vrijdag 14 april 2017

Overvloed van leven hebben

Geestelijk genezing raakt de kern van wat we zijn en wat onze relatie is met God - Leven zelf. Om ons bewust te worden van ons geestelijke vermogen om te genezen en genezen te worden is het allereerst nodig te erkennen hoeveel we nog moeten leren over de geestelijkheid die aan zo’n genezing ten grondslag ligt. Het is temidden van onwetendheid soms moeilijk onwetendheid te zien voor wat het is. Temidden van een algemeen aanvaard bijgeloof denkt men zoals anderen denken en valt het niet op hoe onwetend men is. Iemand kan dan in feite succes hebben, gerespecteerd zijn en volledig deel  uitmaken van zijn gemeenschap en toch niet geestelijk verlicht zijn. Zo had ook het leven van Christus Jezus, in een veel diepere betekenis, een ander doel. “Ik ben gekomen, opdat zij het leven hebben, en overvloed hebben,” zegt het evangelie van Johannes. Deze overvloed van leven houdt genezing in, zowel in de meest alledaagse zin als ook in de meest verstrekkende zin. In Christian Science betekent genezing niet dat men zijn toevlucht neemt tot blind geloof, religieus fanatisme, of de psychologie van het positief denken, maar dat men ontvankelijk is voor het nieuwtestamentische Christendom, waarin de uiteindelijke waarde van man en vrouw niet te scheiden is van hun verhouding tot God. Dat wil zeggen God die goddelijk Leven, goddelijke Waarheid en Liefde is. God is het Leven van de mens.

Geen opmerkingen: