zaterdag 30 september 2017

De bron van het goede

De hele mensheid verlangt en zoekt naar het goede. Maar al te vaak schijnt dit streven niet de gewenste vervulling te brengen. Dingen die het algemeen worden beschouwd als ons geluk te geven, brengen in plaats daarvan teleurstelling, of hoogstens slechts voorbijgaande voldoening. Soms denken mensen, dat zij van het goede verstoken zijn omdat zij deze dingen niet bezitten. In beide gevallen bestaat er een brede kloof tussen het verlangen en de vervulling daarvan. Zou dit misschien komen doordat stervelingen verzuimen verder te kijken dan de tijdelijke, stoffelijke dingen, naar de substantie van het goede, naar de blijvende, geestelijke ideeën, waarvan die vele goede dingen het symbool zijn? Niemand was zich ooit intenser bewust van materiële zaken en van het daaruit voortvloeiende onvermogen om de diepe menselijke hunkering naar geluk en zekerheid te bevredigen, dan Christus Jezus. Niet dat er iets verkeerd is in veel noodzakelijke en gerechtvaardigde, aardse dingen, maar omdat zij stoffelijk zijn, zijn zij onderhevig aan disharmonie en verval. Daarom bootsen zij na wat blijvende voldoening kan verschaffen, wat geestelijk, oneindig en eeuwig is. Jezus wist dit en hij leidde de aandacht van zijn volgelingen voortdurend weg van de dingen die een nabootsing van het goede zijn naar de ware substantie, weg van de stof naar Geest, de bron van het altijd aanwezige goede.

donderdag 28 september 2017

Wetenschap goddelijk en absoluut

In Wetenschap en Gezondheid p.123 staat: “De Christelijke Wetenschap verschilt van de stoffelijke wetenschap, maar is daarom niet minder wetenschap. Integendeel, Christian Science is bij uitstek wetenschappelijk, omdat zij gebaseerd is op Waarheid, het Beginsel van alle wetenschap.” Het is geen door mensen uitgedacht systeem van regels en methodes, met menselijke begrenzingen en tekortkomingen, maar het is de éne Wetenschap, gebaseerd op de absolute realiteit van het geestelijke zijn, waarvan de wetten foutloos en onveranderlijk zijn. En de schoonheid hiervan is dat deze zuivere Wetenschap goddelijk en absoluut is, maar niet koud of veraf. De toepassing ervan in de menselijke ervaring is vriendelijk en liefdevol omdat de verkeerde opvattingen over het bestaan en de macht van de stof, het kwaad en beperking en de ontzettende gevolgen van deze illusies, erdoor worden uitgewist. Jezus’ aanmaning in de Bergrede (Matth.5:48) “Weest dan gijlieden volmaakt, gelijk Uw Vader in de hemelen volmaakt is”, is wetenschappelijk. Die bracht genezing tot stand in de tijd van Christus Jezus en die is de grondslag van genezing in onze dagen door de toepassing van Christian Science, waarin het onveranderlijke en het barmhartige elkaar de hand reiken.

woensdag 27 september 2017

Zeven synoniemen voor God

Toen ik begon met de studie van Christian Science was mijn eerste ontdekking dat de term ‘God’ niet de benaming is voor een bovennatuurlijk en geheimzinnig begrip, maar dat de term staat voor het goede, het absoluut goede zelf. Al gauw realiseerde ik mij, dat meer dan iets anders mijn onwetendheid omtrent de betekenis van het woord ‘God’ de reden was dat ik mij van de godsdienst had afgekeerd. In de Woordenlijst (p.587) las ik de definitie van God door Mrs. Eddy. De gedeeltelijke definitie bestaat uit zeven synoniemen: “Beginsel; Gemoed; Ziel; Geest; Leven; Waarheid; Liefde.” Omdat deze synoniemen mijn moderne manier van denken aanspraken werden ze voor mij bakens van inzicht en gereedschappen om mee te werken. Omdat ieder afzonderlijk in mijn denken een speciaal aspect van de Godheid vertegenwoordigde, werden ze een uitgangspunt voor onderzoek en ontdekking. Alle samen verschaften ze mij de substantie voor mijn groeiend begrijpen van God als de Alles-in-alles. Het was fascinerend te denken aan de werkelijke, volmaakte, geestelijke mens, die naar Gods beeld en gelijkenis gemaakt is - in feite mijzelf en ieder ander - als de directe uitdrukking van God. Nu zag ik, dat zo lang ik mijzelf verbeeldde te intelligent te zijn om in God te geloven, ik daardoor de bron zelf van mijn intelligentie had ontkend. Door de studie van Christian Science werd mijn horizon al gauw verruimd. Er deden zich nieuwe mogelijkheden voor en ik werd overvloedig gezegend met een thuis, vrienden en interessante bezigheden.

dinsdag 26 september 2017

Geestelijke reinheid en gezondheid

Geestelijke reinheid is niet bepaald een onderwerp waaraan de publieke opinie tegenwoordig veel aandacht besteedt. En toch is het de geestelijke reinheid die de kern vormt van het christelijk leven van vitaal belang voor het welzijn van de samenleving. Er is voldoende bewijs om te kunnen zeggen dat als onze gedachten en motieven de reinheid of beginselvastheid weerspiegelen die het leven en de leer van Christus Jezus kenmerkten, daar een positief effect van uitgaat dat niet nalaat overal indruk te maken. Reinheid van denken en handelen heeft echter nog een ander belangrijk effect, dat niet even gemakkelijk onderscheiden wordt. Reinheid en gezondheid zijn onafscheidelijk aan elkaar verbonden. Reinheid is in feite gezondmakend. Het is een sterke kracht tot vernieuwing in ons leven. En wanneer de reinheid van oprecht geestelijk denken deel uitmaakt van ons gebed blijkt dat zeer effectief te werken op genezing van chronische en acute ziekten en blijkt het een belangrijke impuls te geven tot nieuw leven voor hen die zich hopeloos verloren waanden in zonde. De stoffelijke geneeswijze streeft niet naar een dergelijke hervorming, want haar standpunt in de praktijk is uitsluitend gegrond op de veronderstelling dat er niet getornd kan worden aan de werkelijkheid van de stof (alias het lichaam). De lichamelijke toestand van de individu blijft vatbaar voor eventueel andere schadelijke effecten van onreinheid. De praktijk van het Christendom daarentegen, zoals die onderwezen en gedemonstreerd door Jezus, houdt altijd wezenlijke karaktervorming in als noodzakelijk bijverschijnsel en een terugslag of een herhaling van de ziekte is onmogelijk geworden.

maandag 25 september 2017

Mentaal alert

Intuïtief weten we dat we altijd een volmaakte verwantschap met de Vader hebben gehad en dat deze verwantschap - of volkomen gelijkenis met Hem - eeuwig voortduurt als de onvernietigbare werkelijkheid van ons wezen. Uit eigen ervaring werd mij het nauwe verband dat er bestaat tussen berouw en genezing door de Christus duidelijk. Ook ik ging tot de Christus voor genezing en om die genezing te bereiken moest ik nederig aan de voeten van Christus zitten met de bereidheid alles in mijn denken wat niet waarlijk Godgelijkend was op te geven. Wat nodig was, was hervorming, ik moest mijn leven en mijn denken opnieuw vorm geven. Ik moest, zoals Mrs. Eddy het stelt Waarheid, Christus, zoeken ‘van de hoogte van vrome toewijding, met de olie der vreugde en het reukwerk der dankbaarheid, met tranen van berouw en met die haren, die alle geteld zijn door de Vader’ (Wetenschap en Gezondheid p.367). Die hele dag deed ik mijn uiterste best om mentaal alert te zijn, en ik sloot het stoffelijke uit mijn gedachten en voelde dat ik zo dichter bij God kwam. De genezing volgde. Dit leerde mij dat het echt niet nodig is een jarenlange ervaring in Christian Science te hebben, of bijna-volmaakt te zijn, of God volledig te begrijpen ten einde genezen te worden, of anderen te genezen. Door eerlijk te zijn met onszelf, door oprechte en nederige bereidwilligheid om hervormd te worden als gevolg van wat we zien als geestelijke waarheid, voldoen wij waarlijk aan de voorwaarden voor genezing. Een wonderbaarlijk gevoel van macht en vreugde gaat samen met de oprechte bereidwilligheid om hervormd te worden.

zondag 24 september 2017

De Christus altijd aanwezig

Het menselijk hart ziet vol verlangen uit naar de geestelijke vernieuwing die men aan het leven van Jezus toeschrijft. Zulke overdenkingen zijn meer dan een stukje fantasie als we ontdekken dat de Christus-genezing in onze tijd tot de vanzelfsprekende mogelijkheden behoort. U en ik kunnen letterlijk tot Christus komen, omdat de Christus, of de Waarheid, die de Meester demonstreerde of vertegenwoordigde, eeuwig is. Jezus identificeerde zichzelf zo zeer met de Christus dat hij die de ‘Ik’ van zijn wezen kon noemen, toe hij zei: ‘Eer Abraham was, ben ik’ (Joh.8:58). En op een ander ogenblik zei hij: ‘En ziet, ik ben met u al de dagen tot de voleinding der wereld’ (Matth. 28:20). De Christus was er in feite al voordat Jezus als prediker rondtrok. De Christus is altijd aanwezig om te genezen en ons tot nieuw leven te wekken. Waar precies vinden wij die genezende en verlossende macht van God? Die vinden we waar we ons op dit moment bevinden, in de tempel van ons eigen bewustzijn. De Christus is in ieder menselijk bewustzijn aanwezig  of we nu al dan niet gehoor geven aan zijn genezende reformatieve invloed.

vrijdag 22 september 2017

Onszelf geestelijk zien

Hoe kunnen wij onszelf zien als voor honderd procent geestelijk? Door in te zien dat wij wij nooit in de stof geboren zijn. Het is waar dat ons fysieke lichaam er misschien uitziet als een stoffelijk lichaam, maar dat is niet meer dan een vervalst beeld. Wat zich voordoet als uw stoffelijk lichaam en gemoed en karakter, is in feite uw identiteit zoals die gezien wordt vanuit een onvolmaakt standpunt - dat van stoffelijke zinnen. En de stoffelijke zinnen hebben ons nooit de absolute waarheid verteld over wat dan ook. De stoffelijke zinnen zetten alles op zijn kop en zetten Geest, God, om in materie. Zij zetten de reine zonen en dochters van God om in zieke en zondige stervelingen. Hoe moeten we beginnen alles weer recht te zetten? Door de mens en het heelal vanuit geestelijke zin te bekijken - de enige ware zin. Aanvaard het Gemoed dat God is geheel en al als uw eigen Gemoed. Laat God Zelf uw ware bewustzijn worden. En zie dan in, dat uw ware bewustzijn uitsluitend afweet van de dingen Gods. Het kan van geen andere dingen iets afweten. Uw ware bewustzijn kan onmogelijk gevoelig zijn voor welke zogenaamd stoffelijke invloeden dan ook die ziekte zouden kunnen veroorzaken, zoals het verstrijken der jaren, de weersgesteldheid of medische theorieën. Het enige wat u werkelijk kunt weten of zien of voelen of zijn is wat u van de Vader krijgt te weten, te zien te voelen of te zijn, als uitdrukking van Zijn ware wezen. U kunt niets anders weten. U kunt niets anders voelen. Als u gelooft ook maar een procent sterfelijk te zijn, bent u verloren. Maar dat bent u niet. Uw ware gemoed is het bewustzijn van de Christus, honderd procent geestelijk, nu, op dit ogenblik.

donderdag 21 september 2017

Vermogen om te genezen

Stel je eens even voor wat het zou zijn een discipel van Jezus te zijn en bijna dagelijks prachtige genezingen te zien plaatsvinden. De discipelen zouden eerst tot de conclusie kunnen zijn gekomen dat Jezus de beschikking had over unieke wonderbaarlijke macht. Het gaf ze echter de zekerheid dat iedereen die geloofde in de door hem onderwezen waarheden van Gods volmaaktheid, macht en liefde en die in zijn leven tot uitdrukking bracht, anderen kon genezen net zoals hij dat deed. Volgens de evangeliën hadden zij niet altijd succes, maar terwijl ze zijn voorbeeld van zuiverheid, nederigheid en volledig vertrouwen in de macht van God volgden, groeiden ze in zelfvertrouwen en bekwaamheid. Christian Scientisten aanvaarden dat de opdracht van Jezus de zieken alleen door gebed te genezen bedoeld is voor elke navolger van zijn leer. Zij geloven dat zijn vermogen om te genezen het gevolg was van zijn relatie met God en zijn begrip van het feit dat elk individu in wezen Gods beeld is. Het is duidelijk dat onszelf leren kennen als volledig geestelijke scheppingen van een volmaakte God niet zo een-twee-drie gebeurd is. Voor een toegewijde Christen vereist het dagelijkse zuivering en vergeestelijking van de gedachten door gebed en het steeds dieper gaan beleven van dat gebed door het tot uitdrukking brengen van Christelijke eigenschappen als vergevingsgezindheid, nederigheid en liefde.

woensdag 20 september 2017

Valse voorstellingen

Ouder worden is niet iets dat deel uitmaakt van de alwetende en almachtige schepper! De substantie van het geestelijke is tijdloos en niet onderhevig aan verval. Ieder mens weerspiegelt in zijn ware identiteit Gods volmaaktheid, leeftijdloosheid en compleetheid. De volkomenheid van deze geestelijke mens houdt zowel mannelijke als vrouwelijke eigenschappen in en vrijwaart hem daarom van allerlei sexistische vooringenomenheden. Wat we kwijt moeten zijn de valse voorstellingen dat leven en identiteit stoffelijk bepaald worden. Het toenemen van jaren heeft geen enkel effect op onze rechtschapenheid of resulteert in zwaarmoedigheid, omdat wij geestelijk zijn. Maar hoe zit het als wij een echtgenoot of echtgenote verliezen? Betekent dat voor ons dat oud worden met rasse schreden naderbij komt? Is onze reactie terug te trekken in eenzaamheid? Laten we niet vergeten dat een ieder van ons in zijn individualiteit een complete en actieve idee is. Het verlies van een metgezel betekent niet dat onze waarde is afgenomen of dat wij van Gods liefde zijn buitengesloten. Wij zijn voor immer één met onze hemelse Vader. Nieuwe mogelijkheden doen zich voor om contact te maken met anderen, onze liefde als een zon te laten stralen, vooruit te gaan en goed te doen.

maandag 18 september 2017

Ouderschap

Onschuld, zuiverheid, vertrouwen en spontaniteit, die de mens en kind juist zo rijk en gelukkig maken, zijn niet tekenen van zwakheid en kwetsbaarheid. Het zijn de tekenen waarmee God zich aan de mensheid kenbaar maakt. Zij zijn onlosmakelijk verbonden met de macht en werkelijkheid van hun goddelijke bron. Haat, boosaardigheid, woede, grofheid, sensualiteit daarentegen komen niet uit het goddelijke of uit Waarheid voort en hebben dan ook niet de macht de eigenschappen die God ons geeft te vernietigen, aan te tasten of in een verkeerd daglicht te stellen. Of wijzelf al of geen kinderen hebben maakt niet uit, we hebben allemaal de verantwoordelijkheid de liefde van onze Vader-Moeder God tot uitdrukking te brengen. Deze speciale vorm van ouderschap begint in onze eigen gedachten als we erop toezien wat voor gedachten we in ons bewustzijn toelaten met betrekking tot kinderen. Als vertegenwoordigers van Leven zijn kinderen niet verstoken van leven, vitaliteit en uitbundige vreugde. Als vertegenwoordigers van Waarheid genieten ze de onaantastbaarheid die hen vrijwaart van onrecht, oneerlijkheid of de misvatting van wat een mens eigenlijk is. Als de zuivere vertegenwoordigers van Liefde heeft sensualiteit geen vat op ze en ontbreekt het ze niet aan tederheid en bescherming. Door ons bewust te zijn van deze waarheden wordt de macht en aanwezigheid van de Christus als een actieve en genezende invloed ervaren in elke situatie waarin kinderen ooit kunnen verkeren.

zondag 17 september 2017

Definitie van geloof

De schrijver van de brief aan de Hebreeën duidt op die onzichtbare goedheid en perfectie van God in zijn definitie van geloof als een ‘vaste grond der dingen die men hoopt, en een bewijs van zaken die men niet ziet.’ Dan geeft hij voorbeelden van mannen en vrouwen in het Oude Testament die dit geloof bezaten, dit vermogen de dingen van God die men niet ziet, te zien. Hij noemt Henoch, Noach, Abraham en Sara, Mozes en ettelijke anderen, en geeft aan dat zij in staat waren overweldigende stoffelijke problemen te overwinnen door hun geloof alleen. Henoch overwon de dood. Noach redde zijn hele familie en zijn vee van een catastrofale overstroming. Abraham en Sara stichtten een natie door geboorte te geven aan een kind op hun oude dag. Mozes verloste duizenden mede-Israëlieten van slavernij in Egypte. Het Godsvertrouwen van deze patriarchen gaat ver uit boven het blind vertrouwen van de twijfelmoedige. Geloof in God is een kwaliteit die ons leven op een vaste basis zet. Geestelijke vooruitgang, genezing en de animo gewoon door te gaan naar nieuwe horizonten worden vanzelfsprekend deel van ons leven als we op God vertrouwen.

zaterdag 16 september 2017

Standpunt innemen

Tegenwoordig is de aandacht vooral gericht op medische technieken, die het mogelijk maken in het lichaam door te dringen en een diagnose te stellen over interne problemen. Daarom vraagt het van ons stellingname, zodat we het doel van geestelijke genezing duidelijk voor ogen houden. De verleiding is groot om genezing te controleren door observatie, maar dit is de werking van het menselijk gemoed, dat weerstand biedt aan de transformatie die plaatsvindt door de werking van de Christus. Als we dat eenmaal zien, dan kunnen we meteen een ferm standpunt innemen voor wat essentieel is voor alle geestelijke genezing, de Christusmacht, de Waarheid die in ons bewustzijn werkt als de wet die alle dwaalgeloof en fabels omtrent ons lichaam en de menselijke conditie vernietigt. Daar vindt de vooruitgang plaats. De genezingen die in ‘De Vruchten’ (Wetenschap en Gezondheid) door Mrs. Eddy voor publicatie zijn opgenomen vormen een belangrijk bewijs voor wat kenmerkend is voor het wetenschappelijk Christelijk genezen.

vrijdag 15 september 2017

Geestelijk vermogen

Wat een verandering heeft er in de afgelopen eeuw plaatsgevonden met betrekking tot het wijdverbreide geloof dat ziekte, armoede en zoveel andere ellende onvermijdelijk zijn. Het idee van vooruitgang, dat mannen en vrouwen het kwaad kunnen overwinnen, heeft zich ontwikkeld tot een positieve invloed in het leven van mensen. Desondanks is de mogelijkheid om op Christelijke wijze genezing te brengen er stiefmoederlijk afgekomen en dat terwijl de Bijbel toch in de westerse beschaving overal is doorgedrongen en met zijn ethische waarden en idealen kunst, filosofie en zelfs de natuurwetenschappen heeft geïnspireerd. En terwijl de Bijbel in maatschappelijk en humanitair aspect van geweldige invloed is geweest om het lijden van de mensheid te verlichten, is het idee van geestelijke genezing door gebed nog steeds iets aan de periferie van de gangbare opvattingen. Om ons bewust te worden van ons geestelijk vermogen om te genezen en genezen te worden is het allereerst nodig te erkennen hoeveel we nog moeten leren over de geestelijkheid die aan zo’n genezing ten grondslag ligt. We voeren sociale en economische oorlogen tegen onrecht, het probleem van de daklozen, inflatie, ongelijkheid en honger. Het is daarnaast onacceptabel langer de veel grotere behoefte te negeren volle aandacht te geven aan het vermogen van de mensheid op geestelijke wijze te genezen.

donderdag 14 september 2017

Doel van het Christendom

Het uiteindelijke doel van het Christendom van Christus was om de mensheid van het kwaad te verlossen en dit hield genezing in, in de breedste en diepste betekenis van het woord - in moreel, geestelijk en in lichamelijk opzicht. Terwijl een halt moet worden toegeroepen aan daden en handelingen die schadelijk zijn, dienen zij die willen genezen hun geestelijk vermogen te ontwikkelen om iets van de absolute alheid van God te begrijpen waarmee de aanspraak en de uitwerking van het kwaad in het menselijk leven kan worden verzwakt en tenslotte geheel overwonnen. De vaste overtuiging dat iemand voor zijn overtredingen moet boeten, verleent op zich zelf nog niet de geestelijke macht om ziekte te genezen. Evenmin is afkeer van ziekte in het geval van een epidemie bijvoorbeeld voldoende om de macht van de ziekte te breken. Hongersnood, armoede, aantasting van het milieu en regionale oorlogen wijzen er alle op hoezeer een beter besef van het geestelijke bij de mensheid nodig is. In Wetenschap en Gezondheid p. 368 heeft Mrs.Eddy het uitvoerig over het belang en de invloed van Wetenschappelijk Christelijke genezing geschreven: ‘Wanneer wij meer vertrouwen krijgen in de waarheid van het zijn dan in de dwaling, meer vertrouwen in Geest dan in de stof, meer vertrouwen in leven dan in sterven, meer vertrouwen in God dan in de mens, dan kunnen geen stoffelijke veronderstellingen ons verhinderen de zieken te genezen en de dwaling te vernietigen.’ Als deze fundamentele wijziging  vaste grond krijgt in ons leven, zullen wij meer en meer onder invloed komen van de macht van het goede over het kwaad.

woensdag 13 september 2017

Beter inzicht

Hoe zou het zijn als wij wat helderheid in ons bewustzijn zouden kunnen brengen om te zien waar wij ruimte moeten maken voor nieuwe opvattingen en inzichten - wat we kwijt kunnen door een beter inzicht in de geestelijke feiten? Kunt u zich een bruin en verdord blad voorstellen dat, om plaats te maken voor nieuwe groei, weigert op het juiste moment op natuurlijke wijze af te vallen? Nee immers! Misschien is er nog een verborgen blaadje blijven hangen van wrevel over iemand die zich op onvriendelijke of misschien zelfs op een hatelijke manier over ons heeft uitgelaten. Laat het los en wegwaaien, zodat wij een nieuw begrip van de volmaaktheid van de mens ervoor in de plaats kunnen brengen. Als wij de persoon die wij als onze vijand beschouwden, zien als de uitdrukking van Gods volmaaktheid, wordt ons denken zodanig vernieuwd dat alle uitingen van wrevel en vooroordeel van ons beginnen af te vallen. En sombere neerslachtigheid maakt plaats voor de opgewektheid van harmonie. Dan kijken wij niet meer in de somberheid van een late herfst en een koude winter, maar ver daar voorbij in de warmte en helderheid van de oneindige Liefde, waar wij beschermd zijn als de geliefde kinderen van onze Vader.

maandag 11 september 2017

Doeltreffend

Hoewel Mrs.Eddy in wijde kring erkenning heeft gekregen voor haar streven opnieuw belangstelling te wekken voor geestelijke genezing, heeft ze vaak geklaagd over de aarzeling van mensen om zulke genezing te aanvaarden als iets dat een centrale plaats in ons leven zou moeten hebben. Zij begreep dat de opdracht van Jezus ‘Geneest de kranken’ een gebod was en niet een optie. Geestelijke genezing raakt de kern van wat we zijn en wat onze relatie is met God - Leven zelf. Zij vroeg zich af waarom de Christelijke opdracht om te genezen zo weinig weerklank vond en bovendien zulke negatieve reacties teweeg bracht. En dan beantwoordt ze haar eigen vraag in Wetenschap en Gezondheid met: ‘Omdat men de mensen verzekert, dat dit gebod slechts voor een bepaald tijdperk en voor een uitverkoren aantal volgelingen was bedoeld.’ En ze zegt dat deze opvatting nog schadelijker is dan het oude dogma, dat sommige mensen voorbestemd zouden zijn om zalig te worden, terwijl de meerderheid van de mensheid eeuwige verdoemenis ten deel zou vallen. Mrs. Eddy zag uit naar de dag dat dit ‘verderfelijk’ geloof dat Christelijke genezing de mensen nauwelijks aanspreekt en beperkt is in zijn mogelijkheden, doeltreffend zal worden weersproken door een wijdere toepassing van Christian Science.

zondag 10 september 2017

Zegeningen zoeken en aanvaarden

Zijn wij het beeld en de gelijkenis van God als wij toegeven aan elke stemming die in ons opwelt, aan iedere suggestie gehoor geven? Of als wij ons leven alleen maar afmeten naar menselijke maatstaven? Jezus heeft met de parabel van de verloren zoon geprobeerd duidelijk te maken dat God onveranderlijke Liefde is, die de mens, Zijn kind, voortdurend zegent. Het is aan ons de zegeningen te zoeken en ze te aanvaarden. Zelf tot de Vader, of de goddelijke Liefde, te gaan. Dit gaan is een mentaal proces. Dit houdt in dat wij niet twijfelen aan Gods Liefde voor ons, voor Zijn kinderen, en dat wij leren lief te hebben. Als we dat doen, bidden wij niet met woorden, maar met motieven en daden die blijk geven van hervorming. Zo vinden we onze ware identiteit. Het is de enige weg met wat meer inzicht. Het is de enige manier om haat en alle kwaad te overwinnen. Is het dan zo moeilijk om van hem die ons de gelijkenis van de verloren zoon gegeven heeft, Christus Jezus, meteen te leren dat we ons altijd bewust moeten zijn van Gods liefde?

zaterdag 9 september 2017

Beloning

‘De Weg’ zelf is een weg van zelfdiscipline, toewijding en verlangen - het verlangen naar een geestelijker begrip van het leven. Vergeet niet dat het een weg is van leiderschap in de hoogste betekenis, de weg van harmonie tussen mensen, de weg naar vooruitgang. In een wereld die wanhopig probeert ons in talloze verschillende richtingen te trekken, komen de aanwijzingen: ‘Stervelingen moeten tot God worden aangetrokken, hun gevoelens en oogmerken moeten geestelijker worden - zij moeten tot steeds ruimere opvattingen van het zijn komen en enig juist begrip van het oneindige verwerven - willen zonde en sterfelijkheid afgelegd worden’ (Wetenschap en Gezondheid p. 265). Dan volgt de beloning: ‘Dit wetenschappelijk begrip van het zijn, dat de stof loslaat terwille van Geest, houdt geenszins in, dat de mens in de Godheid wordt opgelost en zijn identiteit verliest, maar schenkt de mens (vier wonderbaarlijke dingen) 1) een rijkere individualiteit, 2) een wijdere sfeer van denken en handelen, 3) een verder reikende liefde, 4) een hoger en duurzamer vrede.’ Betekent dit niet dat wij meer van God moeten begrijpen?

vrijdag 8 september 2017

Geestelijk denken is niet tijdgebonden

De heilige en altijd aanwezige macht van God kan van geen enkele gebeurtenis worden uitgesloten. We kunnen deze stem niet het zwijgen opleggen door net te doen of die niet bestaat. Deze functie van de Christus is onweerstaanbaar en niet beïnvloedbaar - is niet te chanteren, om te kopen of te misbruiken. De werkzaamheid van de Christus is niet voor een bepaalde termijn, die is tijdloos; het is de eeuwige verlosser. Zijn allesdoordringbare invloed wordt gevoeld en geen menselijke besluitvorming waar de motieven door de onweerstaanbare goedheid van de Christus niet worden gelouterd en geleid. Is dit niet wat abstract en onpraktisch? Is dit eigenlijk wel het juiste moment om in zulk puur geestelijke termen over het welzijn van de mens en de overheid te denken? De eis om geestelijk te denken is echter niet tijdgebonden, die is eeuwig. De Bijbel (Jes.9:6) zegt over deze altijd aanwezige macht van Christus: ‘De heerschappij is op ZIJN schouder’. Als wij onze blik  daarop gericht houden, zal voor hen die bij de regering betrokken zijn de verantwoordelijkheid minder zwaar wegen, en de angst en de onzekerheid en de wanhoop bij de onderdanen zal een einde nemen.

donderdag 7 september 2017

Geestelijke wapenrusting

Christus schreef altijd alle macht en verdediging toe aan God. Wie kan zijn antwoord op Pilatus’ vraag vergeten: ‘Weet gij niet, dat ik macht heb u te kruisigen, en macht heb u los te laten?’ En de Bijbel vermeldt: “Jezus antwoordde: “Gij zoudt geen macht hebben tegen mij, indien het u niet van boven gegeven ware” (Joh. 19:10-11). Wanneer wij onrustig zijn door wapengekletter van de hedendaagse gebeurtenissen, laten wij ons dan wenden tot onze geestelijke wapenrusting, vol van macht “van boven” en ons verblijden dat die “een beschutting en een verdediging” is, “voor alle mensen, alle naties, alle tijden, alle gebieden en rassen” (My. p.127). Die wapenrusting van vrede en welbehagen is, zoals Christian Science leert, de ondoordringbare beschutting die God al Zijn kinderen schenkt.

dinsdag 5 september 2017

De Vredevorst

“Neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt weerstaan in de boze dag, en alles verricht hebbende, staande blijven” (Ef. 6:13-17). Dit is een blijvend antwoord op het geroep om bescherming tegen oorlog en verlichting van de enorme defensie-uitgaven en wij kunnen nu beginnen dit antwoord tot stand te brengen. Het waarlijk onoverwinbare wapen is geestelijk en is de opperste verdediging. Als dat omgegespt wordt kunnen stoffelijke wapens afgelegd worden. Het betekent werkelijk Christen te zijn, Christus te gehoorzamen en de leer toe te passen van de man die de Vredevorst wordt genoemd. En dat houdt in dat we de geestelijke wapenrusting aandoen en daarin meer vertrouwen stellen dan in alle stoffelijke wapens en menselijke verdragen. Verwijzend naar wat wij de wapenrusting van geestelijk begrijpen zouden willen noemen, verklaart Mrs. Eddy dat men “de prijs niet hoog kan noemen, maar dat zij meer waard is dan welke prijs ook, sterk en onvernietigbaar te land en ter zee. Zij is niet beperkt in vredestijd, wordt nooit overwonnen en wordt niet afgelegd aan de voeten van de vooruitgang door de hand van de almacht. En waarom is dat zo? Omdat zij is ‘vrede op aarde, in de mensen een welbehagen’, een beschutting en verdediging, voor alle mensen, alle naties, alle tijden, alle gebieden en rassen” (Miscellany p. 127).

maandag 4 september 2017

Goddelijke eigenschappen

God, het oneindig Gemoed, moet tot uiting komen in ideeën. De mens is de geestelijke uitdrukking van God. Ons werk is dan ook het weerspiegelen van onkreukbaarheid, betrouwbaarheid, intelligentie, barmhartigheid, enz. De mens bestaat in wezen uit deze goddelijke eigenschappen en God drukt ze in een eindeloze verscheidenheid door de mens uit. Om Beginsel te dienen, moeten we eerlijk zijn en ons houden aan de wettelijke voorschriften. In dienst van Ziel staan houdt noodzakelijkerwijs in de uitstraling en vrede van Ziel te weerspiegelen. Niets kan deze werkzaamheid tenietdoen. Een ieders taak is om op eigen individuele manier de scheppende macht van de goddelijke Geest te weerspiegelen. Wanneer we dat begrijpen neemt onze bruikbaarheid toe en wordt de onuitputtelijkheid van inspiratie, kracht, wijsheid en vaardigheid geopenbaard. Kracht en een heerlijk besef van doelmatigheid zijn het gevolg van de erkenning dat al het goede dat we doen voor God gedaan wordt - dat wil zeggen om Zijn oneindige goedheid uit te drukken. Gods plan voor ons is het onbeperkte goede en tot dat doel werkt Hij iedere dag met en door ons.

zondag 3 september 2017

Afstand doen

Uiteraard kan het Christendom meer orde scheppen in ons menselijk bestaan, het kan ons leven inderdaad gelukkiger, gezonder en heiliger maken. Maar het Christendom is er niet alleen  om de druk van het stoffelijk leven te verlichten. Het is hier om ons geheel en al uit de stoffelijkheid te lichten en ons ware thuis in het rijk van Geest te openbaren. Doen wij ‘de nieuwe mens’ aan? (Ef 4:22-24). Nemen wij onze ware identiteit aan als de geestelijke zonen en dochters van onze geestelijke Vader-Moeder God? Ja, leggen wij die oude mens af - ontdoen wij ons werkelijk van hem - of proberen we hem alleen wat op te lappen zodat hij wat lekkerder ligt op de kussens van de materie? Mrs. Eddy schrijft in Wetenschap en Gezondheid blz. 141: ‘Slechts weinigen begrijpen of gehoorzamen de goddelijke voorschriften, waarin Jezus leert hoe men leven en genezen moet. Waarom? Omdat zijn voorschriften eisen, dat de discipel zijn rechterhand afhouwen en zijn rechteroog uitrukken zal, dat wil zeggen, zelfs van de dierbaarste geloofsvormen en gebruiken afstand zal doen en alles voor Christus zal verlaten.’ Wat zijn de dierbaarste geloofsvormen en gebruiken waarvan je nog geen afstand hebt gedaan? Denk daarbij aan enkele vormen van dat onware ‘ik’ zoals genotzucht, eigenzinnigheid, zelfvoldaanheid of zelfrechtvaardiging. En zelfrechtvaardiging is de ergste van al. Waarom? Omdat zelfrechtvaardiging al die andere vormen van dat onware ‘ik’ verontschuldigt, die ons terughouden en ons licht verduisteren.

zaterdag 2 september 2017

Eenvoud

Wat is het een geruststelling te weten dat als wij bereid zijn om God in alle nederigheid, oprechtheid en eenvoud te zoeken, wij ons er altijd in vol vertrouwen op kunnen verlaten dat Hij het heldere licht van Waarheid schenkt dat genezing brengt. God schenkt precies wat wij nodig hebben wanneer wij het nodig hebben. De Bijbel verzekert ons dat God ‘ons een Toevlucht en Sterkte’ is (Ps.46:2). Wij ervaren deze hulp door een eerlijk hart, door zuivere beweegredenen en genegenheden, door een oprechte overgave aan onze ware aard, die in waarheid bestaat uit goedheid, reinheid, vreugde en heiligheid. In de brief aan Jakobus (4:6-8) lezen we:’God weerstaat de hovaardigen, maar de nederigen geeft Hij genade. Zo onderwerpt u dan aan God, weerstaat de duivel en hij zal van u vlieden. Nadert tot God en Hij zal tot u naderen.’ Het besef dat God, Liefde, altijd tegenwoordig is, Alles is - en dat haat, ziekte, zonde en lijden, die zo groot deel van het dagelijks leven lijken uit te maken, nog substantieel noch werkelijk zijn hoezeer ons het tegendeel ook mag voorkomen - verjaagt de angst en geeft ons de rustige zekerheid dat Liefde zich over ons ontfermt. En het resultaat is dat we meer gaan liefhebben. Hoe ver wij ook zijn gevorderd in ons begrijpen van God, het is altijd voldoende als wij de geestelijke waarheid erkennen die de genezing brengt.

vrijdag 1 september 2017

Reactie op Zijn Liefde

De metafysicus wordt in zijn of haar werk door de geestelijke zin geleid. Het is het licht der Waarheid dat de dwaling die zich in het denken schuilhoudt onthult, en het is dezelfde werkzaamheid van Waarheid die tegelijkertijd de dwaling en zijn gevolgen uitwerpt. Al hebben wij door de ervaring geleerd hoe belangrijk het is dat de specifieke dwalingen in het denken worden onderkend en gecorrigeerd, toch komen we soms in de verleiding ons zorgen te maken of we die dwaling die aandacht nodig heeft wel zullen ontdekken. De Bijbel brengt zoals gewoonlijk snel uitkomst: ‘Er is niets bedekt, dat niet zal geopenbaard worden, en verborgen, dat niet zal geweten worden’ (Luk.12:2). Hoe hardnekkig, hoe onvermurwbaar en verhard het geloof zich ook voordoet, de goddelijke Waarheid, die als een laserstraal door alles heen dringt, is onweerstaanbaar aan het werk. In Miscellany p.160 schrijft Mrs. Eddy: ‘De krachtige waarheid die haar weg baant door ijzer en graszoden wordt door de meeste mensen vermeden tot zij gedwongen worden ernaar te kijken. Dan stellen zij hun hart open voor het ware zijn, voor gezondheid, heiligheid en onsterfelijkheid.’ God dwingt een reactie op Zijn liefde af. En de mens als Zijn weerspiegeling kan niet anders dan gehoor geven. De misvatting die suggereert dat de moeilijkheid bikkelhard en ondoordringbaar is, wordt als dwaling onderkend. Waarheid brengt de geestelijke werkelijkheid aan het licht en elimineert de dwaling.