donderdag 29 juni 2017

Geestelijke genezing

Geestelijke genezing is niet gericht op enig zelfzuchtig doel. Als wij ervan uitgaan dat wij als mens de genezing bewerkstelligen of demonstreren, hebben we dan enige zekerheid dat we altijd juist zijn en altijd goed doen en goede resultaten boeken? Nee, natuurlijk niet. In Miscellany p. 348 zegt Mrs. Eddy: “De menselijke bewijsgever van deze Wetenschap kan falen, maar de Wetenschap blijft de wet van God - onfeilbaar, eeuwig. Het goddelijk Leven, de goddelijke Waarheid en Liefde vormen het grondbeginsel van alle Wetenschap, die het probleem van het zijn oplost; en niets dat kwaad werkt kan binnendringen in de oplossing van de problemen die God geeft”. Wat leert dit ons? Dat het beter is onszelf helemaal buiten beschouwing te laten als persoonlijke bewijsgever bij het genezingsproces. De kans is te groot dat we de resultaten niet bereiken waar we op hopen en blijven steken in een geestelijk moeras. Het is niet de Christian Scientist als persoon die de genezing bewerkstelligt, maar de eeuwige Wetenschap.

woensdag 28 juni 2017

God Zelf bevestigt Zichzelf voortdurend

Wat een voorrecht om gebruik te kunnen maken van de vrijheid van denken dat alles wat waar is met God begint, niet met de mens - zelfs niet eens met de ware mens in Gods gelijkenis. Zelfs de ware mens is geen oorspronkelijke werker of schepper. Want alles wat er gebeurt, is dat God Zichzelf openbaart en als zodanig is de mens zelf een aspect van die openbaring of demonstratie. Als we van de idee uitgaan dat waarheid op geen enkele manier stoffelijk te bewijzen valt, zijn we een stapje (of misschien wel een hele stap) hoger in het bewijzen van de waarheid in Christian Science. De eeuwige Waarheid, of God Zelf, bevestigt Zichzelf voortdurend. Nogmaals, wie of wat brengt de werkelijkheid aan het licht? Niet een stoffelijk lichaam noch menselijke overweging. Demonstratie is altijd de genezende Waarheid en Liefde die zichzelf manifesteren.

dinsdag 27 juni 2017

God de enige practitioner

Demonstratie in Christian Science is het aan het licht brengen van wat er altijd al is geweest en er altijd zal zijn. Wie of wat brengt die werkelijkheid aan het licht? Dat is ons geestelijk bewustzijn. Demonstratie gebeurt op allerlei wijzen. Maar de hoogste vorm van demonstratie is het besef dat God Alles-in-alles is en dat Hij de Ene God is, die alles doet! Alle actie gaat altijd van Hem uit. Hij is de ene Schepper van het geestelijk heelal en van de mens. En God, de unieke bron van alle bestaan, de oorsprong van alle beweging, alle werkelijke actie, van alles wat er in het geestelijk heelal omgaat, is welbeschouwd de enige die werkelijk demonstreert. Als we dat erkennen en die waarheid zo goed mogelijk in ons leven toepassen, neemt ons leven de vorm aan van het hogere. Dan ‘stijgen wij in de schaal van het zijn’ (MW p. 359).  En het resultaat: het gevoel dat wij zelf die werkelijkheid aan licht moeten brengen, valt volkomen weg. Nederige erkenning dat God de enige practitioner is - met andere woorden de enige oorzaak van alle werking is - maakt onze demonstratie tot Gods demonstratie.

maandag 26 juni 2017

De onlichamelijke Christus

Wat de uitdagingen waarmee wij geconfronteerd worden ook mogen inhouden - of wij onverdraagzaamheid in anderen ontmoeten, of dat wij onze eigen gedachten van suggesties over ziekte of beperkingen moeten zuiveren  - het weegt allemaal wat minder zwaar als wij ons bewust zijn dat de uiteindelijke oplossing niet bepaald wordt door het menselijk element dat wij erin betrekken. Het is de onlichamelijke Christus, de verkondiger van Waarheid aan het menselijk hart, die ons in staat stelt op effectieve wijze de problemen op te lossen en ze te beschouwen als een seizoen van geestelijke groei. God, het ene Gemoed, is de ware bron van alle wijsheid en expressie en in de goddelijke Waarheid is er niet zoiets als vaagheid of wazigheid. Alles is er helder, ondubbelzinnig en de mens is de weerspiegeling van Waarheid. Geen strijd van een blinde wilskracht is nodig als we problemen in onze ervaring moeten aanpakken. Opziend naar de hoogste macht van God en Zijn Christus, beschouwen we die als gelegenheden om Jezus’ voorbeeld te volgen en iets van Gods volmaakte, onbetwistbare bestuur te demonstreren.

zondag 25 juni 2017

De strijd is niet de onze

Als wij voor wat grotere problemen komen te staan menen we soms dat we een oplossing kunnen forceren door wilskracht. Verantwoordelijkheid kan dan zwaar op ons wegen en wij proberen de al te zware beproevingen van het leven uit de weg te gaan. Doen alsof je van niets weet, lijkt de veiligste weg. Christus Jezus liep niet weg voor de uitdagingen, hij trad ze tegemoet en overwon ze door de kracht van de goddelijke Waarheid en Liefde. Zo iemand een onvoorstelbare zware last leek te dragen dan was het de Meester wel. Hoe leggen we een gevoel van persoonlijke verantwoordelijkheid af dat soms zo zwaar weegt. Door van Waarheid uit te gaan, voelen wij iets van Gods aanwezigheid. Deze goddelijke aanwezigheid is altijd bij ons, maar de vergeestelijking van ons denken stelt ons in staat die waar te nemen. Dan is de strijd niet langer de onze, alleen tegen een of andere duistere en onheilspellende kracht, maar dan is het een goede gelegenheid om het bewijs te leveren van de almacht van de ene God. Er kan geen strijd zijn (tenzij alleen in onze gedachten) tussen de almacht en iets anders dat aanspraak maakt op enige macht. Zodra het almachtige licht van Waarheid, God, onze gedachten vult, verdwijnt duisternis of angst.

Klimplant


zaterdag 24 juni 2017

Onze liefde voor Hem

Het metafysisch systeem, dat door onze Leidsvrouw in Wetenschap en Gezondheid is uiteengezet, openbaart de waarheid die een einde maakt aan de problemen waarmee de mensheid in de wereld te kampen heeft. Vreugde, geestelijke vrijheid en innerlijke vrede zijn uitdrukking van Gods wil voor de mens en zij zijn representatief voor de geestelijke werkelijkheid van het zijn. Maar wij dienen daar het bewijs van te geven en dat betekent dat er werk aan de winkel is. Wij kunnen ons niet veroorloven onze ogen te sluiten voor het beroep dat op een ieder van ons individueel gedaan wordt om dagelijks de machteloosheid van het kwaad in de wereld aan te tonen. We kunnen dankbaar zijn dat de macht van de Christus altijd voorhanden is om de suggesties van het kwaad te onderkennen en te vernietigen opdat er genezing en verlossing plaatsvindt. God heeft ‘ons eerst liefgehad’ (1Joh.4:19) en wij bewijzen onze liefde voor Hem door onze liefde voor de mens, door de zieken te genezen en lijden te verzachten waar het zich ook voordoet.

vrijdag 23 juni 2017

Geestelijke volmaaktheid

Jezus toonde voor eens en voor altijd aan dat Leven Geest is en dat de stof niet werkelijk substantieel is. Zijn liefde voor God en de mens bracht hem ertoe zijn medemens te bevrijden van alles wat niet in overeenstemming was met een volmaakt geestelijk leven. Met het gezag van de Christus deed hij ziekte en lijden teniet, zodat de mensen hun intrinsieke geestelijke vrijheid konden ervaren. Zijn genezingen maakten duidelijk dat wat voor de menselijke zinnen een lichamelijke toestand was die moest worden genezen, in feite een mentale oorzaak had, namelijk een misvatting over God en de mens. Waar hij maar kon corrigeerde Jezus onjuiste opvattingen over God en Zijn schepping door de macht van Christus, de ware idee van God, het goddelijk Beginsel van de mens, dat hervormt en geneest, dat angst, verdriet, spijt, haat, bijgeloof en de lichamelijke ziektes die daaruit voortkomen, verdrijft. Inzicht in de werkelijkheid dat de hogere wetten van God de mens altijd in harmonie besturen brengt de genezende invloed van de Christus in ons leven en ontvouwt de geestelijke volmaaktheid en volkomenheid van de mens als zijn natuurlijke toestand.

donderdag 22 juni 2017

God op de eerste plaats

Iedereen die enigszins bekend is met het leven van mevrouw Eddy weet dat zij gedurende tientallen jaren weinig heerschappij en veel ontberingen heeft ervaren. Gedurende de eerste jaren na haar ontdekking van Christian Science leefde zij in feite nog steeds in behoeftige omstandigheden en verhuisde van het ene naar het andere pension. Maar tijdens die eerste jaren die op haar ontdekking volgden, ondergingen haar gedachten een drastische verandering  - haar uitgangspunt was niet meer de stof, maar Geest. Zij kwam uit het zand op de rots en kwam tot de overtuiging dat Geest de bron en de actualiteit van alle zijn is. Als gevolg van het feit dat zij God op de eerste plaats stelde en door haar dieper inzicht in Gods aanwezigheid en macht, was mevrouw Eddy in staat anderen door haar gebeden te genezen. En dat was voor haar dan weer het bewijs dat de geestelijke heerschappij die in Jezus’ leven zo overtuigend helder tot uitdrukking kwam en weerspiegeld werd ook nu nog beschikbaar is. De goddelijke Liefde is niet historie; het is een actueel gebeuren! Met het toenemen van haar inzicht in de universele werking van Gods liefde, verbeterden de levensomstandigheden van mevrouw Eddy. En dat is niet zo verbazingwekkend: Gods voorziening omvat alles; dezelfde Liefde die ziekte geneest zal ook voorzien in onze dagelijkse noden - een huis, kleding, voedsel.

woensdag 21 juni 2017

Heerschappij

In haar boek Wetenschap en Gezondheid gebruikt Mrs. Eddy een nieuwe term om het begrip mens als Gods beeld te beschrijven en die term is weerspiegeling. Dit betekent dat dat de mens als Gods beeld geschapen is met het doel God te weerspiegelen - niet lichamelijk natuurlijk, want God heeft geen lichaam, God is Geest. Wij weerspiegelen God dus op een geestelijke, mentale manier. Ons doel, als Zijn kinderen, is om in ons leven te weerspiegelen wat God is - om goedheid, liefde, mededogen en vriendelijkheid te weerspiegelen. Als wij Zijn eigenschappen in ons leven gaan weerspiegelen - eigenschappen als creativiteit, spontaniteit, voorstellingsvermogen, inzicht en begrijpen - dan geven deze eigenschappen ons heerschappij over hetgeen niet van God komt, zoals gebrek, vrees, bezorgdheid, ziekte, neerslachtigheid, verveling en verwarring. Je kunt dat vergelijken met iemand die op het strand staat in ondiep water. Dan merk je dat na elke paar golven het zand onder je voeten is weggespoeld en je je voeten moet verplaatsen. Maar als je naar strand gaat en op een stuk rots in het water gaat staan, dan spoelen de golven over je voeten heen en hoef je niet op een andere plaats te gaan staan. Je hoeft niet te bewegen om stevig te staan. In dat opzicht heb je heerschappij over de golven.

dinsdag 20 juni 2017

De mens

Een practitioner in Christian Science is iemand die beschikbaar is om voor andere mensen te bidden die op de een of andere manier met problemen te kampen hebben. Lichamelijke problemen of werkloosheid, relatieproblemen, verslaving of wat dan ook. Het doel van gebed is het probleem te genezen door meer van God te begrijpen om zo nader tot Hem te komen en op Hem te vertrouwen. De Bijbel vertelt ons dat de mens gemaakt is naar Gods beeld, naar zijn gelijkenis en dat God de mens heerschappij gegeven heeft over alles, over de vissen van de zee en het gevogelte des hemels en over de gehele aarde. Dit klopt misschien niet met jouw beleving van de schepping. Een practitioner vroeg eens aan iemand, waar volgens hem heerschappij vandaan kwam. Zijn antwoord was: ‘volgens de Bijbel komt die van God.’ En aan wie geeft God deze heerschappij? Aan de mens. Hij geeft de mens heerschappij. Prima, aan welke mens? De practitioner wees op de allegorie van Adam en Eva en probeerde duidelijk te maken dat er twee tegengestelde opvattingen over de mens in Genesis zijn: tegenovergesteld en onverenigbaar, de ene geestelijk en de ander stoffelijk. Zij voegde eraan toe dat zijn beslissing in hoge mate zou bepalen wat hij zou ondervinden, want je kan gewoonweg jezelf niet zien als Gods beeld en gelijkenis - geliefd, verzorgd en voorzien - en tegelijkertijd denken dat je een teneergeslagen, onbekwaam sterveling bent.

maandag 19 juni 2017

Hogere logica

Wanneer er behoefte bestaat aan genezing of wanneer we ernaar snakken onze schepper te begrijpen en we het gevoel hebben dat het kleinste teken van Zijn boodschap, het kleinste teken van God - het goddelijk Gemoed - ons ontgaat, dan is het zaak om ons in onszelf terug te trekken, te bidden. Dan moeten we stil zijn. En we zullen de boodschap die we nodig hebben zeker ontvangen. Dan vraagt het ons onvoorwaardelijk vertrouwen op wat God ons vertelt. En ons vertrouwen is logisch gerechtvaardigd omdat het niet gebaseerd is op wat de lichamelijke zinnen en de stoffelijke logica ons influisteren, maar op een hogere logica - op wat goddelijk Gemoed van ons weet en wat wij, als de weerspiegeling van dat Gemoed, daardoor begrijpen. Het is door de geestelijke zin dat wij steeds beter begrijpen wat God van ons weet. Voel de kracht van de genezende boodschap dat het een veilige zekerheid is om op God en zijn wetten te vertrouwen en dat dit genezing brengt.

zaterdag 17 juni 2017

Logisch en rationeel

Het is verstandig je vertrouwen te schenken aan wat logisch en rationeel is en wat praktisch nut heeft bewezen. ‘Wentel uw weg op de Heere, en vertrouw op Hem.’ (Ps. 37:5) zegt de Bijbel. Is geloof in God en je leven aan Hem toevertrouwen logisch is dan de vraag. Op het eerste gezicht lijkt het niet verstandig om in de belangrijkste zaken van ons leven te vertrouwen op een aanwezigheid die we met de zintuigen niet eens kunnen waarnemen, niet kunnen zien, voelen of ruiken. Toch zou het dat moeten zijn. Want het heeft wel degelijk zin wanneer we inzien dat datgene waarop we vertrouwen - onze Vader-Moeder God - ongelimiteerd en onoverwinnelijk is, en ons zonder enig voorbehoud liefheeft en in Zijn liefde geen enkele beperking kent. Het menselijk gemoed met zijn kortzichtigheid, dat redeneert vanuit de beperkingen die de lichamelijke zintuigen ons opleggen, is nooit voldaan of tevreden. Het denken dat door de stof bepaald wordt, kan nooit helemaal loskomen van de zorgen over het heden en de angst voor de toekomst. Door aandacht te geven aan wat het ene goddelijk Gemoed ons openbaart, beginnen we de Waarheid te begrijpen. Zelfs als we maar een spoortje begrijpen en zien van Gods liefde en zorg voor ons, kunnen we veilig en logisch beredeneerd vertrouwen op wat wij weten.

vrijdag 16 juni 2017

Omgekeerd proces

Wanneer aan vrees geen weerstand wordt geboden, neemt die monsterlijke proporties aan, zodat wij niet eens meer de wil hebben om te trachten een oplossing te vinden voor de problemen waarmee wij als individu of als gemeenschap geconfronteerd worden. Juist omdat vrees iets negatiefs is, kan dat ertoe leiden om oplossingen te zoeken die voor onszelf en anderen schadelijk zijn. Maar als we besluiten het probleem recht in de ogen te zien, met alle vertrouwen in de wet van God en in Zijn macht om de zaken op de juiste manier op te lossen, dan vinden we die geestelijke en permanente oplossingen die voldoening geven. Vrees kan worden weerlegd omdat die niet uit God voortkomt. Door dit te begrijpen kunnen we in feite de uitdagingen die tot ons komen, toejuichen als gelegenheden om de macht van de goddelijke Liefde te bewijzen. Dezelfde wet van Liefde waardoor het individu wordt gered, verlost het hele volk. Laten we niet aan vrees gehoor geven, maar een omgekeerd proces in werking stellen, en geestelijk groeien.

donderdag 15 juni 2017

Betere kijk op de mensheid

De opvatting dat de rijkdom van een land alleen voortkomt uit zijn materiële hulpbronnen is onjuist. Dat heeft tot gevolg dat we bang zijn deze rijkdom te verliezen als gevolg van de politiek en verandering van regering. Indien rijkdom gebaseerd wordt op het stoffelijk bezit van een of andere beperkte hulpbron en daarnaar afgemeten wordt, dan is het onmogelijk dat die rijkdom beschikbaar is voor de gehele bevolking van dat land. Grote verschillen zijn het gevolg, die kunnen leiden tot twist tussen twee groepen, tussen bezitters en de bezitlozen. Wanneer we echter de geestelijke betekenis van rijkdom zien als de stroom van rijke en begaafde talenten en ideeën die van God naar de mens gaan, dan weten we dat deze ideeën in ruime mate beschikbaar zijn voor iedereen. En ons doel wordt dan om deze grotendeels onaangebroken en onbeperkte bron in onze medemens naar buiten te brengen, zonder te letten op ras of kleur. Mrs. Eddy schrijft in Wetenschap en Gezondheid: ‘Neem rijkdom, roem en wereldse instellingen weg, die bij God niet het geringste gewicht in de schaal leggen en men krijgt een een duidelijker inzicht in Beginsel. Verbreek de kliekgeest, nivelleer rijkdom met eerlijkheid, laat waarde naar wijsheid worden beoordeeld en men krijgt een betere kijk op de mensheid.’

woensdag 14 juni 2017

Ons uitgangspunt

Het is noodzakelijk te leren onze zogenaamde vijanden te vergeven en lief te hebben. Christus Jezus laat er geen twijfel over bestaan hoe we dienen te handelen. Hij zei: ‘Hebt uw vijanden lief; zegent ze, die u vervloeken; doet wel aan hen, die u haten; en bidt voor hen, die u geweld doen, en die u vervolgen. Opat gij kinderen moogt zijn van Uw Vader, Die in de hemelen is’ (Mattheüs). Indien wij vijandigheid in onze gedachten uitroeien, houden wij op zelf een vijand te zijn. Op die manier wordt het zaad van de wraaklust gedood voordat het kan ontkiemen. Als we ons niet op dit standpunt plaatsen, worden we slachtoffer van onze eigen gedachten en lijden we onder onze eigen haat. Het is beter onze zogenaamde vijand lief te hebben en zo de toekomst op vaste grond te bouwen, op vergevingsgezindheid en liefde. Ons uitgangspunt voor deze vergevingsgezindheid is de mens te zien zoals God hem heeft geschapen, geestelijk en goed, en niet in staat tot geweld  of barbaarse onderdrukking. Zodra we het stoffelijk beeld weerleggen wordt het volmaakte, betrouwbare, eerlijke en beginselvaste kind van God duidelijker zichtbaar.

dinsdag 13 juni 2017

De stille zachte stem

Dagelijks lezen we over politieke en sociale omwentelingen in de wereld. Gebruik makend van onze morele moed en geestelijk begrijpen kunnen we er zeker aan bijdragen om de geruchten en angsten die de mensen tegen elkaar opzetten, te weerleggen. Door te weigeren ongegrond nieuws en slecht nieuws over te brengen, helpen we de verspreiding van vrees en geruchten tot staan brengen. Maar er zijn andere dingen die we doen kunnen. Door de alheid van God, of de goddelijke Liefde beter te begrijpen evenals de nietsheid van al wat ongelijk is aan God, kunnen we de vrees direct te lijf gaan door de bron, de autoriteit, het bestaansrecht en de macht ervan in twijfel te trekken en te ontkennen. Vindt vrees zijn oorsprong in God? Kunnen we er de Waarheid of echtheid van vaststellen? Wie riep vrees in het leven of maakte die tot wet? Zodra vrees met dit soort vragen vanuit een geestelijk besef bestookt wordt, is hij gedoemd te verdwijnen naar waar hij vandaan kwam - het niets. Wanneer vrees verdwijnt, komen harmonie en vrede, die eerst verdrongen leken te zijn, weer naar voren. De wetenschappelijke aanpak van vrees is een basis voor onze geestelijke groei. We leren dan om niet meer op invloeden van buitenaf te reageren, maar op de innerlijke stem af te gaan - de ‘stille, zachte stem’ van Waarheid, die ons altijd Gods goedheid, vrede en harmonie influistert, die bestendig zijn.

zaterdag 10 juni 2017

Leven


De liefde van Christus

De manier om vrede tot stand te brengen en bevrijd te worden van de psychische last van wrok en zo verlichting te brengen voor onze eigen wonden of die van anderen, vinden we door uit te reiken naar Liefde die God is, oneindig Gemoed en aan die Liefde uitdrukking te geven. Wanneer wij in gebed de aanwezigheid van Gods rechtvaardigheid, of de wet van het ene Gemoed, erkennen en daar welbewust aan vasthouden, ondervinden wij de niet-aflatende werking daarvan. Wij zijn dan getuige van de effectieve werking van die wet, of de verlossing die Christus Waarheid, brengt in de menselijke ervaring. Dan zien wij hoe in feite ieders ware ‘ik’ het goddelijk Gemoed tot uitdrukking brengt, niet een eigenzinnige menselijke wil of een geprikkeld ego. Het doet er niet toe wat een ander denkt, zegt of doet, ons gebed en onze manier van leven kunnen onweerlegbaar aantonen dat er in werkelijkheid geen slachtoffers zijn wanneer de liefde van Christus de overhand heeft in ons hart.

vrijdag 9 juni 2017

Gods goedheid vinden

Wrok zet mensen tegen elkaar op, broeder tegen broeder, kerkleden tegen elkaar, medewerker tegen medewerker, en zelfs de ene natie tegen de andere. Wrok wordt nooit genezen door een vastberaden poging van de menselijke wil te oordelen wie er gelijk heeft en wie niet. Christus Jezus leerde dat eigendunk en wrok geheel en al onaanvaardbaar zijn. Hij wijst erop hoe verkeerd het is als iemand ‘ten onrechte op zijn broeder toornig is’, en op de noodzaak ons eerst met onze broeder te verzoenen als we denken dat ‘onze broeder iets tegen ons heeft’. In zijn eigen ervaring gaf Jezus niet toe aan gevoelens van wrok en gaf ze ook geen enkele kans hem tot slachtoffer te maken, zelfs niet toen hij geconfronteerd werd met een wederrechtelijke gevangenneming en wist dat hem kruisiging wachtte. Zulke gevoelens liet hij gewoon niet toe, omdat voor hem alleen de goddelijke Liefde macht, substantie, aanwezigheid en werkelijkheid inhield. Wrok keert zich uiteindelijk tegen zichzelf, het streeft het doel voorbij en vernietigt zichzelf. En Gods goedheid, zijn rechtvaardigheid, brengt verlossing en is de enige plaats waar wij in alle nederigheid complete genezing kunnen vinden, indien wij om welke reden dan ook in de verleiding zijn gekomen gevoelens van wrok te koesteren of het venijn van wrok hebben moeten ondergaan. Wij vinden in Christus - dat is ‘met Christus verborgen in God’ (Kol.3:30) - bescherming tegen jaloezie, afgunst, rivaliteit en wrok.

donderdag 8 juni 2017

Geestelijke invitatie

Onderdompeling in Geest is onderdompeling in het bewustzijn van Liefde, waar we iets zien van Gods Alheid en de glorie die Hij Zijn kind geeft. Doop is ook als het ware een ‘onderdompeling’ in de vlammen van Waarheid, waarin alle dwaling, ieder stoffelijk besef, weggebrand wordt en het goud van ons karakter gereinigd wordt, zodat blijkt dat de mens de goedheid van God weerspiegelt. Het is opvallend dat Jezus in het begin van de bergrede een bepaald feit boven alle andere benadrukt. Hij verklaart dat God de mens zegent. Hij zegt daar dat de zachtmoedigen, zij die dorsten naar gerechtigheid, de reinen van hart de gezegenden Gods zijn. Aldus geeft hij de louterende kwaliteiten aan die werkzaam zijn in de smeltkroes van Waarheid. Hier vinden we het onweerlegbare feit vertolkt: de mens is nooit gevallen. De volmaaktheid van de kinderen van God wordt in stand gehouden door de goddelijke orde van Liefde. Het is niet verwonderlijk dat de geestelijke invitatie nog steeds van kracht is in de woorden van Petrus (Hand. 2:38): ‘Bekeert u, en een ieder van u worde gedoopt in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.'

woensdag 7 juni 2017

Psalmen

Heere Gij zijt rechtvaardig,
En elk van Uw oordelen is recht.
Gij hebt de gerechtigheid van Uw getuigenissen, 
en de waarheid hogelijk geboden.
Uw woord is zeer gelouterd, 
en Uw knecht heeft het lief.

 Psalmen 119:137, 138, 140

dinsdag 6 juni 2017

De volmaakte onsterfelijke idee van Geest

Christian Science legt uit dat de mens de weerspiegeling van God is en dat die weerspiegeling in de goddelijke Wetenschap gevonden wordt. De mens leeft in het universum van de goddelijke wet, waar Beginsel en idee een zijn. Beginsel legt voor immer de volmaaktheid van de mens aan de dag. Als een onveranderlijk en oppermachtig Beginsel voor zijn idee, de mens, zorg draagt, hoe kan zijn gezondheid dan aangetast worden? Dat is dan niet mogelijk! Ongeneeslijkheid is een leugen, een valse voorstelling van zaken, die op geen enkele manier te staven is en die in de doop van Geest gewoon weggespoeld wordt. De mens heeft een Beginsel en dat is het eeuwige Leven, altijd werkzaam, almachtig. De doop in Geest maakt ons duidelijk dat wij niet buiten Waarheid en Liefde kunnen, bevrijdt ons uit de klauwen van zonde en materialisme en openbaart onze gelijkenis met het goddelijke. En zo kunnen we in alle nederigheid met Jezus bidden: ‘En nu verheerlijk mij, Gij Vader, bij Uzelf, met de heerlijkheid, die ik bij U had, eer de wereld was.’ (Joh. 17:5) De Christelijke Wetenschap benadrukt het feit dat de mens altijd bestaan heeft als de volmaakte en onsterfelijke idee van Geest, in wie God welbehagen heeft.

maandag 5 juni 2017

Geboren uit Waarheid en Liefde

In de brief van de Romeinen 8:1 staat: ‘Zo is er dan nu geen verdoemenis voor hen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.’ Het geloof dat de mens schuldig bevonden wordt aan zonde en uit hoofde daarvan verdoemd is om te lijden, heeft de mensheid eeuwenlang gevangen gehouden. Het is de aanleiding van alle ziekte en ellende,  van alle ontrouw en tweedracht, ja van alles wat tot pijn en dood leidt. Maar de goddelijke Wetenschap laat zien dat het niet de mens is die gedoemd is tot lijden en uitsterven, maar de zonde zelf. Het was de zonde die het geloof in een Adam en een Eva in het leven riep en het is de zonde die, die samen met de Adamdroom, gedoemd is. Maar de mens is geboren uit Waarheid en Liefde en dat wordt steeds duidelijker naarmate met het hele begrip zonde afgedaan wordt. Wij lijden zolang we ons identificeren met Adam en ons aan de zonde tegoed doen. Het lijden dat zijn oorzaak vindt in zonde verdwijnt als we onze ware identiteit gaan beseffen als de gezegenden van onze Vader-Moeder God. En met de macht van Christus, Waarheid, kunnen we dat ook bewijzen.

zondag 4 juni 2017

Nieuwe hoop

Alleen door de waarheid van ons wezen te erkennen, komt er geestelijke vooruitgang in ons leven. Wat nodig is, zegt Paulus, is, ‘dat gij van uzelf niet zijt’ (1Kor.6:19); de mens is het werk van God. De Geest Gods, of de Heilige Geest, openbaarde aan het menselijk denken dat de mens in zijn ware aard voortkomt uit God. Christus Jezus, de ideale mens, schoongewassen in de stroom van Waarheid, was vol van de Heilige Geest, die hem inzicht gaf in de goddelijke Wetenschap en die macht die te demonstreren. Eeuwenlang was de wereld gebukt gegaan onder het geloof dat de mens een veroordeeld zondaar was, vervreemd van God en dat al dat lijden van de mens zijn eigen schuld was. Nu was er nieuwe hoop ontstaan; en meer dan hoop, want Jezus verschafte tevens het bewijs dat de mens geestelijk is en dat God hem liefheeft. Deze bewijsgeving van het ware zijn vernietigde tevens de schijnbare werkelijkheid van ziekte en zonde. Het inzicht dat de mens in de goddelijke gelijkenis is geschapen, bracht de eeuwige macht van Waarheid aan het licht, die gezondheid, goedheid en zuiverheid in de mens tot uitdrukking brengt. De Heilige Geest schonk Jezus het vermogen om de goddelijke macht en autoriteit in al hun glorie te weerspiegelen, wat vorm vond in het genezen van de zieken en het opwekken van de doden.

zaterdag 3 juni 2017

Beginsel der wiskunde

De waarheid over God en de mens kunnen we gebruiken om ieder probleem te genezen, net zoals we we regels gebruiken bij het rekenen om een som op te lossen. In Wetenschap en Gezondheid  p. 3 zegt Mrs.Eddy: ‘Wie zou, als hij voor een schoolbord stond, het beginsel der wiskunde verzoeken het vraagstuk op te lossen? De regel is reeds vastgesteld en het is onze taak de oplossing te vinden'. Je hoeft dus zelf niets te doen. Wanneer je standpunt vanuit de geestelijke werkelijkheid uitgaat en jij jezelf ziet als onmisbaar in Gods volledige goede uitdrukking van Hemzelf begin je beter te begrijpen dat jouw individualiteit besloten ligt in Zijn totaalbeeld van volmaaktheid, harmonie en evenwicht, volledig gescheiden van de bedrieglijke voorstelling van het sterfelijke. Vanuit dit standpunt in gebed verder redenerend, zul je je realiseren dat je als een onmisbare en geliefde uitdrukking van God uiteraard een plaats vervult die de volmaakte manifestatie van de goddelijke orde weergeeft - zonder moeite, zonder zelf iets te moeten doen om dit te laten gebeuren. Als gevolg hiervan leer je jezelf lief te hebben, niet op een persoonlijke, egoïstische manier, maar eenvoudig omdat je uit God stamt en de volledige uitdrukking bent van Zijn volmaaktheid. Jezus zei (Matt.6:8): '...Uw Vader weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt'.