donderdag 31 augustus 2017

Respect

Mijn moeder beweerde altijd: ‘De reden waarom ik in de keuken zo goed kan opschieten met mijn kinderen en hun echtgenoten, is dat ik weet dat er meer dan één goede manier is om dingen te doen.’ Als zij daarentegen had volgehouden dat één bepaalde manier de enig juiste was, dan zou het bereiden van maaltijden met mijn moeder heel wat minder prettig zijn geweest. Als er in onze gedachten geen plaats is voor andere gezichtspunten en werkwijzen, dan kan zoiets alledaags als het bereiden van een maaltijd tot botsingen, ja zelfs tot ruzies leiden - waarbij de een lijnrecht tegenover de ander komt te staan en waarbij de beschuldigingen niet van de lucht zijn. Dat is de werkwijze van het tegendraadse, waar de rancune hoogtij viert en mensen, groepen en regeringen trachten hun respectievelijke tegenpartij te manipuleren, opdat deze zich zal aanpassen aan wat zij hebben beslist als de enig juiste manier waarop gewerkt en gehandeld moet worden. Respect voor andersdenkenden, wars van alle manipulatie, deze eigenschappen leggen de basis voor vooruitgang. Maar zijn ze ook adequaat om de ‘actualiteit van het kwaad bloot te leggen’? Nee, dat niet maar het is een begin. Wij moeten ieder voor onszelf gedachten en daden in overeenstemming brengen met de wil van God, het goede. Dat is niet een verantwoordelijkheid die een ander ons kan opleggen of afnemen. Als wij die op ons nemen, helpt dat zeker ons leven en onze wereld van zonde en ziekte te bevrijden.

woensdag 30 augustus 2017

De schepper van alles

We mogen aannemen dat de eis van Christus Jezus om anderen lief te hebben en verdraagzaam te zijn meer inhoudt dan in eerste instantie wordt verondersteld. Namelijk de bereidwilligheid om te bidden en de overtuiging weg te dragen dat zij die God, of Waarheid, zoeken Hem ook werkelijk zullen vinden. Opvattingen die zich meer op het menselijk gemoed verlaten als een genezende kracht dan op het goddelijk Gemoed, of God, wijken radicaal af van wat de Bijbel in wezen naar voren brengt. Het oneindig Gemoed, God, openbaart Zich voortdurend aan de mens als Zijn geestelijke getuige. Dit goddelijk Gemoed is de schepper van alles; onderscheiden maar tevens onscheidbaar van Zijn schepping. God, Gemoed, is niet een soort vergroot menselijk bewustzijn. Nee, het tegendeel is het geval, de ware geestelijke mens is juist de uitdrukking van Gods Zelfopenbaring en heeft alleen kennis van wat Gemoed tot ontvouwing brengt. De mens is niet een mini-god, hij is de idee of uitdrukking van God, Gods kind. Christian Science geeft, als de openbaring van Waarheid, geestelijk begrijpen aan hen die nederig naar waarheid zoeken.

vrijdag 25 augustus 2017

Basis voor geestelijke genezing

Tegenwoordig gaan deskundigen hoe langer hoe meer inzien dat het lichaam niet zozeer het menselijk gemoed bestuurt als wel het menselijk gemoed het lichaam. Deze ‘connectie’ is echter allerminst in staat een verklaring te geven van wat de mens nou eigenlijk is en hoe zijn welzijn veilig te stellen. Manipulatie van het menselijk denken door middel van de wil of door andere vormen van hypnose heeft zo zijn eigen gevaren. Wat deze methodes zich niet voldoende realiseren is het feit dat er niet meer dan één gemoed kan zijn dat invloed uitoefent als dat gemoed God is, die oneindig moet zijn. Het stoffelijk heelal berust dan ook op een misvatting van wat het werkelijke, geestelijke heelal inhoudt. Christus, de ware idee van God, zet deze dwaling recht. En deze corrigerende invloed openbaart de eenheid van God en mens als basis voor alle geestelijke genezing en voor alle vooruitgang. Het was Mrs.Eddy’s ervaring dat wanneer het menselijk gemoed ertoe gebracht wordt geestelijke waarheden te overwegen, ook al was dat slechts kort en onvolledig, verandering van dwaling naar waarheid blijkt uit een verandering in de menselijke ervaring. En het lichaam is daarvan niet uitgesloten. Ofwel, goede geestelijke hygiëne leidt tot een goede gezondheid. Door dagelijks en systematisch ons denken te corrigeren met geestelijke waarheden, wordt het steeds gemakkelijker stoffelijke suggesties met al hun beperkingen achter ons te laten en worden we ontvankelijker voor de invloed van de Christus. De corrigerende invloed van de Christus die wij ervaren als we onze gedachten op de geestelijke feiten gericht houden, brengt niet alleen verlichting van alle mogelijke lichamelijke kwalen, maar ook - en dat is wellicht belangrijker - hervorming van onze persoonlijkheid.

dinsdag 22 augustus 2017

Het werkelijk universum

In Wetenschap en Gezondheid wordt de Bijbelse en rationele geneeswijze die Christian Science wordt genoemd uiteengezet. Zelfs bij oppervlakkige lezing wordt spoedig duidelijk dat Mrs. Eddy in 1875 reeds veel verder was doordrongen van de speculatieve overweging dat er wellicht een soort connectie bestond tussen denken en ervaringen. Zij had reeds ontdekt wat die connectie inhield. En ook wat die connectie niet was. Het was duidelijk dat die correlatie niet een maniertje voor het menselijk gemoed was zichzelf uit de problemen te helpen. Mrs. Eddy zag duidelijk dat het menselijk gemoed, dat een mengsel van goed en kwaad is, onderworpen moest worden aan God, of het goede alleen. Dit is een proces van vergeestelijking van het denken en is voor blijvende genezing van primair belang. Bovendien kan dit alleen maar plaatsvinden door de werking van iets groters en beters, iets geheel anders dan de menselijke geest. Dit grotere en betere ‘iets’ wordt door haar het goddelijk Gemoed genoemd, een synoniem voor wat gewoonlijk als God wordt aangeduid. In Christian Science wordt God niet gezien als een wezen met een gemoed, maar als de ene, oppermachtige, scheppende intelligentie van het heelal - als het ene en enige Gemoed. De scheppingen van deze ene, oneindige, creatieve intelligentie zijn de ontelbare ideeën die het werkelijk universum uitmaken. Anders gezegd, alles wat God schept, de mens niet uitgesloten, is een idee van Gemoed, God, en is daarom geestelijk - geschapen van een substantie die oneindig is, onvernietigbaar, goed en intelligent.

maandag 21 augustus 2017

Een mentale schildwacht

Zelfbescherming vereist dat we een geestelijker bewustzijn opbouwen. Christus Jezus heeft ons daar een blauwdruk voor gegeven in wat nu bekend staat als de zaligsprekingen (Matt. 5:1-12). De nadrukkelijke poging om zachtmoedig, nederig, liefdevol, onzelfzuchtig, vredelievend en geduldig te zijn, brengt een staat van denken met zich mee die onze ervaring alom harmonischer maakt. Ons vertrouwen in de aanwezigheid en macht van God neemt toe, evenals in zijn bereidheid ons in alle gezondheid en vrede te bewaren. Maar het is niet alleen het toepassen van de deugden uit de zaligsprekingen wat nodig is, er is tevens de noodzaak om actief allerlei negatieve suggesties af te wijzen die trachten onze gedachten binnen te dringen. We hebben behoefte aan een mentale schildwacht aan de deur van ons bewustzijn en dienen er een gewoonte van te maken alles wat in onze gedachten komt grondig te onderzoeken. Als zieke, angstige, cynische of zondige overwegingen toestemming krijgen in het huis van onze gedachten intrek te nemen, projecteren zij hun eigenschappen in onze ervaring. Daarom is het belangrijk onze gedachten van het ene moment tot het andere te bewaken. ‘Sta als een wachter aan de deur der gedachte,’ raadt Wetenschap en Gezondheid p. 392 aan. ‘Door alleen die gevolgtrekkingen toe te laten, die u in uw lichaam verwezenlijkt wenst te zien, zult u uzelf harmonisch besturen’.

zondag 20 augustus 2017

In volmaakte wetenschap

God kent Zijn schepping, Hij kent Zijn zonen en dochters. Hij weet dat Zijn geestelijke schepping goed is en bestuurt die in volmaakte wetenschap. Wij kunnen vol vertrouwen hebben in Zijn alwetendheid, die nooit verandert of ten einde komt. Als deze waarheid in ons begrijpen daagt, krijgt gebed iets van zekerheid in het weten dat de goddelijke Liefde altijd voor ons zorgt, en worden gevoelens van wanhoop vervangen door de rust en vrede die uit overtuiging komt. Kunnen wij met grotere intensiteit onze zaak bij God bepleiten, of door middel van grotere concentratie ons gebed effectiever maken? Christian Science neemt het gevoel van die grotere persoonlijke inspanning uit gebed helemaal weg door uit te leggen wat God werkelijk is en ons daardoor vertrouwen in God te geven. Als wij meer van God gaan begrijpen, wordt tezelfdertijd duidelijker wat effectief gebed inhoudt en hoe het werkt. Hij heeft ons gemaakt naar Zijn beeld en gelijkenis en Hij heeft ons goed gemaakt. Wij zijn zoals Hij is, en omdat Hij Geest is, zijn we het beeld en de gelijkenis van Geest en niet losgeslagen stoffelijke wezens zonder veel andere keuze dan het accepteren van zonde, ziekte en ongeluk.

zaterdag 19 augustus 2017

Het volmaakte beeld zijn

Ernstig gebed en niet keihard bidden brengt ons nader tot God en tot Zijn bewustzijn van ons en heel Zijn geestelijke schepping. Omdat God, het goddelijk Gemoed, ons geschapen heeft, bezitten wij het vermogen om Hem te begrijpen. Dus niet onze hersenen, maar de goddelijke intelligentie zelf maakt dat wij Hem en ons ware zelf kennen, omdat wij naar het beeld en de gelijkenis van het goddelijk Gemoed - die alle ware intelligentie is - geschapen zijn. Als ons hart zich verlangend open stelt en onze menselijke overwegingen tot zwijgen zijn gebracht, kunnen wij met zoveel overtuiging helder inzicht krijgen in wat God weet, dat niets onze overtuiging kan aantasten, zelfs geen angstaanjagende ziekteverschijnselen. Weten wat God weet vernietigt ziekte en maakt een einde aan alle lijden. Wij komen in onze ervaring allemaal in aanraking met moeilijke situaties, die onze volledige inzet en toewijding vragen. Christus Jezus heeft nooit gezegd dat het altijd even gemakkelijk zou zijn zijn voorbeeld te volgen. Een waar christen te zijn betekent met dat doel voor ogen hard aanpakken. De grote doorbraak komt echter met het inzicht dat deze harde aanpak niet in de eerste plaats de strijd is Gods beeld en gelijkenis zo goed mogelijk tot uitdrukking te brengen, maar dat wij dat volmaakte beeld onafgebroken zijn. Dat is de bezieling die kracht geeft aan gebed en genezing aan ons verlangen.

vrijdag 18 augustus 2017

Wat God weet

God staat nooit toe dat er iets kwaads gebeurt om dat later weer recht te breien. Door gebed begrijpen wij meer van God en van onszelf. Het helpt ons vertrouwd te raken met wat God weet, dat in werkelijkheid alles wat Hij maakt veilig is en niet aangetast kan worden. God heeft nooit een andere macht geschapen die altijd bezig is Hem en al het goede te bevechten. In Jeremia wordt dat aldus uitgedrukt: ‘Ik weet de gedachten, die Ik over u denk, spreekt de Heere, gedachten des vredes, en niet des kwaad, dat Ik u geef het einde en de verwachting’. Wij kunnen als resultaat van gebed verwachten dat Gods goedheid zegeviert over iedere suggestie van het kwaad. Niet omdat wij God hebben beïnvloed Zijn gedachten te veranderen, of omdat God eindelijk besloten heeft ons te hulp te komen, maar omdat alle onwetendheid en dwaling waaruit het kwaad is samengesteld, eenvoudigweg verdwijnen door ons ernstig gebed om te begrijpen wat God werkelijk is wat Hij voor ons doet.

donderdag 17 augustus 2017

Een nieuw leven

In Wetenschap en Gezondheid p.264, schrijft Mrs. Eddy: ‘Wanneer wij beseffen, dat Leven Geest is, nooit in of van de stof. zullen wij in dit begrip tot zelfvolledigheid groeien, alles in God, het goede, vinden en geen ander bewustzijn nodig hebben. . . . Een geestelijk leven en geestelijke gelukzaligheid zijn de enige bewijzen, waardoor wij het ware bestaan kunnen herkennen en en de onuitsprekelijke vrede ervaren, die voortvloeit uit een alles-omvattende geestelijke liefde.’ Dat is waar de Bijbel over gaat. Hoe in ons - dat is in de wereld - zich een geestelijke liefde ontwikkelt die geen grenzen kent. En of we nou ouders zijn of niet, modern of behoudend of wat dan ook, timmerman, huisvrouw, leraar, taxichauffeuse, een goede buur, een verre vriend, studente, een beroep uitoefenen, om het even wat we zijn, uiteindelijk moet deze geestelijke liefde, die zich over alles en iedereen uitstrekt, van ons bezit nemen. En dan zullen we, wat voor etiket we ook op onszelf plakken, een idee krijgen van wat we in werkelijkheid zijn. Dan komt aan het licht wat het betekent een kind van God te zijn. Geestelijke genezing is niet een kwestie van de stukken van ons leven weer aan elkaar lijmen om op dezelfde manier door te gaan. Geestelijke genezing is het begin van een nieuw leven, een leven dat voor onszelf en anderen getuigenis aflegt dat geestelijkheid, goddelijkheid, de wereld in stand houdt.

dinsdag 15 augustus 2017

De Wetenschap van genezing

De Wetenschap van genezing, duidelijk gemaakt voor iedereen

De Christian Science Heraut - 14 Juni 2017
Oorspronkelijk gepubliceerd in de 6 maart 2017 editie van de Christian Science Sentinel.

Mary Baker Eddy schrijft in het Christian Science leerboek, Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift: “In de goddelijke Wetenschap, waarin gebeden mentaal zijn, kunnen allen zich tot God wenden als een altijd aanwezige ‘hulp in benauwdheden.’ Liefde is onpartijdig en universeel in haar toepassing en in haar gaven. Zij is de open bron, die roept: ‘O alle gij dorstigen, komt tot de wateren’” (blz. 12-13).

Lees meer > > >

Genezend werk

Geen gelegenheid mogen we voorbij laten gaan zonder op de een of andere manier liefde en waardering te tonen voor de individuele waarde van anderen als kinderen van God. De geestelijke visie op de werkelijke waarde van de mens geeft kracht om te genezen en te verlossen. Die verschaft een Christelijke Wetenschappelijke basis aan het vermogen om met zonde en ziekte in het menselijk leven af te rekenen, net als Jezus dat deed in zijn genezend werk. De mens, Gods liefde waardig, is boven ziekte verheven. De mens is niet een hulpeloze zondaar. De pure uitdrukking van het goddelijk Leven sluit geen onzuiverheid van ziekte of zonde in, want ziekte en kwaad van welke aard dan ook zijn geen scheppingen van de ene goede en almachtige God. Jezus bewees dit door zonde en ‘alle ziekte en kwaal’ te genezen. Deze dingen zijn nooit van God en hebben derhalve geen werkelijke basis om zich in de mens te uiten. Geestelijke vrijheid met haar macht te genezen en lief te hebben, is een ding van het heden - is het wezen van ons hart. Dus waarom wachten met die te demonstreren.

maandag 14 augustus 2017

Geestelijke waarde

De ketenen door zelfzucht, vooroordeel, onwetendheid of vrees gesmeed, moeten worden verbroken. Er zijn  vormen van dwang die toch nog velen in onderworpenheid houden, zoals economische dienstbaarheid, politieke tirannie en persoonlijke zelfzucht. En het komt voor dat mensen zichzelf in de boeien slaan met het wanhopig gevoel van waardeloosheid onmogelijk te kunnen voldoen aan de eisen die aan ze gesteld worden of wat van ze verwacht wordt. Permanente vrijheid is voor de mensheid alleen bereikbaar als de geestelijke waarde van de individu wordt gezien, een waarde die we niet hoog genoeg kunnen schatten en die veel en veel meer inhoudt dan we in onze stoutste verwachtingen vermoeden. Christian Science leert dat deze geestelijke waarde en goedheid van de mens in God zijn oorsprong heeft en het gevolg is van de onverbroken eenheid van God en mens - God als Vader-Moeder en de mens als Zijn geliefde kind; God als oneindig Gemoed en de mens als Zijn volmaakte idee; God als goddelijk Leven en Liefde en de mens als Zijn geestelijke weerspiegeling. Door de geestelijke waarde van de mens te beseffen - dat wil zeggen onze ware identiteit en individualiteit - verkrijgen wij een ongekende vrijheid. Laten we vooral niet vergeten ook onszelf die waarde te geven en onszelf lief te hebben.

zondag 13 augustus 2017

Een geestelijk idee

Wetenschap en Gezondheid gaat over de volmaaktheid van de ware geestelijke aard van de mens. Het hoofdstuk ‘Gebed’ is heel inspirerend, omdat er zo duidelijk uit naar voren komt hoe belangrijk het is om zuivere beweegredenen te hebben en je gebed in daden om te zetten. De Bijbel vertelt dat God de mens geschapen heeft naar Zijn beeld. Omdat God Geest is en volmaakt, moet Zijn beeld ook geestelijk en volmaakt zijn. Dit maakt voor mij duidelijk dat geestelijke ‘dingen’ - een idee bijvoorbeeld - totaal gescheiden zijn van de stof. Je kunt een idee niet met je handen aanraken, maar je kunt er wel de grootste waardering voor hebben. Dit lijkt me heel logisch. Hoewel weinig materiële zaken in de wereld - mensen niet uitgezonderd - mij goed en volmaakt voorkomen, kan ik begrijpen hoe een geestelijke idee geheel en al goed en volmaakt kan zijn. Een andere aanhaling uit de Bijbel zijn de woorden van Christus Jezus: “indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare liefhebben; doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld” (Joh.15:19). Hiermee wordt duidelijk dat ik door hetgeen ‘de wereld’ over mij beweert, kan heenkijken en ik mijn ware volmaaktheid als Gods kind kan zien. Ik kwam tot het inzicht dat de mens naar Gods beeld nooit ‘van de wereld’ kon zijn en zich in hetzelfde gebied kon bevinden als het kwaad en de stof.

zaterdag 12 augustus 2017

Onder de hoede van God

Vaak proberen we zo nadrukkelijk om vanuit een puur menselijk standpunt lief te hebben, dat we gelegenheid voorbij laten gaan om geestelijk lief te hebben. Alleen door gebed, door ons één te weten met God en dagelijks onze gebeden in praktijk te brengen zijn we in staat ons licht te laten schijnen in naastenliefde, zachtmoedigheid en stille toewijding. Als wij ervan uitgaan dat liefde iets is dat wij zelf opwekken, ontgaat ons de geestelijke aard en oorsprong van liefde. Liefde heeft niets te maken met lichamelijke energie of psychische stimulans. Liefde komt van God. Over God sprekend zei de apostel Johannes: “Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.” (1Joh.4:19) Echte liefde is geestelijk. Liefde brengt Gods oneindige zorgzaamheid voor ons tot uiting en omvat ons allen in een soort reusachtige, universele omarming. We kunnen ons niet afzonderen van Gods Liefde, noch is er ooit een eind aan die Liefde. We zijn er onafscheidelijk een mee. Met deze zekerheid gaat het vaste vertrouwen gepaard dat allen die ons dierbaar zijn ook onaflaatbaar onder de hoede van God zijn. God is de ware Vader en Moeder van ons allemaal.

vrijdag 11 augustus 2017

Nieuw-oude boodschap

Mrs. Eddy kon duidelijk het onderscheid zien tussen haar eigen systeem van geestelijke  genezing - dat zijn fundamenten heeft in de leer en de werken van de Verlosser der mensheid, Christus Jezus - en andere meer stoffelijke systemen die het geestelijk verband met de Bijbel missen en niet uitgaan van de Christelijke moraal. Maar haar inzicht berustte niet op vooroordeel of fanatisme. Ze heeft voor en tegen van verscheidene genezing systemen onderzocht. Christian Science die voor verlossing uitsluitend uitgaat van Gods almacht bewijst de onwerkelijkheid van enige macht die harmonie, geluk en gezondheid tracht ongedaan te maken. Door aan te tonen dat alle goede eigenschappen onveranderlijk en betrouwbare attributen van God zijn die zonder voorbehoud tot uitdrukking komen in de ware mens - de ware identiteit van ieder mens - wordt vrees ondermijnd en buitengesloten. Als wij Waarheid in ons denken toelaten, geldt voor ons wat voor Mrs. Eddy gold, dat de ‘schaduw van oude dwalingen’ noodzakelijkerwijs uit ons denken zal verdwijnen. Dat is het licht van de openbaring van de goddelijke Liefde, het toont ons Christus’ nieuw-oude boodschap van Gods almacht en de geestelijke volmaaktheid van de mens.

donderdag 10 augustus 2017

Het goede dat wij doen

Het is de geestelijke vreugde die wij ervaren als we Gods liefde tot uitdrukking brengen. Het is verrassend op hoeveel manieren je het voorbeeld van Christus Jezus, die zijn hele leven wijdde aan het geven van liefde en het helpen van anderen, kan volgen. Je toont Gods liefde eigenlijk door het doen van een heleboel kleine vriendelijke dingen. In een groep vrienden die teveel lawaai maken kun je bijvoorbeeld op de een of andere manier hun interesse wekken zodat ze rustiger gaan praten. Soms kun je het beste helpen door te weten, dat Gods liefde aanwezig is en iedereen omringt. Dat soort gedachten brengt harmonie waar je ook bent. Mrs. Eddy schreef in Miscellany p.165: ‘Het goede dat wij doen, maakt ons deel van al het goede in het heelal. En zo kan ieder lid van de kerk het antwoord vinden op de vraag: Wat ben ik? En dat wetenschappelijk antwoord luidt: Ik ben in staat om waarheid, gezondheid en geluk te brengen en dat is mijn kracht en de reden van mijn bestaan.’ Daarmee bedoelt ze dat de beste manier om een nuttig en gelukkig leven te leiden is om goed te doen en goed te zijn. Je kunt het goede brengen - of geven - aan iedereen om je heen, hetzij thuis, hetzij op je werk. Het interessante van geven van plezier is, dat je snel ontdekt dat het de beste manier is om werkelijk zelf vreugde te beleven.

woensdag 9 augustus 2017

Onveranderd

Elke suggestie die zich aan ons probeert op te dringen dat wij sterfelijke wezens zijn, suggesties van erfelijkheid, milieu of de onbereikbaarheid van Gods harmonie zijn niet werkelijk. Geestelijk leven is de enige optie uit het dilemma dat we door allerlei stoffelijke fases heen moeten. In Wetenschap en Gezondheid p. 470 schrijft Mrs. Eddy: ‘De betrekkingen tussen God en de mens, tussen het goddelijk Beginsel en de goddelijke idee, zijn in de Wetenschap onverbrekelijk; en de Wetenschap kent geen afdwaling van, of terugkeer tot harmonie, maar leert, dat de goddelijke orde, of geestelijke wet, waarin God en alles wat Hij schept volmaakt en eeuwig zijn, in haar eeuwige geschiedenis onveranderd is gebleven.” Een subtiel etiket dat mensen maar al te graag opplakken, is dat van zestigplusser omdat dat prijsreducties en kortingen oplevert. Halen wij zoiets met open armen binnen, dan is dat in strijd met het geestelijke model dat wij voor ogen houden. Jaren geleden werd mij duidelijk door een ‘plusser’ die niet van plan was haar identiteit als een leeftijdloos en eeuwig ingezetene van Gods koninkrijk op te geven. Zij wees alles wat haar leeftijd in het geding bracht consequent af en bevestigde haar onverbroken eenheid met de eeuwige Vader. Bewust van onze ware, geestelijke individualiteit kunnen wij aanspraak maken op de vreugde, de kracht, reinheid, intelligentie, gezondheid, moed en vitaliteit die ons rechtens toekomen, en die wij nooit kunnen verliezen.

dinsdag 8 augustus 2017

Immer nabij

De liefelijke eenheid van God met Zijn idee, de mens, is de basis van ons bestaan; van dat van u en dat van ieder ander. En daarom is het verlangen om in al ons denken, spreken en doen uitdrukking te geven aan Leven zo natuurlijk, oprecht en zuiver. Wanneer wij de genegenheid van Zijn liefde en de krachtige werking van Zijn macht als vanzelfsprekend en immer nabij ervaren, dan beginnen wij God te begrijpen; en alles wat Zijn bestuur in ons leven ontkent of in twijfel trekt kan zich niet langer handhaven. Dit is de werking van de Christus, de onmiskenbare invloed van God die altijd in het menselijk bewustzijn aanwezig is. De Christus is een constante invloed in ons denken om onze handel en wandel in harmonie te brengen met Hem die Leven, Waarheid en Liefde is. Deze invloed was ten volle zichtbaar in het leven van Christus Jezus. Stap voor stap moeten we het bewijs leveren van ons begrijpen van God. Zijn tegenwoordigheid is een levende werkelijkheid, niet abstract maar praktisch: ons vertrouwen is niet langer emotioneel bijgeloof, maar wordt wetenschappelijk begrijpen.

maandag 7 augustus 2017

Blijde in al wat U verblijdt

De kinderlijke liefde, reinheid en onschuld in ons worden prachtig onder woorden gebracht in de tekst van het volgende gezang 291 (Gezangboek):

Breng, o Heer, mijn hart tot rust,
Maak mij zacht, eenvoudig, rein,
Leer mij aan Uw hand te gaan,
Als een kindeke te zijn,
Schuldloos en van vrees bevrijd,
Blijde in al wat U verblijdt.

Als wij de Christus-elementen in onszelf aanvaarden, zullen we merken dat we beter in staat zijn te onderscheiden wat goedkeuring verdient in anderen om ons heen en in de wijdere arena van de wereldgemeenschap. Meedogenloze veroordeling van anderen of van onszelf voldoet niet aan de norm van de Christelijkheid van Christus. Wat we nodig hebben is de geest van het goddelijk welbehagen, die de zondaar hervormt en ons in staat stelt in te zien dat God inderdaad welbehagen heeft in geheel Zijn schepping.

zondag 6 augustus 2017

Meer Christelijkheid

Wanneer wij om ons heen kijken, is er genoeg om te veroordelen of ons druk over te maken: het standpunt van een vreemde mogendheid of de acties die er gevoerd worden, de toespraken of handelingen van politici op nationaal of lokaal niveau, het doen en laten van buren en familieleden, het lijkt soms wel of iedereen de plank misslaat. Maar al te vaak betrappen wij onszelf erop dat wij anderen veroordelen. Erger nog wordt het als wij beginnen onszelf te veroordelen. Wij doen dingen die niet aan onze maatstaven voldoen, wij zeggen dingen waarvan we spijt hebben en gedragen ons lang niet altijd even liefdevol. En dan beginnen we onszelf ook nog naar beneden te halen voor wat wij gedaan hebben. Of we zijn over het algemeen genomen niet erg blij met het beeld dat we van onszelf hebben en voelen ons minderwaardig. Dit soort gevoelens kan ons als een draaikolk steeds verder naar beneden trekken. Er is een oplossing voor deze trend. Wij kunnen de gewoonte om onszelf te veroordelen overwinnen, maar wij kunnen tevens de daden en gedachtenpatronen de baas worden die aanleiding geven tot zelfveroordeling. De Bijbel is vooreerst de plaats waar wij de troost en de weg naar genezing kunnen vinden waar we naar uitzien. Dit boek bevat parabels, verhalen en wijsheden die ons, wanneer zij geestelijk worden begrepen, helpen en genezen. Het is de Christelijke liefde die geneest. Indien de ‘patiënt’ die wij behandelen ons eigen ik is dat we veroordelen, dan moeten we meer Christelijkheid in praktijk brengen naar het voorbeeld van Jezus. Wij kunnen vertrouwen op de liefde en de vergevingsgezindheid van God en zeker zijn van Zijn goedkeuring.

zaterdag 5 augustus 2017

Fundamentele feiten

In de Bijbel lezen we dat God de mens geschapen heeft naar Zijn beeld, naar Zijn gelijkenis. Voorts zegt de Bijbel dat God zag dat alles wat Hij gemaakt had, geheel en al goed was. God, of Geest, is Zelf de bron van al het goede. Uit deze fundamentele feiten maakt Christian Science op dat Zijn schepping derhalve geestelijk en goed moet zijn. Het is een verkeerd begrip van God waaruit de bewering voortkomt dat Hij in staat is het kwaad te scheppen en tot werkelijkheid te maken en de mens zowel goed als slecht te maken. De gehele strekking van de Bijbel is de oppermacht en werkelijkheid van het goede en de onmacht en onwerkelijkheid van het kwaad aan te tonen. Het is dit geestelijk inzicht in de Bijbel, dat de mens in staat stelt zijn geestelijk begrijpen toe te passen bij het afhandelen van de dagelijkse zaken. Deze geestelijke zin is het vermogen om het geestelijk goede te zien, waar de stoffelijke zinnen het kwaad voor werkelijk houden.

vrijdag 4 augustus 2017

Video Hymn Sing

HYMN SING

bekijk de video

“Hymn Sing”— Singing together of God’s goodness and power is uplifting prayer that unites us with God and each other. Enjoy a selection of hymns from the new Christian Science Hymnal: Hymns 430–603.

