maandag 31 juli 2017

Ontvouwende geestelijke werkelijkheid

In de Bijbel lezen we over de vrienden van Job - hoe ieder zijn eigen versie geeft over de oorzaak van Jobs problemen. Job weigerde zich door de verwarrende nachtmerrie van het sterfelijk gemoed te laten afhouden van zijn diepe overtuiging dat God goed is, alle problemen tenslotte voor hem werden opgelost. Hij kon met blijdschap uitroepen: “Ik weet, dat Gij alles vermoogt, en dat geen van uw gedachten kan afgesneden worden . . . Met het gehoor van het oor heb ik U gehoord, maar nu ziet U mijn oog.” Als wij uit tegenstrijdige berichten conclusies moeten trekken, laten we er dan aan denken de mentale verwarring tot zwijgen te brengen. De verwarring die suggereert dat de vooruitgang van de mens steeds wisselt of in het tegendeel kan veranderen, wordt teniet gedaan als wij de aanmatigende parodie die het getuigenis van de fysieke zinnen ons biedt, verwerpen. Als wij hiervoor in de plaats de volmaakte versie zien - de zich eeuwig ontvouwende geestelijke werkelijkheid - dan ervaren we het bewijs van het goede, waarvan de mens, als de oneindige uitdrukking van Waarheid, in eeuwigheid getuigenis aflegt. Dan zullen wij ervaren dat mentale verwarring plaatsmaakt voor de ritmische ontvouwing van Waarheids oneindige thema van universele goedheid en de blijken daarvan zullen in ons dagelijks leven tot uitdrukking komen.

zondag 30 juli 2017

Eenheid

In Wetenschap en Gezondheid schrijft Mary Baker Eddy: “ ‘Mens’ is de geslachtsnaam voor alle ideeën - de zonen en dochteren van God. Alles wat God geeft, beweegt zich in overeenstemming met Hem en weerspiegelt goedheid en macht.” In het woordenboek wordt het woord ‘overeenstemming’ mooi gedefinieerd als harmonie, eensgezindheid, gelijkenis vertonen, de eenheid tussen de mens en alles wat hem omgeeft. De kern van het woord is één, éénheid. Individueel past de mens perfect in het plan dat God voor ons heeft en hij plaatst ons in de juiste omgeving. Die omgeving is geestelijk. Mijn identiteit als Gods kind betekent dat waar ik ook ben bestendigheid, groei, doelgerichtheid een onverbrekelijke eenheid met mij vormen. Daarom zijn al de gunstige omstandigheden voor mijn groei altijd aanwezig. Als we in onze relaties de Godgegeven bereidheid in ons leven tot uitdrukking brengen ons te laten leiden door het goddelijk Gemoed, kunnen we niet vastlopen in menselijke denkpatronen dat we noodzakelijk in een bepaalde omgeving moeten wonen om voldoening en geluk te vinden. Dit dieper inzicht in Gods voorziening voor ons allen bevrijdt ons van de zorg voor de toekomst. God is Leven en Hij voorziet al Zijn kinderen dagelijks in hun behoeften.

zaterdag 29 juli 2017

De Christus in het menselijk bewustzijn

Het sterfelijk gemoed of het denken dat zich niet bewust is van de goddelijke individualiteit van de mens beschouwt de mens als stoffelijk. Het maakt hem tevreden met routine en traditie, waarbij hij zich tegen nieuwe ideeën verzet. Het sterfelijk gemoed beoordeelt en veroordeelt anderen, en kijkt wie wel en wie niet actief aan kerkwerk meedoet. Het probeert de mensen te verdelen in voor- en tegenstanders met verschillende inzichten, doelstellingen en meningen. Op die manier probeert het sterfelijk gemoed niet alleen de mensen van elkaar te scheiden maar ook van de niet aflatende goedheid van God en van de boodschap van verlossing zelf. Kortom, het sterfelijk gemoed heeft als eigenschap dat het de mens onwillig maakt om waarlijk lief te hebben. Naarmate we de geestelijke aard van de mens erkennen en in alle nederigheid meer oog hebben voor de individuele relatie van de mens met God, zien we de mogelijkheden en talenten van anderen onder Gods leiding in actie. We laten dan achterwege te bepalen wat een ander wel of niet moet doen. De neiging tot oordeel of kritiek valt van ons af en ons karakter wordt nobeler, levendiger en ontspannen. We weten dat de Christus in het menselijk bewustzijn, zowel individueel als voor de kerk als geheel, dwingt tot vooruitgang.

vrijdag 28 juli 2017

Smetteloze en geestelijke volmaaktheid van God

Als we de praktische betekenis van Gods liefde gaan begrijpen, vertrouwen we steeds meer op Zijn altijd aanwezige goedheid. Volstrekt zeker van Zijn voortdurende hulp en leiding wenden we ons in gebed tot Hem. En het vreugdevolle resultaat is dat God ons dan zoveel nader wordt als vriend. De oneindige Liefde zo nabij te voelen verrijkt als vanzelfsprekend ons innerlijk en maakt dat onze gevoelens voor anderen menselijker en liefdevoller worden. Mrs Eddy schrijft in Message to The Mother Church for 1901: ‘. . .u kunt er zeker van zijn dat u nooit Gods uitgestrekte arm zult ontberen zolang u in Zijn dienst bent’. De troost en de kracht van Zijn uitgestrekte arm stelt ons in staat ononderbroken door te gaan in Zijn dienst. Het is als het ware als God ons als vriend helpt en Zijn arm of Zijn geestelijke kracht ons sterkt en steunt. Dit maakt het begrijpen van ons aangeboren geestelijk samenbestaan met God duidelijker. God is Geest. In feite is de mens EEN met God als Zijn geestelijk beeld en gelijkenis. De mens is daarom altijd veilig en weerspiegelt de substantie van Geest. Deze goddelijke substantie omvat alles wat volmaakt, goed en zuiver is en de mens bestaat om de smetteloze en geestelijke volmaaktheid van God tot uitdrukking te brengen. ‘Vriendschap met de grote metgezel’, zo beschouwd geeft gebed een warm gevoel van liefde waardoor wij de aanwezigheid en kracht van God gaan voelen.

maandag 24 juli 2017

Altijd het middelpunt

De suggestie dringt zich soms op dat we alleen zijn, maar vroeg of laat zullen we allemaal Gods Woord horen dat diep in ons hart spreekt dat Hij hier en nu bij ons is. De profeet hoorde deze stem van God eeuwen en eeuwen geleden, die hem en de kinderen Israëls verzekerde: ‘Ik de Heere, uw God, grijp uw rechterhand aan, Die tot u zeg: Vrees niet, Ik help u.’ (Jes.41:13) In die zin hebben we allemaal een vriend, onze hemelse Vader-Moeder God, Die altijd bij ons is. Je kunt Hem beschouwen als je beste vriend, de enige vriend zonder wie je letterlijk niet leven kunt, omdat Hij je leven is. Hij behoedt en beschermt je, draagt de uiterste zorg voor je en is een voortdurende bron van geluk. Hij is de vriend die je nooit alleen zal laten. Hoe maken we God tot onze beste vriend? Door Hem nummer Een te maken in ons denken en in ons leven, door in iedere gebeurtenis en bij iedere ontmoeting te zoeken naar de tekenen van Zijn Liefde, Zijn macht en wijsheid en door zeker te weten dat Hij altijd het middelpunt is van alle vriendschappen die je sluit (het is duidelijk dat Hij daar al is omdat Hij altijd overal is).

zondag 23 juli 2017

Vooruitgang

Onze gezondheid wordt niet bepaald door materialistische opvattingen of de geschiedenis van de stof;    de rijke ontvouwing van ons geestelijk denken met het groeien van de ervaring bepaalt onze gezondheid.  Het is wel duidelijk dat het verstrijken der jaren op zichzelf niet genoeg is om tot volledige gezondheid te komen. De mens heeft de neiging om in retrospect uit allerlei gebeurtenissen menselijke conclusies te trekken en die te hooi en te gras ter sprake te brengen onder het kopje ’de ervaring heeft me geleerd…’ Wat hebben we dan geleerd over toepassing van Christelijke kwaliteiten als geduld en respect en vriendelijkheid? Met andere woorden, een aandachtige blik op de jaren die achter ons liggen en op de geestelijke factoren die een belangrijke rol hebben gespeeld bij alles wat we deden, maakt het mogelijk groter waardering te krijgen voor de vooruitgang die heeft plaatsgevonden en voor het ‘groeien van onze ervaring’. We moeten het groeien van onze ervaring uit het stoffelijke naar het geestelijke zeker niet onderschatten. En niet de fout begaan aan de suggestie gehoor te geven dat een moeilijk leven ons harder heeft gemaakt en ons met een zeker cynisme heeft gewapend. Of we het ons nu bewust zijn of niet, Christelijke ervaringen (zelfs moeilijke) maken ons milder en wijzer. ‘Vooruitgang wordt uit ervaring geboren’ zegt Mrs. Eddy. Als gezondheid alleen maar een conditie van de stof zou zijn, zou onze ervaring nooit kunnen rijpen in gezondheid en welzijn. Maar gezondheid is een actieve eigenschap van ons denken - zoals ook blijdschap of goedheid of liefde dat is - en onze ervaringen die ons dichter bij God brengen dragen daardoor op natuurlijke wijze bij aan dat aspect van ons denken dat gezondheid heet.

zaterdag 22 juli 2017

Christian Science webinar

CHRISTIAN SCIENCE WHAT IT IS AND HOW IT HEALS


Michelle NanoucheEen stoffelijk begrip der dingen verdwijnt

De problemen waarmee vele gezinnen te kampen hebben lijken zo tijdgebonden, zo twintigste-eeuws dat het bijna ongelooflijk lijkt dat een oplossing te vinden is in eeuwenoude geestelijke waarheden. Het verhaal van Hagar in de woestijn - een eenzame moeder, alleen met haar zoontje en doodsbenauwd dat ze het niet overleven zouden. Het verhaal (zie Gen.2) vertelt over een engel die net op tijd verschijnt, in het nodige voorziet en Gods belofte geeft. In de bijpassende tekst uit Wetenschap en Gezondheid van Mary Baker Eddy staat de definitie van ‘woestijn’. “Eenzaamheid, twijfel, duisternis …’ En verder wordt woestijn beschreven als ‘de voorhof, waarin een stoffelijk begrip der dingen verdwijnt en het geestelijk begrip de grote feiten van het bestaan ontvouwt.’  De verzekering dat  een toestand van eenzaamheid en twijfel en van duisternis en vrees een voorhof is, is voor mij een opbeurende gedachte, want dat betekent dat we spoedig door deze ervaring heen zouden komen en een dieper, meer geestelijk inzicht in het leven zouden krijgen. Het geeft een groot gevoel van verlichting te weten dat Gods engelen gebed altijd zouden verhoren net als dat van Hagar.

vrijdag 21 juli 2017

Het hogere zelf

“Nog lang en gelukkig” is nooit het resultaat van omstandigheden - getrouwd, ongetrouwd, gescheiden, van bezittingen, menselijke prestaties, persoonlijke inzichten - maar gebeurt stap voor stap. Het besluit om geluk te vinden in onze geestelijke aard als het geliefde kind van God brengt stap voor stap geluk in onze ervaring dat ons niet ontnomen kan worden. De moeilijkheden die zich kunnen voordoen als twee mensen met hun verschillende culturele achtergronden, smaak, waardebepalingen en idealen samen een relatie beginnen, worden vlugger opgelost als ieder voor zich weet dat het koninkrijk der hemelen hier en nu ervaren kan worden (en Christus Jezus leert ons dat het koninkrijk inderdaad ‘nabij gekomen’ is!) wanneer elementen van het sterfelijk zelf als zelfwil, zelfrechtvaardiging, zelfmedelijden, eigendunk, minderwaardigheidsgevoelens - met andere woorden ‘de oude mens met zijn werken’ - afgelegd worden. Het hogere zelf, het inzicht dat de mens in werkelijkheid Gods geliefde kind is, naar Zijn beeld en gelijkenis geschapen, moet worden ‘aangedaan’, dat wil zeggen erkend, geaccepteerd en dan zo goed mogelijk geleefd. Het geluk dat in deze relatie God-kind gevonden wordt, tekent zich spoedig af in al onze relaties en ervaringen. Het geeft meer geduld, verdraagzaamheid en vergevingsgezindheid.

woensdag 19 juli 2017

Universele goedheid

In Wetenschap en Gezondheid doet Mrs. Eddy een opmerkelijke uitspraak: “Stervelingen menen, dat zij zonder goedheid kunnen leven, hoewel God goed is en het enige werkelijke Leven.” Goedheid is niet een luxe, iets dat je al of niet kunt aanvaarden, of waarvan je alleen met de helft wel toekunt, of dat we kunnen uitstellen tot betere tijden. Goedheid is absoluut essentieel in ons leven, onafgebroken, nu en voor altijd; zonder dat wordt het leven onmogelijk. Goedheid is inherent aan de mens die door God is geschapen, het is een fundamenteel element van ons werkelijke zijn. Zonder goedheid heeft de mens geen werkelijke identiteit of individualiteit en derhalve geen reden van bestaan. En zonder de continue manifestatie van het goede - dat wil zeggen van de mens - zou God Zelf niet tot uitdrukking komen. De schepping zonder goedheid zou chaos zijn. Gods schepping, die universele goedheid en volmaakte harmonie tot uitdrukking brengt, is uiteraard het geestelijk ideaal. Het klinkt misschien te abstract en te idealistische voor het menselijk denken, dat nu eenmaal opgevoed is in materialisme en ervan overtuigd is dat het kwaad, het lijden en alle limitaties van het menselijk bestaan fundamentele realiteiten van het leven zijn. Wanneer ons verlangen echter uitgaat naar iets beters en iets hogers en wij ons in alle nederigheid tot God wenden in onze speurtocht naar antwoorden op de zware beproevingen waar de mensheid mee wordt geconfronteerd, dan rijst er in ons denken een Christelijke intuïtie die ons motiveert gehoor te geven aan het goede, dat de enige werkelijkheid vormt. Dat goede is niets anders dan het geestelijk ideaal.

maandag 17 juli 2017

Het pad van de goddelijke goedheid,

Christian Science leert de mens te bidden, om zo meer te zien van het goddelijk goede dat reeds bestaat en dat op natuurlijke wijze door de mens weerspiegeld wordt. En Christian Science leert tevens meer van dit goede in metafysische genezing en geestelijke wedergeboorte in ons dagelijks leven te demonstreren. De Bijbel en Wetenschap en Gezondheid  - dat de geestelijke betekenis van de Schrift naar voren brengt - maken duidelijk hoe wetenschappelijk te bidden, zodat de demonstratie het natuurlijk gevolg is. De leiding die zij ons geven, plaatsen ons op het pad van de goddelijke goedheid, het pad van leven in Geest. Dit is de weg die onze verlosser, Christus Jezus, in zijn eigen leven en zending afbakende. Tegen zijn volgelingen zei hij: “Mijn schapen horen mijn stem, en ik ken ze, en zij volgen mij. En ik geef hun het eeuwige leven.”

donderdag 13 juli 2017

Aangeboren goedheid

Velen die de studie van Christian Science zijn begonnen, hebben getuigd van hun grotere waardering voor Jezus en van de wonderbaarlijke ervaring zich bewust te worden van hun werkelijke eigenwaarde en hun aangeboren goedheid als kind van God. Visie op de werkelijke goedheid van de mens en de daadwerkelijke demonstratie daarvan geeft een nieuw doel aan ons leven, dat niet op andere wijze verkregen kan worden. Het heeft velen ertoe gebracht in hun leven God te verheerlijken in alles wat ze doen, en op onzelfzuchtige wijze de mensheid ten zegen te zijn. En is het niet juist een leven dat doelgericht is dat werkelijk leven is? Een louter biologisch bestaan, of een leven dat uitsluitend dient ter bevrediging van het zelf, heeft gewoon niet genoeg te bieden. Het blijkt dat wij niet kunnen leven zonder goedheid. Onze gezondheid, onze heiligheid, onze vreugde, onze doelstellingen, ons diepste wezen -  dit alles is ervan  afhankelijk. De goedheid die zijn bron heeft in het goddelijke, is een eerste en voortdurende levensbehoefte.

woensdag 12 juli 2017

Liefhebben zoals Jezus deed

Om liefde te ervaren moeten wij anderen liefhebben en goed doen. Een woord van waarheid op het juiste moment uitgesproken kan het enige zijn dat nodig is om iemand te helpen die worstelt met het gevoel dat hij van zijn goddelijke bron is gescheiden. Onze Vader is Liefde, maar wij kunnen de liefde die van God is niet begrijpen als wij woede, jaloezie, wrok of haat voor ogen houden. Pas als wij weigeren te accepteren dat liefdeloze karaktertrekken deel uitmaken van de ware individualiteit van de mens, kunnen we leren ons te vereenzelvigen met de goddelijke natuur en onszelf en anderen gaan zien als het beeld en de gelijkenis van God, de goddelijke Liefde. God ondersteunt onze pogingen om Zijn liefde tot uitdrukking te brengen, en deze steun is niet passief maar brengt alles aan het licht wat niet deel is van de Vaderlijke genade - alles wat er aanspraak op wil maken scheiding aan te brengen tussen ons en Zijn altijd tegenwoordige onveranderlijke liefde. Als de dwaling eenmaal is blootgelegd, is die in feite vernietigd. Het gaat er om te leren zien door de ogen van de goddelijke Liefde, zodat wij waarnemen wat Liefde geschapen en goed genoemd heeft, in plaats van misleid te worden door wat de lichamelijke zinnen suggereren. Is dit niet leren liefhebben zoals Jezus deed?

dinsdag 11 juli 2017

Gulden Regel in praktijk

Omdat God Liefde zelf is, betekent het gebod elkander lief te hebben, dat wij de goddelijke Liefde moeten weerspiegelen. Gods zuivere liefde voor Zijn Schepping omvat alles en iedereen, is onpartijdig, rechtvaardig, onveranderlijk, eeuwigdurend en altijd tegenwoordig. Met andere woorden, liefhebben zoals Jezus deed is liefhebben zonder stoffelijke beperkingen en voorwaarden. Deze liefde sluit dan ook niet alleen degenen in die die liefde beantwoorden, maar ook degenen die het niet waard lijken. Waarom is dat zo? Omdat alle mensen één God en Vader hebben, en de Vader, die onbegrensde Liefde is, ziet alleen Zijn eigen beeld - ziet Zijn schepping als volkomen goed, die niets bezit dat ongelijk aan Hemzelf kan zijn. Evenals de Meester moeten wij onze vijanden vergeven. Wij moeten hen zien en liefhebben ervan uitgaande dat God hen geschapen heeft en niet afgaan op wat de stoffelijke zinnen ons presenteren. Dan moeten wij bereid zijn het aan de goddelijke Liefde over te laten om hun gedachten te vormen en te veranderen in overeenstemming met het volmaakte beeld voorzover zij in staat zijn dat te begrijpen. Laat ze hun eigen verlossing uitwerken, gesteund door onze liefde in plaats van gehinderd door onze kritiek. En als wij op enigerlei wijze kunnen helpen, zal God ons dat kenbaar maken. Zulke liefde is de Gulden Regel in praktijk brengen, aan anderen doen zoals wij willen dat zij ons deden.

maandag 10 juli 2017

Broederlijke liefde

Het hele proces van vergeestelijking is een oproep tot actie. Het leidt ons uit vrees naar het licht waar de ketenen van het stoffelijk denken worden verbroken. Het brengt ons uit de verlammende angst van wat ons mag bedreigen. Het is een voortdurende bescherming. Wetenschap en Gezondheid zegt het duidelijk: “Liefde is de bevrijder”. De werkelijkheid van Gods schepping, die er altijd al geweest is, leren we beter onderscheiden door de ‘kennis’ van de werkelijkheid. Met deze kennis leren we dat we ‘matigheid’ in acht moeten nemen, of zelfcontrole, zodat we niet weer terugglijden, evenals ‘godzaligheid’, de toewijding aan God. Het stelt ons in staat beter te tonen wat we werkelijk zijn: uitdrukking van de aard van God, Geest. De volgende stap is dat we onze relatie met alle ideeën van God - dat wil zeggen onze relatie met de schepping van het goddelijk Gemoed - gaan zien. We begrijpen de ‘broederlijke liefde’ en brengen die in toepassing, niemand wordt uitgezonderd. Het resultaat is ‘liefde’. Liefde is God, waarin alle individualiteit is gegrondvest.

zondag 9 juli 2017

Antwoord van God

In het eerste hoofdstuk van Wetenschap en Gezondheid geeft Mrs. Eddy een effectief en nieuw perspectief op de aard van waarachtig gebed. Zij schrijft: ‘Gebed kan de Wetenschap van het zijn niet veranderen, maar draagt ertoe bij ons daarmee in harmonie te brengen. Goedheid bereikt de demonstratie van Waarheid.’ In de definitie van gebed is er sprake van actie, van doen. Luisteren naar God is een eerste stap. Geven we echter altijd gehoor aan dat waartoe God, het goddelijk Gemoed, ons in ons hart aanspoort? En handelen we dan ook werkelijk in overeenstemming met ons gebed? Als we echt het antwoord van God laten komen, is het altijd een genezend antwoord. Het begint die zogenaamde keten van destructief materialistisch denken te ontbinden. Het kan die keten schakel voor schakel afbreken, maar het kan ons ook ineens bevrijden als we begrijpen dat Geest, God, waarlijk de enige werkelijkheid van het wezen van de mens is. De mens als Gods beeld en gelijkenis is nooit echt betrokken bij zo’n reeks van destructieve elementen of kan daardoor belemmerd worden. Het resultaat is een eenvoudige geestelijke boodschap van God die direct toegepast kan worden, omdat deze boodschap van God komt. Angst, onzekerheid, intimidatie, trots en ettelijke andere zogenaamde schakels in die destructieve keten van verkeerd denken worden tot rust gebracht.

zaterdag 8 juli 2017

Ons ware wezen aan het licht brengen

Niet alleen in een geval maar onder alle omstandigheden van ons leven is het mogelijk het negatieve proces van stoffelijk redeneren te overwinnen. We kunnen onszelf afvragen of we echt vrij zijn van ongefundeerde achterdocht ten aanzien van anderen. Ben ik bevooroordeeld en doe ik er iemand schade mee? Is er sprake van van angst of haat? Is er sprake van nationale gevoelens waardoor de waarde van anderen wordt aangetast? En vóór alles is het van belang dat we begrijpen dat God, of het ene ware Gemoed van de mens, nooit aan een van deze negatieve elementen uitdrukking geeft. De apostel Petrus schrijft in zijn tweede brief over de prachtige opeenvolging van gedachten die ons uit alle negatieve en angstige overwegingen leiden en die ons ware wezen aan het licht brengen dat uit God voortkomt. Deze eigenschappen zijn de natuurlijke uitdrukking van de goddelijke Waarheid en Liefde. Soms moeten we een hele strijd leveren om uitdrukking te geven aan wat goddelijk en waar is. Zo zegt de apostel dat we daarbij ‘alle naarstigheid’ moeten toebrengen. En hij vervolgt zijn brief dan met te zeggen dat we moeten beginnen met ‘geloof’ en daar ‘deugd’ of goedheid aan moeten toevoegen.

vrijdag 7 juli 2017

De hand van God

Het cultiveren van geestelijk inzicht betekent geenszins dat we onze ogen sluiten voor de vervuiling of vernietiging die we stoffelijk waarnemen. Integendeel, het is niet meer of minder dan het stoffelijk beeld ondergeschikt maken aan wat ons geestelijk wordt geopenbaard over de waarheid van het zijn en aan wat wij leren van Gods wil als wij ons in gebed tot Hem wenden. De Wetenschap dwingt onze aandacht van onevenwichtige, instabiele en veranderlijke stoffelijke toestanden naar een juister en geestelijker inzicht in wat God heeft geschapen en tot uitdrukking brengt. In Wetenschap en Gezondheid zegt Mrs. Eddy (p.170): “Geestelijke veroorzaking is het enige vraagstuk, dat in beschouwing moet worden genomen, want meer dan elk ander vraagstuk staat geestelijke veroorzaking met menselijke vooruitgang in verband.” Zo ontdekken wij wat er werkelijk plaatsvindt in tijden van verandering. En zo worden angst en onzekerheid, die hun oorzaak vinden in stoffelijke gevolgtrekkingen, uitgebannen terwijl wij duidelijker gaan zien hoe de hand van God werkt in het leven van de mensen.

woensdag 5 juli 2017

Inzicht in de de universele werking van God

Als wij om ons heen kijken en het enorme aantal onopgeloste problemen zien, sommigen van overweldigende proporties, is het net of wij leven in een tijd die van dag tot dag achteruitgaat en met maar weinig hoop dat wij antwoorden zullen vinden op deze problemen. Hoezeer wij willen geloven dat God alles onder controle heeft en bestuurt - dat er een goddelijk Beginsel als basis is en dat alom werkzaam is - is de opvatting doorgaans dat Hij die macht misschien wel heeft gehad, voor een belangrijk deel verloren heeft. Als wij dit alles vanuit een hoger standpunt bekijken, als we de gebeurtenissen om ons heen in het licht van de Christelijke Wetenschap beschouwen, dan leren we dat wat ogenschijnlijk catastrofaal is, juist duidt op de vervulling van Gods wet - niet op de afwezigheid ervan - in de menselijke situatie. In de Wetenschap leren wij dat de werking van de goddelijke wet op het menselijk vlak niet zomaar het gladstrijken is van de ruwe plekken waardoor het inherent instabiele stoffelijke leven aangenamer wordt gemaakt. Een geestelijk standpunt erkent dat God aan al Zijn kinderen, aan iedereen zonder uitzondering, geeft. God is het almachtig goddelijk Beginsel van alle harmonie. God is Geest, de enige, oppermachtige oorzaak, een en al goedheid, en Wiens schepping volkomen geestelijk is. En een glimp hiervan, een ogenblik slechts van inzicht in de universele werking en onaantastbaarheid van God is voldoende om onze kijk op de wereld te veranderen.

dinsdag 4 juli 2017

Een omkering van de waarheid

Hoe vaak denken we niet dat mensen de bron van zonde zijn, in plaats van te begrijpen dat zonde zich door verkeerde opvattingen aan ons opdringt en dat wij het volste recht hebben onze kijk op de mensen aan de Christus te toetsen. Door dat te doen bevrijden wij onszelf en anderen van de zogenaamde macht van de zonde. Wat wij soms als de mens ervaren, geheel bepaald door zinnelijke drijfveren, is niet de mens maar een ingebeelde voorstelling van de mens, een omkering van de waarheid. Het is net zo zeer een leugen als die eerste leugen van de slang dat Adam en Eva als God zouden worden en goed en kwaad zouden kennen. Als wij aan dit soort argumenten weerstand bieden in welke vermomming zij zich ook voordoen en begrijpen dat zij een loze belofte inhouden, dan vernietigen wij de invloed die eraan wordt toegeschreven. Dan bewijzen wij dat de mens zijn zuiverheid, zijn onschuld, niet kan verliezen.

maandag 3 juli 2017

In de atmosfeer van Geest

In gebed moeten wij verder kijken dan het kwetsbare en stoffelijke begrip van de mens, willen wij waarnemen wat God ziet. In het bijbelboek Habakuk (1:13) zegt de profeet over God: “Gij zijt te rein van ogen, dan dat Gij het kwade zoudt zien, en de kwelling kunt Gij niet aanschouwen.” Als wij de geestelijke mens onderscheiden, dan begrijpen wij iets van ons ware zelf, dat heerschappij heeft gekregen. Deze ware mens is onkwetsbaar, onbeïnvloedbaar en kan noch door personen, noch door een verkeerd milieu, de verleiding van de wereld, of door welke andere invloeden dan ook van zijn rechte weg afgebracht worden. De mens is niet onderhevig aan fysieke en biologische driften, omdat hij in de atmosfeer van Geest leeft. Zijn motieven, verlangens en affiniteiten zijn geheel geestelijk. Alleen het geestelijke geeft voldoening. Paulus schrijft: “De wet van de Geest des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods.” (Rom.8:2)

zondag 2 juli 2017

Geestelijke middelen en doeleinden

Alles aan God overlaten is niet een passief gebeuren! We zetten als het ware onze geestelijke zin op scherp met het doel actief getuige te zijn van genezing en demonstratie. Demonstratie en genezing houden menselijke liefde en integriteit in. Die integriteit weerhoudt ons demonstratie te beschouwen als een soort middel om in materiële  behoeften te voorzien. Demonstratie is een weergave van Gods wil, niet de onze, en heeft uitsluitend te maken met geestelijke  middelen en doeleinden, ook al komen die op het menselijk vlak tot uiting. Als het menselijk gemoed het ene geloof door het andere vervangt en daar positief op reageert, dan betekent dat nog niet dat er genezing heeft plaatsgevonden. Genezing is niet alleen maar een verandering van geloof, zoiets als eerst denken dat we arm zijn en dan overgaan op de positieve gedachte dat we rijk zijn - hoe aardig dat ook is! Nee, demonstratie is het opgeven van een stoffelijke mentaliteit en het aanvaarden van een geestelijk bewustzijn. En naarmate dat gebeurt kan het resultaat wel degelijk zijn dat het goede in overvloed ons leven binnenkomt.