dinsdag 28 februari 2017

Life
Een verkeerd besef van onszelf - gescheiden van God

Wanneer iemand gelooft, dat zijn leven van het toeval afhangt, dat zijn leven een mislukking is of dat het in gevaar verkeert, laat hem dan zijn standpunt veranderen en het oneindig Gemoed erkennen als de waarnemer en schepper van alle ware bestaan; dan zal het wonder van geestelijke genezing een deel van zijn ervaring worden. Hij zal merken dat werkelijke gezondheid de plaats gaat innemen van ziekte, ware vreugde verdriet vervangt, dat een gevoel van veiligheid in de plaats komt van twijfel en wanhoop. Een vredig, geestelijk gevoel van rust zal de plaats innemen van rusteloosheid en verwarde gedachten. Dit vereist dat wij het verkeerde besef van onszelf - gescheiden van God - laten varen. Het vereist dat  wij de menselijke redeneringen verwisselen voor de kennis van Gemoed. Het neemt onvoorwaardelijk aan dat Gemoed (niet de hersenen) de bron is van alle intelligentie. Het is zelfs een goddelijke eis voor ons allen te ontkomen aan de beperkingen en frustraties van een sterfelijke opvatting van het leven en in plaats daarvan de vrijheid en vreugde van de geestelijke opvatting van het Leven te ervaren.

maandag 27 februari 2017

Genesis 1

In het eerste verhaal van Genesis vinden we het getuigenis van de smetteloze goddelijke schepping; het hoogtepunt hiervan is de schepping van de mens naar het beeld en de gelijkenis van God, die door de hele Bijbel heen verklaard wordt Geest te zijn. Het tweede verhaal, dat in een allegorie tracht een verklaring te geven van de oorsprong van het kwaad, ziet de schepping door de zinsbegoocheling van een mist, die opstijgt uit de aarde, en beschrijft de mens als ontstaan uit de stof. Het onderscheid dat Mrs. Eddy in Wetenschap en Gezondheid en in haar andere geschriften maakt tussen de werkelijke, door God geschapen, geestelijke mens en de sterveling, die verondersteld wordt uit de stof te zijn voortgekomen, werpt een helder licht op de schijnbare tegenstrijdigheden van de Bijbel. In het licht van Christian Science zien we dat er een vaste lijn door de Bijbel loopt, die laat zien dat het begrip van God en Zijn eeuwig harmonische weerspiegeling, de mens, zich steeds verder ontvouwt. Het is fascinerend te denken aan de werkelijke, volmaakte geestelijke mens, die naar Gods beeld en gelijkenis gemaakt is als de directe uitdrukking van God.

zondag 26 februari 2017

Bible story

Stop beating the donkey

Bible story
In the Bible there is a story about a stubborn donkey which eventually turns out to be a very wise donkey with a stubborn horseman on its back.
Blog van Dr. Annette Kreutziger-Herr over Spiritual Perspectives

zaterdag 25 februari 2017

Succes verzekerd

Ogenschijnlijke mislukking vindt plaats in een wereld van persoonlijke waarnemingen en komt nooit voor in de werkelijkheid die door de geestelijke zin onderscheiden wordt. God is de enige oorzaak, de schepper van alle ideeën en handelingen en deze mislukken nooit. Werkelijk succes bestaat eruit zich dit te realiseren en het te demonstreren. In overeenstemming met de goddelijke logica kunnen wij geen aanspraak maken op succes en dit voor onszelf demonstreren, terwijl wij tevens aannemen dat er mislukking bestaat voor anderen of in de wereld om ons heen. Indien het stoffelijke getuigenis zou beweren dat ons genezingswerk in Christian Science, dat gebaseerd is op de alwetendheid en alomtegenwoordigheid van het goddelijk Gemoed en van Liefde, niet het succes bereikt dat wij ervan verwachten, dan moeten wij krachtig volhouden dat dergelijke beweringen geen kans van slagen hebben. De altijd succesvolle goddelijke Liefde is de substantie van ons genezingswerk. Succes is verzekerd wanneer wij luisteren naar de ontelbare ideeën die door het goddelijk Gemoed - dat ons Gemoed is - omvat worden en wanneer wij die ideeën aanvaarden.

vrijdag 24 februari 2017

De keuze is aan ons

Wij zijn veilig als wij ons vasthouden aan onze rots, Waarheid. Standvastig te zijn is een overwinning op zichzelf. Geen enkele omstandigheid uit verleden, heden, of toekomst kan Waarheid weerstaan. Geen vrees, hoe angstaanjagend die ook mag lijken, is in staat ons leven te besturen. God alleen bestuurt de mens. We leven nu in het heden. Ieder van ons kan op zijn tijd in de verleiding komen om te schipperen. Maar wij kunnen standvastig blijven in onze trouw aan God, de goddelijke Waarheid, het oneindig Beginsel. De keuze is aan ons. Wanneer wij aan de Waarheid vasthouden, wanneer wij die liefhebben en ernaar leven, zullen wij ervaren dat ons bewustzijn van het goede groter wordt, onze dagen “rijk aan zegeningen” zijn, dat onze voetstap veilig en zeker wordt en ons leven vol kracht en schoonheid. Wij zullen standvastig zijn.

donderdag 23 februari 2017

Onverminderde werkzaamheid van Liefde

Stel dat we geconfronteerd worden met disharmonie in het gezin of met een ander geval, van misverstand tussen de mensen. Hoe kunnen we door de mist van dwaling heen zien? Hoe kunnen we de genegenheid en de vrede die daar werkelijk bestaan, waarnemen? Door ons met God in verbinding te stellen. Deze stille gemeenschap, samen met toegewijde studie, stelt ons in staat Gods aanwezigheid te bespeuren, Zijn stem te horen, Zijn reine ideeën te ontvangen die strijd teniet doen, Zijn liefdevolle verzekering te horen dat alles goed is. Dan verandert disharmonie in harmonie. De Christus openbaart de onverminderde werkzaamheid van de goddelijke Liefde, ook daar waar dwaling schijnt te bestaan. Onder deze genezende invloed geven we stap voor stap ons geloof in de stof, ofwel het sterfelijk gemoed, op en vernietigen we negatieve, materialistische gedachten. Dan vindt de genezing plaats, want in de goddelijke atmosfeer heerst eeuwig harmonie.

woensdag 22 februari 2017

Reden voor geestelijke vreugde

Blij zijn? Als iemand gelooft dat hij sterfelijk is, onderworpen aan al wat sterfelijkheid hem oplegt, dan maakt hij zich zorgen, piekert, is bevreesd, lijdt, veroordeelt, is bedroefd, of wordt gekweld door begeerten of haat. We zullen moeten beginnen met begrijpen dat het wetenschappelijk is om in het aanschijn van het kwaad verheugd te zijn over Gods goedheid en alheid, omdat het een erkenning is van Gods macht en tegenwoordigheid, die resultaat afwerpt. Voor een toeschouwer mag het dwaas lijken iemand te zien glimlachen bij tegenspoed, maar in de praktijk van Christian Science moet men toepassen wat men gelooft en voor waar houdt. Scientisten aanvaarden de geestelijke schepping van het heelal, zoals deze wordt geopenbaard in het eerste hoofdstuk van Genesis. Daarom zijn zij ervan overtuigd dat Gods volmaakte schepping - en God zag dat het zeer goed was - ongerept en goed is. Vandaar hun blijmoedige conclusie: Alles wat niet goed is, moet een illusie zijn. We komen dan tot de erkenning dat de lijdende mens die we zo vaak menen te zijn, in feite alleen maar een zinsbegoocheling is, opgeroepen door het onware, stoffelijke denken. Ons werkelijke wezen is het beeld en de gelijkenis van Gemoed, of Geest. Dat geeft ons alle reden voor geestelijke vreugde.

dinsdag 21 februari 2017

Geborgen in God

God heeft ons lief zoals wij werkelijk zijn. Zijn geliefd beeld. Er is geen ander. Geborgen in God, in Zijn reinheid en liefde voor ons, hoeven we nooit te vrezen. We kunnen op Zijn liefde vertrouwen net als de profeet die schreef: “De Heere is mij verschenen van verre tijden. Ja Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde; daarom heb Ik u getrokken met goedertierenheid.” (Jer.31:3) God, de goddelijke Liefde, doet voor ons al het goede, en we kunnen Zijn geestelijke eigenschappen van reinheid, liefde en schoonheid tot uitdrukking brengen. Als we de onsterfelijke waarheden van het zijn liefhebben, ze in ons bewustzijn opnemen en ernaar leven, neemt ons geestelijke begrijpen toe. We voelen de tegenwoordigheid van Christus. Als we toenemen in het geestelijk begrijpen van ons Christelijke, ware zijn, komt genezing vanzelf. De mens, als geestelijk idee van de goddelijke Liefde is vrij van sterfelijkheid en kent alleen de volmaaktheid van het zijn.

Beauty


maandag 20 februari 2017

Wees niets dan liefde

Omdat we alleen door God, het goede, bestuurd worden, ondervinden wij het goede dat Hij ons geeft en zullen wij ons gezegend voelen. Dit is het kennen van de goddelijke Liefde zoals ook Christus Jezus die kende en leerde en leefde onder de mensen. Volgens een van haar leerlingen gaf Mrs. Eddy eens op de vraag: “Wat is de beste manier om directe genezing tot stand te brengen?” het volgende antwoord: “Het is liefhebben! Leef liefde  -  wees liefde  -  heb lief, heb lief, heb lief. Ben je bewust van niets anders dan Liefde. Wees geheel en al liefde. Er is niets anders. Dat zal het werk doen. Het zal alles genezen; het zal de doden opwekken. Wees niets dan liefde.” (We knew Mary Baker Eddy, deel II, blz. 49-50) Dit is de liefde weerspiegelen die God, onze Vader, de goddelijke Liefde, ons zonder maat en onbeperkt geeft. Wanneer wij het diepe verlangen voelen anderen te helpen, dan is het Zijn liefde die ons dwingt om goed te zijn en goed te doen. Hij zal ons zeker leiden en wij zullen beseffen wat leven is en wat er de betekenis van is.

zondag 19 februari 2017

Waar uw schat is

Hoe pakken we onze problemen aan? Binden we een verbeten strijd aan met het leugenachtige stoffelijke verschijnsel, is ons uitgangspunt dat het kwaad werkelijk is en afschrikwekkend en nagenoeg onoverkomelijk? Beginnen we met de veronderstelling dat we stervelingen zijn, die zich inspannen om een sterfelijke wereld te genezen? Om van succes verzekerd te zijn, moeten we van een hoger standpunt uitgaan - van vreugde, dankbaarheid en nederigheid.  Naarmate onze gedachte geestelijk hoger rijzen, zien we dat we werkelijk één zijn met het goddelijk bewustzijn en dat we in staat zijn de Christus met minder moeite te weerspiegelen. Mrs. Eddy verklaart in Wetenschap en Gezondheid blz 262: “Van een hoger standpunt uitgaande, stijgen wij vanzelf hoger, evenals licht zonder moeite licht uitstraalt, want ‘waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn’ ”. Door de bezieling van blijdschap en dankbaarheid verheffen we ons tot dit onbesmette, verlichte Christelijk bewustzijn.

woensdag 15 februari 2017

Harmonie niet toevallig

Door wat Christian Science ons leert, wordt het duidelijk dat we een wezenlijk en vreugdevol deel zijn van de volmaakte schepping van Gemoed. Ons werkelijke wezen is het beeld en de gelijkenis van Gemoed, Geest. Zodra we leren dat we niet gedoemd zijn in dit leven te lijden en dan te sterven, onderkennen we enigermate ons ware zelf, dat in het goddelijk Leven tot ontplooiing komt en onsterfelijk is. We gaan dan inzien dat geluk, reinheid, gezondheid en harmonie niet toevallig bij ons horen, maar wezenlijk zijn. Vreugde is een wezenlijk element van onze werkelijke aard, onze weerspiegeling van geest. Jezus erkende dit en legde er de nadruk op. Aan het eind van zijn aardse loopbaan zei hij tegen zijn discipelen: “Niemand zal uw blijdschap van u wegnemen.” (Joh. 16:22) Zijn blijdschap was het uiterlijke blijk van zijn innerlijke gemeenschap met de Vader. Geen sterveling kon hem die ontnemen.

maandag 13 februari 2017

Bewustzijn van het goede

Probeert u zich de oneindige ruimte eens voor te stellen. Vraag uzelf af wat deze ruimte nu eigenlijk vult. Dat is het goede. In die ruimte die gevuld is met de goddelijke Liefde, is vrede vanzelfsprekend. Angstige gedachten zijn ongegrond. Het lijkt vaak of een stoffelijk lichaam een groot deel van uw gedachtenwereld inneemt. En de leugen zou u willen doen geloven, dat het goede te vinden is in het lichaam. Maar het goede is niet begrensd. Het is onbegrensd. En u kunt zich met het onbegrensde goede vereenzelvigen. Als u inziet dat het goede alle ruimte vult, verwerpt u vanzelf alles wat niet goed is. In de ruimte die gevuld is met de goddelijke Liefde, is vrede vanzelfsprekend. Angstige gedachten zijn ongegrond. Gezondheid is vanzelfsprekend. Alles wat uw bewustzijn van het goede in de weg schijnt te staan verdwijnt als sneeuw voor de zon en de genezing voltrekt zich.

vrijdag 10 februari 2017

Nederig naar Waarheid zoeken

Als wij Waarheid in ons denken toelaten, geldt voor ons wat voor Mrs. Eddy gold, dat de ‘schaduw van oude dwalingen’ noodzakelijkerwijs uit ons denken zal verdwijnen. Dat is het licht van de openbaring van de goddelijke Liefde, het toont ons Christus’ nieuwe-oude boodschap van Gods almacht en de geestelijk volmaaktheid van de mens. Het valt lang niet altijd mee de juiste houding te handhaven wanneer de opvattingen van anderen zozeer van die van jezelf lijken te verschillen. De Bijbel geeft aan hoe het voor ons mogelijk is niet te veroordelen en niet op een ander neer te zien door woord en voorbeeld van Christus Jezus. Opvattingen die zich meer op het menselijk gemoed verlaten als een genezende kracht dan op het goddelijk Gemoed, of God, wijken radicaal af van wat de Bijbel in wezen naar voren brengt. Christian Science geeft, als de openbaring van Waarheid, geestelijk begrijpen aan hen die nederig naar waarheid zoeken. Christus Jezus gaf aan wat onze houding ten opzichte van anderen moet zijn: “Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.” Matth.22:39

donderdag 9 februari 2017

Annual meeting 2017

Annual Meeting

An invitation to Annual Meeting 2017 from The Christian Science Board of Directors.

Dear fellow members and friends, 

We warmly invite you to Annual Meeting 2017! Join us in Boston or online as part of our worldwide church family. Below you will find a message from the Christian Science Board of Directors. There is also an invitation video with this years Chair, Allison W. Phinney, sharing some thoughts on the theme of the meeting. 

Warmly, 
Suzanne Riedel
Clerk of The Mother Church
______________________________________________________________

Dear Church family,
 
It’s time to be thinking ahead to this year’s Annual Meeting, and we can’t help being inspired by the prospect. We have felt a strong spiritual impetus from each of the recent Annual Meetings. Your wholehearted participation and support have contributed greatly to moving our Church forward with renewed spirit. The outcome has been new steps that are now visibly strengthening our Cause.  
 
As you recall, some recent themes have been “A spiritual foundation of Christ-healing,” and then, “ ‘A spiritual foundation of Christ-healing’—continuing to build.” Last year we looked squarely at our Church’s mission of “healing and saving the world” (Mary Baker Eddy, Church Manual, p. 19). And this year we’ll be thinking together about that which enables all of us to act in response to the unique call to this greatest of all causes. Our theme is “Let us feel the divine energy of Spirit, bringing us into newness of life.”  
 
Those words are found in the chapter “Footsteps of Truth” in Science and Health with Key to the Scriptures by Mary Baker Eddy (p. 249). They remind us that whatever the human steps we are led to take, they are not taken because of human will or personal ability but are truly footsteps impelled by Truth itself. As Mrs. Eddy said, “Every step of progress is a step more spiritual” (The People’s Idea of God, p. 1).
 
So, whether we’re witnessing (as we are) a greatly increased number of visitors to the Plaza with a new openness to hearing about Christian Science, or whether we’re seeing (as we are) the leavening of human thought that brings ever stronger demands for just treatment of all the members of human society, we know it is Spirit, the divine influence and energy, that is touching the heart of humanity.
 
At Annual Meeting this year, we look forward to sharing with you some of the many examples of awakening going on today in regard to the sheer practicality of Christian Science healing. Plans are underway for an interactive panel and audience discussion on the practice. We’ll also be discussing fresh views of the year-round potential of Christian Science associations of students. And we’ll have a session on new forward steps for The Christian Science Monitorand how we can more closely rally to support its significant place and power in a world that has a very real hunger for healing solutions. 
 
To continue spiritual building in these times, the fidelity of the lives of Christian Scientists is certainly going to be required. We think you’ll enjoy the spiritual vision and straightforward talk of the editorial entitled “Let the energy of Spirit fill the Church” in the March issue of The Christian Science Journal. 
 
We so greatly value the devotion of all the members of our Church family, and we look forward to being together in person and online at Annual Meeting 2017. 
 
With deepest gratitude for your love and unity,
 
The CHRISTIAN SCIENCE BOARD of DIRECTORS
Robin Hoagland, Allison W. Phinney, Scott Preller, Margaret Rogers, Lyle Young

Verdriet wegwassen

“Hoe kon iemand die zo aardig was, zo innemend, zo jong en onschuldig, zo’n lot verdienen?” Talloze schrijvers en dichters hebben door de eeuwen heen geworsteld met vragen als deze. Veel van deze schrijvers hebben een soort vrede gevonden in wat zij over dit onderwerp hebben geschreven - misschien omdat hun woorden bevestigden dat aan de mensen die zij ‘verloren’ iets onsterfelijks was, iets waaraan zij voor altijd een houvast konden hebben, iets geestelijks en onvergankelijk goeds - iets dat ver uitrees boven lichamelijkheid of rijkdom of rang of tijdelijke macht. In de Bijbel lees je het verhaal over Job. Hoe dienaren en kinderen van Job plotseling allen gedood waren. Diepbedroefd komt Job in opstand tegen de onrechtvaardigheid van dit alles. Maar ofschoon hij in opstand komt, keert Job zich nooit tegen God. En zo hoort hij tenslotte hoe God temidden van een wervelwind rechtstreeks tot hem spreekt. Dit visioen van Gods macht en liefde overweldigt Job zozeer, dat hij in staat is over zijn verdriet heen te komen. Hij krijgt nieuw inzicht in God. Uiteindelijk is het niet iets menselijks dat Jobs verdriet wegwast. Het is zijn onverstoorbare trouw aan God waardoor hij wordt genezen en de moed krijgt om helemaal opnieuw te beginnen. (Zie Job: 42)

woensdag 8 februari 2017

Stelling nemen

Bij haar uiteenzetting over het Christelijk genezen benadrukt Mary Baker Eddy het belang dat de Bijbel hecht aan het wegnemen van angst. In Wetenschap en Gezondheid blz 392 schrijft zij: “Men moet de vrees, die bestanddeel van alle ziekte is, uitwerpen om de schaal naar Gods zijde te doen doorslaan. Worden het kwaad en de vrees uitgeworpen, dan kan de waarheid het overwicht op de dwaling krijgen. De enige weg daartoe is stelling te nemen tegen alles wat strijdig is met de gezondheid, heiligheid en harmonie van de mens, Gods beeld.” Het inzicht dat de Bijbel verschaft over genezen krijgt een praktische en levengevende kracht als wij zien dat dit gegrond is op de wetten van de almachtige en altijd tegenwoordige God, de schepper van de mens en het heelal, en dat het daarmee een  wetenschappelijke basis heeft gekregen. Jezus’ belofte aan Jaïrus ‘zij zal behouden worden’ was een blijk van vast vertrouwen en overtuiging dat het tenietdoen van angst en een helder besef van de geestelijke werkelijkheid vrucht zou afwerpen. Die berust op de alomtegenwoordigheid en almacht van Gods wet, die alles wat de rechtgeaardheid en onaantastbaarheid van de mens ook maar het geringste in de weg legt teniet doet. En de ‘geest’ van het jonge meisje ‘keerde weer, en zij is terstond opgestaan.’ (Luk.8:55)

dinsdag 7 februari 2017

Levende Waarheid

Christian Science is gebaseerd op het uitgangspunt van de geestelijke volmaaktheid van de mens als kind van God. Geestelijke reinheid, onzelfzuchtige toewijding en vreugde dragen ertoe bij het Woord zo over te brengen dat het met een open gemoed wordt ontvangen en begrepen. Hoofd zonder hart maakt het lezen twee-dimensionaal, plat en theoretisch - terwijl hart zonder hoofd tot onnatuurlijke of valse nadruk aanleiding kan geven. Er moet een onmisbaar evenwicht tussen hoofd en hart zijn. Dan krijgt het Woord kleur en effect van de levende Waarheid. Soms lijken de eisen overweldigend of de nodige visie onbereikbaar en worstelen we met een gevoel van persoonlijke tekortkoming. Deze suggestie kunnen we vrijmoedig naast ons leggen. ‘In de gemeenschap tussen God en de mens gaan de gedachten altijd van God uit naar Zijn idee, de mens.’ (W&G blz.284). Radicale uitspraken van de geestelijke waarheid krijgen glans omdat ze gepolijst zijn in het dagelijkse leven van mensen. Bij de glans van het geheel is niet de ene lichtstraal belangrijker dan de andere. Elk individu is van gelijke waarde in dit grote werk.