zondag 27 november 2016

De atmosfeer van Geest

In 1 Kor. 2:9,10 lezen we ‘Hetgeen het oog niet heeft gezien, en het oor niet heeft gehoord, en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft voor hen, die Hem liefhebben. Doch God heeft het ons geopenbaard door Zijn Geest; want de Geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods.’ Dit betekent voor mij dat we met het getuigenis van de vijf zintuigen niet met zekerheid kunnen zeggen wat het goede is dat God ons geeft. Alleen ons geestelijk onderscheidingsvermogen doet dat. Het waangeloof van de vijf zintuigen heeft zijn ontstaan in het vleselijk gemoed, waarvan Paulus zegt dat het ‘vijandschap is tegen God’. Het is belangrijk te begrijpen dat de mens niet onderhevig is aan fysieke en biologische wetten, omdat hij in de atmosfeer van Geest leeft. Zijn motieven, verlangens en affiniteiten zijn geheel geestelijk. Alleen het geestelijke geeft voldoening. Als wij de geestelijke mens onderscheiden, dan begrijpen wij iets van ons ware zelf, dat heerschappij heeft gekregen.

woensdag 23 november 2016

Verkeerde veronderstelling

Het is altijd mijn ervaring geweest dat als ik in gebed geheel vertrouw op wat ik in Christian Science geleerd heb als de waarheid over God en de mens, er een oplossing komt voor de ogenschijnlijke kritieke situaties. Ik weet dat het geloof dat de mens in een hopeloze situatie terecht komt gebaseerd is op de verkeerde veronderstelling dat de mens stoffelijk is, zelfzuchtig van aard, met een eigen gemoed en gedreven door instincten en ontvankelijk voor de gedachten van anderen. Deze mens wordt geheel op zichzelf teruggeworpen om zich van verkeerde invloeden te bevrijden. Christian Science heeft mij geleerd te vertrouwen op het feit dat er slechts één Gemoed is, omdat God één is. Er zijn geen andere machten, geen andere gemoederen, geen andere goden en is er slechts één! God is volkomen goed, onveranderlijk, liefdevol, betrouwbaar en Hij schept het heelal om Zijn eigen substantie en natuur tot uitdrukking te brengen. Aangezien er geen kwaad in Hem is, kan Hij ook geen kwaad geschapen hebben en dus bevat de mens geen kwade eigenschappen. Er is slechts een invloed namelijk God.

dinsdag 22 november 2016

Een omkering van waarheid

Hoe vaak denken we niet dat mensen de bron van zonde zijn, in plaats van te begrijpen dat zonde zich door verkeerde opvattingen aan ons opdringt en dat wij het volste recht hebben onze kijk op de mens aan de Christus te toetsen. Door dat te doen bevrijden wij onszelf en anderen van de zogenaamde macht van zonde. Wat wij soms als de mens ervaren, geheel bepaald door zinnelijke drijfveren, is niet de mens maar een ingebeelde voorstelling van de mens, een omkering van waarheid. Het is net zozeer een leugen als die eerste leugen van de slang dat Adam en Eva als God zouden worden en goed en kwaad kennen. Als wij aan dit soort argumenten weerstand bieden in welke vermomming zij zich ook voordoen en begrijpen dat zij een loze belofte inhouden, dan vernietigen wij de invloed die eraan wordt toegeschreven. Dan bewijzen wij dat de mens zijn zuiverheid, zijn onschuld, niet kan verliezen.

maandag 21 november 2016

Wat is demonstratie?

Wat is demonstratie? De term is afgeleid van het Latijn en betekent ‘laten zien’. En je kunt niet laten zien, zonder iets te laten zien. En omdat in Christian Science God en Zijn idee alles is wat werkelijk bestaat, is dat ‘iets’ dat we laten zien of demonstreren in feite God of het goede. Het is de werkelijkheid die aan het licht wordt gebracht. Het ont-dekt of openbaart als het ware aan de mens wat onomstotelijk waar en goddelijk is. Zonde, ziekte en sterfelijkheid aan de andere kant zijn een gevolg van het geloof dat het sterfelijk gemoed zichzelf in al haar vuigheid kan demonstreren of uitdrukken. Iedere geestelijke genezing weerlegt dat geloof uit-en-te-na. Demonstratie in Christian Science is niet opnieuw conditioneren, of een zieke toestand in een gezonde toestand herscheppen, nee, het is het laten zien van wat er al die tijd al was - demonstratie neemt als het ware de sluier weg die over bepaalde geestelijke werkelijkheid hangt. Het is het aan het licht brengen van wat er altijd al is geweest en er altijd zal zijn.

zondag 20 november 2016

Bundeling van gedachten

Het weerspiegelde licht van de zon is zelfs doordringender dan dat van een vuurtoren. Het is allang bekend hoe we de kracht van zonnestralen kunnen gebruiken door bijvoorbeeld het licht met een lens te bundelen en zo iets tot ontbranding te brengen. Het effect van de bundeling van gedachten die een zijn met God heeft een nog veel krachtiger uitwerking. ‘Wanneer de stralen van oneindige Waarheid in het brandpunt der ideeën worden vergaderd, brengen zij ogenblikkelijk licht,’ schrijft Mrs. Eddy, ‘terwijl duizend jaren van menselijke leerstellingen, hypothesen en vage gissingen zulk een glans niet uitstralen.” (W&G p.504) Het is niet door persoonlijk charisma dat Waarheid doorklinkt. Mrs. Eddy legde de grondslag voor een Kerk die vrij was van persoonlijke invloed. Gebaseerd op het wetenschappelijk uitgangspunt van de geestelijke volmaaktheid van de mens als kind van God kunnen wij ons denken in overeenstemming brengen met de de leer van onze Meester, Christus Jezus. Onze bereidheid om te dienen en in genade en begrijpen te groeien is de open deur naar een ervaring die zijns gelijke niet kent in mogelijkheden voor vreugde en vooruitgang.

zaterdag 19 november 2016

Erkenning dat God goed is

Door God de eer te geven die Hem toekomt, brengen we Zijn almacht en alomtegenwoordigheid, Zijn geestelijke aard en oneindige goedheid meer en meer in onze ervaring. Dit heroriënteert ons leven van een bewustzijn van  het kwaad tot de grote werkelijkheid van het goede. En het gevolg ervan is altijd geestelijke wedergeboorte en genezing. De stellige bewering ‘het kwaad is onwerkelijk’ blijft onbegrijpelijk totdat wij iets gewaarworden van de grootheid, de alheid van God, het goede. Eerlijke erkenning dat God goed is en Alles is, brengt een stroom van goedheid en liefde in ons leven. Als wij ons deze waarheid meer en meer bewust worden en de werkelijkheid van dit feit bevatten, spreken wij niet alleen van de onwerkelijkheid van het kwaad, dan ondervinden wij die ook. De demonstratie van de onwerkelijkheid van het kwaad ligt ten grondslag aan alle Christendom.

vrijdag 18 november 2016

Onveranderlijke volkomenheid en reinheid van Geest

In Wetenschap en Gezondheid p. 463 schrijft Mrs. Eddy: “Een geestelijke idee bevat geen enkel element van  dwaling en deze waarheid verwijdert op de juiste wijze al wat schadelijk is.” Zo’n uitspraak ondersteunt het inzicht dat de reinheid van de mens van fundamenteel belang is voor genezing. Onze ware identiteit als Gods idee bevat geen dwaling, geen zonde, geen ziekte; de substantie van de mens is God, Geest, en houdt de onveranderlijke volkomenheid en reinheid van Geest in. De reinheid van ons denken brengt vernieuwing tot stand in onze huidige opvatting over wie en wat we zijn, wat we waard zijn, of hoe we leven. En door Christelijke wedergeboorte worden wij bevrijd van elke beperking die ons wordt opgelegd, zij het ziekte, zwakte, disharmonie of zonde.

woensdag 16 november 2016

God is altijd-aanwezige Liefde

Wetenschap en Gezondheid p. 40 verklaart: “Hoe moeilijker  de stoffelijke toestand lijkt, die door Geest moet worden overwonnen, des te sterker moet ons geloof en des te reiner onze liefde zijn. De apostel Johannes zegt: “Er is in de Liefde geen vrees, maar de volmaakte Liefde drijft de vrees buiten”. Als we echt de gevoelens van angst van een ziek of verontrust mens willen overwinnen, moeten we de bron van de angst aanpakken. En die bron is de overtuiging dat we een stoffelijk schepsel zijn,onderhevig aan ziekte, verwondingen, gevaar of iets dergelijks. Het middel om die angst tegen te gaan is het inzicht dat God altijd-aanwezige Liefde is en dat Hij iedere individu, als Zijn eigen geestelijke idee, kent en beschermt. Jezus zei in Mark 5:36 “Vrees niet, geloof alleen”. Vrees is de stem van ongeloof. Deze stem beweert dat wij kwetsbare wezens zijn, die slachtoffer kunnen worden van materiële omstandigheden en dat genezing onmogelijk is. Omdat ieder van ons de geestelijke idee van de goddelijke Liefde is, zijn we allen verzekerd van zijn kracht en blijvende zorg. Onze ware onverbrekelijke relatie met God komt aan het licht. Genezing is het resultaat.

dinsdag 15 november 2016

Onderzoek jezelf

In Miscellaneous Writings p.109 schreef Mrs. Eddy “Onderzoek jezelf en zie waar en hoe diep de zonde toegang heeft gevonden, en hoeveel daarvan je erkent of eraan toegeeft." Deze uitspraak kun je als gids gebruiken bij alles wat je doet. Wat zijn de aanspraken van zonde, zoals moedeloosheid, onverschilligheid, schuldgevoel, gebrek aan eigenwaarde of een fysiek probleem.  Ze hebben niets te maken met mijn ware wezen als Gods zoon, Gods kind. Het zijn slechts suggesties  en als zodanig dienen ze geïdentificeerd te worden. Ga vervolgens na in hoeverre je toegeeft aan die suggesties. Doe dan niet alsof die suggesties niet bestaan, maar onderzoek je gedachten om beter in staat te zijn om ze te weerleggen en de zonde of ziekte uit te werpen en om anderen te helpen dat ook te doen.

maandag 14 november 2016

Liefde gehuwd met haar eigen geestelijke idee

Ik vind het prachtig wat Mrs. Eddy schrijft over eenheid met God: “Liefde gehuwd met haar eigen geestelijke idee” (W&G 575). Jezus zegt: “Mijn Koninkrijk”, mijn bewustzijn, “is niet van deze wereld” (Joh.18:36). Als wij menen dat wij van deze stoffelijke wereld zijn en leven in een stoffelijk heelal, dan is ons uitgangspunt verkeerd en zijn we dualistisch bezig. Werken met tegenstellingen als goed en kwaad, Geest of stof, heeft niets met de werkelijkheid te maken. Geest is de enige werkelijkheid die er is. Ons uitgangspunt moet altijd God zijn, het goddelijke Gemoed en Zijn openbaringswijze. God drukt Zichzelf onafgebroken uit en wij, u en ik, zijn die uitdrukking. Het is onmogelijk expressie (of gevolg) te scheiden van oorzaak. Die zijn  één.  Wij zijn de volledige uitdrukking van Zijn Liefde. Het helpt jezelf te zien in je ware wezen, als geestelijke idee, geheel gescheiden van de zonde. Het brengt altijd vreugde de compleetheid van de mens te zien en te demonstreren.