijke eigenschappen zijn, ja, zelfs onmisbare eigenschappen om onze zaligheid uit te werken. Wat is de oorsprong van deze karaktereigenschappen? Zachtmoedigheid moet een factor zijn in het onderkennen van de nietsheid van stoffelijk leven, stoffelijke intelligentie en de alheid van God. In werkelijkheid bestaat er geen andere macht dan oneindige Geest en is er niets aanwezig. Nederigheid is van fundamenteel belang voor de groei van onze geestelijke gezindheid. In de geschiedenis vindt men dat terug in diverse vormen van eerbetoon aan God, bijvoorbeeld neerbuigen. Maar vanzelfsprekend is nederigheid op zichzelf een mentaal en niet een fysiek verschijnsel. Eens en op de een of andere manier moet iedereen de alheid van God, de almacht van het goddelijk Gemoed, van éne Ego of de grote IK BEN, erkennen. Omdat de mens Gods weerspiegeling is, bezit de mens uitsluitend macht, intelligentie en bestaan, als die macht, die intelligentie en dat bestaan worden ontleend aan God, de enige oorsprong. Deze erkenning van ‘s mensen volslagen afhankelijkheid van God verleent macht aan onze gebeden.

vrijdag 14 december 2018

Beter zien

We zeggen dikwijls “Ik zie het” als we bedoelen “Ik begrijp het”. Als zien en begrijpen zo dicht bij elkaar liggen, is het dan niet logisch dat iemand die behoefte heeft aan beter zien, probeert beter te begrijpen wat God is en wat het wezen van de mens is als Zijn beeld en gelijkenis? Als we meer en meer gaan inzien dat Geest, God, ons ware wezen heeft geschapen, wordt duidelijk dat het gezichtsvermogen geen functie van de stof is, maar een geestelijk vermogen dat ons door God geschonken is. Het ware zien is dan ook niet stoffelijk en het sterfelijk geloof aan een onvoldoende gezichtsvermogen  wordt uitgeschakeld door het begrijpen van de geestelijke aard van het ware zien. Mrs. Eddy brengt ogen niet in verband met het vlees, maar met Geest, met God. Een gedeelte van haar definitie van “ogen” luidt: “Geestelijk onderscheidingsvermogen - niet stoffelijk, maar mentaal.” (Wetenschap en Gezondheid p.586). We gebruiken onze werkelijke ogen als we de geestelijke aard van de mens, de uit God geborene of het kind van God, gaan begrijpen en inzien. Dit begrijpen verbetert niet alleen het menselijk gezichtsvermogen, het draagt er ook toe bij ons te bevrijden van het fundamentele geloof dat de mens sterfelijk is en onderworpen aan de stof.

donderdag 13 december 2018

Levend water

In het evangelie van Johannes lezen we over de vrouw uit Samaria. Zij trof Jezus aan bij de bron, waar hij heel alleen zat uit te rusten van zijn lange tocht. Zij was slechts gekomen om water te halen. Jezus zag dat haar verlangen naar leven en liefde niet bevredigd kon worden uit de diepte van de bron en moedigde haar aan in meer geestelijke zin te denken. Hij sprak tot haar van de gaven Gods en noemde dat ‘levend water’. Als de gebeurtenis bij de bron zich ontvouwt, wordt al spoedig duidelijk dat de dorst van de vrouw dieper ging dan water ooit zou kunnen bevredigen. Het bleek dat zij haar leven al met vijf verschillende mannen had gedeeld, en nu een zesde had, met wie zij niet was getrouwd. De geestelijke zin van Jezus legde dit feit bloot, tot grote verbazing van de vrouw. Klaarblijkelijk was het niet zijn bedoeling om slechts op de zonde te wijzen of om haar te veroordelen; het was om haar iets te geven - een geschenk, een innerlijke levensbron - zodat ze met zondigen kon ophouden. Wat was dat geschenk dat Jezus deze vrouw - en ons allen - aanbiedt? Het was, en is nog steeds, een beter besef van de aard van God als immer aanwezige Geest, als de goddelijke Liefde, die alle ruimte vult als de ene volmaakte bron van de schepping, die eveneens geestelijk en eeuwig moet zijn. De mens is in werkelijkheid  de afstammeling van Geest en dus geestelijk - de mens is de uitdrukking van Liefde, voor eeuwig verbonden met God, de bron van zijn wezen. Het voorziet ons van een springfontein van ‘levend water’, die leidt tot het eeuwige leven.

woensdag 12 december 2018

Goddelijke goedheid

Is het feit dat er zoveel menselijke problemen bestaan op zichzelf al niet en aanwijzing dat er aan de menselijke gedachten iets fundamenteels mankeert, dat voortdurend geruststelling van buitenaf behoeft? Bidden geeft die geruststelling. Het doel van bidden is de gedachten van de mens te vergeestelijken, zodat de kleinzieligheid van zelfbeklag en egoïsme plaats maakt voor een ruimer begrijpen van het oneindige goede dat we God noemen. God beloofde aan Mozes (Ex.33:19): “‘Ik zal mijn goedheid voorbij uw aangezicht laten gaan’. Hoe stellen we ons goedheid eigenlijk voor? God is Geest en Zijn goedheid is dus geestelijk van aard. Die uit zich in eigenschappen als liefde, reinheid, wijsheid, kracht - eigenschappen die onze ervaringen verrijken en zegenen met wat op dat moment nodig is. Het streven om aan deze eigenschappen steeds duidelijker uitdrukking te geven is op zichzelf al een vorm van gebed, omdat we aan de kwaliteiten gestalte geven die het wezen van goedheid uitmaken. Dat is de manier om beter te begrijpen wie we in werkelijkheid zijn - het beeld van God, niet te scheiden van Zijn zorg en liefde. Dan zien we onszelf niet meer als een sterveling die gebrek heeft. Door te menen dat goedheid niet meer is dan een menselijke eigenschap die sommige mensen wel en andere niet hebben, beperken we het begrip goedheid en daarmee ook onze verwachtingen om die goedheid te ervaren. Maar als wij de kleinste manifestatie van goedheid zien als een teken van Gods weldadigheid, stemmen we onze gedachten in op dezelfde golflengte als die van de oneindige goedheid en zo zullen we in ons leven meer van de goddelijke macht ervaren.

dinsdag 11 december 2018

Licht op het water

Er bestaan tal van verhalen en gedichten die ‘licht op het water’ als thema hebben. Een ieder die weleens op zee, op een meer of een rivier is geweest op een bewolkte avond weet hoe donker het dan kan zijn. Door de terugkaatsing op het water lijkt het alsof de duisternis volledig is - zij is boven je, naast je, onder je. Het belangrijkste op zo’n moment is dat je richting kan vasthouden, dat er een baken - een licht is dat de weg aangeeft. Bewolkte avonden op het water symboliseren voor mij ogenblikken waarin we ons helemaal verlaten voelen, omgeven door duisternis en angst. We hebben allemaal wel eens op onze eigen donkere wateren vertoefd. Ook hebben we nederig en soms wanhopig uitgekeken naar iets dat de weg kan verlichten en ons wijst hoe we een veilige haven kunnen bereiken. Dat is precies wat de Bijbel doet. De voortdurende en hoopgevende belofte van Gods Liefde is het steeds terugkerende thema van de Bijbel. Door het woord van de Bijbel spreekt Gods Woord tot ons door alle tijden heen en tot ieder volk, dwars door de duisternis heen waarin we in ons leven zoal terecht schijnen te komen. De Bijbel is door de eeuwen heen een bron van licht en inspiratie geweest en dat zal de komende eeuwen niet afnemen. Het licht van de Bijbel verflauwt niet. Het spreekt tot de trotse golven en zij gaan liggen, het maakt het kromme pad recht en verheldert de nacht. Het leidt ons naar de ene bron van alle ware licht - God, oneindige Geest.

zondag 9 december 2018

Geestelijke perceptie

Een stoffelijk opvatting van het leven met alle angsten van dien raakt op allerlei manieren verstrikt in het geloof dat we buitengesloten zijn van Gods zorg en bestuur. Maar ieder mens bezit een geestelijke perceptie die nooit verloren kan gaan. Het is deze altijd actieve, sterfloze perceptie die uiteindelijk aan het licht moet komen in het menselijk denken. Is dit niet de logische en realistische verklaring van wat Christus Jezus verwachtte dat anderen zouden doen? En verklaart dit niet tevens waarom hij zo vol vertrouwen was dat anderen genezen konden worden door geestelijke behandeling? Wij zijn allemaal zoveel meer dan wat aan de oppervlakte waarneembaar is. Naarmate wij ons het feit eigen gaan maken dat de kracht van goedheid en gezondheid en wijsheid permanent deel uitmaakt van ons werkelijke zelf, gaan we anders reageren op onze medemensen en iets meer zien van de oneindige mogelijkheden en we zullen minder vlug geneigd zijn iets als onvermijdelijk te bestempelen. Het leven heeft een geestelijke grondslag. Zelfs wanneer wij er een puinhoop van maken, komt de idee van de mens als de uitdrukking van God steeds weer naar voren. Jezus noemde het zoonschap. de apostel Paulus gebruikt de meer algemene termen van een nieuw zelf. Maar hoe het ook genoemd wordt, als wij gaan zien dat de uiteindelijke werkelijkheid van het leven goddelijk en goed is, dan gaan wij begrijpen dat deze uiteindelijke werkelijkheid tevens het tegenwoordige bestaansfeit is. Als we het leven gaan zien vanuit dit geestelijke standpunt geeft ons dat de kracht en de zekerheid die de grondslag vormen van Christelijke genezing en wedergeboorte.

zaterdag 8 december 2018

Scherpe geestelijke visie

Het eerste hoofdstuk van Genesis vermeldt: “God zag al wat Hij gemaakt had, en ziet, het was zeer goed” (Gen. 1:31). Moeten we de mens die God geschapen heeft niet als “zeer goed” zien, goed in een volkomen reine geestelijke betekenis - als levend in zijn schepper, God en niet in de stof? Werkelijk zien is ons vermogen om de mens en het heelal te zien zoals God ze geschapen heeft. Hoe kunnen we ons het vermogen om te zien dat wat het goddelijk Gemoed ons schenkt praktisch eigen maken? Door onze gedachten in Wetenschappelijke banen te leiden. In plaats van blindelings het valse getuigenis van het sterfelijk gemoed, het vermeende tegengestelde van het goddelijk Gemoed, voor werkelijk aan te nemen moeten wij de Adamdroom als was er leven in de stof krachtig ontkennen. Wanneer deze ontkenning gepaard gaat met een krachtige bevestiging dat de werkelijkheid van Gods schepping “zeer goed” is, bevrijdt dat ons gaandeweg van de achteruitgang die men gewoonlijk aan het stoffelijk gezichtsvermogen toeschrijft. Begrippen als bijziend en verziend gaan uit van de veronderstelling dat het gezichtsvermogen in de stof is en onderhevig aan de wetten van de optica. De Wetenschap echter leert ons juist het omgekeerde. God schenkt de mens heldere en scherpe geestelijke visie, die niets te maken heeft met menselijke begrippen als gezichtsveld, afstand en brandpunt. Het werkelijke gezichtsvermogen van de mens wordt dus nooit aan banden gelegd door de stof, of die nu dichtbij dan wel veraf is. Volmaakt en scherp zien is voor altijd het kenmerk van geestelijke, goddelijke mentale visie.

vrijdag 7 december 2018

Kinderen Gods

Het is verstandig onze tekortkomingen te erkennen want dat is de eerste stap om ze te overwinnen. Maar het is niet verstandig om die tekortkomingen zo te overdrijven dat we daardoor ons vertrouwen en onze mogelijkheden ondermijnen. Het belangrijkste is niet de vraag hoe groot onze theoretische kennis van de Wetenschap van Christus is, maar hoe zuiver en geïnspireerd ons begrip van Waarheid is en hoe onzelfzuchtig we zijn in ons verlangen daar anderen mee te helpen. Bedenk wat Jezus tegen zijn volgelingen van alle tijden heeft gezegd: “Ik ben met u al de dagen” (Matt.28:20). en “Vreest niet, gij klein kuddeke” (Luk.12:32). Het is altijd God die geneest en nooit een persoon. Een van de grote wonderen van de goddelijke Liefde is dat, als we met onzelfzuchtige beweegredenen voorwaarts gaan om God te dienen, Hij daartoe ook op de een of andere wijze de weg voor ons opent. God is één geheel - alle macht en tegenwoordigheid, de enige oorzaak. De mens is het kind van God, de weerspiegeling, het beeld of de idee van het ene oneindige goede. God heeft de mens geschapen om Zichzelf tot uitdrukking te brengen; daarom is de mens geestelijk en volmaakt en compleet. In de Bijbel heet het: “Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods” (1Joh.3:2).

donderdag 6 december 2018

Volmaakte kinderen

Wat een verschil tussen het algemeen aanvaarde geloof dat de mens een onbelangrijk sterveling is, van geboorte tot dood in een stoffelijk lichaam aan allerlei omstandigheden blootgesteld, en de opvatting dat de mens (de werkelijke u en ik) Godgelijkend is, tot in de kleinste bijzonderheden volmaakt - onbeperkt door het lichamelijke. Om ons eigen werkelijke zelf te vinden moeten wij beginnen met een beter begrip te krijgen van onze schepper, van het Gemoed en de Geest die wij weerspiegelen. Als wij werkelijk pogingen doen om God te begrijpen en lief te hebben, zullen wij onszelf en anderen ontdekken als Zijn onvernietigbare en volmaakte kinderen. Omdat God Ziel is, het uitgangspunt van schoonheid, vreugde en individualiteit, drukt ieder van ons in feite deze kwaliteiten uit. Velen beschouwen Ziel als een geestelijke entiteit tijdelijk opgesloten in een stoffelijk lichaam, die bij de dood het lichaam verlaat. Maar de Wetenschap van Christus verklaart de mens logischerwijze als helemaal geestelijk, als de manifestatie van Geest, van de ene, oneindige Ziel. Het begrijpen hiervan versterkt ons geestelijk en lichamelijk. Mrs. Eddy schrijft in Wetenschap en Gezondheid p.257: “Gemoed schept Zijn eigen gelijkenis in ideeën en de substantie van een idee is heel iets anders dan de vermeende substantie van de nonintelligente stof.”

