woensdag 8 februari 2017

Stelling nemen

Bij haar uiteenzetting over het Christelijk genezen benadrukt Mary Baker Eddy het belang dat de Bijbel hecht aan het wegnemen van angst. In Wetenschap en Gezondheid blz 392 schrijft zij: “Men moet de vrees, die bestanddeel van alle ziekte is, uitwerpen om de schaal naar Gods zijde te doen doorslaan. Worden het kwaad en de vrees uitgeworpen, dan kan de waarheid het overwicht op de dwaling krijgen. De enige weg daartoe is stelling te nemen tegen alles wat strijdig is met de gezondheid, heiligheid en harmonie van de mens, Gods beeld.” Het inzicht dat de Bijbel verschaft over genezen krijgt een praktische en levengevende kracht als wij zien dat dit gegrond is op de wetten van de almachtige en altijd tegenwoordige God, de schepper van de mens en het heelal, en dat het daarmee een  wetenschappelijke basis heeft gekregen. Jezus’ belofte aan Jaïrus ‘zij zal behouden worden’ was een blijk van vast vertrouwen en overtuiging dat het tenietdoen van angst en een helder besef van de geestelijke werkelijkheid vrucht zou afwerpen. Die berust op de alomtegenwoordigheid en almacht van Gods wet, die alles wat de rechtgeaardheid en onaantastbaarheid van de mens ook maar het geringste in de weg legt teniet doet. En de ‘geest’ van het jonge meisje ‘keerde weer, en zij is terstond opgestaan.’ (Luk.8:55)

Geen opmerkingen: