dinsdag 28 augustus 2018

God bestaat

De mens is het bewijs dat God bestaat. De schepping komt voort uit het goddelijk Gemoed en is niet het gevolg van een biologisch proces. Dit mag lijnrecht tegen de waarneming van de stoffelijke zinnen ingaan, maar het is desalniettemin waar. Het gevolg van een niet-stoffelijke oorzaak, van Geest zelf, moet geestelijk zijn. En Geest manifesteert zich in ideeën, want Geest is Gemoed, de absolute, scheppende en besturende kracht in het heelal. De mens is de meest grootse van alle ideeën van Geest. Het is onmogelijk voor de stof de ware mens te formeren. Wat ten onrechte mens wordt genoemd - een moleculair, chemisch, biologisch schepsel - is helemaal de mens niet. Deze zogenaamde mens is een misvatting, die alleen maar voorkomt in een verondersteld stoffelijk gemoed, geheel gescheiden van God, en die aan dit verkeerde bewustzijn uitdrukking geeft. Dit wil niet zeggen dat de mens niet waarneembaar is of niet substantieel. Hij is wel degelijk substantieel en eeuwig omdat God dat ook is. Het wil enkel zeggen dat de mens niet sterfelijk kan zijn. Om ons eigen werkelijke zelf te vinden moeten wij beginnen met een beter begrip te krijgen van onze schepper, van het Gemoed en de Geest die wij weerspiegelen.

maandag 27 augustus 2018

Geen plaats voor gesneden beelden

Omdat we snel denken en dikwijls niet in duidelijk gedefinieerde woorden, zijn we ons wellicht niet bewust van de uitwerking van woordbeelden die God verloochenen en het kwaad tot een God verheffen. Maar een verontrust bewustzijn brengt die aan het licht. Onder een bovenlaag van neerslachtigheid of nervositeit treft men de termen aan die deel zijn van het gesneden-beelden-pandemonium: Ik voel ergens iets dreigends, fataals, oneerlijks of ontmoedigends. Ik ben ziek, bang, moe, gefrustreerd, gewond, eenzaam, bedroefd, jaloers. Wij beschermen ons bewustzijn door te begrijpen dat wij in werkelijkheid de weerspiegeling zijn van het oneindig goddelijk bewustzijn; en door te gaan zien dat dit prachtige huis van de Heer, deze oneindige Geest die alles inhoudt en tot uitdrukking brengt, de volgende dimensies bezit: almacht, alomtegenwoordigheid, alle werking en handeling, alwetendheid. Een goede manier om de uitwerking van negatief denken, of dierlijk magnetisme uit te bannen, en ervoor te zorgen dat ons denken de aard van God - de Christus - blijft weerspiegelen, is Gods eigenschappen de revue te laten passeren en te beseffen dat zij de substantie zijn van ons eigen ware wezen. Naastenliefde, vreugde, gemoedsrust, spontaniteit, onversaagdheid, lieflijkheid en kracht vonden gemakkelijk toegang tot onze gedachten als wij denken aan ons goddelijk Gemoed. Elke morgen kunnen wij een van de eigenschappen uitzoeken en die in de loop van de dag bewust in praktijk brengen en proberen onze gedachten hiervan te doordringen en elk onzer handeling de uitstraling ervan te doen zijn. Hierdoor zullen wij zo druk bezig zijn onze eenheid met God in ons leven uit te dragen, dat er geen plaats over blijft voor het maken van gesneden beelden.

zondag 26 augustus 2018

Krachtige bevestiging

Een grondstelling van Christian Science is dat de mens nu reeds de onsterfelijke schepping is van de goddelijke Liefde. Het goede is onuitputtelijk, altijd aanwezig en ongelimiteerd. De krachtige bevestiging van deze waarheid schudt ons wakker uit onze versuffing in de stof. Wij leggen beetje bij beetje onze twijfels aan Gods macht af. Wij weigeren een compromis te sluiten met stoffelijke schijn en stoffelijke argumenten. In ons ware, Godgelijke zelf zijn we niet alleen maar menselijke wezens die met vallen en opstaan de trap van het goede opklimmen, weifelend ziekte genezen en twijfelend gebrek overwinnen. Als de mens van Geest zijn we altijd de volledige weerspiegeling van Geest. Wanneer we onvoorwaardelijk van dit standpunt uitgaan leveren we betere bewijzen van de macht van God zoals die tot uitdrukking komt in de Wetenschap van Christus. De onsterfelijke idee van Liefde is even oneindig als Liefde zelf. We zijn geen sterfelijke stipjes of stofjes die zo nu en dan verlicht worden door een straal leven. Dat heeft niets gemeen met de waarheid van het zijn.

zaterdag 25 augustus 2018

Gods liefde en genade

Indien we de Wetenschap aanvaarden, krijgen onze menselijke pogingen een duidelijk omlijnd doel, komt ons denken meer in overeenstemming met de goddelijke logica en wordt onze bekwaamheid om verkeerde geloofsvormen te signaleren groter. Wanneer wij een ondubbelzinnig standpunt innemen voor Waarheid, weten we dat het nu de tijd is om onze gedachten van onvolmaaktheid en beperking te corrigeren. Nu is altijd de tijd om de waarheid te verklaren, omtrent alles wat verkeerd is, om de onveranderlijke goedheid en tegenwoordigheid van Liefde te aanvaarden.  Dankzij Gods liefde en genade is het mogelijk om op dit eigenste moment een radicaal standpunt in te nemen. Wat God geeft en uitdrukt blijft volmaakt. Wat God schept kan niet ontaarden in stoffelijkheid of verwarring. God is Gemoed, de bron van alle werkelijk denken. Het goddelijk bewustzijn is één met de goddelijke Liefde. Aarzelende onzekerheid en weifelende besluitvaardigheid hebben geen oorzaak. Wanneer wij een radicaal standpunt innemen voor Waarheid, weten we en bewijzen we dat Waarheid met ons is. God handhaaft en verdedigt ons. Wij zijn voor altijd door Hem omvat in Zijn alheid. Wat God ontvouwt, houdt Hij tevens omvat. Omdat we weten dat er buiten de alwerkzame Geest geen activiteit is, kunnen we de bewering ontmaskeren dat er een sterfelijk  bewustzijn is dat aan Waarheid weerstand biedt. Beschouwen we de Godheid vanuit het menselijk gemoed, dan blijven we op het standpunt staan van conventionele theologie. Maar we kunnen de dingen beschouwen vanuit de door God gegeven geestelijke zin. En de Christus houdt die geestelijke zin voortdurend in ons actief.

donderdag 23 augustus 2018

Kern van het bestaan

Christian Science gaat uit van God, berust op God en blijft bij God. Zij openbaart de zuivere werkelijkheid van alle dingen op zo’n manier dat wij deze werkelijkheid kunnen aantonen. Zij is de wetenschap van Liefde, die in onze behoeften voorziet, volledig tegemoet komt aan ons begrijpen en ons geneest, wat onze mentale of lichamelijke situatie ook is. Waarom is dat zo? Omdat deze wetenschap de onweerlegbare openbaring van Waarheid is. De aanspraken van ziekte als zou deze oorzaak, gevolg, werking of aanwezigheid hebben, worden erdoor tenietgedaan. Deze leer toont ons de onvervalste waarheid van het zijn en houdt zich geen ogenblik op met een sterfelijk inzicht in de dingen. Radicaal zijn wil zeggen tot de kern van het bestaan doordringen en daar blijven. Het betekent vertrouwen stellen in de geestelijke zin en de stoffelijke zin afwijzen als bedrog en illusie - en niet met de ene voet op Geest en met de andere op de stof blijven staan. Wat weerhoudt ons ervan onmiddellijk een radicaal standpunt in te nemen? Waarom stribbelen we tegen in plaats van ons onvoorwaardelijk  over te geven aan de waarheid? Dat is dikwijls omdat we de wetenschappelijke grondslagen van het zijn onvoldoende aanvaarden en gebruiken om de argumenten van het sterfelijk geloof uit te werpen. We kunnen op dit moment een andere koers gaan varen en verklaren dat het stoffelijk geloof niet in staat is het bewustzijn dat het goddelijk Gemoed is - het enige Gemoed dat er is - te misleiden. Het kan de werkelijke mens, de idee van Gemoed, de enige mens die er is, niet treffen. Door dergelijke waarheden te beseffen, nemen we een radicaal standpunt in voor de goddelijke Waarheid zelf en helpt Waarheid ons.

woensdag 22 augustus 2018

In het licht van Waarheid

Dierlijk magnetisme is de onwetende hypnotisch werking die het goede wil omkeren en het kwade levendig beschrijven. Als onwetendheid beweert dat een toestand hopeloos is, kunnen wij weten dat alleen het kwaad zelf hopeloos is - een blind geloof zonder een gemoed om het te verwekken. Als iets angstaanjagend lijkt, dienen we te bedenken dat Gods liefde voor Zijn schepping de nodige inspiratie en macht geeft, en het alleen angstaanjagend is zich voor te stellen dat  iets tegen die liefde in het geweer kan komen. Als ziekte beweert chronisch te zijn en al te lang duurt om genezen te worden, doet het besef dat God alle werking is en alle werking uitmaakt die ooit plaatsvinden, die bewering teniet en ontmaskert ziekte als een onmogelijkheid. Als wij ons teleurgesteld en gefrustreerd voelen, dienen wij te weten dat God Zijn eigen tevredenheid Zich op elk moment door ons als Zijn eigen openbaarwording uitdrukt, en dat deze eeuwigdurende manifestatie frustratie en teleurstelling uitsluit. Alleen wat het moet stellen zonder God als zijn bron en substantie, kan bedroefd, bang en machteloos zijn. En wat het moet stellen zonder God, heeft geen macht, geen leven en geen enkele denkbare werkelijkheid. ‘De woorden van de reinen zijn liefelijke woorden,’ (Spreuken 15:26) zegt de Bijbel. Naarmate wij het bewustzijn zuiveren door de stoffelijke zin van het bestaan af te wijzen en in het licht van Waarheid te wandelen, zullen wij deze nieuwe zuiverheid van ons denken in “liefelijke woorden” tot uiting brengen.

maandag 20 augustus 2018

De levende Waarheid

Hoe definieert Christian Science de dwaling? Als onwetendheid ten aanzien van de dingen, een onwetendheid die gelooft dat leven, intelligentie en substantie bestaan in de stof. Dwaling maakt ons eerst wijs dat de stof werkelijk bestaat en gevoel heeft, dat de stof zich zogenaamd bevindt waar God, oneindige Geest, zich niet bevindt, en bouwt dan op dit leugenachtige uitgangspunt zijn gesneden beelden - gedachtelijke voorstellingen van kwaad en ziekte - en wel dikwijls door levendige, welsprekende woorden. Dit is mentale wanpraktijk - tegen onszelf gericht. Wat zeggen wij tegen onszelf en anderen over kwaad of over disharmonie? Noemen we het gevaarlijk, angstaanjagend, langdurig, acuut, hopeloos, hardnekkig, raadselachtig? Zeggen wij tot onszelf dat wij er genoeg van hebben, er bang voor zijn, er machteloos tegenover staan, er de moed door verliezen? Als we op die manier over de dwaling denken, wordt ons geloof in de dwaling steeds intensiever. En zo voeden wij angst. Sterfelijke opvattingen over gemoed en substantie moeten rechtgezet worden door middel van de levende waarheid. De sterfelijke geest of wil moet worden verdreven doordat wij de enige ware Geest, Liefde, tot uitdrukking brengen in ons weten, in ons leven en ons liefhebben. Wij beschermen ons bewustzijn door te begrijpen dat wij in werkelijkheid de weerspiegeling zijn van het oneindig goddelijk bewustzijn; en door te gaan zien dat dit prachtige huis van de Heer, deze oneindige Geest die alles inhoudt en tot uitdrukking brengt, de volgende geweldige dimensie bezit: almacht, alomtegenwoordigheid, alle werking en handeling, alwetendheid. Hieruit volgt dat er verder niets is om over te spreken. Woorden die niet het oneindig Gemoed beschrijven, duiden namaakbegrippen aan.

woensdag 8 augustus 2018

Onze verwachting

Indien wij bewust ons dagelijks leven aan God wijden in plaats van aan stof, krijgt onze wereld een nieuwe glans, het wezenlijk goede wordt onze verwachting en genezingen zijn even vanzelfsprekend als boterbloemen in de voorjaarswei. De stimulerende en hooggestemde vreugde die samengaan met de eerste Christelijke kerken, wordt heden voor ons een levende werkelijkheid. Het besef van absolute verwantschap met God - het al-goede - en onze definitieve onverbondenheid met alle kwaad en beperking is niet zo ingewikkeld als het mag lijken. De oneindige uitdrukking van het goddelijk Gemoed is niet gecompliceerd of geheimzinnig. De oneindigheid, met al zijn onbegrensdheid, is toch eenvoudig in zijn eenheid en toegankelijkheid in zijn werkelijkheid. Gemoed is de bron van alles, met inbegrip van ons vermogen om te zien en te weten. Derhalve kunnen we het aan Gemoed overlaten Zich aan ons te ontvouwen. Deze ontvouwing bevordert ons welzijn, omdat die betrekking heeft op onze verwantschap met het oneindige goede - God.

zondag 5 augustus 2018

Zaligheid

Voor alle menselijke relaties, tussen familieleden, kerken of volkeren, is de uiteindelijke bron van het goede het ene volmaakte Gemoed. Naarmate dit grootse en eeuwige feit duidelijk wordt, zal alles dat afbrekend en ondoelmatig is geheel uit het bewustzijn verdwijnen door groei in begrijpen, door gebed en door gehoorzaamheid aan de geestelijke wetten. Dat vraagt een ongeveinsd verlangen om geestelijk te groeien. Deze genezende kwaliteiten en capaciteiten staan een ieder ter beschikking, omdat ze deel zijn van de alomtegenwoordigheid van het goede. Daar het goede zich voortdurend openbaart, kunnen we onze relaties met anderen verbeteren. Omdat we niet alleen op de wereld zijn, kan niemand van ons zijn zaligheid geheel alleen uitwerken! Hoewel zaligheid individueel is, kan al te veel individualisme leiden tot zelfzucht en apartheid, wat tot conflicten leidt. Jezus’ voorbeeld van liefde en genezing bij het uitwerken van zijn eigen zaligheid wijst erop dat het goddelijk goede zowel een concertpartij als een solopartij van ons eist. Alle ideeën van Gemoed ontlenen hun relatie tot elkaar aan hun relatie tot Gemoed, zij zijn apart, maar niet geïsoleerd van elkaar. Onze eenheid met God, Gemoed, moet daarom volmaakte harmonie inhouden met ieder idee  en met iedere combinatie van ideeën van Gemoed en wij moeten daarvoor openstaan. Wanneer wij geen goddelijke opvattingen over anderen hebben, brengen wij onze eigen demonstratie van de harmonie van Gemoed in gevaar.

zaterdag 4 augustus 2018

Het grote geheel van ideeën

Soms worden we misschien ontmoedigd wanneer juist waar we harmonie en overwicht verwachten te zien, men in gebreke blijft en wanorde prevaleert. Paulus moest aan deze uitdaging in de beginperiode van het Christendom het hoofd bieden. Steeds weer tonen zijn geschriften aan dat hij de gedachten van zijn eerste volgelingen in de kerken vestigde op vertrouwen in het onvoorwaardelijk goede dat God is, zich daarbij duidelijk afzettend tegen joodse dogmatiek, Hellenistische dwaalleer en de verheerlijking van personen. Aan de kerk in de oude Griekse stad, Corinthe schreef Paulus: “Er is verscheidenheid der werkingen, doch het is dezelfde God die alles in allen werkt.” (1Kor. 12:6). Personen en instellingen zullen ons minder teleurstellen als we het goede dat zij doen zien in het grote geheel van de ideeën van het goddelijk Gemoed in plaats van op basis van persoonlijke verwachting. Een persoonlijk begrip van onze verwantschap met anderen ziet alles, onszelf inbegrepen, als afgesneden van God. Het wil ons doen geloven dat wij werktuigen zijn in de handen van de concurrentie, domheid, verdorvenheid en heel hun gebroed. Maar zodra wij zien dat de enige band die wij werkelijk ervaren uit een allesomvattende Gemoed voortkomt - een Gemoed dat de immer harmonische combinaties van het goede openbaart in de oneindigheid van Zijn ideeën - dan wordt onze verhouding met anderen zoveel sterker, zoveel geïnspireerder en productiever omdat dit begrijpen ons uittilt boven het sterfelijk geloof dat er leven bestaat zonder het goede, zonder God.

vrijdag 3 augustus 2018

Onze ware bron

Heb je ooit geprobeerd wat meer zin en diepte te vinden in de eindeloze routine van werken, eten, slapen en spelen? Ben je het met de Prediker eens wanneer hij de dwaasheid van de wereld afwijst met zijn “het is alles ijdelheid” (Pred.1:2)? De goddelijke Wetenschap, die ontdekt en onder woorden gebracht werd door Mary Baker Eddy, brengt de nederige zoeker tot de glorieuze conclusie dat wat wezenlijk met ons allen verbonden is altijd volmaakt en verheffend is, altijd tegenwoordig, op grandioze wijze onbeperkt in het goede: onze ware bron, ons Leven, onze God. Alles wat wij menselijker wijze doen blijft in wezen inhoudsloos en onbegrijpelijk - zinloos - tenzij het in dienst wordt gesteld van de geestelijke kracht die voortvloeit uit de enige en uiteindelijke oorzaak, God. Dus waar we naar toe gaan is waar we feitelijk al zijn. Christian Science draait de hele belabberde wereld zoals stervelingen die zien als het ware om en opent eindeloze mogelijkheden van het goede. Zij toont aan dat het heelal bestaat uit de onmetelijke oneindigheid van ideeën in het goddelijk Gemoed en niet uit hypothetisch rond snorrende elektrische ladingen die de stof heten te vormen. Als individuele ideeën van God - het goddelijke Gemoed  - vormen we een volmaakt geheel met alles wat Gemoed inhoudt en sluiten we al de lieflijke specifieke ideeën in die in Gemoed bestaan. Deze revolutionaire kijk op het heelal werpt de ogenschijnlijke vaste en tegenstrijdige verschijningsvormen van de stof omver met de geestelijke en onbeperkte vermogens en kracht van het ene volmaakte Gemoed, God. De hele gedachte die aan de Bijbel ten grondslag ligt, illustreert de nutteloosheid van stoffelijke modellen bij het uitwerken van Gods bedoeling. Het stoffelijk heelal is niet een voorwaarde voor de ontvouwing van Gods goedheid.

woensdag 1 augustus 2018

Alleen God bezit wijsheid

Alleen de almachtige God bezit de wijsheid, het oneindig doorzicht en het recht gedachten op de juiste manier voor te schrijven en te sturen. In de Bijbel staat dat Hij “den mens bekend maakt, wat zijn gedachte is” (Amos 4:13). Het universele Gemoed is altijd de enige bron en essentie van alle wezenlijke beïnvloeding. Dit onpartijdige, goddelijke Beginsel, dit harmonische en eeuwige Leven, is voor iedereen toegankelijk. De Christelijke Wetenschapper weet dat hij niet kan genezen, tenzij hij dagelijks in eerlijk en nederig gebed zijn innerlijk zuiveren, opdat zijn gedachten zo helder worden dat zij de tegenwoordigheid en werking van Gods Liefde kunnen doorlaten. De overtuiging dat het kwaad onwerkelijk is, vernietigt geloof in het kwaad en de gevolgen daarvan. Dit maakt het voor ons onmogelijk kwaad te doen, omdat we weten dat het kwaad machteloos is. We kunnen niet steunen op menselijke wil, maar moeten er met verregaande eerlijkheid naar streven onze innerlijkste gevoelens te zuiveren, om onze beweegredenen in overeenstemming te brengen met de tedere onschuld van oneindige Liefde. Op deze manier zorgen we ervoor dat de invloed die van onze gedachten uitgaat, anderen niet kan deren. Christus Jezus gebruikte geen persoonlijke wilskracht of stoffelijke middelen voor zijn genezingswerk. Integendeel, hij maakte duidelijk wat de wil van de Vader is. En onze Vader-Moeder God wil gezondheid, tevredenheid, eeuwig leven en liefde.