woensdag 5 december 2018

Broden en vissen

Het zal waarschijnlijk al wel laat geweest zijn toen Jezus zich tot Filippus, een van zijn discipelen, richtte en vroeg: “Van waar zullen wij broden kopen, opdat dezen eten mogen?” Jezus vroeg dit om eens te kijken of Filippus werkelijk geloofde dat het mogelijk was voedsel aan de mensen te geven door de macht van God. Filippus antwoordde dat het heel wat geld zou kosten alleen al om iedereen een klein stukje brood te geven. Toen zei Andreas tegen Jezus dat er een jongen was die vijf gerstebroden had en twee visjes. Wat zou u doen als gevraagd zou worden om uw lunch te delen met de anderen? Wat zou u blij en dankbaar zijn geweest dat door te geven wat u had Jezus meer dan vijfduizend mensen van voedsel had voorzien. Op dit moment kunt u de vele mensen die vandaag honger lijden in de wereld - en onder hen zijn vele kinderen - helpen voeden door te bidden zoals wij dat geleerd hebben in Christian Science. Je kunt weten dat God, Liefde, overal voortdurend aan het werk is om al Zijn kinderen - dat is Zijn ideeën - te geven wat zij nodig hebben. Door op die manier te bidden zal Christus, Waarheid, de mensen op deze aarde van voedsel voorzien, zoals die dat eeuwen geleden ook gedaan heeft met de mensen op die heuvels buiten de stad. Op die manier geef je jouw “broden en vissen”, of in dit geval je door God geïnspireerde gedachten, om zowel kinderen als hun ouders te voeden. Mrs. Eddy zegt in Wetenschap en Gezondheid p.559: “De ‘stille, zachte stem’ der wetenschappelijke gedachte reikt over land en zee tot aan de uiterste einden der aarde.” U kunt erop vertrouwen dat uw gebed dat doen zal.

maandag 3 december 2018

Goddelijke eigenschappen

Vreugde is een goddelijke eigenschap, een eigenschap van het goddelijk Gemoed, dat altijd vreugde schept in het oneindig goede van wat het heeft geschapen. Vreugde geeft een gevoel van dankbaarheid - en zowel vreugde als dankbaarheid zijn actieve genezende hoedanigheden. Als we de gezegende en stralende eigenschappen van het goddelijk Gemoed in onze gedachten houden en ze ons eigen maken, wordt het ons steeds duidelijker dat deze eigenschappen in feite reeds in onze ware individualiteit als Gods weerspiegeling een onverbreekbaar deel van ons zijn. Dan voelen we diep in ons hoe ze een deel van onze natuur zijn en geven we er uitdrukking aan. Zelfs midden in zorg en leed kunnen wij weten dat Liefde alomtegenwoordig is en ons geneest. Mrs. Eddy karakteriseert de identiteit van onze werkelijke aard als ze schrijft: “De zondeloze vreugde - de volmaakte harmonie en onsterfelijkheid van het Leven, dat onbegrensde goddelijke schoonheid en goedheid bezit, zonder een enkel gevoel van lichamelijk genot of pijn - vormt het wezen van de enig waarachtige, onvernietigbare mens, wiens zijn geestelijk is” (Wetenschap en Gezondheid p.76).

zondag 2 december 2018

Vreugde

Wanneer we met de Wetenschap werken, zullen we ervaren dat voor iedere kleine inzet in onze menselijke strijd rechtvaardig te zijn, een goed mens te zijn en in God ons vertrouwen te stellen, de altijd-aanwezige Christus ons een overvloed van liefde en bezieling schenkt en van geestelijke steun. We hoeven slechts te luisteren naar de “stille zachte stem” (1Kon.19:12) van deze Christus. Dan openen we onze gedachten voor Liefde, die ons licht maakt en alle vrees en disharmonie wegneemt. Ootmoedige vreugde, diepgevoelde vrede, stil behagen - dat zijn de gevolgen als we beseffen dat de levende, liefhebbende en intelligente almacht alomtegenwoordig is, niet veraf, maar hier om en in ons. Vreugde over het feit dat de Wetenschap van de leer van Christus ter beschikking staat van allen die genezing en troost zoeken en die haar willen aanvaarden. Vreugde over de zekerheid dat er een antwoord is op de pijnlijke leegte van een leven dat gebaseerd is op de stof, namelijk in de zegeningen die ontleend worden aan de oneindige Liefde. Vreugde inderdaad dat er een God bestaat die we kunnen begrijpen en kennen, kunnen liefhebben en vertrouwen. Wat een blijmoedigheid is er gelegen in de overtuiging dat de  Christuswetenschap het voor ons mogelijk maakt hier en nu de profetie van Jesaja te ervaren: “Gijlieden zult water scheppen met vreugde uit de fonteinen des heils” (Jes.12:3).