woensdag 27 december 2017

zondag 24 december 2017

Vrede op aarde

Als we de Christuswaarheden onderscheiden en in ons bewustzijn aanvaarden, brengt dat vrede op aarde zo belooft de Bijbel. De profetie die de engelen zongen bij de geboorte van Christus Jezus wordt dan in zekere mate vervuld. De boodschap “vrede op aarde, in de mensen een welbehagen” (Lukas 2:14), begint dan werkelijkheid te worden. Kerstmis herinnert ons eraan dat de ster van het Christendom nu even helder schijnt over de mensheid als ze eens gedaan heeft over Bethlehem, lang geleden, en haar licht van hoop en genezing ook nu verspreidt. Kerstmis vertelt ons dat de scepter op ons wacht om opgenomen en gebruikt te worden ten behoeve van het menselijk geslacht. God heeft ons heerschappij gegeven. Wij hoeven die slechts tot uitdrukking te brengen. In Miscellaneous Writings p. 320 schrijft Mrs. Eddy: “De ster die liefdevol neerkeek op de kribbe van onze Heer, schenkt haar schitterend licht aan dit uur: het licht van Waarheid, dat de mens aanmoedigt, leidt en zegent als hij uitreikt naar de nieuwe idee van de goddelijke volmaaktheid die tot de menselijke onvolmaaktheid doordringt - en die ‘s mensen angsten stilt, zijn lasten draagt, hem aantrekt tot de Waarheid en Liefde en de heerlijke onvatbaarheid voor zonde, ziekte en dood die zij brengen.”

Gelukkig Kerstfeest

zaterdag 23 december 2017

Enige Schepper en oorzaak

Alle kennis die Jezus over de mens bezat, kwam rechtstreeks voort uit een begrijpen van God. Het gangbare denken van zijn tijd en ook onze tijd, werd door hem radicaal van de hand gewezen. We zijn onbewust zodanig opgevoed dat we onszelf zien als het resultaat van een groot aantal invloeden. Christus Jezus begreep dat zo’n opvoeding een fundamenteel probleem vormde. Mannen en vrouwen waren zodanig opgevoed dat ze zichzelf zagen als resultaat van een dozijn verschillende invloeden en krachten waar God part noch deel aan had of ver verwijderd was. Jezus begreep hoe noodzakelijk het was mannen en vrouwen tot het inzicht te brengen dat hun ware herkomst niet ligt in voorgeslacht, levensgeschiedenis of lichamelijkheid, maar dat ze rechtstreeks voortkomen uit God en derhalve geestelijk zijn, het onmiddellijk gevolg van de éne oorzaak. Feitelijk heeft God de mens altijd veroorzaakt en doet Hij dat voortdurend. Dit gebeurt niet op één bepaald ogenblik in de tijd, het is een verhouding tussen oorzaak en gevolg die altijd doorgaat. Evenzeer als dat gold voor Jezus’ tijd, dient iemand die op dit moment zijn werkelijke identiteit wil ontdekken, te beginnen met meer te leren over God als zijn Vader, zijn directe Vader, zijn enige Vader - niet figuurlijk bedoeld of symbolisch, maar letterlijk zijn Vader, zijn enige schepper en oorzaak.

vrijdag 22 december 2017

Eén met God

De mens is één met God. De grondtoon van wat Jezus heeft onderwezen, is dat de mens totaal afhankelijk is van God en niets anders. Alles wat Jezus over de mens wist, kwam voort uit zijn godsbegrip. God is de Vader en de oorsprong van de mens, en Hij bestuurt en handhaaft de mens onafgebroken. De relatie met God is zo nauw dat Jezus zelfs spreekt over de mens die één is met God. In Johannes lezen we dat Jezus met betrekking tot zijn leerlingen zowel als tot ons zegt: “En ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen die door hun woord in mij geloven zullen. Opdat zij allen één zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in mij, en ik in U, dat ook zij in ons één zijn,” (Joh. 17:20). Jezus zag in de mens wat God hem heeft gegeven en hem voortdurend geeft, namelijk een godgelijke natuur. Dit is niet een menselijke natuur. En als de mens is grootgebracht in het besef dat hij een beperkte, menselijke natuur heeft, dan moet hij zich ‘bekeren’, tot inkeer komen, teneinde zijn godgelijke identiteit te beseffen. Bekeren betekent hier opnieuw bepalen wie we zijn. Zo’n wijze van bekeren kan het begin zijn van een radicale verandering, een nieuwe levenswijze, een gezonder en productiever leven, een Christelijker leven.

maandag 18 december 2017

Weerspiegelen van de Christuswijsheid

Door het weerspiegelen van de Christuswijsheid mogen we verwachten iets als antwoord te vinden op allerlei menselijke problemen - van honger en dakloosheid, verlies, gebrek, eenzaamheid, het ouder worden  - en door deze problemen op te lossen het koninkrijk der hemelen op aarde te helpen vestigen. De zegeningen die de wereld zal ervaren naarmate wij onze visie op de Messias, of de Christus, de vertegenwoordiger van God, verruimen, worden volgens de Schrift niet alleen voorgesteld door de ster, die aangeeft dat het hele universum in werkelijkheid Gods koninkrijk is, maar ook door de koninklijke staf van heerschappij en rechtvaardigheid. “De scepter van uw koninkrijk is een rechte scepter, (Hebr.1:8)” merkt de schrijver van de brief aan de Hebreeërs op. Tijdens de jaren dat Christus Jezus al predikende rondtrok, bewees de Meester bij tal van genezingen dat de goddelijke rechtvaardigheid - die samengaat met barmhartigheid - boven de sterfelijke onrechtvaardigheid van wrede onderdrukking en lijden staat. En dit zal ook nu steeds meer worden bewezen naarmate de ster van de Christusgenezing en de Christusleer haar licht laat schijnen in het menselijk bewustzijn en wij ons daardoor laten leiden. Jezus was buitenmate begiftigd met het begrijpen van Gods wet van volmaaktheid en hij maakte daar gebruik van om het geestelijke zijn te openbaren - te laten zien dat het heelal en de mens door het goddelijk Beginsel zijn geschapen - en daardoor te genezen.

zondag 17 december 2017

Geestelijk zien en horen

“Ogen hebbende, ziet gij niet? En oren hebbende, hoort gij niet?” (Markus 8:18) Jezus zei dit niet tegen de blinden en doven die naar hem toekwamen voor genezing, maar tegen zijn discipelen, die ongetwijfeld normaal konden zien en horen. Hij zei dit toen ze zijn waarschuwing  voor het zuurdesem van de Farizeeën niet begrepen. De Meester moedigde ze aan om te denken vanuit een geestelijk standpunt, het standpunt waarop zijn werken en zijn leer gebaseerd waren, en niet vanuit stoffelijk standpunt. Hij waarschuwde: “Bemerkt gij nog niet? En verstaat gij niet, hebt gij nog uw verharde hart? (Mark 8:17)” En hij herinnerde hen aan de bewijzen die hij in hun aanwezigheid gegeven had van Gods voorziening. Met zijn vragen verwees Jezus zijn discipelen naar Gods liefde en genezingsmacht. Ook wij kunnen de bewijsgeving van Gods liefde ervaren en daarvoor dienen wij ons af te vragen ‘in hoeverre hebben wij ogen en zien wij niet en hebben wij oren en horen wij niet? Zien en horen wij vanuit een geestelijk standpunt en vertrouwen wij alleen en uitsluitend op God?’ Geestelijk zien en horen wordt ontwikkeld wanneer wij door middel van gebed leren ons voor alles wat wij nodig hebben op God te verlaten. Zo ontwikkelen wij ons in de ware zin van het woord en dat komt elk aspect van ons leven ten goede.

woensdag 13 december 2017

Wijs als de slang

Christian Science leert ons hoe we wijs kunnen zijn als de slang, door ons in staat te stellen dwars door de claims van het kwaad heen te kijken en ze van hun macht te ontdoen. Hiervoor zijn twee eenvoudige regels. Regel een: Het kwaad is niet werkelijk. Deze uitspraak is oorspronkelijk niet van Mrs.Eddy, maar van Jezus Christus. Hij verklaarde dat het kwaad, de duivel, een leugenaar was en de vader van alle leugens, dat er geen waarheid in hem was. Hij zei: “Hij is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij hoort niet bij waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is; een aartsleugenaar, de vader van de leugen” (Joh.8:44 NBV). Wanneer het kwaad zich groot maakt en verklaart: “Ik kan je vernietigen. Ik kan je tot armoede brengen. Ik kan je gezondheid wegnemen. Ik kan je toekomst bedreigen”, dan zijn dat leugens. Het zijn onwaarheden die omgedraaid kunnen worden door Gods macht erover te begrijpen. Wijs te zijn als een slang, betekent wijzer te zijn dan de leugens, er doorheen te zien en er niet in te geloven. Het kwaad is een leugen. En dit wordt bewezen door het begrijpen dat God het alomtegenwoordige goede is. De tweede regel voor het demonstreren is te begrijpen dat God de bron is van alles wat je nodig hebt voor een gezond en volwaardig leven. God is jouw bron. God is Geest, en Gods rijkdom heeft een geestelijke vorm - zoals in wijsheid, ideeen, inspiratie, intelligente redenering, inzicht, vooruitziendheid, kundigheid, enz. Als deze geestelijke rijkdom volkomen aanvaard en tot uitdrukking gebracht wordt, zal er voorziening zijn voor alles wat de mens nodig heeft.

maandag 11 december 2017

Universum van geestelijke overvloed

Wij leven in een universum van overvloed - geestelijke overvloed - waar de liefde van God geen grenzen kent en in staat is jou alle kracht, gezondheid, wijsheid en voorziening te geven die nodig zijn voor succes bij alles wat de goddelijke Liefde je te doen geeft. Sommige mensen denken dat overvloed te maken heeft met de hoeveelheid geld die ze hebben, hoeveel elektronische apparatuur die ze bezitten, de grootte van hun huis, de waardering van vrienden en collega’s … Anderen denken meer in termen van de kwaliteit van het leven dat zij leven, zoals harmonische gedachten, tevredenheid, vreugde, gezondheid en een geestelijke gerichtheid. De overvloed die ons werkelijk en blijvend gelukkig maakt komt niet van geld, beroemdheid of onze positie in de maatschappij, maar van Geest. Bijvoorbeeld: Overvloed betekent dat je je rijk voelt of je geld hebt of niet. Overvloed betekent dat je je geliefd voelt of er nu wel of geen vrienden zijn. Overvloed is je tevreden en voldaan voelen zonder dat je smacht naar meer. Overvloed is rustig en vredig kunnen zijn temidden van tumult. Overvloed is ziekte en lijden kunnen genezen met je gebed. Overvloed is geestelijk gericht zijn, je dicht bij God voelen, een overweldigende liefde, een diepe geestelijke voldoening ervaren die niet van je weggenomen kan worden. Overvloed is geestelijkheid in je leven tot uitdrukking brengen.

donderdag 7 december 2017

De onpersoonlijke genezende Christus

Christian Science maakt onderscheid tussen de mens Jezus en de Christus, of Waarheid, die Jezus demonstreerde. De Christus is onpersoonlijk, tijdloos en we kunnen deze macht om te redden en genezen nu gebruiken, zoals men het de eeuwen door heeft kunnen doen. Mary Baker Eddy, de Ontdekster en Grondlegster van Christian Science ving een glimp op van de onpersoonlijke, genezende Christus door haar eigen eerste genezing. Later bewees ze de juistheid van haar begrijpen door anderen te genezen. Ze geloofde in de Christusgenezing, omdat ze die had bewezen. Het geven van bewijzen was voor haar een voorwaarde voor de juistheid van wat ze leerde. Op de vraag: “Gelooft u in God?" geeft Mrs. Eddy het volgende antwoord: “Ik geloof meer in Hem dan de meeste Christenen, want ik heb geen vertrouwen in iets of iemand anders. God ondersteunt mijn individualiteit en mijn Leven. Omdat Hij leeft, leef ik. Hij geneest al mijn kwalen, vernietigt mijn zonden, ontneemt de dood zijn angel, en het graf zijn overwinning.”  Een alinea verder zegt ze: “Ik geloof dat waarvan ik mij bewust ben door het begrijpen, hoe weinig ik ook van Waarheid en Liefde kan demonstreren.” (Un.of Good p.48) Christus Jezus toonde en leerde zijn volgelingen door zijn genezingswerk. Zelf zei hij: “Indien ik niet doe de werken mijns Vaders, zo gelooft mij niet; maar indien ik ze doe, en zo gij mij niet gelooft, zo gelooft de werken; opdat gij moogt erkennen en geloven, dat de Vader in mij is, en Ik in Hem.” (Joh.10:37,38)

vrijdag 1 december 2017

Geen grondslag en geen werkelijkheid

Christian Science leert dat het kwaad elke grond van werkelijkheid mist, omdat God goed en oneindig is. Dit geldt voor het kwaad dat in het verleden is voorgevallen evenzeer als voor dat van het heden, zoals dat ook geldt voor de toekomst. Het heeft geen grondslag, geen werkelijkheid, geen vorm, geen wezenlijkheid. Ons hart moet vervuld zijn van nuttige, goede, opbouwende gedachten, die gegrond zijn op de waarheid van het zijn; en God, het goddelijk Gemoed, geeft ze in overvloed. Het verleden en zijn uitwerking op ons is subjectief. Wat we op dit moment als verleden beschouwen is een beeld in onze huidige staat van denken. Inderdaad, wat wij het verleden noemen bestaat in werkelijkheid voor ons slechts in de gedachten die we nu hebben en nergens anders. We horen vaak zeggen: “Wat gebeurd is, is gebeurd. Gedane zaken nemen geen keer en niemand kan er met enige mogelijkheid wat aan doen.” Menselijkerwijs mag dat zo lijken, maar als we die gedachten wat kritisch bekijken, ontdekken we dat het verleden op dit moment in onze gedachten werkelijk is, zodat we er veel aan kunnen doen. Hoe kan men iets reinigen dat al reeds gebeurd is. De gedachten die nu in ons bestaan, kunnen van elk spoor van kwaad worden gereinigd en gezuiverd. Want wat is het in wezen? Wat is zijn werkelijke aard? Het is enkel een soort optocht van gedachtelijke beelden die, net als bij een voorstelling aan ons oog voorbij trekken. De mate waarin het ons pijn of kwaad doet hangt van onszelf af, hangt af van onze reactie en hoeveel waarde we eraan hechten.

maandag 27 november 2017

Ware identiteit van de mens

Als de stoffelijke zin beweert dat er iemand gestorven is, kunnen we beseffen dat op dat ogenblik de geestelijke uitdrukking van God, de ware idee die samen bestaat met het Beginsel, Leven, aanwezig is. Het gevoel van een persoonlijk verlies (van een familielid) dat ik had ging ik te lijf door me af te vragen: “Begrijp ik werkelijk dat God het enige Leven is en de mens voor eeuwig de vertegenwoordiger van Leven?” Ik zag steeds duidelijker dat God oneindige individualiteit is die voor altijd Zichzelf eindeloos manifesteert en tot uitdrukking brengt. Daarom kan niemand in het niets verdwijnen of ophouden te bestaan als een oorspronkelijk deel van Gods schepping; niemand kan uit het goddelijk plan wegvallen. Mrs. Eddy zegt in Wetenschap en Gezondheid p. 81: “Wis de cijfers uit, die een getal aanduiden, breng de tonen der muziek tot zwijgen, geef het lichaam, de mens genoemd, aan de wormen en toch leeft het voortbrengend, besturend, goddelijk Beginsel voort - even zeker waar het de mens als waar het getallen of muziek geldt - ondanks de zogenaamde wetten van de stof, die bepalen, dat de mens sterfelijk is.” Ik begreep dat wat ik verloren had een verkeerd begrip van de mens was. Ik kreeg er het geestelijk begrip voor in de plaats waar ik me aan hechten kon en dat ik kon liefhebben, een blijvende genegenheid voor de ware identiteit van de mens. Om me boven verdriet te verheffen, om werkelijk lief te hebben moest ik voor mijn familielid ‘heilige klederen maken, tot heerlijkheid en tot sieraad” (Ex.28:2). Net als een individueel getal, leeft de individuele identiteit voort als een onmisbaar onderdeel van de complete volkomenheid of heiligheid van Leven, God.

zaterdag 25 november 2017

Paradox

Soms wordt onrecht dat onaantastbaar scheen, tot niets teruggebracht; rampen die volledig schenen te zijn veranderen in overwinningen; hetongeneeslijke’ wordt genezen; het ‘onmogelijke’ gebeurt. En het gebeurt zonder veel ophef, zonder de opschudding en ongelukken van menselijke strijd. Het gebeurt gewoonlijk als niemand erop let. Bij genezingen door de goddelijke Geest zien we een overwinning geen vijand. Geestelijke macht kan alles wat verkeerd schijnt te zijn in ons dagelijks leven herstellen. Het klinkt paradoxaal: genezing ontstaat ten dele door te weten dat genezing niet nodig is. Het gaat als volgt: De menselijke ervaring is verbonden met de menselijke gedachte. Wanneer ons denken wordt gecorrigeerd, volgen er betere ervaringen. Het lichaam wordt genezen, een verkeerde toestand wordt rechtgezet, een rechtmatig doel wordt bereikt, armoede maakt plaats voor welvaart, of geluk doet smart teniet. Zulke overwinningen vinden plaats als ons denken in harmonie wordt gebracht met de uiteindelijke Waarheid. In deze Waarheid, die universeel is en goddelijk, is de mens inderdaad helemaal geen stoffelijk wezen. Onze ogen en oren lijken ons iets anders te vertellen, maar ze kunnen zelfs geen emotie of een gedachte gewaarworden en zeker geen geestelijk idee. Toch zijn gevoelens, gedachten, geestelijke gezindheid, zeer bepaald werkelijk; en ze geven het wezen van de mens aan, zijn fundamentele werkelijkheid. Die werkelijkheid is geheel mentaal, geestelijk. En deze werkelijkheid is volmaakt. De geestelijke mens is volmaakt omdat God het volmaakte Beginsel is dat hem bestuurt.

donderdag 23 november 2017

In harmonie met Waarheid

Omdat de mens geestelijk is, wordt in al zijn behoeften op geestelijke wijze voorzien. Dit is niet slechts theorie. Duizenden keren werd bewezen dat het waar is. Hoe is dat mogelijk?  Om het stoffelijk lichaam te genezen, moeten we de gedachten genezen, die het lichaam manifesteren. Om onze ervaringen harmonisch te maken of in een bepaalde toestand verbetering te brengen, moeten we het denken dat onze menselijke ervaringen bepaalt, harmonisch maken. Alleen in ons denken kunnen we de dreigende burchten van ontevredenheid vernietigd worden. Er is niets in Gods geestelijke schepping dat verbeterd moet worden. Naarmate we ons dat feit realiseren, stijgt ons denken en komt het in harmonie met Waarheid en hetzelfde gebeurt met onze ervaringen. Op die manier ontstaat er genezing door te weten dat er geen genezing nodig is. Het begrijpen van dit alles brengt wonderen tot stand. Het brengt nu wonderen tot stand: het heeft ze eeuwenlang voortgebracht en het zal ze blijven voortbrengen. Dit begrijpen is geheel geestelijk. “Want”, zegt Paulus “de wapenen van onze krijg zijn niet vleselijk, maar krachtig door God tot nederwerping der sterkten.” (2Kor.10:4) Krachtig door God, niet door mensen: door Geest, niet door stof.

woensdag 22 november 2017

Dwingende kracht

Het is de dwingende kracht van Gods volmaakte wet van harmonie die aan de zieken genezing brengt. Het menselijk gemoed brengt geen genezing; maar naarmate dit gemoed zichzelf met al zijn aanmatigingen opzij zet en met kinderlijk vertrouwen de almacht en de alomtegenwoordigheid van God aanvaardt laat het ‘t genezende licht van het goddelijk Gemoed - Gods wet van het goede - door. Wij moeten daadwerkelijk erkennen dat de wet van Gods alheid de enige wet is die het geval beheerst. Wij kunnen ons geestelijk werk doen om meer “als een kindeke te worden”, er mentaal aan werken door eigenwil, de persoonlijke zin, egoïsme en een verkeerd gevoel van verantwoordelijkheid te ontkennen. Er bestaat slechts het ene oneindige Ego dat alles bestuurt door zijn onweerstaanbare wet van harmonie. Christus Jezus was de nederigste man die ooit geleefd heeft en bijgevolg de beste genezer. Hij wist dat het geen zwakheid is als een kind te zijn, maar dat dit toegang geeft tot een hoger begrip en betere demonstratie van de geestelijke macht en hij bewees dat ook. Hoe vollediger wij het sterfelijk begrip van onszelf loslaten en ons als een kind overgeven aan Gods macht en algehele leiding, des te sneller zullen wij getuigen van de effectieve werking van Gods wet.

zondag 19 november 2017

Geestelijke gerichte benadering

Jezus bewees voor alle tijden dat genezing altijd volgt wanneer Gods alheid wordt begrepen en ootmoedig aanvaard. stap voor stap zullen zij die streven naar dit begrip en het volledig bereiken, de doeltreffendheid ervan ontdekken. Zo’n geestelijke gerichte benadering - namelijk een bewust uitreiken naar Gods werkelijkheid en Zijn immertegenwoordige goedheid in plaats van te reageren op de onwaarheid van de oppervlakkige menselijke omstandigheden - brengt inderdaad een zekere mate van individuele vrijheid. Maar hij baant tevens de weg naar grotere zegeningen voor de mensheid. Jezus begreep Gods oneindige goedheid. Naargelang het menselijke denken de juistheid erkent van wat Jezus wist, en de daaraan verbonden zegeningen aanvaardt, zullen de frustraties van het sterfelijk geloof verdwijnen. Onrechtvaardigheid zal plaats maken voor rechtvaardigheid, disharmonie voor harmonie en elke vorm van beperking zal verdwijnen voor de vrijmakende macht van de Christus, Waarheid. De mensheid zal leren dat werkelijke macht en de toepassing ervan op menselijke problemen niet is gelegen in wilskracht, maar in de kracht van de radicale geestelijkheid die niet slechts een mildadige en kalmerende invloed uitoefent op het menselijk gedrag, maar die echte genezing brengt. Velen bewijzen tegenwoordig wat Mrs. Eddy verkondigd heeft: “Zachtmoedigheid, die de menselijke begeerte in toom houdt, bezielt met wijsheid en verleent goddelijke macht.” (Misc.Writings p. 360).

vrijdag 17 november 2017

Geestelijk ontwaken

Jezus aanbad Geest als zijn enige God. Daarnaast weigerde hij gehoorzaam te zijn of zich te onderwerpen aan de beperkingen van een valse God - namelijk stoffelijke opvattingen. Hij gaf het verlangend bewustzijn en helder besef van het ware bestaan van de mens, dat geestelijk compleet en volmaakt is. Het geestelijk ontwaken, dat in het ontvankelijke hart plaatsvond, veranderde daadwerkelijk de menselijke toestand. Waar ziekte had geheerst, kreeg de gezondheid de overhand. Waar gebrek werd ondervonden, werd overvloed algemeen ervaren. Wanneer de stoffelijke toestand onrechtvaardig, onbillijk of verkeerd schijnt te zijn, kunnen we het voorbeeld van Christus Jezus volgen. Wij kunnen ons biddend tot de oneindige, immertegenwoordige Geest wenden en dankbaar de volmaaktheid en aanwezigheid erkennen van de goddelijke Liefde. We kunnen in onze gedachten bevestigen dat er geen greintje werkelijkheid, macht of substantie is in hetgeen onrechtvaardig is en dat er geen plaats voor is. We doorbreken dan het beperkende, stoffelijk gevoel van vrees en wanhoop en verkrijgen zo in zekere mate het geestelijk inzicht en het geestelijk licht die ons een glimp doen zien van de aanwezigheid van volmaaktheid.

woensdag 15 november 2017

Radicalisme

Radicale acties zoals bomaanslagen, moord, ontvoering, trekken internationaal aandacht. Sommige van die acties zijn duidelijk gevallen waarin mannen en vrouwen zich gedwongen voelden deze uiterste maatregelen te nemen in het belang van een zaak die naar hun mening rechtvaardig was. In lijnrechte tegenstelling daarmee schreef Mrs. Eddy een radicaal van een andere soort: “Wees gematigd in gedachte, woord en daad. Zachtmoedigheid en matigheid zijn de juwelen der Liefde, die in wijsheid gevat zijn. Bedwing ongebreidelde ijverzucht. ‘Leer te werken en te wachten’ “ (Terugblik en Inblik, p.79). Waar onrechtvaardigheid lijkt te bestaan, zijn sommige mensen bereid de oplossing te zoeken in geweldadig radicalisme. Ze zien geen andere mogelijkheid. Maar is er een andere mogelijkheid? Staat de menselijke gedachte open voor radicale geestelijke zachtmoedigheid en matigheid en geestelijke macht tot genezen? De vermaning van Paulus: ”Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend” (Fil.4:5), wijst op een echt doeltreffend radicaal standpunt. Het radicalisme dat Christian Science leert en in praktijk brengt, oefent op de diepgewortelde menselijke frustratie een goddelijk mildadige en verheffende invloed uit die werkelijke geneest. Dit radicalisme onthult een aanwezige macht die de mensen bevrijdt uit de onrechtvaardige toestanden van het materialisme. Jezus begreep dat het leven eeuwig en in wezen geestelijk is. Zo begreep hij dat elk probleem in de eerste plaats een behoefte was om geestelijk wakker te worden, in plaats van een behoefte aan meer stoffelijke dingen, of gezonder omstandigheden. Zo’n basis betekent radicaal afwijken van algemeen aanvaarde manieren om in de menselijke nood te voorzien.

zondag 12 november 2017

Hoger begrip van Ziel


Een van de zeven synoniemen van God zoals die in Christian Science worden uitgelegd is Ziel. De uitstraling van Ziel is binnen in mij en u en overal in iedereen. Die uitstraling zal er altijd zijn, omdat Ziel er altijd is. In Wetenschap en Gezondheid p.210 staat: “Omdat de Meester wist, dat Ziel en haar eigenschappen zich voor altijd door de mens openbaren, genas hij de zieken, gaf hij de blinden het gezicht, de doven het gehoor en de kreupelen het gebruik van hun voeten terug; zo bracht hij de wetenschappelijke inwerking van het goddelijk Gemoed op het menselijk gemoed en lichaam aan het licht en gaf aldus een hoger begrip van Ziel en van verlossing.” Wanneer wij God en Zijn eigenschappen begrijpen, wordt onze geestelijke individualiteit vollediger. Dit begrijpen brengt de natuurlijke geestelijke mens, de weerspiegeling van Ziel stralend aan het licht. Degene die dit inzicht niet heeft, kan deze stralengloed die de nabije omgeving verlicht, misschien opmerken maar niet onder woorden brengen. Voor velen van wie het geestelijk inzicht meer ontwikkeld is, is de reine stralenglans van Ziel gemakkelijk te onderscheiden en wordt de invloed ervan naar verhouding ondervonden.

zaterdag 11 november 2017

Zekerheid

In Christian Healing p.10 schrijft Mrs. Eddy: “God is Alles en in alles: daarmee is de kwestie van een goede kant en een slechte kant van het bestaan afgedaan. Waarheid is het werkelijke; dwaling is het onwerkelijke.” Een zuiver intellectueel aanvaarden van dit feit neemt echter de oude verzoeking nog niet weg om te geloven in een tweeledige schepping, die goed en kwaad inhoudt. De stoffelijke zin, die ons voorgehouden wordt in het allegorische verhaal over Adam en Eva, verzoekt de mens te eten van die “boom der kennis des goeds en des kwaads” (Gen.2:9). Maar de leer van Christus Jezus en Christian Science kweekt de geestelijke zin aan, doet de stoffelijke zin teniet en bevordert een erkennen en aanvaarden van de algehele goedheid van God en Zijn schepping. Vaak hoort men zeggen: “Alles zal wel goed komen.” Zo’n uitlating is tot op zekere hoogte een troost. Het zal iemand misschien hoop geven, maar het geeft geen enkele zekerheid over de uitkomst. Wij lezen in de Bijbel: ”Zo zult  gij heden weten en ter harte nemen, dat de Heere die God is, boven, in de hemel, en onder, op de aarde, niemand meer” (Deut.4:39). God en Zijn volmaakte schepping zijn ‘heden’ de enige werkelijkheid die er is of ooit geweest is.

vrijdag 10 november 2017

Metafysisch stelsel

Velen menen dat Christian Science iemand ertoe brengt de mooie kant van de dingen te zien en eerder te geloven in goed dan in kwaad. Hoewel dit waar is, staat Christian Science even ver af van optimisme als alleen maar geloven af staat van bewijsbare Wetenschap. Optimisme geeft in het algemeen toe dat het bestaan een slechte kant heeft en hoewel deze slechte kant gezien wordt als secundair, wordt die toch als werkelijk beschouwd. Hier wijkt Christian Science af van optimisme. Mrs. Eddy schrijft in Unity of Good p.9-10: “Wat is het kardinale punt van verschil in mijn metafysisch stelsel? Dit: dat wij door de onwerkelijkheid van ziekte, zonde en dood te beseffen, de alheid van God bewijzen. Dat verschil scheidt mijn stelsel volledig van andere.” De onwerkelijkheid van ziekte, zonde en dood beseffen is heel iets anders dan ze als secundair te beschouwen vergeleken bij gezondheid, heiligheid en leven. Gods oneindige goedheid is het iets dat het niets, dat kwaad of dwaling wordt genoemd, uitsluit.

woensdag 8 november 2017

Heilzaam licht

Een gloedvolle, lieflijke luister is niet beperkt tot het koninkrijk van de bloemen, de kunst of de modewereld. De aanraking van het subtiel geestelijke, de weerklank die de innerlijke gaven van Geest, reinheid, vrede, voldoening en onschuld in ons hart vinden, vormt een licht dat niet slechts een eigen bekoring verleent, maar ook een gloed van zuivere straling verspreidt. Het heeft een heilzame invloed op de omgeving. Een reine geestelijke stralenglans is niet gefingeerd. Hij komt van binnen en straalt naar buiten uit. Het is een gevolg van gebed, het gebed dat vurig probeert de goddelijke Liefde en Ziel te begrijpen. Dat probeert de ware aard van de vreugde en de vrede en de macht van Liefde te begrijpen. Reine geestelijke stralengloed verspreidt een gezond, heilzaam licht in de omtrek, of het nu ons gezin, onze omgeving of onze gemeenschap is. Was het niet de geestelijke uitstraling, de reine stralenglans van Ziel, die het gelaat van Mozes verlichtte toen hij op de Berg Sinai sprak met de Heer? De zuivere straling van Mozes’ gelaat  en van Christus Jezus bij de transfiguratie op de berg wordt beschreven als “Zijn aangezicht blonk gelijk de zon, en zijn klederen werden wit gelijk het licht” (Joh.14:27).

maandag 6 november 2017

Besef van vrede

De mens heeft altijd rust en vrede gehad en zal altijd rust en vrede vinden, wat er ook volgens de stoffelijke zinnen mag gebeuren. En wanneer wij merken dat onze vrede niet van stoffelijke factoren afhangt, maar door het altijd-tegenwoordige Gemoed in stand wordt gehouden, zullen wij inzien dat vrede altijd binnen ons bereik ligt. Wanneer wij succes hopen te hebben met onze ondernemingen, is het van vitaal belang dat wij vaststellen wat ons besef van vrede inhoudt. Vrede is geestelijke kracht en zij geeft ons de vrijheid onszelf te zijn. Wanneer wij in ons huis de vrede ontdekken, zullen wij vrij zijn om andere hoedanigheden van God tot uitdrukking te brengen, zoals vreugde en intelligentie. Mrs. Eddy schrijft in Wetenschap en Gezondheid p.506: “De rustige en verheven gedachte of het geestelijk inzicht heeft vrede.” Vrede is niet iets dat wij het ene moment wel en het andere moment niet hebben. Vrede is constant omdat God constant is en wij het vermogen bezitten Gods vrede te weerspiegelen. Vrede is een gave Gods.

woensdag 1 november 2017

Parabel van twee huizen

Jezus zei dat de wetten van van God eisen dat we te allen tijde onvoorwaardelijk moeten liefhebben, wat de omstandigheden ook zijn. Jezus wist dat het niet altijd makkelijk is om te doen wat God van ons verlangt. Dit zou een reden kunnen zijn dat hij aan zijn discipelen ‘de wetten van genade’ heeft gegeven. Het idee om elkaar te helpen ligt aan deze wetten ten grondslag. Onvriendelijke gedachten zijn onacceptabel en dienen in ons denken vernietigd te worden. En Jezus geeft aan dat de manier om ze te vernietigen is door anderen te vergeven. Hij heeft ons daarom een regel gegeven die alom  bekend staat als de ‘Gulden Regel’. Die luidt: ‘Alle dingen dan, die gij wilt, dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook alzo; want dat is de wet en de profeten’ (Matth. 7:12). De bergrede en de ‘rede van de vlakte’ eindigen beide met de gelijkenis van de twee huizen. De parabel wijst erop dat zij die Jezus volgen, niet alleen in woorden, maar ook in daden, gelijk zijn aan huizen die op steenrots zijn gebouwd. Zelfs al regent het op de huizen, of al komen zij in een vloedgolf terecht, of al staat er een stormachtige wind, zij zullen niet vallen, omdat zij een goed fundament hebben. Maar zij die de leer van Jezus gehoord hebben en ervoor gekozen hebben die niet te volgen, zijn als huizen die op zand zijn gebouwd. Als dan zware tijden komen, zullen deze mensen het moeilijk hebben.

dinsdag 31 oktober 2017

Een nieuw en beter leven

In de bergrede spreekt Jezus met grote overtuigingskracht, die we niet in die mate aantreffen bij Mozes of bij joodse geleerden. Hij spreekt als Gods Zoon en toont zijn discipelen een totaal nieuwe manier van leven. Jezus‘ toespraak begint met de zaligsprekingen, een reeks uitspraken die de discipelen de weg wijst naar een godvruchtig, een gezegend en gelukkig leven. Het is alsof Jezus zijn volgelingen daarmee vraagt een nieuw en beter leven te leiden. En in de zaligsprekingen vertelt hij wat dat inhoudt. Jezus zegt dat iedereen zalig is, d.w.z. gezegend, gelukkig en deelgenoot van de verlossing. Zij die Gods Woord zoeken met hun gehele hart, zullen het vinden. Zij die treuren, zullen geluk vinden. Zij die vriendelijk, rein en vredelievend zijn, zullen vriendelijkheid en vrede ervaren. En wat meer is, zij zullen God zien. Dat, zegt Jezus, is voor ieder mens weggelegd, op ieder moment. Jezus leerde zijn discipelen dat wij allen kinderen Gods zijn en dat het koninkrijk der hemelen nabij is, een actuele werkelijkheid. Voor Jezus was het koninkrijk der hemelen geen plaats. Het was een wijze van denken en handelen. Dit houdt ook in gehoorzaamheid aan de Tien Geboden van Mozes. Maar er is zoveel meer. Het is het geestelijk begrijpen van Gods wetten.

maandag 30 oktober 2017

Goddelijke boodschap

God verlicht en onderricht het menselijk bewustzijn door de Christus. In Wetenschap en Gezondheid p.332, lezen we: ’Christus is de ware idee, die het goede verkondigt, de goddelijke boodschap van van God aan de mensen, die tot het menselijk bewustzijn spreekt.’ Wanneer we onze gedachten afwenden van de sterfelijke opvatting en ons in gebed tot God wenden, staan we open voor de Christus, de goddelijke boodschap van God. Door deze boodschap zijn we in staat ons de waarheid van het geestelijke zijn eigen te maken. Dan wordt duidelijk hoe het goddelijk Beginsel opereert als feilloos bestuurder over de mens en het heelal. En de schijn dat de mens overheerst wordt door het sterfelijk gemoed of het lichaam, blijkt een onverantwoordelijke, veeleisende en een volkomen valse aanmatiging te zijn. In dit proces vernietigt het licht van Waarheid het duister waarin de sterfelijke gedachte verkeert en het lichaam wordt hersteld in zijn oorspronkelijke normale, harmonieuze staat. Omdat we werkelijk Gods idee zijn, zijn we met de macht toebedeeld om het geestelijke uitgangspunt aan te nemen - het uitgangspunt dat de mens Gods volmaakte, geestelijke en onsterfelijke weerspiegeling was, is en altijd zal zijn.

zondag 29 oktober 2017

De enige basis

Christian Science schenkt geestelijk inzicht in de oneindigheid van God en die van de mens - van u en mij en inderdaad iedereen - als de geestelijke uitdrukking van de Oneindige. Als deze waarheid tot ons begint door te dringen, wordt er zelfopofferende liefde en waarlijk lichamelijke en morele genezing vereist als bewijs dat de geestelijke werkelijkheid het menselijk leven transformeert. Het is liefde die ieder individu gaat zien in het eeuwig verband met God, en het bestuur van het ene goddelijke Gemoed. Een stoffelijke opvatting van het leven met alle angsten van dien raakt op. Een van de aspecten van het sterfelijk gemoed is dat het zich voordoet als een agressieve onrustzaaier. Het schept verwarring met een aanbod van mogelijkheden die zowel juist als verkeerd kunnen zijn. Aan de andere kant is de erkenning van het ene goddelijke bewustzijn, waarin alle werkelijkheid in zijn universele volmaaktheid besloten ligt, de  enige basis van waaruit wij de goede eindresultaten van God in menselijke aangelegenheden hier en nu kunnen bewijzen.

zaterdag 28 oktober 2017

De deur van het bewustzijn

Het leerboek van Christian Science, Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift van Mary Baker Eddy, bewijst hoe belangrijk het is om het kwaad aan de deur van het bewustzijn te weren en de toegang te weigeren. Op pag.392 staat: “Sta als een wachter aan de deur der gedachte.” En op pag 234 staat: “Zonde en ziekte moeten gedacht worden, voordat zij zich kunnen openbaren Wij moeten slechte gedachten bij hun eerste verschijnen beheersen, anders doen zij het ons even later. Jezus heeft gezegd, dat met begeerte naar verboden dingen zien een overtreding is van een zedelijk gebod. Hij legde grote nadruk op de werking van het menselijk gemoed, die voor de zinnen niet zichtbaar is”. Zoals altijd, diende wat de Verlosser bewerkstelligde als permanent voorbeeld voor zijn volgelingen. De manier waarop Jezus de verleidingen van de duivel - de slinkse leugen dat leven gescheiden zou zijn van God - tegemoet trad en overwon, is ook de manier waarop wij dat in deze tijd kunnen doen. Er is volharding en geestelijke discipline voor nodig. Omdat de mens de volmaakte uitdrukking is van het goddelijk Gemoed en wij werkelijk Gods mens zijn, is ons bewustzijn doordrongen van Gods reinheid en geestelijke macht. En zo heeft elkeen volledig toegang tot de macht van integriteit precies zoals Jezus’ voorbeeld ons toont.

vrijdag 27 oktober 2017

'... doch zonder zonde'

Het Nieuwe Testament vertelt ons dat Jezus in verzoeking werd geleid. De brief aan de Hebreeën maakt ons duidelijk dat Jezus heel goed wist waaraan de mensen bloot stonden in hun leven en dat hij ‘in alle dingen, zoals wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde’ (Hebr. 4:15). De woorden ‘doch zonder zonde’ zijn essentieel om een juist beeld te krijgen van de manier waarop Christus Jezus de verzoeking tegemoet trad. Uit bijbelse beschrijvingen blijkt heel duidelijk dat hij de zonde aanpakte bij de deur van zijn bewustzijn en haar buiten sloot voor zij kon binnendringen. Hij haalde het kwaad niet binnen en gaf het niet de kans zich in zijn denken te nestelen met levendige fantasieën, noch liep hij er enige tijd mee rond om te zien hoe aantrekkelijk het wel was. De Christus, waarvan Jezus de meest zuivere belichaming was, stelde hem in staat verzoeking vierkant tegemoet te treden, haar krachten te weerstaan om haar uit te werpen, om zodoende zijn heerschappij over zonde onomstotelijk vast te stellen. Zijn ongeëvenaarde genezingen van zowel ziekte als zonde getuigden van zijn unieke plaats in de historie als de Verlosser van de mensheid. Wij beschikken over het ons door God geschonken gezag om waakzaam aan de deur van het bewustzijn te staan en slechts het goede toe te laten om zich uit te drukken in gedachten, woord en daad. Wij hebben het voorbeeld van onze Meester om te bewijzen dat het mogelijk is dit te doen. Het resultaat zal een reiner denken en een beter leven zijn - voor onszelf en de wereld.

Het lezen van de Bijbel

Geestelijk begrijpen moet met het lezen van de Bijbel gepaard gaan, wil de genezende macht demonstreerbaar zijn. Waar de mensheid vooral behoefte aan heeft is de geestelijke betekenis van de Bijbel. Wetenschap en Gezondheid is dan ook een onmisbaar hulpmiddel bij ons zoeken naar Waarheid en verlossing. De Bijbel is er echter niet alleen maar voor het oplossen van menselijke moeilijkheden en het gerieflijk maken van ons leven. Zij verheft de gedachten tot de geestelijke identiteit van de mens en het geestelijk leven en laat zien dat het antwoord op alle menselijke nood ligt in het erkennen van onze goddelijke afkomst. Geestelijke wijsheid en geestelijk begrijpen leiden ons altijd rechtstreeks naar God. Daarom is de goddelijke Liefde in de duisternis doorgedrongen met de bijbelse getuigenis van geestelijk gezinde individuen om aldus de mensheid een blijvend document van deze getuigenis te geven. De Bijbel is er omdat de mensheid deze nodig heeft. De Bijbel is het licht dat op de zee van menselijke duisternis schijnt en de weg aangeeft naar het geestelijk begrijpen van God. En als we onze weg in het licht vinden, zullen we ook de warmte van Gods koesterende liefde voelen. Deze warmte brengt daadwerkelijk iets in ons teweeg. Dat kan op zichzelf al genoeg zijn.

donderdag 26 oktober 2017

Voorwerp van Zijn zorg

Wij hebben mogelijk het gevoel dat we kwetsbare stervelingen zijn, geïsoleerd en eenzaam, maar het is alvast een goed begin om ons hart open te stellen voor God. En als we ons overgeven aan de werkelijkheid van onze onveranderlijke relatie tot God - als we onszelf gaan zien als de geestelijke expressie van Liefde, als het voorwerp van Zijn zorg en wij er bovendien naar streven een rein en zedelijk leven te leiden - zal dit de betovering verbreken die ons ingeeft dat we stoffelijk en sensueel zijn, of op enigerlei wijze gescheiden van God. Dit geloof, dat we van God gescheiden zijn, leidt onvermijdelijk tot pijn, teleurstelling en gebrek aan zelfrespect - een gevoel van leegte en doelloosheid, dat alleen genezen wordt door het besef dat we dichtbij God, of de goddelijke Liefde leven. Niemand zal zeggen dat deze ommekeer in denken en leven ons makkelijk zal vallen; het kan soms een zware strijd zijn. Maar als we ons de moeite getroosten, voelen wij hoe God ons met Zijn Liefde steunt. En  het verlangen om iets van Zijn liefde te bespeuren in onszelf en in onze relatie met anderen wordt beloond door een beter en gelukkig leven en door contacten die ons meer voldoening schenken.

woensdag 25 oktober 2017

Manifestatie van Geest

Wij hebben allen behoefte aan liefde en waardering en aan tedere zorgen die ons omringen. Maar een poging om die allerdiepste behoefte te bevredigen door menselijke relaties alleen zal altijd uitlopen op een teleurstelling, want geen enkel mens  - of een aantal mensen - kan ooit de plaats innemen van de relatie die wij moeten opbouwen met God. Daar komt nog bij dat wij, naarmate wij de liefde Gods werkelijk voelen, beter in staat zijn een diepgevoelde, blijvende liefde voor de medemens tot uiting brengen, een liefde die vrij is van bedrog, manipulatie en egoïsme. Het doorgronden van onze relatie tot God zal wellicht in het klein aanvangen. Misschien als een simpel geloof dat Hij bestaat en dat Hij elk van ons lief heeft. Naarmate de werkelijkheid en de omvang van Gods liefde groeit in ons hart, zal dat besef zich uitbreiden tot het begrijpen dat wij Zijn geestelijke schepping zijn - ja, het beeld van God Zelf. Wij zijn niet gewoon maar stoffelijke wezens die om die reden onvermijdelijk gescheiden zijn van Geest. Christian Science helpt ons in te zien dat wij nu en altijd de uitdrukking of manifestatie zijn van Geest, van de eeuwige Liefde zelf. En als beeld of weerspiegeling van God is onze relatie tot Hem net zo eeuwig en permanent als de bron ervan. Wij verheugen ons in het feit dat wij als Gods beeld en gelijkenis omringd zijn door constante liefde en bevredigd door al het goede.

dinsdag 24 oktober 2017

Het zevende gebod

Denk eens voor een ogenblik aan de tijd van Mozes en hoe hij Gods wet in de vorm van de Tien Geboden aan het Israëlitische volk gaf. Werd hem die wet in alle dank afgenomen? Gehoorzaamde het volk deze wet uit eigen beweging? Dat was over het algemeen niet het geval. Het zevende gebod (Ex. 20:14): ‘Gij zult niet echtbreken’ werd op grote schaal genegeerd. Vooral als we aan echtbreken denken in de ruimste zin van het woord, niet alleen aan in de zin van ontrouw aan de huwelijksbelofte. Het is schijnheiligheid om te verklaren dat wij geestelijk zijn en dan een zinnelijk leven te leiden, een leven dat niet de wetten van God in acht neemt. De morele wet is niet bedoeld als een wegversperring tot geluk. Het is een wegwijzer naar geestelijke vreugde. Als wij gehoorzamen aan de wet van God, zullen wij merken dat onze contacten met anderen de warmte en de veiligheid van de goddelijke Liefde beter weerspiegelen. Het zevende gebod ontzegt ons niet de mogelijkheid genegenheid tot uitdrukking te brengen. Verre van dat. Het zevende gebod brengt liefde en rechtschapenheid samen. Wanneer onze liefde de bescherming en steun heeft van de goddelijke Liefde zal onze liefde langer standhouden.

zondag 22 oktober 2017

Sin and disease can be healed through Christian ScienceWatch Godwin Anakor's ,CSB, lecture "Sin and disease can be healed through Christian Science" filmed at a TMCYouth Summit in Lagos, Nigeria, on August 28, 2010.

vrijdag 20 oktober 2017

Geestelijke Waarheid

Geloof in het belang, de geschiedenis en de macht van de stof weerstaat de openbaring van de geestelijke waarheid, zoals ook Jezus ontdekte. Maar als we doorzetten en meer en meer gaan begrijpen van God en de mens en daar de bewijzen van geven, neemt Waarheid de dwaalbegrippen weg en volgt genezing. We richten onze gedachten dan minder op het eigen ik, dat naar een vlucht zoekt en we zijn minder op bevrediging uit van allerlei stoffelijke verlangens. Integendeel we keren ons meer naar buiten, naar dankbaarheid, reinheid en vreugde. Met als resultaat dat wij ons geluk vinden in dat van anderen - in onzelfzuchtigheid, in het dienen van de mensheid in plaats van er een afkeer van te hebben of ervan weg te lopen. De ware, geestelijke mens is niet verslaafd aan het kwaad en wordt er ook niet door aangetrokken; hij is noodzakelijk en onweerstaanbaar één met de aard en het wezen van God, met de absolute oorsprong van alles dat werkelijk is. God is het Beginsel van de mens. Christus Jezus heeft niet gezegd dat de kennis van God en de mens in de stof te vinden is. Hij zei juist: ‘Het Koninkrijk Gods is binnen u’ (Luk.17:21). Heel zijn leven en werk toonden de oppermacht van Geest - macht over ziekte, zonde en dood. Wat hij deed moeten wij doen.

donderdag 19 oktober 2017

De onaantastbaarheid van de mens


De huidige crisis waarin de mensheid verkeert, dwingt ons rekenschap te geven van het feit dat er in de oneindigheid van de goddelijke werkelijkheid nooit plaats noch bewijs is geweest voor het destructieve. In het licht van deze almacht blijken alle aanmatigingen van kwaad op niets te berusten en de leugen vernietigt zichzelf. De immertegenwoordigheid van Liefde garandeert de onaantastbaarheid van de mens en deze waarheid is een niet aflatende steun. Zeker, de IK BEN van Liefde en Waarheid betekent de uiteindelijke overwinning van het goede. Want God, de goddelijke Liefde, houdt de wereld, u en mij niet uitgezonderd, als het ware in zijn armen, omdat Hij ons onafgebroken ziet als Zijn beeld en gelijkenis, één in Liefde. Als wij de Christusliefde werkelijk tot uitdrukking brengen in de overtuiging dat de liefde van de Vader van uur tot uur voor ons allen zorgt, dan hebben wij de nieuwe mens aangedaan ‘die vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld van Hem, Die hem geschapen heeft; waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, Barbaar en Scyth, dienstknecht en vrije; maar Christus is alles en in allen.’ (Kol. 3:10,11)

woensdag 18 oktober 2017

Bewust van Zijn Liefde

Wij horen vaak van gevallen waarbij mensen zo gehypnotiseerd worden dat zij geloven dat er iets is als het er niet is, maar nu het omgekeerde geval - iemand laten geloven dat iets er NIET is, als het er WEL is. Is zoiets niet veelzeggend voor deze tijd, waarin we zo vaak worden gemesmeriseerd door beelden van economische recessie, van een slechte gezondheid, gebrek aan eenheid in het gezin en gebrek aan werkgelegenheid? Denken wij dat Gods substantie en goedheid afwezig zijn? We moeten weten dat de stoffelijke zintuigen ons  niet voor de gek kunnen houden door te vertellen dat alles verdwenen is. Dit is even een goed moment om ons samen van de allesomvattende aanwezigheid van Liefde bewust te zijn, die ieder van ons omvat, hier en nu, altijd. Deze Liefde is nooit, onder wat voor moeilijke omstandigheden we ook verkeren, ook maar voor een moment afwezig, en geen macht op aarde kan ons verhinderen Gods Liefde te voelen, precies zoals wij die nodig hebben, of dat nu is als een vader, als moeder, of echtgenoot, vrouw, broer. Op dit ogenblik heeft de goddelijke Liefde ons lief, ‘behoed, bemind en gezegend’ (Gezangboek gezang 278). Wij moeten ‘De Weg’ ontwaren, zien dat er iets anders is. Wij moeten de ware feiten van het geestelijke zijn ontdekken.

zondag 15 oktober 2017

Ware rechtsmacht

Soms weten we maar al te goed wat rechtvaardig  en goed is, maar voelen we ons niet in staat daar gehoor aan te geven. U herinnert zich dat Salomo aan het begin van zijn koningschap God vroeg hem inzicht te geven zodat hij onderscheid kon maken tussen wat goed en wat kwaad was. Vroeg hij daarmee niet naar de wet van het goddelijk Gemoed, de altijd werkzame wet van volmaaktheid? Dat resulteerde in een goed en voorspoedig leven. Ook al zijn wij lange tijd in de war gebracht omtrent wat goed en wat kwaad, nuttig of schadelijk is, zelfs als beide zo verstrengeld lijken dat er geen verschil meer te zien valt, de tijd komt dat we leren onderscheid te maken tussen de goede gedachten die van God komen en de negatieve gedachten die de almacht van God, het goede, Geest, afwijzen. Maar hoe zit het nu met wat goed is voor de een, niet tegelijkertijd ook het goede is voor een ander? In Wetenschap en Gezondheid  p. 379 staat geschreven: “De ware rechtsmacht van de wereld berust bij Gemoed, dat elk gevolg bestuurt, en erkent, dat alle veroorzaking in het goddelijk Gemoed is gelegen”. Dit geeft aan hoezeer ons begrijpen op een dwaalspoor wordt gebracht als wij ons zo van ons stuk laten brengen door een situatie dat we vergeten dat ‘de ware rechtsmacht van de wereld bij Gemoed berust’, bij God. Wij moeten uitgaan van de goddelijke openbaring, willen wij een juist inzicht verkrijgen en erkennen dat God de situatie beheerst.

zaterdag 14 oktober 2017

Een goede zaak

De openbaring van Christian Science is gedrukt en over de hele wereld verspreid in miljoenen exemplaren van Wetenschap en Gezondheid. De boodschap van de openbaring zal daarom altijd beschikbaar zijn om lezers in vuur en vlam te zetten en uit te sturen over de hele wereld, want de velden zijn al “wit om te oogsten” (Joh. 4:35). De groei van een goede zaak is altijd afhankelijk van het geïnspireerde denken en het dynamisch optreden van haar aanhangers. Als een goede zaak verzandt, komt dat doordat het denken van de aanhangers is verzand. En als een goede zaak te gronde gaat, gebeurt dit omdat het denken van de aanhangers is tekortgeschoten. Omdat elke goede zaak afhankelijk is van het geïnspireerde denken en handelen van de leden, vraag ik mij af: Wat is dan de taak van de volgelingen van Christus? Eenvoudig dit: dat elk van ons dient te handelen alsof het succes van de hele zaak uitsluitend afhankelijk is van hem. En laat ons nu daarom onszelf rekenen - of wij Christian Scientisten zijn of niet - laat onszelf rekenen onder degenen die in de eerste plaats in aanmerking komen om de zaak van de Christus uit te dragen. Laten wij onszelf wakker schudden. Geen oude dag. Geen vermindering van energie. Geen ontmoediging. Geen afname van inspiratie. Geen wegzinken in de kussens van de materie.

donderdag 12 oktober 2017

Dualisme

Misschien zijn onze gebeden tot een dagelijkse routine geworden. En het licht en de inspiratie loopt gevaar getemperd te worden als onze gebeden afzakken tot een vast patroon van bepaalde woorden. Misschien staan we in onze gebeden tegenover een van de belangrijkste theologische dwalingen waarmee de mensheid te kampen heeft: de leer van dualisme. Deze dwaalleer verkondigt dat de mens is weggevallen van God, dat hij op dit ogenblik gescheiden is van God en nu moet trachten zijn eenheid met God te herwinnen. Velen van ons houden vast aan dit negatieve standpunt en trachten te werken vanuit dit dualisme: dat wij een soort privé-gemoed hebben dat op de een of andere manier gescheiden is van het ene goddelijk Gemoed, God; dat wij proberen licht te brengen in dit privé-gemoed door geestelijk denken en dat wij misschien uiteindelijk onze eenheid met God tot stand zullen brengen. Maar God kan niet gescheiden worden van de ware geestelijke mens, evenmin als een oorzaak gescheiden kan worden van zijn eigen gevolg. Oorzaak en gevolg, God en de mens, Vader en zoon, Gemoed en idee, zijn één in wezen. God, de goddelijke Geest, straalt Zijn overvloedige substantie uit in aanhoudende schepping en die rijkelijke uitstraling is de mens - dat bent u.

woensdag 11 oktober 2017

Opstanding

Wij kunnen de vreugde van onze verlossing weer ervaren door de opwekkende of opstandingskrachten van de Christus, Waarheid, zelf. Vanuit de hoogte van zijn ware natuur zei Jezus: ‘Ik ben de opstanding en het leven” (Joh.11:25). Toen hij deze woorden uitsprak, kan Jezus onmogelijk gedoeld hebben op zichzelf als een menselijke persoonlijkheid. Er zijn geen opstandingskrachten in een menselijke persoonlijkheid. Maar Jezus sprak niet op menselijk niveau. Hij identificeerde zich zo volkomen met de Christus - met de geestelijke waarheid van alles - dat hij sprak als de Christus zelf. Jezus kon over zijn Christusaard spreken in bewoordingen van opstanding, omdat het altijd de Christus is, de ware idee van God, die weer doet opstaan. Telkens wanneer de Christus - telkens wanneer een juist, goed en waarlijk geestelijk idee - onze gedachten-wereld betreedt en daar blijft wonen, versnelt dit de opstanding van ons ware mens-zijn. Vaak als mensen de studie van Christian Science beginnen, denken zij dat zij alles geestelijker moeten leren begrijpen. Inderdaad is dat zo - menselijk gesproken. Maar als wij gaan inzien dat het Gemoed van God reeds alles weet wat er te weten is van de Christus, en als wij bovendien begrijpen dat dit goddelijk Gemoed werkelijk ons geheel eigen Gemoed is, dan is het duidelijk dat wij in onze ware geestelijke aard reeds alles weten wat wij over de Christus hoeven te weten. Dit is al ingebouwd in ons ware bewustzijn als Gods zonen en dochters.

maandag 9 oktober 2017

Inspiratie

Door te bidden vermijden wij omwegen en geraken niet op een dood spoor. In de mate waarin wij Gods leiding zoeken, ontdekken wij dat Hij ons nooit uit Zijn liefdevolle armen zal laten gaan in een kille en angstaanjagende wereld. Die gedachte vormde ook de inspiratie voor het lied “He’s got the whole world in His hand” en die woorden zijn het motto geworden voor de overtuiging dat Hij ook ons lot in Zijn hand houdt. Wij kunnen daar niet zomaar passief bij blijven zitten en verwachten dat alle tegenspoed gewoon vanzelf zal verdwijnen. Als wij bereid zijn mee te werken, zullen we ontdekken wat God reeds heeft gedaan. Zo komen we van de vraag of er wel een God is tot de daadwerkelijke bewijsgeving van God in ons leven. Dan leven wij ons leven ten volle, niet met medicijnen, niet door als een plantje te existeren, maar evenmin door persoonlijke ambitie of ten koste van anderen. Ieder van ons heeft gelijke kansen, die - als we er gebruik van maken - ons de zekerheid geven van de actualiteit van Gods alomtegenwoordigheid, van de ontvouwing van het goede. Dit is een proces dat in ons denken plaats heeft. De goddelijke openbaring komt in ons denken als inspiratie. Een gids waar wij niet buiten willen, want die leidt ons tot een stralend vreugdevol leven.

zondag 8 oktober 2017

Beïnvloed worden

Vaak gebeurt het onwillekeurig en onbewust dat wij zaken toelaten in ons bewustzijn wanneer wij ons niet welbewust plaatsen onder de macht van het goddelijk Gemoed. Doorgaan zijn wij binnenshuis veilig. Wij sluiten de deur en laten niets binnen wat we er niet in willen hebben. Maar hoe staat het met ons denken, zij wij ons bewust van de stroom van gedachten die er ongemerkt vaste voet krijgt en aldus ons leven bepaalt? De stroom van informatie via social media en televisie is in deze tijd sterk toegenomen. Dat betekent een drastische vergroting van de mogelijkheden dat wij ongemerkt sterk beïnvloed worden. Dit alles is ‘de geest der wereld’. Het verlamt ons potentieel voor het goede. Is dat te vermijden? In feite is er slechts één redmiddel dat werkelijk een oplossing biedt. Te blijven op de smalle weg van de goddelijke openbaring en demonstratief of er telkens weer onze weg naar terugvinden. Christus Jezus is ons daarin voorgegaan, hij verbleef voortdurend in de dingen Zijn Vaders, in het goddelijk bewustzijn, in het goddelijk Gemoed. Hij accepteerde alleen die gedachten die van God, het goddelijk Gemoed, tot hem kwamen en hij bracht deze goddelijke gedachten in zijn leven in toepassing.

vrijdag 6 oktober 2017

Essentieel Christelijk verlangen

Godsdienst is een zaak van het hart; als wij ons tot God wenden, naar zijn ontfermende liefde uitreiken, is dit een essentieel Christelijk verlangen, wij verlangen diep en ernstig dat Hij Zichzelf aan ons openbaart. Ziet niet ieder mens uit naar vertroosting? Wij zoeken echter niet alleen maar een tijdelijk gevoel van geborgenheid, maar veeleer een bescherming waar we te allen tijde op kunnen vertrouwen. En is dat niet juist de alomtegenwoordige macht van het goddelijk Gemoed, waar wij een beroep op doen? Dit Gemoed werkt volgens de wet van de eeuwige volmaaktheid, die niet kan worden teniet gedaan door menselijke of stoffelijke omstandigheden. God bestuurt met deze wet Zijn gehele schepping, de mens inbegrepen. En hoe kunnen wij daar vol vertrouwen een beroep op doen als wij niet het minste inzicht in deze God hebben, als de Wetenschap van het Christendom ons daarin niet leidt? Geen mens kan ons dit uit persoonlijke wijsheid geven, maar samen met God kunnen wij dit inzicht verwerven - deze wetenschap dat God altijd met ons is en opgewassen is tegen alle nood.

donderdag 5 oktober 2017

Van God geschonken

Ons leven heeft soms iets van een avontuurlijke reis, een reis naar het onbekende. En iets dat onbekend en onzeker is, wekt niet bepaald veel vertrouwen, we willen deskundig advies. Maar is er hier dan niet een of andere deskundige die wij kunnen vragen, iemand die alles weet - om precies te zijn een alwetende God? Geldt wat Paulus aan de Korinthiërs schreef niet evenzeer voor ons: “Wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de Geest, Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen, die ons van God geschonken zijn” (1Kor. 2:12). Wat zijn de dingen, die ons van God geschonken zijn? Een daarvan is dat Hij onze Vader is. Als wij ons tot God wenden en om hulp vragen, doen we dat niet tot een volslagen vreemde, tot een of andere onverklaarbare, geheimzinnige macht, maar tot een liefhebbende Vader, die in alle tederheid voor Zijn kinderen zorgt draagt. Die Vader is allesbehalve onverschillig voor ons welzijn. Waarom weten wij dit zo zeker? Door het leven en de werken van Christus Jezus, die ons daarmee heeft duidelijk gemaakt dat God een Vader is, zijn Vader en ook onze Vader, en die ons daarmee een voorbeeld heeft gegeven van wat het betekent God te leren kennen als Vader en Hem als zodanig in ons leven te erkennen.

woensdag 4 oktober 2017

Eeuwigheid

God te kennen geeft ook u en mij macht. God kennen betekent onszelf kennen, want wij zijn Gods kinderen. Wij weten dat wij geestelijk en eeuwig en onvernietigbaar zijn, en dat wij God weerspiegelen. Wij weten dat we ons niet hoeven te onderwerpen aan die redeloze kracht die we dood noemen, omdat God - die het oneindige Leven is - de enige en absolute macht is die over ons heerst. En zodra we begrijpen dat Gods macht en Gods liefde alles wat kwaad of ongelijk is aan God vernietigt en we daarop vertrouwen, is het begrip eeuwigheid in verband met de mens geen fata morgana meer. Mary  Baker Eddy brengt dit verband in haar boek Unity of Good p. 48 aldus onder woorden: “Ik geloof meer in Hem [God] dan de meeste Christenen, want ik heb geen vertrouwen in iets of iemand anders. God ondersteunt mijn individualiteit. Nee, meer dan dat - Hij is mijn individualiteit en mijn Leven. Omdat Hij leeft, leef ik. Hij geneest al mijn kwalen, vernietigt mijn zonden, ontneemt de dood zijn angel en het graf zijn overwinning.”

dinsdag 3 oktober 2017

De werkelijke ervaring van de mens

Christian Science toont aan dat de mens een individueel bewustzijn is, de weerspiegeling van het ene oneindige, goddelijke bewustzijn of Gemoed, dat God is. Vandaar dat de werkelijke mens, onze ware zelfheid, zich voor altijd bewust is van God en alles wat Hij behelst. Het schijnbare bewustzijn van iets dat niet uit God voortkomt - de stof, tijd, het kwade, beperking - is geen deel van de mens. Laten we beseffen dat er in werkelijkheid geen sterfelijk gemoed bestaat dat in het volmaakte individuele bewustzijn, mens genaamd, dwaalgedachten kan plaatsen. We kunnen daarom weigeren ons bewustzijn te veranderen in een mentale tentoonstelling van schilderijen van onprettige gebeurtenissen uit het verleden. Het vasthouden in ons denken van mislukkingen en teleurstellingen uit het verleden en het ziekelijk stilstaan bij oude herinneringen kan, in veronderstelling, oorzaak zijn van ziekte, functionele storingen en een onnatuurlijk blijven steken van onreinheden in het menselijk lichaam. In plaats daarvan dienen we te begrijpen dat deze dwalingen in werkelijkheid nooit een deel zijn geworden van het ware bewustzijn en de werkelijke ervaring van de mens.

maandag 2 oktober 2017

Geestelijke zelfheid

In Christian Science weigeren we ons bewustzijn tot slagveld te maken van tegenstrijdige meningen. We weerstaan de verleiding om ons voor onze moeilijkheden te verontschuldigen met de valse theorie van het onbestuurbare onderbewustzijn. En we laten niet toe dat onze gedachten doelloos door de galerijen van het verleden zwerven en onharmonische ervaringen of hun geschiedenis, steeds weer herhalen of ons eraan herinneren, of we ze overwonnen hebben of niet. We hebben de liefdevolle vermaning van Paulus (Fil. 3:13-15): “Broeders, ik acht niet, dat ikzelf het gegrepen heb. Maar één ding doe ik, vergetende hetgeen dat achter is, en strekkende mij tot hetgeen dat voor ons is, jaag ik naar het wit tot den prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus. Zovelen dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen.” Evenals onze Meester Christus Jezus, moeten we de verkeerde opvatting van de mens opgeven en zijn door God verordineerde geestelijke zelfheid zien, onaangeraakt door welke droomervaring dan ook. Als Christus gehoorzaam te zijn aan God helpt ons met vreugde de verantwoordelijkheid op ons te nemen ons denkproces te controleren. Dit betekent de verwerping van de inblazingen van de stoffelijke zin en het ontwikkelen van de geestelijke zin, het onderscheiden, begrijpen en demonstreren van reinheid, goedheid, wijsheid, liefde en heiligheid als de substantie van onze ondervinding.

zondag 1 oktober 2017

Gemoed is Alles

Een doeltreffende manier om ons denken te beschermen tegen gedachten van tweedracht is te begrijpen dat er slechts één oneindig Gemoed bestaat dat alle bestaan bestuurt. Omdat dit Gemoed oneindig is kan het geen tegenstand ondervinden, geen tegengestelde en geen tegenstander hebben. Gemoed is Alles; daarom bestaat er buiten dit Gemoed niets dat overgebracht kan worden of tot uitdrukking kan worden gebracht. Gemoed is zich alleen bewust van zijn eigen oneindigheid en goedheid die tot uitdrukking komen in volmaakte goddelijke ideeën. Gemoed heeft nooit ruzie, raakt nooit in een strijd verwikkeld. Als de idee van God, of Gemoed, weerspiegelt de mens de goddelijke wil en brengt de vreedzame gedachten van Waarheid, Leven en Liefde tot uitdrukking. De mens heeft geen afzonderlijk eigen gemoed. Als aan deze geestelijke waarheden wordt vastgehouden en als we ze in ons individuele leven demonstreren, helpen ze de wereld collectief, nationaal zowel als internationaal. Ze vormen een machtige bijdrage tot de vestiging van universele vrede op aarde.

zaterdag 30 september 2017

De bron van het goede

De hele mensheid verlangt en zoekt naar het goede. Maar al te vaak schijnt dit streven niet de gewenste vervulling te brengen. Dingen die het algemeen worden beschouwd als ons geluk te geven, brengen in plaats daarvan teleurstelling, of hoogstens slechts voorbijgaande voldoening. Soms denken mensen, dat zij van het goede verstoken zijn omdat zij deze dingen niet bezitten. In beide gevallen bestaat er een brede kloof tussen het verlangen en de vervulling daarvan. Zou dit misschien komen doordat stervelingen verzuimen verder te kijken dan de tijdelijke, stoffelijke dingen, naar de substantie van het goede, naar de blijvende, geestelijke ideeën, waarvan die vele goede dingen het symbool zijn? Niemand was zich ooit intenser bewust van materiële zaken en van het daaruit voortvloeiende onvermogen om de diepe menselijke hunkering naar geluk en zekerheid te bevredigen, dan Christus Jezus. Niet dat er iets verkeerd is in veel noodzakelijke en gerechtvaardigde, aardse dingen, maar omdat zij stoffelijk zijn, zijn zij onderhevig aan disharmonie en verval. Daarom bootsen zij na wat blijvende voldoening kan verschaffen, wat geestelijk, oneindig en eeuwig is. Jezus wist dit en hij leidde de aandacht van zijn volgelingen voortdurend weg van de dingen die een nabootsing van het goede zijn naar de ware substantie, weg van de stof naar Geest, de bron van het altijd aanwezige goede.

donderdag 28 september 2017

Wetenschap goddelijk en absoluut

In Wetenschap en Gezondheid p.123 staat: “De Christelijke Wetenschap verschilt van de stoffelijke wetenschap, maar is daarom niet minder wetenschap. Integendeel, Christian Science is bij uitstek wetenschappelijk, omdat zij gebaseerd is op Waarheid, het Beginsel van alle wetenschap.” Het is geen door mensen uitgedacht systeem van regels en methodes, met menselijke begrenzingen en tekortkomingen, maar het is de éne Wetenschap, gebaseerd op de absolute realiteit van het geestelijke zijn, waarvan de wetten foutloos en onveranderlijk zijn. En de schoonheid hiervan is dat deze zuivere Wetenschap goddelijk en absoluut is, maar niet koud of veraf. De toepassing ervan in de menselijke ervaring is vriendelijk en liefdevol omdat de verkeerde opvattingen over het bestaan en de macht van de stof, het kwaad en beperking en de ontzettende gevolgen van deze illusies, erdoor worden uitgewist. Jezus’ aanmaning in de Bergrede (Matth.5:48) “Weest dan gijlieden volmaakt, gelijk Uw Vader in de hemelen volmaakt is”, is wetenschappelijk. Die bracht genezing tot stand in de tijd van Christus Jezus en die is de grondslag van genezing in onze dagen door de toepassing van Christian Science, waarin het onveranderlijke en het barmhartige elkaar de hand reiken.

woensdag 27 september 2017

Zeven synoniemen voor God

Toen ik begon met de studie van Christian Science was mijn eerste ontdekking dat de term ‘God’ niet de benaming is voor een bovennatuurlijk en geheimzinnig begrip, maar dat de term staat voor het goede, het absoluut goede zelf. Al gauw realiseerde ik mij, dat meer dan iets anders mijn onwetendheid omtrent de betekenis van het woord ‘God’ de reden was dat ik mij van de godsdienst had afgekeerd. In de Woordenlijst (p.587) las ik de definitie van God door Mrs. Eddy. De gedeeltelijke definitie bestaat uit zeven synoniemen: “Beginsel; Gemoed; Ziel; Geest; Leven; Waarheid; Liefde.” Omdat deze synoniemen mijn moderne manier van denken aanspraken werden ze voor mij bakens van inzicht en gereedschappen om mee te werken. Omdat ieder afzonderlijk in mijn denken een speciaal aspect van de Godheid vertegenwoordigde, werden ze een uitgangspunt voor onderzoek en ontdekking. Alle samen verschaften ze mij de substantie voor mijn groeiend begrijpen van God als de Alles-in-alles. Het was fascinerend te denken aan de werkelijke, volmaakte, geestelijke mens, die naar Gods beeld en gelijkenis gemaakt is - in feite mijzelf en ieder ander - als de directe uitdrukking van God. Nu zag ik, dat zo lang ik mijzelf verbeeldde te intelligent te zijn om in God te geloven, ik daardoor de bron zelf van mijn intelligentie had ontkend. Door de studie van Christian Science werd mijn horizon al gauw verruimd. Er deden zich nieuwe mogelijkheden voor en ik werd overvloedig gezegend met een thuis, vrienden en interessante bezigheden.

dinsdag 26 september 2017

Geestelijke reinheid en gezondheid

Geestelijke reinheid is niet bepaald een onderwerp waaraan de publieke opinie tegenwoordig veel aandacht besteedt. En toch is het de geestelijke reinheid die de kern vormt van het christelijk leven van vitaal belang voor het welzijn van de samenleving. Er is voldoende bewijs om te kunnen zeggen dat als onze gedachten en motieven de reinheid of beginselvastheid weerspiegelen die het leven en de leer van Christus Jezus kenmerkten, daar een positief effect van uitgaat dat niet nalaat overal indruk te maken. Reinheid van denken en handelen heeft echter nog een ander belangrijk effect, dat niet even gemakkelijk onderscheiden wordt. Reinheid en gezondheid zijn onafscheidelijk aan elkaar verbonden. Reinheid is in feite gezondmakend. Het is een sterke kracht tot vernieuwing in ons leven. En wanneer de reinheid van oprecht geestelijk denken deel uitmaakt van ons gebed blijkt dat zeer effectief te werken op genezing van chronische en acute ziekten en blijkt het een belangrijke impuls te geven tot nieuw leven voor hen die zich hopeloos verloren waanden in zonde. De stoffelijke geneeswijze streeft niet naar een dergelijke hervorming, want haar standpunt in de praktijk is uitsluitend gegrond op de veronderstelling dat er niet getornd kan worden aan de werkelijkheid van de stof (alias het lichaam). De lichamelijke toestand van de individu blijft vatbaar voor eventueel andere schadelijke effecten van onreinheid. De praktijk van het Christendom daarentegen, zoals die onderwezen en gedemonstreerd door Jezus, houdt altijd wezenlijke karaktervorming in als noodzakelijk bijverschijnsel en een terugslag of een herhaling van de ziekte is onmogelijk geworden.

maandag 25 september 2017

Mentaal alert

Intuïtief weten we dat we altijd een volmaakte verwantschap met de Vader hebben gehad en dat deze verwantschap - of volkomen gelijkenis met Hem - eeuwig voortduurt als de onvernietigbare werkelijkheid van ons wezen. Uit eigen ervaring werd mij het nauwe verband dat er bestaat tussen berouw en genezing door de Christus duidelijk. Ook ik ging tot de Christus voor genezing en om die genezing te bereiken moest ik nederig aan de voeten van Christus zitten met de bereidheid alles in mijn denken wat niet waarlijk Godgelijkend was op te geven. Wat nodig was, was hervorming, ik moest mijn leven en mijn denken opnieuw vorm geven. Ik moest, zoals Mrs. Eddy het stelt Waarheid, Christus, zoeken ‘van de hoogte van vrome toewijding, met de olie der vreugde en het reukwerk der dankbaarheid, met tranen van berouw en met die haren, die alle geteld zijn door de Vader’ (Wetenschap en Gezondheid p.367). Die hele dag deed ik mijn uiterste best om mentaal alert te zijn, en ik sloot het stoffelijke uit mijn gedachten en voelde dat ik zo dichter bij God kwam. De genezing volgde. Dit leerde mij dat het echt niet nodig is een jarenlange ervaring in Christian Science te hebben, of bijna-volmaakt te zijn, of God volledig te begrijpen ten einde genezen te worden, of anderen te genezen. Door eerlijk te zijn met onszelf, door oprechte en nederige bereidwilligheid om hervormd te worden als gevolg van wat we zien als geestelijke waarheid, voldoen wij waarlijk aan de voorwaarden voor genezing. Een wonderbaarlijk gevoel van macht en vreugde gaat samen met de oprechte bereidwilligheid om hervormd te worden.

zondag 24 september 2017

De Christus altijd aanwezig

Het menselijk hart ziet vol verlangen uit naar de geestelijke vernieuwing die men aan het leven van Jezus toeschrijft. Zulke overdenkingen zijn meer dan een stukje fantasie als we ontdekken dat de Christus-genezing in onze tijd tot de vanzelfsprekende mogelijkheden behoort. U en ik kunnen letterlijk tot Christus komen, omdat de Christus, of de Waarheid, die de Meester demonstreerde of vertegenwoordigde, eeuwig is. Jezus identificeerde zichzelf zo zeer met de Christus dat hij die de ‘Ik’ van zijn wezen kon noemen, toe hij zei: ‘Eer Abraham was, ben ik’ (Joh.8:58). En op een ander ogenblik zei hij: ‘En ziet, ik ben met u al de dagen tot de voleinding der wereld’ (Matth. 28:20). De Christus was er in feite al voordat Jezus als prediker rondtrok. De Christus is altijd aanwezig om te genezen en ons tot nieuw leven te wekken. Waar precies vinden wij die genezende en verlossende macht van God? Die vinden we waar we ons op dit moment bevinden, in de tempel van ons eigen bewustzijn. De Christus is in ieder menselijk bewustzijn aanwezig  of we nu al dan niet gehoor geven aan zijn genezende reformatieve invloed.

vrijdag 22 september 2017

Onszelf geestelijk zien

Hoe kunnen wij onszelf zien als voor honderd procent geestelijk? Door in te zien dat wij wij nooit in de stof geboren zijn. Het is waar dat ons fysieke lichaam er misschien uitziet als een stoffelijk lichaam, maar dat is niet meer dan een vervalst beeld. Wat zich voordoet als uw stoffelijk lichaam en gemoed en karakter, is in feite uw identiteit zoals die gezien wordt vanuit een onvolmaakt standpunt - dat van stoffelijke zinnen. En de stoffelijke zinnen hebben ons nooit de absolute waarheid verteld over wat dan ook. De stoffelijke zinnen zetten alles op zijn kop en zetten Geest, God, om in materie. Zij zetten de reine zonen en dochters van God om in zieke en zondige stervelingen. Hoe moeten we beginnen alles weer recht te zetten? Door de mens en het heelal vanuit geestelijke zin te bekijken - de enige ware zin. Aanvaard het Gemoed dat God is geheel en al als uw eigen Gemoed. Laat God Zelf uw ware bewustzijn worden. En zie dan in, dat uw ware bewustzijn uitsluitend afweet van de dingen Gods. Het kan van geen andere dingen iets afweten. Uw ware bewustzijn kan onmogelijk gevoelig zijn voor welke zogenaamd stoffelijke invloeden dan ook die ziekte zouden kunnen veroorzaken, zoals het verstrijken der jaren, de weersgesteldheid of medische theorieën. Het enige wat u werkelijk kunt weten of zien of voelen of zijn is wat u van de Vader krijgt te weten, te zien te voelen of te zijn, als uitdrukking van Zijn ware wezen. U kunt niets anders weten. U kunt niets anders voelen. Als u gelooft ook maar een procent sterfelijk te zijn, bent u verloren. Maar dat bent u niet. Uw ware gemoed is het bewustzijn van de Christus, honderd procent geestelijk, nu, op dit ogenblik.

donderdag 21 september 2017

Vermogen om te genezen

Stel je eens even voor wat het zou zijn een discipel van Jezus te zijn en bijna dagelijks prachtige genezingen te zien plaatsvinden. De discipelen zouden eerst tot de conclusie kunnen zijn gekomen dat Jezus de beschikking had over unieke wonderbaarlijke macht. Het gaf ze echter de zekerheid dat iedereen die geloofde in de door hem onderwezen waarheden van Gods volmaaktheid, macht en liefde en die in zijn leven tot uitdrukking bracht, anderen kon genezen net zoals hij dat deed. Volgens de evangeliën hadden zij niet altijd succes, maar terwijl ze zijn voorbeeld van zuiverheid, nederigheid en volledig vertrouwen in de macht van God volgden, groeiden ze in zelfvertrouwen en bekwaamheid. Christian Scientisten aanvaarden dat de opdracht van Jezus de zieken alleen door gebed te genezen bedoeld is voor elke navolger van zijn leer. Zij geloven dat zijn vermogen om te genezen het gevolg was van zijn relatie met God en zijn begrip van het feit dat elk individu in wezen Gods beeld is. Het is duidelijk dat onszelf leren kennen als volledig geestelijke scheppingen van een volmaakte God niet zo een-twee-drie gebeurd is. Voor een toegewijde Christen vereist het dagelijkse zuivering en vergeestelijking van de gedachten door gebed en het steeds dieper gaan beleven van dat gebed door het tot uitdrukking brengen van Christelijke eigenschappen als vergevingsgezindheid, nederigheid en liefde.

woensdag 20 september 2017

Valse voorstellingen

Ouder worden is niet iets dat deel uitmaakt van de alwetende en almachtige schepper! De substantie van het geestelijke is tijdloos en niet onderhevig aan verval. Ieder mens weerspiegelt in zijn ware identiteit Gods volmaaktheid, leeftijdloosheid en compleetheid. De volkomenheid van deze geestelijke mens houdt zowel mannelijke als vrouwelijke eigenschappen in en vrijwaart hem daarom van allerlei sexistische vooringenomenheden. Wat we kwijt moeten zijn de valse voorstellingen dat leven en identiteit stoffelijk bepaald worden. Het toenemen van jaren heeft geen enkel effect op onze rechtschapenheid of resulteert in zwaarmoedigheid, omdat wij geestelijk zijn. Maar hoe zit het als wij een echtgenoot of echtgenote verliezen? Betekent dat voor ons dat oud worden met rasse schreden naderbij komt? Is onze reactie terug te trekken in eenzaamheid? Laten we niet vergeten dat een ieder van ons in zijn individualiteit een complete en actieve idee is. Het verlies van een metgezel betekent niet dat onze waarde is afgenomen of dat wij van Gods liefde zijn buitengesloten. Wij zijn voor immer één met onze hemelse Vader. Nieuwe mogelijkheden doen zich voor om contact te maken met anderen, onze liefde als een zon te laten stralen, vooruit te gaan en goed te doen.

maandag 18 september 2017

Ouderschap

Onschuld, zuiverheid, vertrouwen en spontaniteit, die de mens en kind juist zo rijk en gelukkig maken, zijn niet tekenen van zwakheid en kwetsbaarheid. Het zijn de tekenen waarmee God zich aan de mensheid kenbaar maakt. Zij zijn onlosmakelijk verbonden met de macht en werkelijkheid van hun goddelijke bron. Haat, boosaardigheid, woede, grofheid, sensualiteit daarentegen komen niet uit het goddelijke of uit Waarheid voort en hebben dan ook niet de macht de eigenschappen die God ons geeft te vernietigen, aan te tasten of in een verkeerd daglicht te stellen. Of wijzelf al of geen kinderen hebben maakt niet uit, we hebben allemaal de verantwoordelijkheid de liefde van onze Vader-Moeder God tot uitdrukking te brengen. Deze speciale vorm van ouderschap begint in onze eigen gedachten als we erop toezien wat voor gedachten we in ons bewustzijn toelaten met betrekking tot kinderen. Als vertegenwoordigers van Leven zijn kinderen niet verstoken van leven, vitaliteit en uitbundige vreugde. Als vertegenwoordigers van Waarheid genieten ze de onaantastbaarheid die hen vrijwaart van onrecht, oneerlijkheid of de misvatting van wat een mens eigenlijk is. Als de zuivere vertegenwoordigers van Liefde heeft sensualiteit geen vat op ze en ontbreekt het ze niet aan tederheid en bescherming. Door ons bewust te zijn van deze waarheden wordt de macht en aanwezigheid van de Christus als een actieve en genezende invloed ervaren in elke situatie waarin kinderen ooit kunnen verkeren.

zondag 17 september 2017

Definitie van geloof

De schrijver van de brief aan de Hebreeën duidt op die onzichtbare goedheid en perfectie van God in zijn definitie van geloof als een ‘vaste grond der dingen die men hoopt, en een bewijs van zaken die men niet ziet.’ Dan geeft hij voorbeelden van mannen en vrouwen in het Oude Testament die dit geloof bezaten, dit vermogen de dingen van God die men niet ziet, te zien. Hij noemt Henoch, Noach, Abraham en Sara, Mozes en ettelijke anderen, en geeft aan dat zij in staat waren overweldigende stoffelijke problemen te overwinnen door hun geloof alleen. Henoch overwon de dood. Noach redde zijn hele familie en zijn vee van een catastrofale overstroming. Abraham en Sara stichtten een natie door geboorte te geven aan een kind op hun oude dag. Mozes verloste duizenden mede-Israëlieten van slavernij in Egypte. Het Godsvertrouwen van deze patriarchen gaat ver uit boven het blind vertrouwen van de twijfelmoedige. Geloof in God is een kwaliteit die ons leven op een vaste basis zet. Geestelijke vooruitgang, genezing en de animo gewoon door te gaan naar nieuwe horizonten worden vanzelfsprekend deel van ons leven als we op God vertrouwen.

zaterdag 16 september 2017

Standpunt innemen

Tegenwoordig is de aandacht vooral gericht op medische technieken, die het mogelijk maken in het lichaam door te dringen en een diagnose te stellen over interne problemen. Daarom vraagt het van ons stellingname, zodat we het doel van geestelijke genezing duidelijk voor ogen houden. De verleiding is groot om genezing te controleren door observatie, maar dit is de werking van het menselijk gemoed, dat weerstand biedt aan de transformatie die plaatsvindt door de werking van de Christus. Als we dat eenmaal zien, dan kunnen we meteen een ferm standpunt innemen voor wat essentieel is voor alle geestelijke genezing, de Christusmacht, de Waarheid die in ons bewustzijn werkt als de wet die alle dwaalgeloof en fabels omtrent ons lichaam en de menselijke conditie vernietigt. Daar vindt de vooruitgang plaats. De genezingen die in ‘De Vruchten’ (Wetenschap en Gezondheid) door Mrs. Eddy voor publicatie zijn opgenomen vormen een belangrijk bewijs voor wat kenmerkend is voor het wetenschappelijk Christelijk genezen.