donderdag 26 januari 2017

Vast vertrouwen

Jezus toonde in zijn leven en door zijn werken en onderricht aan dat God een liefdevolle en zorgzame schepper is die Zijn schepping vrijwaart van alle vormen van het kwaad, ziekte en dood niet uitgesloten. Christian Science maakt duidelijk dat het geloof waar Jezus een beroep op deed nog iets anders is dan blind geloof. Het is een vast vertrouwen in de genezende macht en tegenwoordigheid van God. Dit geloof vraagt een vertrouwen dat iets ziet van de alheid van God en de onwerkelijkheid van ziekte. In Christian Science is de mens Gods beeld en gelijkenis en wordt bestuurd door de goddelijke wet. Hij is niet een lichamelijk wezen onderworpen aan de wetten van stof. De mens is geestelijk en eeuwig, onberoerd door ziekte en kwalen. Jezus was zich constant bewust dat God ons aller ware Vader is. En deze Vader of de goddelijke Liefde kunnen wij vertrouwen dat Hij Zijn kind te allen tijde zal bewaren en beschermen.

woensdag 25 januari 2017

Perspectief

Hoewel het erop mag lijken dat het leven zich afspeelt in de stof met al zijn onzekerheden, zinloosheid en uitzichtloosheid, vanuit het gezichtspunt van Geest ziet het er volledig anders uit. Net zoals een uitzicht op zee of een vallei wijdser wordt en verandert naarmate men hoger stijgt, zo ontvouwt een geestelijke visie op de mens steeds duidelijker de waarheid dat het leven geheel geestelijk is, zonder ‘hoogten’ of ‘diepten’. Leven ontvouwt zich aan de geestelijke mens altijd in nieuwe en individuele kwaliteiten. Deze Christusgelijke visie op de mens verandert geleidelijk, maar zeker. Net zoals het ochtendgloren de duisternis verdrijft, eerst in het oosten en daarna van de hele hemel. Zij brengt geestelijke wedergeboorte, die geneest en verlost. Zelfs een vage notie van wat de geestelijke werkelijkheid van het leven inhoudt begint iemands hele perspectief op het leven te veranderen. Wat tevoren werkelijk en overtuigend scheen, wordt geleidelijk ontmaskerd als leugen - als misleiding.

dinsdag 24 januari 2017

Onschuldig

Wat ligt aan lage morele standaard ten grondslag? Is dat hebzucht, geldgewin? Of komt dat door gebrek aan ouderlijk gezag en interesse? Is het een kwestie van gehoor geven aan misleidende pressie van buitenaf? Als we ook maar een van de slachtoffers de schuld opleggen, dan herkennen we de ware schuldige niet. In Wetenschap en Gezondheid staat: ‘Van het begin tot het einde vervolgt de slang vol haat de geestelijke idee.’ Is de ware schuldige niet de slang of het dierlijk magnetisme, dat in het menselijk bewustzijn strijd voert tegen de geestelijke idee, en dat de vervolger is van de onschuld, zuiverheid en geestelijkheid van de mens? Wetenschap en Gezondheid verklaart verder: ‘In de Openbaring neemt dit kwaad, als het zijn ondergang nadert, in omvang toe en wordt de grote, rode draak, opgeblazen van zonde, in strijdlust ontstoken tegen het geestelijke en rijp voor vernietiging. Hij is vol wellust en haat en verafschuwt de glans van de goddelijke Heerlijkheid.’ (Bldz. 565). De Christian Scientist en volgeling van Jezus heeft het op zich genomen de hiel van Waarheid en Liefde op de slang te zetten die tracht de ware idee van God en de mens te vervalsen. De geestelijke mens wordt door de denkbeeldige slang van stoffelijkheid, wellust en perversie nooit aangetast. Zijn onschuld is ongeschonden en onschendbaar.

maandag 23 januari 2017

Ontferming

Net zoals eertijds Jezus en de apostelen zich geplaatst zagen tegenover velen die genezing nodig hadden, zo staan wij ook nu daartegenover. Worden wij niet dagelijks via de media en de mensen om ons heen geconfronteerd met een scala aan problemen die de genezende aanraking van de Christus nodig hebben? De visie die Mrs. Eddy had was de wereld te genezen, het mensdom te verheffen. En dat is een doel dat binnen bereik is. In zijn beschrijving van Jezus’ zendingswerk onthult Mattheüs (14:14): ‘En Jezus uitgaande, zag een grote schare, en werd innerlijk met ontferming over hen bewogen, en genas hun kranken.’ Omdat hij de problemen kende waar de mensen onder gebukt gingen en hij liefde en ontferming voor hen voelde, kon hij de mensen bereiken. De goddelijke Liefde gaf hem de inspiratie zijn leer te verkondigen en de mensen naar lichaam en ziel te genezen. Tevens gaf hij zijn apostelen opdracht zijn voorbeeld te volgen. Hij wist dat dezelfde Waarheid die hem macht gaf altijd klaar staat ieder hart bezieling te geven om te genezen. Ontferming die berust op de Christus wordt inderdaad gevoeld.

woensdag 18 januari 2017

Onjuist begrip van leven

Er zijn vele vormen van verslaving. Men zou kunnen spreken van verslaving aan joggen of aan eten en drinken En het is niet ongewoon te horen dat afhankelijkheid van drugs kan worden overwonnen door het zoeken van andere uitingsmogelijkheden als muziek of hobbies als kanalen voor zelfexpressie. We richten onze gedachten dan minder op het eigen ik, dat naar vlucht zoekt, en we zijn minder op bevrediging uit van allerlei sterfelijke verlangens. Integendeel, we keren ons meer naar buiten, naar dankbaarheid, reinheid, vreugde. Met als resultaat dat wij ons geluk vinden in dat van anderen - in onzelfzuchtigheid, in het dienen van de mensheid in plaats van er een afkeer van te hebben of ervan weg te lopen. Het is een totale omwenteling van onze gedachten - maar het werkt. Christian Science leert dat wat de sterveling ervaart als uitzichtloosheid, als wanhoop en eigenhaat niet anders zijn dan stadia van een totaal onjuist begrip van leven is. De macht van Christus, Waarheid, corrigeert dit onjuiste begrip en geneest daarmee de gevolgen.

dinsdag 17 januari 2017

God als de enige oorzaak

Het geloof aan het kwaad is hoe dan ook een leugen. Leven en substantie van de mens zijn geestelijk en als wij daaraan vasthouden zijn wij continu bewust dat wij de juiste weg kunnen bewandelen en ongestoord werken in gehoorzaamheid aan de Vader. Mrs. Eddy stelt de volgende vraag: ‘Wat is het voornaamste verschilpunt in mijn metafysisch systeem?’ En haar antwoord luidt: ‘Dit, dat door ons bewust te zijn van de onwerkelijkheid van ziekte, zonde en dood,  wij de alheid van Godheid demonstreren. Dit verschilpunt onderscheidt mijn systeem volledig van alle andere. Ik ontken de werkelijkheid van deze zogenaamde vormen van bestaan omdat zij niet in God gevonden worden en dit systeem geheel gegrond is op Hem als de enige oorzaak.’ (Unity of Good p. 9-10).  Vreugde, geestelijke vrijheid en innerlijke vrede zijn uitdrukking van Gods wil voor de mens en zij zijn representatief voor de geestelijke werkelijkheid van het zijn. We kunnen dankbaar zijn dat de macht van de Christus altijd voorhanden is om de suggesties van het kwaad te onderkennen en te vernietigen opdat er genezing en verlossing plaatsvindt.

maandag 16 januari 2017

Gods wil

God te erkennen als de bron van alle genezing is niet zomaar een “O gelukkig, ik hoef zelf niets te doen.”  Alles aan God overgeven is niet een passief gebeuren! Het betekent niet dat je kunt gaan freewheelen. Het is een actieve verantwoordelijkheid en vereist consequent en voortdurend het goddelijk Gemoed als ‘de wetenschappelijke genezer’ te zien. We zetten als het ware onze geestelijke zin op scherp met het doel actief getuige te zijn van genezing en demonstratie. Demonstratie vraagt om de integriteit die wij weerspiegelen als Gods beeld. Die integriteit weerhoudt ons de demonstratie te beschouwen als een soort middel om in materiële behoeften te voorzien. Demonstratie is nog iets anders dan een menselijk verlanglijstje afwerken. Demonstratie is een weergave van Gods wil, niet de onze, en heeft uitsluitend te maken met geestelijke middelen en doeleinden, ook al komen die op menselijk vlak tot uiting. Het is geen menselijke activiteit en heeft niets te maken met menselijke slimheid. Het is iets heiligs, het tentoonspreiden van de goddelijke intelligentie en liefde.

zaterdag 14 januari 2017

Nooit alleen

Zij wij echt nooit alleen? Nooit! En dit wordt duidelijk als we zien dat God alomtegenwoordig is, waar wij ons ons ook bevinden en dat Hij  ons liefheeft, dat Hij ons meer liefheeft dan wij ons ooit kunnen voorstellen. De suggestie dringt zich soms op dat we alleen zijn, maar vroeg of laat zullen we allemaal Gods Woord horen dat diep in ons hart spreekt dat Hij hier en nu bij ons is. De profeet hoorde deze stem van God eeuwen en eeuwen geleden, die hem en de kinderen Israëls verzekerde: ‘Ik, de Heere, uw God, grijp uw rechterhand aan, Die tot u zeg: Vrees niet, ik help u.’(Jes.41:13)

vrijdag 13 januari 2017

Leven is werkelijkheid

De demonstratie van de onwerkelijkheid van het kwaad ligt ten grondslag aan alle Christendom. De hebzucht, de haat, de jaloezie en onverschilligheid die Jezus aan het kruis ter dood wilden brengen, moesten wel falen. Jezus bewees dat haat en het kwaad niet de uiteindelijk werkelijkheid waren. Leven is de uiteindelijke werkelijkheid. De macht van onblusbare Liefde, die is werkelijk. Wat God voor de mens bestemd heeft, dat is werkelijk: gezondheid, reinheid, goedheid en vrede. De mens als werk van God, volmaakt en goed, is onvergankelijke werkelijkheid. Ook al zinkt ons de moed af en toe in de schoenen bij het dagelijks vooruitzicht de werkelijkheid van het kwaad in twijfel te moeten trekken, toch brengt het de nodige eenheid tot stand tussen ons discipelschap en Jezus en geeft perspectief aan zijn missie voor de mensheid. Het brengt voor ons de diepgaande liefde aan het licht die hij aan een wereld in nood gaf. Het stelt ons in staat om God te begrijpen en het geeft het Christendom de vitaliteit en de genezende macht de wereld te hervormen.

maandag 9 januari 2017

Gelijkenis van Liefde

Christian Science verankert ons leven in harmonie en geeft ons een vaste basis waar we altijd op kunnen teruggrijpen. Die wijst ons de weg naar blijdschap, vrede en gezondheid. Ook al is de mens altijd één met God, toch moeten wij in onze menselijke ervaring ons ‘denken’ in harmonie brengen met God, om aan het goddelijk bewustzijn van Liefde, Waarheid en Leven uitdrukking te geven. Wij kunnen en moeten vanuit deze basis werken. Wij moeten in ons bewustzijn het volmaakte en zuivere beeld van God, de gelijkenis van Liefde Zelf, trachten vast te houden en weten dat alleen God de mens bestuurt. Door Christian Science heb ik geleerd dat genezing niet een ‘herstellen’ is van dát wat niet is, maar een ontdekking van dat wat is. In feite zijn wij niet iets aan het veranderen of verbeteren - een ziek mens in een gezond mens - maar we zijn bezig geestelijk beter te begrijpen dat de eenheid van God, de goddelijke Waarheid, en de mens als de belichaming van eeuwige, geestelijke ideeën - als ‘de enig geborene van de Vader’ - de enige werkelijkheid is. Foutieve geloofsvormen hebben geen plaats in de mens als Gods gelijkenis. Jezus heeft gezegd: ‘De overste der wereld komt, en heeft aan mij niets.’ (Joh.14:30)

zondag 8 januari 2017

Ons vertrouwen in God

Jezus’ woord dat het makkelijk is om mensen lief te hebben die ons liefhebben vindt een sober vervolg als hij zegt dat wij onze vijanden moeten liefhebben, zelfs al valt dat hard. En zo is het ook makkelijk genoeg om vertrouwen in God te hebben als alles in ons leven van een leien dakje gaat. Maar om een vastberaden vertrouwen in onze Vader-Moeder te handhaven als onze vooruitzichten (van stoffelijk standpunt uit bezien) niets dan ontgoocheling  inhouden - dat is wat het betekent een ware volgeling van Christus Jezus te zijn en ‘ gewoon door te gaan’. De eerste stap is een onwankelbaar geloof, de geestelijke visie die onszelf en anderen ziet zoals God ons ziet. Dat is het moment waarop ons vertrouwen in God door geestelijk begrijpen de kracht en overtuiging heeft die ogenblikkelijk geneest uit een liefde die geen grenzen kent. Dat is de manier waarop Jezus, de Meester-Christen liefhad en genas.

zaterdag 7 januari 2017

Idee van Kerk

Wat een kerk van Christian Science voor de gemeenschap doet is welbeschouwd niets anders dan uitdrukking geven aan het geestelijke feit dat de Kerk in feite Gods gift is aan ons allen. Bovenal brengt het een gevoel van liefde en eenheid. Alle ideeën van God worden bij voortduring gekenmerkt door onvergankelijke kwaliteiten omdat die geestelijk zijn en onafhankelijk van tijd en actualiteit. Er zijn waarschijnlijk een onbeperkt aantal opvattingen over de Almacht, doch er is maar één God. Zo zijn er ook vele Christenen maar er is maar één Christus. Er zijn ontelbare godshuizen maar er is slechts één Kerk - de geestelijke idee. Eén God, één Christus, één Kerk. Het is deze idee van Kerk waarin God heeft voorzien voor de mens, waar ook ter wereld. Dat betekent niet we daarmee godsdienstige verschillen over het hoofd zien. Het betekent dat we van God uitgaan en iets ervaren van de eenheid en compleetheid van de schepping.

donderdag 5 januari 2017

Bevrijd mijn ziel

De verleiding is groot om genezing te controleren door observatie, maar dit is de werking van het menselijk gemoed, dat weerstand biedt aan de transformatie die plaatsvindt door de werking van de Christus. Essentieel voor alle geestelijke genezing is het standpunt van de Christusmacht, de Waarheid die in ons bewustzijn werkt als de wet die alle dwaalgeloof en fabels omtrent ons lichaam en de menselijk conditie vernietigt. Daar vindt vooruitgang plaats. Het valt niet mee om, zelfs maar bij benadering onder woorden te brengen wat het betekent genezing te ervaren door Gods aanwezigheid. Woorden schieten te kort om het moment weer te geven waarop pijn, lijden, angst en hopeloosheid wegebben uit ons bewustzijn. Psalmen 116:3,4,8 doet een poging om zo’n moment weer te geven: “De banden des doods hadden mij omvangen, en de angsten der hel hadden mij getroffen; ik vond benauwdheid en droefenis. Maar ik riep de Naam des Heeren aan, zeggende: Och, Heere! bevrijd mijn ziel. Want Gij, Heere, hebt mijn ziel gered van de dood, mijn ogen van tranen, mijn voet van aanstoot."

woensdag 4 januari 2017

Corrigerende werking van Waarheid

We kunnen moed putten uit het feit dat de geestelijke waarheden die het leerboek Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift  ons openbaart, gevallen genezen hebben die door de medische wetenschap waren opgegeven. Getuigenissen beschreven in het hoofdstuk ‘Vruchten’ kenmerken zich dat slechts weinige van de schrijvers enige voorafgaande ervaring hadden met Christian Science. Enkelen waren aanvankelijk nogal kritisch gestemd en sommigen stonden zelfs vijandig tegenover deze godsdienst. Dit is een belangrijk punt voor hen die met een slepende ziekte of met een of andere verontrustend probleem worstelen: genezing in Christian Science is niet het resultaat van menselijk denken, dat zich op intellectuele wijze of door langdurige studie vertrouwd maakt met deze Wetenschap. Het is de macht van Christus, Waarheid, die op het menselijk denken inwerkt, waardoor verkeerde geloofsvormen worden losgelaten. Op deze wijze drijft Waarheid de valse overtuiging uit. En deze corrigerende werking van Waarheid ervaren we als genezing.

Happy New Year