donderdag 3 augustus 2017

De Christusidee

Mary Baker Eddy, de Ontdekster en Grondlegster van Christian Science, zet de leer uiteen in haar boek Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift.  Deze leer maakt duidelijk dat de Christus een geestelijk idee is die wij ons allen bewust kunnen maken en tot uitdrukking kunnen brengen. Christus Jezus was de mens die deze geestelijke idee die we de Christus noemen het meest volledig tot uitdrukking heeft gebracht. Deze Christusidee is het ideaal van ons zoonschap met God. Dat is de voornaamste boodschap die Jezus ons wil leren. De evangeliën bevatten verschillende voorbeelden waarin die Christusrelatie van de mens tot God, die Jezus tot uitdrukking bracht, is overgeleverd in termen van goedkeuring of bijval van de Vader. Na  zijn doop kwam er een stem uit de hemel die zei: ‘Gij zijt Mijn geliefde Zoon, in wie Ik Mij welbehagen heb: hoor hem!’ En tijdens de transfiguratie van Jezus klonk uit een wolk: ‘Deze is Mijn geliefde Zoon, in wie Ik Mijn welbehagen heb: hoort hem!’ Maar tekenen van Gods welnemen met Zijn zoon kwam niet alleen van de hemel of uit een wolk. Jezus sprak er zelf ook over en zei: ‘De Vader heeft mij niet alleen gelaten, want ik doe altijd, wat Hem behagelijk is.’ Omdat Christus een geestelijk idee is, is die altijd direct voor ons allen beschikbaar. Ook wij kunnen de aanmoediging van de Vader of Gods welnemen voelen. Wij kunnen ons hiervan bewust worden, wanneer wij bereid zijn te luisteren naar de geestelijke zin, die ons vertelt wat wij in wezen zijn als zonen en dochters van God.

woensdag 2 augustus 2017

Morgenster

Toen het kindje Jezus later meer algemeen erkend werd als de Zoon van God, worden de volgende woorden aangehaald: “En wie overwint en wie mijn werken tot het einde toe bewaart, ik zal hem macht geven over de heidenen . . . En ik zal hem de morgenster geven.” (Openb.2: 26, 28)  Dat is net zo goed een belofte aan ons nu, als het toen was aan de mensen van die eerste eeuw, die het voor het eerst hoorden. De morgenster symboliseert de revolutionaire maar barmhartige leer van het Christendom zoals die door Christus Jezus werd gepredikt en beoefend. Bij de komst van het Christendom begint de mensheid te beseffen dat God, het goede, Alles-in-alles is en dat sterfelijke disharmonie en de dood geen macht hebben omdat alle macht aan God, het goddelijk Leven en de goddelijke Liefde, toebehoort - een feit dat de Meester bewees door de genezingen die hij verrichtte. Hij demonstreerde dit bij talloze gelegenheden door disharmonie te verdrijven en harmonie te herstellen, zowel in het gemoed, als in het lichaam en de natuur. Het Christuslicht is nog steeds aanwezig om verkeerd geloof teniet te doen en te onthullen dat de mens in elk opzicht volmaakt is, de onsterfelijke, volmaakte uitdrukking van eeuwig Leven. De ster van het Christendom schijnt nu even helder over de mensheid als ze eens gedaan heeft over Bethlehem, lang geleden.

dinsdag 1 augustus 2017

Waarheid de werking van het goede

In Christian Science leren wij dat het ene goddelijke Gemoed zichzelf in zijn weerspiegeling tot uitdrukking brengt, en dat dat de enige activiteit is die in werkelijkheid plaatsvindt. Het heelal is geestelijk volmaakt - de oneindigheid van één onfeilbaar samenhangende harmonie. Mrs. Eddy legt dat uit als volgt: “Er wordt krijg gevoerd tussen het getuigenis van Geest en het getuigenis van de vijf lichamelijke zinnen; en deze strijd moet vooruitgang vinden tot de vrede gesloten zal zijn door de uiteindelijke overwinning van Geest in onverstoorbare harmonie. Christian Science ontkent de aanspraken van zonde, ziekte en dood op grond van de almacht en alomtegenwoordigheid van God, of het goddelijk goede.” (Terugblik en Inblik p. 56)  Hieruit volgt dat als wij een oordeel moeten vellen of een beslissing moeten nemen, wij kunnen vertrouwen op Christus, Waarheid, de werking van het goede. In Science leren we de waarheid te aanvaarden van wat in de Bijbel over God geschreven staat: “Gij zijt te rein van ogen dan dat Gij het kwade zoudt zien.” (Hab. 1:13) En omdat de mens de idee van God is, heeft hij alleen het bewustzijn van het goede.