dinsdag 31 juli 2018

Eenvoudig geloof

In de alomtegenwoordigheid van de almacht en de alwetendheid van het oneindig Gemoed is niets te vrezen. Het is Gods wil de door Hem geschapen mens op onpartijdige en universele wijze alles wat goed en van blijvende waarde is te schenken. Het begrijpen van deze waarheid raakt de diep verborgen gevoelens en lost de verwarring op die het onvermijdelijke gevolg is van een theologie die van twee standpunten uitgaat, die probeert tegengestelden als goed en kwaad, Geest en stof, met elkaar in overeenstemming te brengen - een theologie die ervan uitgaat dat God er lievelingetjes op nahoudt. Om de alheid van het goede en de nietsheid van het kwaad te kunnen begrijpen moet men een eenvoudig geloof hebben; maar eenvoud is nog geen blindheid. Als we door toepassing in de praktijk de potentie van deze grootse waarheid werkelijk gaan begrijpen, zullen in de gedachten van de leerling de disharmonie, angst en twijfel die hem ziek maakten, verdreven en opgelost worden. Medische geneeswijzen, hypnose en geloofsgenezing verschillen totaal van Christian Science, omdat zij het kwaad en de stof zien als iets werkelijks en dan proberen die werkelijkheid te laten verdwijnen. Maar iets dat werkelijk bestaat kan nooit vernietigd worden of veranderd in het tegenovergestelde - in onwerkelijkheid. Het is een soort kwakzalverij dit te proberen. In Christian Science worden harmonie, gezondheid en goedheid als de enige werkelijkheid erkend. Deze Wetenschap gaat ervan uit dat God, het goede, Alles is en dat daarom het kwaad en de stof illusies zijn, opgeroepen door onwetendheid omtrent God.

maandag 30 juli 2018

Definitie God als Alles aanvaarden

Volgens Christian Science zijn ziekte en zonde tekenen van een theologisch misverstand. Zij zijn het gevolg van een verkeerd inzicht in het wezen en de wil van God. Het juiste inzicht in de ware aard van de Heilige Geest betekent dat men zich bewust is van de tegenwoordigheid en de absolute macht van het goede, van de genade van de goddelijke Liefde. Ziekte en zonde duiden er op dat men niet weet hoe wonderbaarlijk Leven en de mens in werkelijkheid zijn. Ziekte en zonde wijzen op een fundamentele onzekerheid, op een latente onbehaaglijkheid en ontevredenheid over onszelf en onze verhouding tot het goede, over liefhebben en geliefd worden, over begrijpen en begrepen worden, over onze talenten en de mogelijkheid ze tot uitdrukking te brengen. Het gevoel niet geliefd en onbegaafd te zijn kan angst, boosheid en ontmoediging teweeg brengen. En dat zijn bronnen voor ziekte en zonde. Als de zieke Christian Science zou bestuderen zou hij ontdekken dat deze leer de definitie van God als Alles, als het absolute en almachtige goede, letterlijk aanvaardt. Hieruit volgt dan logischerwijze dat het kwaad een door onwetendheid ingegeven verzinsel is, een illusie, een verkeerd begrip.

zaterdag 28 juli 2018

Nieuwe inspiratie

Waarschijnlijk hebben de meesten van ons zich wel eens het slachtoffer gevoeld van de omstandigheden - een periode van wanhoop en een onzekere toekomst die niet bepaald een belofte lijkt in te houden. Onbewust zijn we dan misschien geneigd te gaan berusten in een soort ongezonde somberheid. Ook de psalmist kende deze depressieve gevoelens toen hij schreef: “Wat buigt gij u neer, o mijn ziel? en wat zijt gij onrustig in mij?” Maar teneergeslagenheid deed zijn vertrouwen in God niet wankelen. Hij stelde zijn pogingen dat probleem op te lossen niet uit, want zijn volgende woorden bevatten een antwoord op die naargeestige gedachten: “Hoop op God, want ik zal Hem nog loven; Hij is de menigvuldige Verlossing van mijn aangezicht, en mijn God.” (Ps. 43:5) Hoop is het vertrouwen op God, het blijven volhouden, het bidden met verwachting. Ook als wij willen weigeren toe te geven aan sombere en duistere gevoelens is het noodzakelijk dat we ons tot God, of het goddelijk Gemoed, wenden voor nieuwe inspiratie - voor een beter begrijpen van dat Gemoed en zijn heerschappij over de mens. Als ons gebed ons niet de gemoedsrust schijnt te geven die we verlangen, kan dit in feite een nuttige wenk zijn - een teken ons gebed te verdiepen.

donderdag 26 juli 2018

In overeenstemming met Zijn wet

Als iemand een ongeluk overkomt of als hij ziek wordt, horen we soms opmerkingen als “Dat is nou eenmaal Gods wil,” of “Als God het wil zal hij wel opknappen.” Zulke uitspraken over de wil van God wijzen op een gebrek aan begrip over de ware aard van God en Zijn verhouding tot de mens. Christian Science openbaart dat God voor de mens alleen en uitsluitend het goede wil omdat God Zelf het oneindige en eeuwige goede is. God is onze liefhebbende Vader-Moeder, die noch kwaad veroorzaakt, noch Zijn geliefde kinderen iets goeds onthoudt. Integendeel, God, de goddelijke Liefde, geeft voortdurend en onbeperkt al wat goed is aan iedereen, en het is aan ons dit te accepteren. Omdat het Gods wil is dat wij niets anders dan ononderbroken gezondheid en geluk tot uitdrukking brengen, kunnen we er zeker van zijn dat als er iets verkeerds ons menselijk bewustzijn of bestaan binnendringt, dit niet van God komt. En als dit niet van God komt, heeft het geen macht en we behoeven het niet te aanvaarden. We moeten leren om alles wat niet in overeenstemming is met Zijn wet van harmonie te weerstaan en te ontkennen. Christus Jezus liet zien wat Gods wil is in al wat hij zei en deed. En omdat hij zonde, ziekte en dood - alle vormen van het kwaad - vernietigde, is het logisch en juist hieruit af te leiden dat niet het kwaad, maar de vernietiging van het kwaad, in overeenstemming is met de wil van de Vader.

woensdag 25 juli 2018

Collectieve harmonie

De belofte van een ideaal heelal, bevolkt met individuen die ruimte en gelegenheid hebben om als vertegenwoordigers van het oneindig Gemoed hun eigen ongelimiteerde mogelijkheden te ontwikkelen - onafhankelijk van elkaar en toch onderling in harmonie levend - wordt in deze wereld uitgewerkt. Wij kunnen onze bijdrage leveren aan de universele onafhankelijkheid en de collectieve harmonie door in ons eigen leven te bewijzen dat de goddelijke toezegging van beide thans mogelijk is. We kunnen dit echter niet op zelfzuchtig wijze doen. Onze liefde moet zich over de hele mensheid uitbreiden en voldoende geestelijk zijn om ons in staat te stellen alle mensen als Gods kinderen te beschouwen, ieder op zichzelf alleen van God afhankelijk, maar in samenleving met anderen gelukkig en tevreden onder het bestuur van de goddelijke Wetenschap. Het is tegenwoordig overduidelijk dat onze buren net zo goed de mensen zijn die aan de andere kant van de wereld wonen, als de mensen in de flat naast ons; en de Gulden Regel van de Meester is dat we onze naaste moeten liefhebben als onszelf. Ons gebed voor het welzijn van anderen dient geheel en al onzelfzuchtig te zijn. Er is één heelal en één schepping. Een van de eerste Christelijke schrijvers gaf het aldus aan: “Één God en Vader van allen, Die daar is boven allen, en door allen, en in u allen” (Ef.4:6). Daarom moet onze liefde voor onze naaste aan de andere kant van de wereld even onzelfzuchtig zijn als die voor de leden van ons gezin. In Waarheid is er slechts één gezag, één schepper en één schepping, namelijk het goddelijk Beginsel en zijn volmaakte idee, bestuurd door de wet van Leven en Waarheid.

dinsdag 24 juli 2018

Een geestelijk heelal

We leven in een geestelijk heelal dat wemelt van manifestaties van Gods werkelijkheid, de vertegenwoordigers van Zijn sublieme natuur. Het is een geestelijk feit dat God, de ene schepper van alles, het oneindig en goddelijk Gemoed is, en dat de ene werkelijke schepping de oneindige uitdrukking is van dat Gemoed. In dit geestelijk heelal is elke individuele idee in zichzelf compleet, en alleen afhankelijke van God, de schepper van deze idee. Maar allen tezamen zijn nodig om tegenover hun schepper als bewijs te dienen van Zijn oneindig vermogen en overvloedige productiviteit. God koestert iedere idee die Hij schept en Zijn wet draagt er zorg voor dat allen in volmaakte harmonie bestaan. Mrs. Eddy maakt dit duidelijk in Wetenschap en Gezondheid p. 264: “Het heelal van Geest is met geestelijke wezens bevolkt en wordt bestuurd door de goddelijke Wetenschap.” Dit is de waarheid van het zijn, de geestelijke basis voor de wetenschappelijke genezing van alle disharmonie tussen mensen, naties, continenten en de verschijnselen van de kosmos.

maandag 23 juli 2018

Ware visie op de mens

De mens is de vervulling van het grootse doel van de goddelijke Liefde, nl. uitdrukking te geven aan het goede. In de Wetenschap van het zijn bestaan alle identiteiten om de goddelijke Waarheid, het goddelijk Leven en de goddelijke Liefde te manifesteren, en zij zijn allen verenigd in één oneindig geheel. De mens is het gevolg van God, de uitdrukking van Ziel, van het goddelijk Zijn. De weerspiegeling van Ziel, of Geest, moet onlichamelijk, niet-organisch, goddelijk mentaal zijn - een goddelijk idee. Daar de mens eeuwigdurend in Geest verblijft, ontvangt hij alleen de indrukken van Waarheid en Liefde. Hij kan nooit een eindig of gelimiteerd besef van zichzelf krijgen als sterveling. Paulus refereerde aan de ware visie op de mens als gelijkenis van Geest toen hij in zijn brief aan de Romeinen schreef: “Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn.” (Rom. 8:16)
Alleen wat God schept bezit werkelijkheid, is actief en zinvol. Als goddelijke idee kunnen wij nooit onze betekenis, onze door God geschonken macht en bekwaamheid tot handelen, verliezen, zomin als datgene te zijn waartoe Hij ons geschapen heeft. De mens werkt met door God verleende macht. Hij is Gods bewuste, onlichamelijke idee. Hij is geen fysieke persoonlijkheid die slaaf is van dierlijke instincten, eigenbelang en ziekte. Hij is het beeld van Liefde, alleen schatplichtig aan God. Er is geen bedrieglijke nagebootste intelligentie, geen misleidende, hypnotische kracht, geen ongehoorzaamheid aan Gods wet, want God is het enige Gemoed en er is geen ander gemoed om Zijn wil te weerstaan.

zondag 22 juli 2018

Het scheppend Beginsel

Wanneer de boeien van sterfelijkheid verbroken worden door de geestelijke zin, zal de mens leren zijn menselijke activiteit te besturen door de Christus, de oppermacht, kracht en tegenwoordigheid van het goddelijk Beginsel. Mrs. Eddy schrijft: “Te midden van de vallende bladeren van oude geloofsvormen, boven de bevroren korst van geloofsbelijdenis en dogma, beroert de goddelijke macht van Gemoed, die alle ruimte vult en alle macht bezit, de aarde.” En even verder voegt zij eraan toe: “Dit oppermachtig potentiële Beginsel heerst in het rijk van het werkelijke, en is “God met ons”, de IK BEN”.” (Misc.Writings, blz. 331)
Het scheppend Beginsel, God, is oneindige Liefde, de levende, tedere, bewuste goddelijke intelligentie. Het is geen koude en zielloze kracht. De wetten die er altijd van uit gaan en die alleen het goede voortbrengen, zijn liefdevol en harmonisch. Het altijd werkend goddelijk Beginsel is de enige oorzaak of bron van onze identiteit, de oorspronkelijke en eeuwige substantie van ons zijn. Het is de kracht en schenker en behoeder van alles wat wij nodig hebben en bezitten. En zijn wet bestuurt alle werking, waardoor onze harmonie en ons bestaan voor altijd in stand gehouden worden.

woensdag 11 juli 2018

Werking van de Godheid

Jezus bewees onomstotelijk het bestaan van God als het altijdwerkend goddelijk Beginsel. Wanneer wij dat begrijpen en erop vertrouwen, herstelt het de harmonie in de menselijke situatie. De verdorde hand werd hersteld doordat de Meester zich ervan bewust was dat de door God geschonken volmaaktheid van de mens een geestelijk feit was en nooit verloren kon gaan door het waangeloof dat de mens stoffelijk is. (Zie Markus 3:1-5.) De hand werd normaal daar de geloofsvormen van het sterfelijk gemoed vervangen werden door de ideeën van het goddelijk Gemoed. Mary Baker Eddy schrijft in Wetenschap en Gezondheid blz. xi: “De fysieke genezing in de Christelijke Wetenschap is heden, evenals in Jezus’ tijd het gevolg van de werking van het goddelijk Beginsel, in welks aanwezigheid zonde en ziekte hun werkelijkheid in het menselijk bewustzijn verliezen en even natuurlijk en even noodzakelijk verdwijnen, als duisternis voor licht en zonde voor hervorming plaatsmaakt.” Het goddelijk Beginsel houdt de idee waardoor zijn scheppende activiteit aan het licht komt in stand. Alle elementen, kwaliteiten en alle werking van de Godheid zijn eeuwig en functioneren als zodanig in de mens. Goddelijke kwaliteiten werken als geestelijke krachten, of wetten en zij vormen voor eeuwig de individualiteit en het bestaan van de mens zoals die door God zijn bepaald. De wetten van het goddelijk Beginsel hebben onbetwistbare superioriteit over de vermeende wetten van het sterfelijk gemoed. De demonstratie van onze werkelijke identiteit en de door God bestuurde eeuwige werking ervan verdrijft de illusie van de tegenwoordigheid en de werking van het kwaad.

dinsdag 10 juli 2018

God is goddelijk Beginsel

Een groot deel van de menselijke vrees komt voort uit een verkeerd geloof omtrent leven, substantie en lichaam, omtrent oorzaak en gevolg. Wanneer wij begrijpen dat God goddelijk Beginsel is, de enige oorzaak en schepper, dan ervaren wij dat wij bevrijding vinden van de slavernij van een geloof in het vlees, met inbegrip van ziekte en zonde. De mens als Gods idee leeft in Gemoed. Hij is voor altijd in het harmonische rijk van de goddelijke Waarheid en Liefde, waar ziekte, zonde, beperking en overerving van het kwaad onbekend zijn. God oefent absolute heerschappij over Zijn schepping uit en Hij handhaaft die constant in een staat van volmaaktheid en goedheid. Dit blijkt uit het het geestelijke scheppingsverhaal in het eerste hoofdstuk van Genesis. Het Woord van God is levend en machtig. Het duidt Gods eeuwige, scheppende activiteit aan. God “spreekt, en het is er” (Ps. 33:9). Gods schepping is een machtige manifestatie van het almachtige goddelijke Beginsel, Liefde, en ontvouwt zich onweerstaanbaar volgens Zijn wil. Geen sterfelijke gedachten, geen terroriserende vrees, geen menselijke wilskracht, geen hypnotische of dierlijk magnetisme kan de onfeilbare werking van het scheppend Gemoed belemmeren of verijdelen. God is Alles-in-alles. Hij heeft geen tegenstander, geen tegenstelling, geen tegenwerkende kracht.

maandag 9 juli 2018

Geestelijke eenheid

Geestelijke eenheid heeft direct te maken met onze individuele zowel als met collectieve vooruitgang. Deze eenheid betekent niet dat we iedereen over één kam kam moeten scheren; maar wel dat we moeten inzien dat in werkelijkheid iedereen en alles onder  de leiding en het bestuur van éne, oneindige, allesomvattende goddelijk Gemoed staat. Geest is God, en Geest omvat iedere idee individueel en alle ideeën collectief. Hierop berust de visie van Paulus: “Éen lichaam is het, en één Geest, gelijk gij ook geroepen zijt tot één hoop uwer roeping; Éen Heere, één geloof, één doop, Éen God en Vader van allen, Die daar is boven allen, en door allen, en in u allen” (Ef. 4:4-6). Zo’n inzicht bevrijdt de enkeling van zelfopgelegde vereenzaming en opent de mogelijkheid deel uit te maken van één christelijk geheel. En het helpt niet alleen de enkeling, maar brengt ook harmonie en kracht in eenheid aan de gemeenschap, verlevendigt de kerk en stelt vrede voor iedereen en allen op deze aarde in het vooruitzicht. Geen enkel idee is buitengesloten van Gemoed. We hebben allemaal een belangrijke rol te vervullen in het universele plan van de goddelijke Liefde.

zondag 8 juli 2018

Christelijke eenheid

De grondslag van alle waar gebed is de eenheid van God en de mens - het goddelijk Gemoed en Zijn idee - de eenheid van de schepper met Zijn harmonische schepping. De onscheidbaarheid van God en wat Hij schept moet de grondslag zijn van alle ware geestelijke verbondenheid en eenheid. Waardoor wordt dit besef duidelijker? Is het niet door de Christus - de goddelijke idee die zich openbaart als Immanuel of “God met ons”? Christelijke eenheid is dan niet iets dat wij zelf bewerkstelligen; neen, die eenheid heeft heeft haar basis in een werkelijkheid die God al heeft vastgelegd en ons openbaart door de activiteit van de Christus. Een begrip van de eenmakende macht van de Christus brengt de suggesties van het kwaad die zouden willen verdelen, isoleren en vervreemden, tot zwijgen. Dit begrip maakt dat de mensen zich openstellen voor de geestelijke krachten van het goede die zowel de individuele als collectieve ervaring harmonisch maken. Geestelijke eenheid ligt aan alle activiteiten op het gebied van broederschap ten grondslag. Deze eenheid verheerlijkt God en is een voorbeeld van de visie van de profeet: “De aarde zal vol kennis des Heeren zijn, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken” (Jes. 11:9).

zaterdag 7 juli 2018

Goddelijke aantrekkingskracht

Aan de wet van de goddelijke aantrekkingskracht ligt het feit ten grondslag dat de mens onscheidbaar is van God - dat er een onverbrekelijke eenheid bestaat tussen Beginsel en Zijn idee, Ziel en haar uitdrukking. Hoe beter wij de wetenschappelijke feiten van het zijn begrijpen, des te geregelder en ontvankelijker wij gehoor geven aan Gods aantrekkingskracht. In feite is de mens voor immer één met God en onze eeuwigdurende verwantschap met Hem heeft geen aanpassing of verbetering nodig. Vooruitgang is eigenlijk niet zozeer een leerproces als wel de openbaring van wat wij als weerspiegelingen van Waarheid reeds weten. In werkelijkheid is er geen stoffelijke weerstand die ons kan belemmeren tot God te worden aangetrokken. De wijze waarop Jezus gehoor gaf aan Gods aantrekkingskracht kunnen wij tot voorbeeld nemen. Jezus’ gevoelens en beweegredenen waren geheel geestelijk. Christus Jezus beschreef de aantrekkingskracht van de Christus Waarheid toen hij zei: “En ik, zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot mij trekken” (Joh.12:32). Wij kunnen niet tot het verkeerde worden aangetrokken; noch kunnen wijzelf enig element van het kwaad aantrekken dat door een persoon, plaats of ding schijnt te worden uitgedrukt. Aangezien wij alleen maar tot het goede worden aangetrokken, komen wij onvermijdelijk nader tot God, de goddelijke Liefde.