zaterdag 31 maart 2018

He will not fail thee


"HE WILL NOT FAIL THEE"

From the February 1961 issue of The Christian Science Journal

Have you ever been tempted to doubt the goodness and the power of God? Have you ever felt that you had a particular physical problem that was too overwhelming for God, or your understanding of Him, to be of any help? Do world problems and world tensions sometimes seem too big and too complicated even to think about, much less solve?

Lees meer

donderdag 22 maart 2018

Aanwezigheid van het goddelijk Gemoed

Niemand hoeft zich machteloos te voelen bij de soms verbijsterende veranderingen waar we getuige van zijn in de wereld. Ieder van ons bezit dat geestelijk vermogen het ware van het onware te scheiden, door de leugen heen te kijken en dat wat slechts puur fictie is te onderscheiden van dat wat waardevol is en blijft. De goddelijke liefde is onophoudelijk actief. Het goddelijk Gemoed maakt zijn aanwezigheid kenbaar op oneindig verschillende manieren. Vele veranderingen om ons heen die de kenmerken dragen van vooruitgang en grotere vrijheid zijn een indicatie van de werking van deze Liefde en dit Gemoed. Deze veranderingen betekenen een grotere vrijheid voor het individu en voor de samenleving en duiden op de geweldige kracht ten goede die de mensheid voorwaarts stuwt. Het is onze individuele verantwoordelijkheid aan deze goddelijke stuwkracht gehoor te geven, want dat is de goddelijke orde van zaken dat het menselijk gemoed zich overgeeft aan het Oneindige. Als het menselijk bewustzijn de overtuiging wegdraagt dat het goede hier en nu aanwezig is en het daar gehoor aan geeft, is onze intelligentie gebaseerd op geestelijk weten. Wij mogen nooit vergeten dat alle motivatie voortkomt uit de goddelijke Liefde en al ons denken uit de goddelijke intelligentie. Dan alleen zien we veranderingen in het licht van geestelijke ontvouwing, zowel voor de enkeling als voor de mensheid. Dan zullen wij die met open armen ontvangen in de stellige verwachting dat aan de ontvouwing van het goede geen einde komt.

woensdag 21 maart 2018

Geestelijke levensopvatting

Het begrip dat Jezus van de mens had, kwam voort uit een volkomen geestelijke levensopvatting. Maar de schrijvers van de evangeliën in het Nieuwe Testament geven duidelijk te kennen dat Jezus deze geestelijke levensbeschouwing niet zonder strijd heeft verworven en gehandhaafd. Er wordt gesproken over een tijd van verzoeking. Het is zeker de moeite waard in te gaan op de manier waarop Jezus met deze verzoeking afrekende. Dat geeft ons namelijk een idee hoe we ons eigen denken kunnen corrigeren. Jezus leefde in een tijd met veel sociale onrust en waar oude politieke instellingen hun betekenis hadden verloren. In Lukas lezen wij hoe Jezus aan een verzoeking bloot stond: “En nadat de duivel hem had geleid op een hogen berg, toonde hij hem al de koninkrijken der wereld in een ogenblik tijds. En de duivel zeide tot hem: Ik zal u al de macht en de heerlijkheid dier koninkrijken geven; want zij is mij overgegeven, en ik geef ze wien ik ook wil. Indien gij mij dan zult aanbidden, zo zal het alles van u zijn. En Jezus antwoordende zeide tot hem: Ga weg van mij, satan; want er staat geschreven: Gij zult den Heere uw God aanbidden en Hem alleen dienen” (Luk 4:5-8). Jezus had voor de verleiding kunnen zwichten om te geloven dat de oplossing voor oorlogsdreiging of voor wanbeleid en voor corruptie was gelegen in het verbeteren van menselijke instellingen, zoals uitbreiding van veiligheidsmaatregelen en meer nadruk op wetshandhaving en persoonlijke macht. Jezus wees echter de verleiding zo te denken onmiddellijk terug. Hij weigerde zich af te keren van het “Gij zult de Heere uw God aanbidden en Hem alleen dienen”. We hebben hier te maken met diep inzicht. De argumenten waarmee Jezus door de duivel werd benaderd, werden door Jezus omgekeerd. En daarbij opende hij een geheel nieuwe weg naar de oplossing van sociale en politieke problemen. Hij liet zien dat alleen door God te erkennen als de enige oorzaak, we voorgoed kunnen afrekenen met de problemen van onderdrukking, corruptie en politieke onzekerheid. Zijn overtuiging dat God de enige oorzaak is, was zo diep en zo consequent dat hij nooit zwichtte voor de verleiding om het probleem te onderzoeken teneinde het te begrijpen.

dinsdag 20 maart 2018

God's control of the weather

MAN CAN DEMONSTRATE GOD'S CONTROL OF THE WEATHER

From the September 1945 issue of The Christian Science Journal

Lees meer >>>


  The word "weather" is used to indicate the state of the material atmosphere as to heat or cold, wetness or dryness, calm or storm, cloudiness or clearness. In recent times nations, recognizing the importance of weather in human experience, have sought to discover the physical factors and forces causing atmospheric changes, and to anticipate and foretell weather conditions.

maandag 19 maart 2018

Ononderbroken in Zijn Liefde

God is Liefde. En ziekte is geen deel van een liefdevolle schepping. God schept alleen dat wat goed is en zegen inhoudt voor Zijn kinderen. Omdat de goddelijke Liefde oneindig is, heeft disharmonie daarin geen plaats. In die Liefde vinden wij alleen harmonie en gezondheid. Wij zijn altijd zonder onderbreking één met God of we nu werken of in gebed verdiept zijn. Alles wat we doen speelt zich in God af, want ‘in Hem leven wij en bewegen ons en zijn wij’. Gebed brengt ons dichter bij God en wij krijgen daardoor een andere kijk op het leven. De gedachte rijst hoger dan het sterfelijk beeld van leven en wordt deel van de geestelijke werkelijkheid, onze eenheid met God, die ons ‘een rijkere individualiteit’ schenkt, ‘een wijdere sfeer van denken en handelen, een verder reikende liefde, een hoger en duurzamer vrede’. In Psalm 37 staat: ‘Let op de vrome, en zie naar de oprechte, want het einde van die man zal vrede zijn’. In een moderne vertaling luidt dit vers: ‘De vredelievende mens gaat een wonderbaarlijke toekomst tegemoet’. God beschermt onze toekomst door ons ononderbroken in Zijn Liefde te houden, die alle werkelijkheid uitmaakt.

zondag 18 maart 2018

Garantie voor vrede

Ik ben mij welbewust dat heel veel mensen zich ernstig zorgen maken over de toekomst van de wereld - over oorlog of vrede en welzijn. Nu de grenzen tussen landen vervagen en de mensheid zich vrijer over de de aarde bewegen, vindt meer en meer culturele en etnische vermenging plaats, hier en daar conflictloos en tot ieders voordeel, maar soms ook zijn gewapende conflicten onvermijdelijk en is armoede en verwoesting het gevolg. Met het oog op de toekomst van onze planeet met de enorme verschillen tussen de landen onderling en met de onoverzichtelijke megasteden, is het overduidelijk dat vooruitgang en vrede alleen mogelijk zijn als we denken in termen van de liefde die geen grenzen kent, de goddelijke Liefde. Gehoorzaamheid aan het gebod van Christus Jezus om God lief te hebben en onze naaste als onszelf is de enige garantie voor vrede en veiligheid in de wereld in heel zijn omvangrijkheid. En het is de genade Gods uitgestort in onze harten, die ons in staat stelt dat te doen. Als wij vrij en rijkelijk geven van onze liefde, zal blijken dat die vreselijke dingen niet plaatsvinden, maar dat heel de schepping in de vrede en veiligheid van Gods eeuwige liefde blijft. Het woord vrede geeft aan dat iets samengevoegd wordt, een eenheid vormt, verschillen worden opgeheven. Als God die eenheid tot stand brengt, dan ervaren wij een vrede die ons leven, onze gedachten en al onze activiteiten diep doordringt. Ja, het is een vrede waarin geen strijd meer bestaat.

zaterdag 17 maart 2018

Onszelf liefhebben

Wat het wezen Gods uitmaakt, maakt ons wezen uit. Wij hebben lief, worden bemind, zijn beminnelijk omdat God de goddelijke en oneindige Liefde is. Andere liefde is er niet. Als de Liefde in ons tot uitdrukking komt, dat wil zeggen als we vriendelijk zijn, anderen helpen en de nederigheid hebben onszelf weg te cijferen, dan geven we actief uitdrukking aan die tedere liefde die uit de goddelijke bron voortvloeit en de hele mensheid omvat. Het is niet altijd eenvoudig onszelf lief te hebben. Ja, we moeten onszelf en anderen liefhebben. Liefde voldoet alleen dan aan haar essentie van geven als we het gebod van Jezus opvolgen, God lief te hebben en onze naaste als onszelf. Ontbreekt een van deze elementen dan voldoet de liefde niet langer aan haar essentie. Wat is er voor nodig onszelf lief te hebben? Zodra wij de goddelijke kwaliteiten herkennen die onze ware aard uitmaken is het niet moeilijk meer. Maak in de stilte van uw huiskamer voor uzelf eens een lijst van de kwaliteiten die u ziet in uw eenheid met God. Waarom is het zo belangrijk zo’n lijst bij de hand te hebben? Wel, hoe meer wij onszelf hoogachten en liefhebben, des te beter zijn wij in staat anderen lief te hebben. En hoe meer we beseffen dat alle liefde direct uit het hart van het goddelijke opwelt, des te edelmoediger wordt onze liefde voor anderen. Het maakt een einde aan gevoelens van haat voor onszelf en onze naaste. En des te meer gaat van onze liefde een genezende invloed uit naar de hele wereld.

