maandag 26 september 2016

Het Eerste gebod

In het algemeen kunnen we stellen dat genezing van ziekte zowel als van zonde het gevolg is als we dagelijks het Eerste gebod in praktijk brengen. Dat wil zeggen dat we één God, één Gemoed, één Geest of substantie erkennen en gehoorzamen, met als resultaat dat we ons bewust worden van de macht die God ons geeft om de opdringende suggesties dat we in en door de stof leven af te leggen. Er is in de menselijke ervaring nooit een moment waarop wij kunnen zeggen: ‘Zelfonderzoek en wedergeboorte, nee hoor, daar ben ik overheen gegroeid.’ Dagelijks, elk uur, is er werk aan de winkel om de ‘oude mens’ met alles wat niet tot ons ware zelf behoort welbewust af te leggen. Ongeduld, heethoofdigheid, eigenzinnigheid, zinnelijkheid, eigenbelang en eerzucht, wrok, van al hiervan dient te te worden erkend dat zij geen deel uitmaken van de mens als Gods beeld en gelijkenis, en ze dienen te worden vernietigd door de macht van de Christus. Eerlijke zelfbeschouwing brengt ons altijd op onze knieën voor het licht van de Christus. We brengen ons denken in overeenstemming met de geestelijke waarheid, en zo versterkt zich ons vertrouwen dat we de ‘nieuwe mens’, zoals Christus die openbaart, aandoen.

donderdag 15 september 2016

Omdat God Liefde is

Welke macht, behalve God, is altijd beschikbaar om je tegen ziekte te beschermen? De Bijbel vertelt over mensen die genezen werden en maakt ons duidelijk hoe we de genezende macht kunnen voelen als we die nodig hebben. Jezus zegt: “Ik kan van mijzelf niets doen.” Maar “alle dingen zijn mogelijk bij God.” Zijn hele leven hielp hij de mensen God beter te begrijpen, zodat ze zouden inzien dat God ons gemaakt heeft als Zijn geestelijke kinderen. Hij is onze Vader en zorgt altijd voor ons. Omdat Jezus dit wist, kon hij tegen zijn leerlingen zeggen: “Geen ding zal u enigszins beschadigen.” Die belofte geldt ook voor jou en mij. En het is de macht van Liefde, de macht van God, die ervoor zorgt dat die belofte wordt waargemaakt. Omdat God Liefde is, laat God ons nooit in de steek. “Want in Hem leven wij, en bewegen ons, en zijn wij.” Wij zijn in feite omgeven door Liefde. God schept geen hulpeloze, kleine wezentjes die altijd moeilijkheden krijgen. Neen, Zijn schepping bestaat uit ideeën, die geheel aan Hem gelijk zijn - geestelijk, sterk en veilig.

woensdag 7 september 2016

Getuigenis afleggen

Ongeacht wat ons beroep is, onze werkelijke reden van het bestaan is om aan onze medemensen getuigenis af te leggen van onze liefdevolle Vader, God, d.w.z. de liefde tot uitdrukking te brengen die God onvoorwaardelijk aan al Zijn kinderen geeft - of die nu naast ons wonen of in een ander land. Natuurlijk is het niet makkelijk mensen lief te hebben wiens gedrag zelfzucht, onverantwoordelijk  of zelfs haatdragend is. Maar anderen liefhebben is niet iets dat wij alleen maar doen als het gemakkelijk is of als we er zin in hebben. Jezus droeg zijn volgelingen op de goddelijke natuur dag in dag uit tot uitdrukking te brengen. Een van zijn uitspraken luidt: “Zalig zijn de vreedzamen; want zij zullen Gods kinderen genaamd worden.” Het is ons goddelijk recht om vrede te ervaren; maar tegelijkertijd is het onze plicht om te helpen vrede tot stand te brengen. Wij kunnen aan beide voldoen als wij in ons gebed het beeld van een dwalend zinnelijk mens vervangen door dat van de geestelijke en volmaakte mens die Christus Jezus liet zien door zijn genezend werk.

zondag 4 september 2016

De Christus

De Christus was er in feite al voordat Jezus als prediker rondtrok. De Christus is in ieder menselijk bewustzijn aanwezig. De neiging bestaat de Christus terug te brengen tot een ideaal, een idee waarover we kunnen denken en waarin we proberen te geloven, terwijl de Christus in feite een wezenlijke en levendige en actieve aanwezigheid is waar we gehoor aan kunnen geven. Het is de geest van de goddelijke Waarheid en Liefde die leven schenkt. De Christus is een bezielende levengevende macht die, wanneer wij ons ervoor open stellen, ons denken, spreken en handelen leidt in overeenstemming met Gods natuur. Heel eenvoudig gezegd, de Christus is Gods boodschap aan de mensheid, Gods uitdrukking van alles wat Hij is en de waarheid van de mens, die God geschapen heeft. De Christus spreekt tot ons van onze Vader-Moeder God, de alomtegenwoordige Liefde, het almachtige goddelijk Beginsel, alomvattende Geest en Ziel. En de Christus toont onze werkelijke, geestelijke individualiteit als Gods eigen beeld, dat Zijn onsterfelijkheid, volmaaktheid, volkomenheid en vrijheid weerspiegelt. Wanneer wij luisteren naar wat Christus openbaart en ons dat eigen maken, geeft dat kracht aan onze overtuiging dat God Alles is en dat wij Hem in werkelijkheid weerspiegelen. Wij beginnen iets  van Gods tegenwoordigheid te voelen en te ervaren dat onze heerschappij over zonde en ziekte gelijke tred houdt met onze toewijding aan het geestelijke.