zondag 4 november 2018

Disharmonie verdwijnt

Hebt u wel eens het gevoel gehad dat u niet meer bidden kon? Als we beter begrijpen hoe we moeten bidden kunnen we meer doen dan alleen maar God smeken ons te redden. We kunnen in plaats daarvan God, of het goede, aanvaarden als de bron van ons werkelijke zijn en erkennen dat de mens Zijn gelijkenis is. De menselijke natuur weerspiegelt de goddelijke Liefde en is geen produkt van het Adamgeslacht. Bezielde gedachten ontnemen alle werkelijkheid aan de illusie dat er leven in de stof is. Het goddelijk Gemoed is oppermachtig en onze werkelijke individualiteit - de idee of het denkbeeld van dit Gemoed - is eeuwig. We maken ons wel eens ongerust over disharmonische lichamelijke symptomen en concentreren dan ons gebed op het verwijderen van deze symptomen. Wetenschappelijk gebed daarentegen richt zich de stoffelijke gedachten die aan de ziekte ten grondslag liggen, en vervangt die door het bewustzijn dat de weerspiegeling is van de goddelijke Liefde. Disharmonie verdwijnt naargelang de waarheid van het zijn begrepen en toegepast wordt. Ons werkelijke zijn wordt nooit door het sterfelijk gemoed aangetast en als we ons op de juiste wijze vereenzelvigen met deze geestelijke individualiteit worden we innerlijk verlicht. De veronderstelling dat het kwaad aanwezig zou kunnen zijn, wordt dan als onwaar herkend en door ons verworpen Op die wijze kunnen we de goddelijke eigenschappen waaraan we in werkelijkheid uitdrukking geven duidelijker zien.

Geen opmerkingen: