woensdag 28 november 2018

Geduldig

Christian Science laat zien dat iedere poging om ons stoffelijk geloof recht te zetten door geestelijk begrijpen kracht en steun ontvangt van God, of Gemoed, de bron van alle waarheid, en daarom effect heeft. Een enkele straal van geestelijk licht laat ons de almacht van God, Waarheid, zien, en begint onze kijk op de dingen te veranderen. Christus Jezus heeft ons een duidelijk voorbeeld van geduld gesteld in zijn gelijkenis van het onkruid en de tarwe. Toen de dienstknechten, overbezorgd over de aanwezigheid van onkruid, aan hun heer vroegen of zij dat uit zouden trekken, toonde deze zich geduldig en antwoordde: “Neen, opdat gij, het onkruid vergaderende, ook mogelijk daarmee de tarwe niet uittrekt.” Wanneer genezing op zich laat wachten, wees dan geduldig en vertrouw op God. Er gebeurt wel degelijk iets! Door de kracht van het goddelijk Gemoed groeit de tarwe. Mrs. Eddy bemoedigt ons: “Hebt goede moed, de strijd met het eigen ik is groots; die geeft u werk in overvloed, en het goddelijk Beginsel werkt met u mee - en door gehoorzaamheid wordt volharding bekroont met een eeuwigdurende overwinning” ( Misc.Wr. p.118). Wanneer wij metafysisch werken en ontvankelijk en dankbaar blijven voor de Waarheid, laten wij de Christus toe, die de “tarwe” in ons bewustzijn tot rijpheid brengt. Wij worden steeds sterker overtuigd van de alheid van God en van de daaruit voortvloeiende volmaaktheid en veiligheid van de mens als Zijn kind, of uitdrukking. Als wij geduldig volhouden, rijpt ons begrijpen en worden de belemmerende geloofsvormen vernietigd. Dan volgt genezing vanzelf en kan door niets worden tegengehouden.

vrijdag 23 november 2018

Kostbare ideeën van Geest

Met betrekking tot zijn naderende demonstratie over alle stoffelijkheid, zei Christus Jezus: “Breekt deze tempel [dit lichaam], en in drie dagen zal ik [Gemoed] hem oprichten” (Joh.2:19). Mrs Eddy geeft de volgende verklaring van zijn woorden: “Jezus heeft gezegd: ‘Breekt deze tempel [dit lichaam], en in drie dagen zal ik [Gemoed] hem oprichten’ en dat heeft hij gedaan ter geruststelling van de moede mensheid” (Wetenschap en Gezondheid p.494).  Wij kunnen ons leven hervormen - ons begrip van substantie en identiteit vergeestelijken - als wij gehoor geven aan de kracht van de Christus tot wederopstanding. In werkelijkheid leven wij nu in het koninkrijk van geest als de kostbare ideeën van Geest. De werkelijke mens is geestelijk en belichaamt Gods eigenschappen. God en de mens bestaan in een onlosmakelijke eenheid. Geen verdraaid argument van het sterfelijk gemoed, geen aanspraak van de stoffelijke wetenschap, kan de geestelijke feiten van identiteit, doel en substantie van de mens veranderen. Wij zullen nooit minder zijn dan de mens die God heeft geschapen. Wij kunnen de onaangetaste kracht van deze waarheid gebruiken om ons huidig besef van identiteit te hervormen en te genezen. Wij kunnen dit nu doen, omdat de waarheid nu waar is.

woensdag 21 november 2018

De mens is idee

God is het goddelijk Beginsel. Van Hem gaat alle ware wet uit en Hij bestuurt het wezen van de mens. De mens is niet te scheiden van deze onberispelijk besturende en leidende macht. Hij weerspiegelt de onkreukbaarheid, de wijsheid en de zuiverheid van Beginsel. Wij erkennen dat de mens idee is. Ware identiteit is namelijk niet uit de stof gemaakt. Geest is de substantie van alle zijn. Met de volgende woorden werpt Mrs. Eddy licht op dit onderwerp: “Elk stoffelijk geloof duidt op het bestaan van de geestelijke werkelijkheid; en als stervelingen in geestelijke dingen onderricht worden, zal blijken dat het stoffelijk geloof wanneer het in al zijn manifestaties omgekeerd wordt, zinnebeeld en vertegenwoordiger is van onschatbare en eeuwige waarheden, die binnen het bereik zijn.” (Misc.writings p.60-61). Wij geven blijk van gezondheid en vrijheid - minder stoffelijkheid - als wij onze gedachten reinigen, in het besef dat alles waarvan wij ons bewust zijn onze tegenwoordige identiteit uitmaakt. Als wij onze gedachten openen voor het alwetende, ene Gemoed, dat zijn eigen onstoffelijke beeld vormt, dan vallen de ketens van het opgedrongen geloof in organisch en stoffelijk leven van ons af. Ziekte en ongemak zijn genezen. Maar wat lijkt genezing te zijn van het stoffelijk lichaam, is eigenlijk de genezing van het denken.

vrijdag 16 november 2018

De volmaakte geestelijke idee

Alles wat probeert iemand te scheiden van zijn goddelijk Beginsel of Leven, wordt als zonde aangemerkt en kan worden vereenzelvigd met de mentale sluipmoordenaar. Het sterfelijk gemoed wil ons wijsmaken dat het kwaad goed is en dat de morele normen achterhaald zijn. Dit zijn pogingen van de dwaling om de mens te scheiden van zijn goddelijk Beginsel, hem te isoleren, zijn krachten te ondermijnen en hem zo te vernietigen. Deze vernietigende invloed heeft dikwijls zeer nadelige gevolgen gehad voor de stabiliteit van een gezin. Nog een andere vorm waarin de mentale sluipmoordenaar  zich voordoet is de verleiding om het “op te geven”. Hij meent dat zijn mogelijkheden zeer beperkt zijn en zijn bekwaamheden ontoereikend, of hij wordt geconfronteerd met de uitspraak dat een kwaal ongeneeslijk is, of eender een bepaalde misvatting waar hij vanaf moet zien te komen. Het zijn allemaal vormen van dezelfde leugen van het sterfelijk gemoed en ze moeten allemaal worden weerlegd. Het kwaad heeft geen macht. Het goede is oneindig, is het enige Gemoed. Zelfvernietiging heeft geen grondslag. Deze leugen is slechts het fluisteren van een vals besef en niemand behoort zich erdoor te laten bedriegen. Betwist dat besef zoals Jezus deed, en bestrijdt het als een verleiding en niets meer. Het ene Gemoed en de mens naar Gods gelijkenis, de volmaakte geestelijke idee van dit Gemoed, bevatten geen elementen van zelfvernietiging en laten geen ruimte voor het kwaad, van welke aard ook.

donderdag 15 november 2018

In de hoogten wonen

Christus Jezus stak op praktisch gebied en tegelijkertijd op geestelijk gebied ver uit boven wie dan ook. Zijn visie op Gods werkelijkheid en aanwezigheid was zo kristalhelder, dat hij zowel ziekte als immoraliteit genas op een zuiver geestelijke basis en wel onmiddellijk. En is dat niet het toppunt van doelmatigheid, en een ideaal samengaan van gebed en toepassing? De mensen voelden zich niet alleen tot Jezus aangetrokken door zijn geestelijke, maar tevens door zijn praktische instelling die daarmee gepaard ging. Jesaja zegt van wie denkt en handelt vanuit een juist uitgangspunt : “die zal in de hoogten wonen, de sterkten der steenrotsen zullen zijn toevluchtsoord zijn, zijn brood wordt hem gegeven, zijn wateren zijn gewis.” (Jes.33:16) In de moderne tijd toont Christian Science ons hoe we moeten denken en handelen vanuit een juist uitgangspunt, en hoe wij op wetenschappelijke wijze de geestelijke wetten moeten toepassen, die weldadig en genezend zijn. De Wetenschap geeft ons een begrip van de alheid van Geest - en brengt ons er niet toe het menselijk leven eenvoudig te schuwen, maar het constructief  en progressief tegemoet te treden. Juist de stoffelijke en persoonlijke elementen in het menselijk denken zijn ondoelmatig. Maar deze elementen hebben in werkelijkheid geen bestaansmogelijkheid of macht, wat aantoonbaar is. Het zijn onlogische opvattingen, zonder goddelijke grondslag, zonder plaats, mentaliteit of energie om ook maar enige uitwerking te hebben. Dat de geestelijkheid en het nut van Christian Science onafscheidelijk zijn, kan eveneens worden bewezen door een ieder die bereid is de geestelijke wetten te bestuderen die door de Wetenschap worden verklaard en ernaar leven. Dit is een belofte die vandaag nog vervuld kan worden, en wel voor iedereen.

vrijdag 9 november 2018

Het licht van Christus

Als wij hebben toegegeven aan een verkeerde aantrekkingskracht, kunnen wij dan wroeging en zelfveroordeling opzij zetten en opnieuw geestelijk vooruit gaan? Jazeker kunnen wij dat! In de gelijkenis van de verloren zoon beschrijft Christus Jezus levendig de verwelkoming die iemand wacht bij zijn berouwvolle terugkeer uit het verloren land van de zinnen naar het huis van de Vader - het bewustzijn dat God het enige Gemoed en Leven is. Blij over de terugkeer van de zoon, zei de vader tot zijn dienaars: “Brengt hier te voorschijn het beste kleed en doet het hem aan.” (Luk.15:22) Volgens Hebreeuws gebruik betekent het beste kleed een speciale eer. Dit is het gewaad waarmee onze hemelse Vader ieder van ons kleedt als wij onze geestelijke status zien als niet gevallen, waardige en geliefde zoons en dochters van God. Onze gehoorzaamheid aan morele en geestelijke wetten beschermt en beloont niet alleen onszelf maar ook anderen. Door het voortdurend voorbeeld van onze integriteit worden aan hen met wie we in contact komen thuis of op het werk, in de kerk of in de gemeenschap, moed, inspiratie en kracht gegeven om zelf eveneens de verleiding te weerstaan. Als wij dagelijks bidden om alleen op geestelijke aantrekkingskracht te reageren, laat ons dan beter helpen het licht van Christus, Waarheid, uit te stralen, door overal iedereen te zien als de geestelijke idee van God en dit licht van Christus zal het pad van iedereen verlichten.

donderdag 8 november 2018

Werkelijke aantrekkingskracht

De mens bezit door weerspiegeling alle geestelijke eigenschappen, omdat hij door God is geschapen. Christian Science verklaart dat alleen wat Geest weerspiegelt werkelijk aantrekkelijk is. Ware aantrekkelijkheid vindt men in deze eigenschappen - in goedheid, zuiverheid, betrouwbaarheid, geestelijkheid, tederheid, kracht. Als wij de geestelijke mens als onze eigen ware identiteit erkennen, verpersoonlijken wij deze goddelijke kenmerken en anderen worden tot ons aangetrokken. Mrs. Eddy, die Christian Science ontdekte en stichtte, bevestigt in Wetenschap en Gezondheid: “Er is slechts één werkelijke aantrekkingskracht  - die van Geest. De kompasnaald, die naar de pool wijst, is een symbool van deze alomvattende kracht, of de aantrekkingskracht van God, het goddelijk Gemoed.” (Blz. 57) Blijvende en alleszins bevredigende relaties worden aangeknoopt en onderhouden als wederzijds zulke dierbare en blijvende hoedanigheden waardering vinden als de onschuld en straling van Ziel, de onwankelbaarheid en rechtvaardigheid van Beginsel, de intuïtie van Gemoed, de lieflijkheid en gratie van Geest, de levendigheid van Leven, de oprechtheid van Waarheid, de warmte en genegenheid van Liefde. Het tegenbeeld van geestelijke aantrekkingskracht wordt in Christian Science “dierlijk magnetisme” genoemd. Deze benaming duidt de veronderstelde aantrekking aan van de fysieke zinnen naar materialisme en sensualiteit. Dierlijk magnetisme leidt de gedachten af van de dingen van God en vertraagt onze geestelijke vooruitgang. De aantrekkingskracht van Geest nabootsend beweert het dat alleen de dingen die door de fysieke zinnen kunnen worden waargenomen, aantrekkelijk zijn, prettig en begerenswaard. Teneinde “absolute zuiverheid” niet uit het oog te verliezen, moeten wij God erkennen als het enige Gemoed, de bron van alle ware denken - en het enige Leven. Wij kunnen begrijpend vasthouden dat de mens helemaal geestelijk is en niet half stoffelijk of dierlijk, en half geestelijk.

woensdag 7 november 2018

Boodschap van Christian Science

We moeten in ons leven nooit de gedachte toelaten dat de mens een ellendig zondaar is en dat hij veroordeeld is. Deze verkeerde theologie wordt in Christian Science volslagen omgekeerd. We kunnen ons van zonde losmaken en de onwerkelijkheid ervan bewijzen. We kunnen tot het besef van verlossing komen dat de mens het geliefde kind van God is, altijd verzorgd en bestuurd door de goddelijke Liefde. Dit is stellig de boodschap die Christus Jezus aan de mensheid bracht en het is de boodschap van Christian Science aan het mensdom nu. Het geneesmiddel is gelegen in het onpersoonlijk maken van de dwaling. We moeten de verkeerde invloed onderkennen in zijn ware gedaante, namelijk als een hypnotische influistering die we radicaal moeten afwijzen. We moeten ons daarvan afkeren en streven naar een intensiever begrijpen van Gods aanwezigheid en leiding. Door middel van gebed kunnen we een verlicht geweten weerspiegelen, een duidelijke scheidslijn waarnemen tussen het goede en het kwade en onze eenheid met God, het goddelijke Gemoed, bewaren. De zonde vernietigt zichzelf, maar dit houdt niet in dat het individu daarin mee moet gaan. Een nauwkeurige beschouwing van de feiten van Gods oneindige goedheid en van de status van de mens als kind van God, als “beeld der Liefde” zal het mesmerisme van hopeloosheid verdrijven en ons voeren naar nieuwe en hogere opvattingen over God en de mens.

zondag 4 november 2018

Disharmonie verdwijnt

Hebt u wel eens het gevoel gehad dat u niet meer bidden kon? Als we beter begrijpen hoe we moeten bidden kunnen we meer doen dan alleen maar God smeken ons te redden. We kunnen in plaats daarvan God, of het goede, aanvaarden als de bron van ons werkelijke zijn en erkennen dat de mens Zijn gelijkenis is. De menselijke natuur weerspiegelt de goddelijke Liefde en is geen produkt van het Adamgeslacht. Bezielde gedachten ontnemen alle werkelijkheid aan de illusie dat er leven in de stof is. Het goddelijk Gemoed is oppermachtig en onze werkelijke individualiteit - de idee of het denkbeeld van dit Gemoed - is eeuwig. We maken ons wel eens ongerust over disharmonische lichamelijke symptomen en concentreren dan ons gebed op het verwijderen van deze symptomen. Wetenschappelijk gebed daarentegen richt zich de stoffelijke gedachten die aan de ziekte ten grondslag liggen, en vervangt die door het bewustzijn dat de weerspiegeling is van de goddelijke Liefde. Disharmonie verdwijnt naargelang de waarheid van het zijn begrepen en toegepast wordt. Ons werkelijke zijn wordt nooit door het sterfelijk gemoed aangetast en als we ons op de juiste wijze vereenzelvigen met deze geestelijke individualiteit worden we innerlijk verlicht. De veronderstelling dat het kwaad aanwezig zou kunnen zijn, wordt dan als onwaar herkend en door ons verworpen Op die wijze kunnen we de goddelijke eigenschappen waaraan we in werkelijkheid uitdrukking geven duidelijker zien.

vrijdag 2 november 2018

Het tweede gebod

Het tweede gebod verbiedt het maken van “een gesneden beeld.” Indrukken uit het verleden die levendig en onuitwisbaar in de herinnering worden gehouden, kunnen ons tot een soort gesneden beeld worden. Waarom zouden we ons daarvoor buigen in verdriet, berouw of zelfverwijt? We kunnen schadelijke herinneringsbeelden uitwissen, wegvagen, afwijzen en afdanken. Maar hoe? Door ons los te maken van het sterfelijk gemoed dat zulke herinneringen vasthoudt en door ons te vereenzelvigen met het goddelijk Gemoed dat die herinneringen niet kent. In plaats van aanspraak te maken op een persoonlijk gemoed met slechte of goede herinneringen, kunnen we met vreugde het éne Gemoed erkennen dat ieder van ons weerspiegelt. Dit Gemoed kent en beseft alleen de goddelijke werkelijkheid - dat wat is - God en Zijn idee. Gods ideeën zijn nooit slachtoffer van het verleden; nooit onderworpen aan zelfvervolging, of zogenaamde gedachtelijke beïnvloeding. God, de intelligentie van het heelal, heerst geheel alleen over Zijn idee, de mens, en houdt hem voor altijd in het nu van het eeuwige goede. Door in het heden te leven kunnen we er zeker van zijn dat we vrij blijven van onverstandig vasthouden aan het verleden.