donderdag 15 maart 2018

Tijdloos

Gods liefde en goedheid worden niet uitgedrukt in cijfers. De mens vertoont de neiging alles in getallen uit te drukken en er een etiket van ‘meer’ of ‘minder’ op te plakken. Wat het geval ook moge zijn, getallen kunnen ons soms lelijk van de wijs brengen als we denken ongehinderd die wijdere sfeer van denken en handelen te kunnen binnen gaan. In plaats van bijvoorbeeld ons te bekommeren over het aantal kaarsjes op de taart doen we er beter aan ons te houden aan de uitspraak ‘één is genoeg’. Onze eenheid met God betekent dat wij even tijdloos zijn. In de brief aan de Hebreeën lezen we: ‘Gij zijt dezelfde, en uw jaren zullen niet ophouden’ (Hebr. 1:12). Eén met God wil zeggen dat wij nooit in gebreke blijven. De waarheid is dat niet ons aantal jaren toeneemt, maar Gods genade. Jaar na jaar nemen we toe in begrip en waardering voor het goddelijke in ons en zien dat in ons leven leven tot uitdrukking komen. Over leeftijd schrijft Mrs. Eddy in Wetenschap en Gezondheid: ‘Als de mens niet de dwaling beging alles wat goed en schoon is af te meten en te beperken, zou hij een hogere leeftijd dan zeventig jaar genieten en toch nog krachtig, fris en vol belofte blijven . . .’.  In onze eenheid met God zijn we altijd lieflijk, aantrekkelijk, fit naar lichaam en geest, vol belofte voor een blijvende gezondheid, vol energie en vitaliteit, die een onverbrekelijk deel zijn van ons wezen.

woensdag 14 maart 2018

Voorziening

In Spreuken staat een frappante uitspraak: ‘De gift des mensen maakt voor hem ruimte’ (Spr.18:16). God voorziet ons niet alleen van talenten en gaven, maar Hij schept tevens de gelegenheid die te gebruiken. Weigeren onze bankrekening het laatste woord te geven bij onze beslissingen en daarmee gehoor te geven aan de beperkingen die geld ons oplegt, draagt ertoe bij de dingen in hun juiste perspectief te blijven zien. We doen er beter aan uit te gaan van de definitie die Mrs. Eddy geeft van het begrip voorziening, als ze zegt: “Ik zou u alleen een gift willen overhandigen, ware het niet dat deze gift alreeds de uwe is. God heeft die aan de mensheid gegeven. De gift is Zijn valuta, Zijn speciale munt. En die munt draagt Zijn beeld en als inscriptie deze passage uit de Schrift, die tevens mijn gewijde motto is. “Vertrouw op de Heere, en doe het goede; bewoon de aarde, en voed u met getrouwheid . . . . Wentel uw weg op de Heere, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken”” (Miscellany p.170). Wat een bijzondere opvatting van wat waardevast en courant is - Vertrouw op de Heere, Die zonder enige terughoudendheid of beperking voorziet in al het goede. En het is vertrouwen in God dat ons daar de beschikking over geeft.

dinsdag 13 maart 2018

Vooruitgang

Behoort vooruitgang in ons leven tot de mogelijkheden? Hoe kunnen wij uitgroeien boven de restricties en routines die ons van dag tot dag ingekapseld houden? Hoe onze zorgen en ‘wat … als’ die ons leven lijken te bepalen achter ons te laten en de stap te doen naar het nieuwe? De beste oplossing is de aanwijzingen van Christus Jezus te volgen en niet te veel aandacht te geven aan de dag van morgen, maar vol vertrouwen te hebben in de voorziening voor vandaag. Er vindt in de Bijbel een interessante conversatie plaats tussen Jezus en zijn discipelen als zij hem vragen over het toekomstig verloop van zijn werk als prediker. In zijn antwoord maakt Jezus hun duidelijk niet te kijken naar het toekomende, maar het goede te zien hier en nu. De discipelen vragen hem: ‘Heere zult gij in deze tijd aan Israël  het Koninkrijk weer oprichten?’ Waarop Jezus antwoordt: ‘Het komt u niet toe, te weten de tijden of gelegenheden, die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft’ (Hand.1:6,7). Een van de Bijbel commentaren zegt over deze tekst: Jezus verlegde zo het accent van toekomst speculatie naar de bewijsgeving in het heden. Voor sommige mensen is het maar al te verleidelijk zich over te geven aan toekomstdromen om op die wijze in het komende al die dingen te projecteren waar zij naar verlangen en waarvan zij zich verstoken voelen in het heden. Niet aldus Jezus. Hij vroeg om getuigen voor zijn leer. Laat de wereld zien, zei hij, wat de macht van God kan doen door de bond van hen die volledig op Hem vertrouwen. En dit is het moment om dat te doen. Wij elimineren misplaatste bezorgdheid over de toekomst, zodra we het bewijs geven van Gods bestuur en zorg voor zijn heelal. De vrede, harmonie en het welslagen die het directe gevolg zijn van Gods bestuur maken de stap naar het nieuwe mogelijk en maken vooruitgang een succes.

maandag 12 maart 2018

Talenten en gaven

In Spreuken staat een frappante uitspraak: ‘De gift des mensen maakt voor hem ruimte’ (Spr.18:16). God voorziet ons niet alleen van talenten en gaven, maar Hij schept tevens de gelegenheid die te gebruiken. Weigeren onze bankrekening het laatste woord te geven bij onze beslissingen en daarmee gehoor te geven aan de beperkingen die geld ons oplegt, draagt ertoe bij de dingen in hun juiste perspectief te blijven zien. We doen er beter aan uit te gaan van de definitie die Mrs. Eddy geeft van het begrip voorziening, als ze zegt: “Ik zou u alleen een gift willen overhandigen, ware het niet dat deze gift alreeds de uwe is. God heeft die aan de mensheid gegeven. De gift is Zijn valuta, Zijn speciale munt. En die munt draagt Zijn beeld en als inscriptie deze passage uit de Schrift, die tevens mijn gewijde motto is. “Vertrouw op de Heere, en doe het goede; bewoon de aarde, en voed u met getrouwheid . . . . Wentel uw weg op de Heere, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken”” (Miscellany p.170). Wat een bijzondere opvatting van wat waardevast en courant is - Vertrouw op de Heere, Die zonder enige terughoudendheid of beperking voorziet in al het goede. En het is vertrouwen in God dat ons daar de beschikking over geeft.

zondag 11 maart 2018

Een en al goed

Door op geestelijke feiten te vertrouwen worden we ons in toenemende mate bewust van ‘de volmaakte liefde die de vrees buiten drijft’ (1Joh.4:18). De dreiging neemt af en onze gedachten  en handelingen zijn meer relaxed. De Bijbel zegt: ‘Maak de plaats van uw tenten wijd’ (Jes.54:2). Wat weerhoudt ons ervan daar gehoor aan te geven? Wat is het dat ons soms terug houdt onze vleugels uit te slaan en hoger te stijgen of voorwaarts te gaan? Is het een toekomst syndroom? Vrees houdt ons vaak gekluisterd uit angst voor het nieuwe en ongekende. Maar de idee dat we in God ‘leven en bewegen en zijn’ (Hand.17:28) zoals Paulus verklaart als hij op de Areopagus tot de Grieken spreekt, neemt onze vrees weg. Waarom? Omdat we nooit ook maar voor een moment van God gescheiden kunnen zijn, van Zijn grenzeloze goedheid. In de oorspronkelijke tekst van de Bijbel staat het woord ‘God’ ook voor het woord ‘goed’. Gods wezen, Zijn hele aard is een en al goed. En onze ware aard is inclusief in dat goede, geheel opgenomen in het goddelijke, waar absoluut niets is dat ons vrees kan inboezemen - omdat er nooit een moment is dat het goede niet aanwezig is.

vrijdag 9 maart 2018

Wijsheid en kracht

Misschien vragen we ons af of wij in de naaste toekomst wel aan de vele eisen die aan ons gesteld worden zullen kunnen voldoen. In deze gehaaste en drukke wereld is het zeker niet ongewoon je af te vragen of je iedereen wel tevreden kunt stellen met betrekking tot al die dingen die van je gevraagd worden in het huishouden, je huwelijk, de kinderen, op kantoor, in de kerk, op school, in de omgang met andere mensen! Maar overal vraagtekens bij zetten, brengt geen oplossing. Als we in ons gebed tot God keren, zal blijken dat een goddelijke macht ons werk overneemt. De apostel Paulus drukt ons op het hart ervan uit te gaan ‘. . . dat de mens Gods volmaakt toegerust is tot alle goed werk’ (2Tim.3:17). Al onze bekwaamheden zijn van God afkomstig en voldoende voor de verschillende eisen die aan ons gesteld worden. Een bekende bijbelexegeet geeft de volgende interpretatie: ‘God geeft nooit de opdracht een taak te vervullen zonder daartoe ook in de mogelijkheden te voorzien die tot een goed einde te brengen. Voor elk werk wordt tevens de wijsheid en de kracht gegeven voor de ‘uitvoering ervan’. Gods liefde is altijd waar wij zijn, zelfs temidden van onze zorgen en zuchten.