maandag 26 februari 2018

Oceaan van goedheid

Wat kenmerkend is voor God is kenmerkend voor ons in onze eenheid met Hem. De vergelijking dat de mens en God één zijn zoals een druppel water één is met de oceaan of zoals een zonnestraal één is met de zon, heeft mij altijd aangesproken. Ik moet toegeven dat het wat tijd nam voordat de diepere zin van deze analogie tot mij doordrong. En ik moet er nog altijd om lachen dat ik de simpele waarheid ervan niet eerder zag. Ondanks al mijn bewondering voor die beeldspraak had ik mijzelf evenwel altijd geïdentificeerd met die druppel; tot ik ineens zag dat er een hele oceaan is waarmee ik mijzelf kon vergelijken. In onze eenheid met God zijn wij nooit beperkt tot druppeltjes liefde of rechtvaardigheid, geluk en voorziening. O, nee, in onze eenheid met God is er een oceaan van liefde - om lief te hebben en liefde te ondervinden - een oceaan van talent en mogelijkheden tot succes  een oceaan van gezondheid en vitaliteit en levensvreugde. Deze oceaan van goedheid in ons is onze Christelijkheid onze eenheid met God.
Door de eeuwen heen is de mens altijd geïnteresseerd geweest in de intrinsieke waarde van het getal één. Zo vroeg Alexander de Grote zijn leermeester Aristoteles eens: ‘Hoe groot is het getal één?’ Alexander was lichtelijk verbouwereerd te zien dat zijn leermeester niet in staat was direct een antwoord te geven en zei over het antwoord te moeten nadenken. De volgende ochtend kwam Aristoteles met zijn antwoord. Het luidde: ‘Eén is genoeg!’

zondag 25 februari 2018

Rijker individualiteit

In Wetenschap en Gezondheid pag. 265 gebruikt Mrs. Eddy o.a. de woorden ‘een rijker individualiteit’ in haar uitleg van het wetenschappelijk begrip van het zijn. Het woord rijk geeft al aan dat hier geen sprake is van armoede, van beperkingen en tekortkomingen. Er is sprake van vrijheid van elke vorm van limitatie. Wanneer onze gedachten meer en meer tot het goddelijke neigen, vallen de beperkingen van zorg en vrees van ons af die samengaan met een stoffelijke en sterfelijke opvatting van het bestaan. Als we over onszelf en anderen denken in termen van een stoffelijk lichaam afhankelijk van leeftijd, sexe, ras, gezondheid, enz., met andere woorden wanneer we over onszelf en anderen denken als stoffelijke persoonlijkheden - met allerlei menselijke karaktertrekken, erfelijk belast (Ze is net als haar tante Bets!), de dupe van gebeurtenissen in het verleden en alle denkbare condities en situaties die ons zogenaamd hebben gevormd en bepaald - zijn er dan niet volop redenen om ons zorgen te maken? Leven op die manier gezien is zwanger van zorgen. Maar gaan we uit van het ongelimiteerde, van een geestelijke opvatting van het zijn, dan ziet de wereld er ineens heel anders uit, ons leven is niet meer een opeenhoping van menselijke factoren. Onze geestelijke individualiteit is een onmiskenbaar feit geworden

zaterdag 24 februari 2018

Rust en lieflijke aanwezigheid

Zorgen beroven ons maar al te vaak van de vreugde en de vrede waar we uiteindelijk allemaal naar verlangen. Bezorgdheid over de toekomst berooft ons maar al te makkelijk van de vreugde van het ogenblik. Er is geen psycholoog voor nodig om te begrijpen dat onzekerheid over de toekomst de mensen aan het fantaseren brengt. En die fantasieën vullen de onzekerheid met angst en vrees en zorgen. In zekere zin scheppen wij onze eigen zorgen. Onze verbeelding gaat gewoon met ons op de loop. Zorgen! Hoe komen we ervan af? “Als iets belangrijk genoeg is om je zorgen over te maken, dan is het belangrijk genoeg om ervoor te bidden”, zei iemand eens tegen mij. Maar wat doet gebed met ons? In gebed keren we ons tot God. In feite keren we ons tot Gods liefde, die in heel de schepping overal en altijd aanwezig is. Gebed brengt ons nader tot God. Door gebed beginnen we iets werkelijk te voelen van de rust en lieflijke aanwezigheid van het goede dat God is. Het besef dat God de mens - en het heelal - geschapen heeft in overeenstemming met Zijn goedheid, brengt ons een stapje nader tot het inzicht dat alles in en om ons heen goed is. De Christus, of de goddelijke invloed die tot het menselijk bewustzijn spreekt, geeft ons opnieuw het vreugdevolle besef dat God ons in Liefde geborgen houdt, in overeenstemming met de ontvouwing van het goede.

woensdag 14 februari 2018

Alomtegenwoordig Gemoed

Iemand die de orthodoxe theologie zeker niet voetstoots aannam was Mary Baker Eddy. Zij had de Bijbel altijd zeer toegewijd bestudeerd en ernaar verlangd de diepere betekenis van de woorden en genezingen van Jezus geopenbaard te krijgen. Paulus’ uitspraken lagen haar na aan het hart: ‘. . . . we hebben de zin van Christus’ en ‘dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was’ (1Kor.2:16; Filipp.2:5). Door zich het Godsbegrip van Jezus eigen te maken, zag zij God niet alleen als de goddelijke Liefde, maar ook als goddelijk Gemoed. Wat is dat begrip van God als het alomtegenwoordige Gemoed? In Christian Science leren we dat God het enige, oneindige Gemoed is en dat dit Gemoed uw en mijn gemoed is en dat dit Gemoed het onveranderlijk goede is, onfeilbare wijsheid en intelligentie. In het leerboek van Christian Science, Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift, zegt Mrs. Eddy het in deze directe vorm: ‘Er kan slechts één Gemoed zijn, omdat er slechts één God is' (p. 469). En over de mens, de schepping van dit oneindig goddelijk Gemoed, schrijft zij in Wetenschap en Gezondheid: ‘De mens is idee, het beeld van Liefde; hij is niet een fysiek organisme. Hij is de samengestelde idee van God en omvat alle ware ideeën . . .' (p. 475). Volgen we deze gedachtengang dan brengt dat wat meer duidelijkheid over het begrip Gemoed als een andere naam voor God. Gemoed, God, is onpartijdig goed en daarom zijn alle goede en nuttige ideeën universeel voor iedereen beschikbaar. Gemoed, God, is alle tegenwoordigheid. De veronderstelling dat er ruimte zou zijn waar God niet is, is ontbloot van elke realiteit; goddelijke ideeën en de goddelijke intelligentie vullen alle ruimte. De mens leeft niet in een vacuüm, maar als het directe bewijs van de alomtegenwoordigheid van Gemoed, of God, waar het goede een altijd aanwezige werkelijkheid is.

maandag 12 februari 2018

Gebed van bevestiging

Bidden op de wijze die zo karakteristiek is voor Christian Science, is namelijk het gebed van bevestiging. Dit gebed is naar het voorbeeld van Jezus de onvoorwaardelijke geestelijke erkenning van de aanwezigheid en oppermacht van de Liefde of het Gemoed die we God noemen. Dit positief zeker weten van de onveranderlijke feiten van het zijn geeft ons de absolute zekerheid van geestelijk overwicht. Naarmate we meer vertrouwd worden met deze vorm van gebed, zijn we in staat in iedere situatie de waarheid te weten en te verklaren, de stoffelijke illusies die zich als werkelijk aan ons opdringen te ontkennen en te verwerpen. Dit betekent niet dat we ooit buiten onze gebeden kunnen, die we gemeen hebben met andere christelijke kerken, waarin we God verzoeken om groter geestelijk begrijpen. Vaak is het echter het gebed van bevestiging dat de werkelijke veranderingen in ons leven teweegbrengt. Het is zoveel meer dan de smeekbede of God een situatie wil veranderen of ergens in wil voorzien. Gebed dat een bevestiging inhoudt maakt voor onszelf duidelijk dat we uitsluitend ergens verandering in kunnen aanbrengen als we beginnen met ons denken te veranderen, als we maar niet de menselijke maar de goddelijke wil tot uitgangspunt nemen. Het gebed waarin we Gods alheid bevestigen plaatst ons keer op keer op een geestelijke basis, met als gevolg dat onze gedachten over de hele linie geestelijker worden. Het blijkt dan dat we op intelligente wijze onze eenheid met het goddelijk gemoed kunnen verwezenlijken en vol vertrouwen aan ons leven constructief vorm kunnen geven. Verlicht en constructief denken is een verandering die als een frisse wind in ons denken waait en de beperkingen en barrières overkomt die zich in onze ervaring voordoen.

woensdag 7 februari 2018

Bredere geestelijke basis van denken en handelen

Hoe meer we van Waarheid in ons bewustzijn toelaten en hoe nader God ons wordt als goddelijke Liefde en het oneindig Gemoed, des te overtuigender brengen wij deze feiten naar voren in onze ervaring. Zo praktisch werkt gebed. De actieve en intelligente houding die daar het gevolg van is, betekent dat het ons individueel mogelijk is op positieve wijze bij te dragen aan de veranderingen die in de wereld plaatsvinden. Wij maken dan gebruik van de geestelijke macht en de inzichten, die het gevolg zijn van één macht en één tegenwoordigheid. Een ieder heeft de vrijheid om door middel van gebed op zijn eigen individuele manier zijn eenheid met het goddelijk Gemoed in zijn ervaring waar te maken. In plaats van onszelf voortdurend voor te houden dat we maar menselijke wezens zijn die in hun eigen wereldje leven, ver van God verwijderd, kunnen we gebruik maken van het geestelijke feit dat de mens direct toegang heeft tot de bron van al het goede, de alomtegenwoordige Liefde, dat de mens de volmaakte uitdrukking is van het goddelijk Gemoed of de oneindige intelligentie. De problemen die we op onze weg vinden zijn er om opgelost te worden. Het zijn geen obstakels. Door ons inzicht in Christian Science worden het bouwstenen waarmee we een bredere geestelijke basis leggen voor ons denken en handelen.

zondag 4 februari 2018

Geestelijke compleetheid

Erkenning dat de mens in waarheid de gelijkenis is van de goddelijke Liefde, van Gemoed, Geest, overtuigde Mrs. Eddy tezelfdertijd van de geestelijke macht die de mens bezit als de intelligente uitdrukking van Gemoed, God. Wat dat betekent voor de praktische toepassing van Science beschrijft zij in Wetenschap en Gezondheid: ‘Naarmate stervelingen een juister inzicht omtrent God en de mens krijgen, zullen talloze voorwerpen van de schepping, die voordien onzichtbaar waren, zichtbaar worden. Wanneer wij beseffen dat Leven Geest is, niet in of van de stof, zullen wij in dit begrip tot zelfvolledigheid groeien, alles in God, het goede, vinden en geen ander bewustzijn nodig hebben (p.264).’ Zodra wij begrijpen dat Gemoed de ene ongelimiteerde bron is van alle intelligentie, wenden wij ons spontaan tot Gemoed voor de antwoorden op onze vragen. Ons geestelijk doel staat ons helder voor ogen en we worden ons bewust van onze geestelijke compleetheid als individu en van onze verantwoordelijkheid aan God en onze naaste. Blijvende resultaten zijn het gevolg van geestelijk begrijpen, van de geestelijke visie die gepaard gaat aan het gebed, dat zich één weet met de almacht van Gemoed.

vrijdag 2 februari 2018

Basis van alle werkelijkheid


Niemand ontkomt aan het feit dat dingen en situaties veranderen en dat 
jaagt ons angst aan en we verzetten ons daartegen, of we reageren er positief op en stellen ons daarvoor open. Zeker is dat we er onze ogen niet voor kunnen sluiten, althans niet lang. Er vindt in deze tijd een enorme mentale ontwikkeling plaats in de samenleving. Het is nodig dat wij ons bij de veranderingen die daar het gevolg van zijn aanpassen om onze bijdrage te kunnen leveren. Dat vereist het stellen van essentiële vragen en het geven van heldere antwoorden. Hoe komt het dat de leer van Jezus meer dan welke andere ook zulke radicale en positieve veranderingen in het denken en het gedrag van de mensen heeft teweeggebracht en dat nog steeds doet?  Zijn leer gaat terug naar de basis van alle werkelijkheid - de aard en het wezen van God en van onze relatie tot de goddelijke. Voor Jezus was het essentieel dat wij het leven geestelijk benaderen. Het was zijn missie het menselijk denken de moed te geven om alle angst en gelimiteerdheid achter te laten en de overvloed van het goede die op ons ligt te wachten onvoorwaardelijk te accepteren. Hij voerde de gedachten van de mensen in nieuwe banen waar het lichaam genezing vindt en geloof en levenservaring van hun kluisters bevrijd worden. En hij eiste dat wij zelf het werk zouden voortzetten, de verandering die het gevolg is als wij het leven naar zijn voorbeeld als geestelijk ervaren.