woensdag 6 juli 2016

Gods aanwezigheid en zorg

Een bewijs van Gods aanwezigheid en zorg is het verhaal van Hagar, de Egyptische uit de Bijbel. Egyptenaren geloofden niet in één God. Maar toen de dood onontkoombaar leek voor Hagar en haar zoon Ismael (zij waren in de woestijn gestrand, hun voedsel en watervoorraad waren verbruikt) ‘hoorde [God] de stem van de jongen; en de Engel Gods riep Hagar toe uit de hemel, en zei tot haar: Wat is u Hagar? Vrees niet; want God heeft naar de stem van de jongen gehoord, ter plaatse, waar hij is” (Gen.21:17). ‘Waar hij is.’ Is dat niet geweldig? Een God die altijd voor Zijn kinderen zorgt, voorziet in onze noden waar we ons bevinden, ja toch? In de nood die wij op dat moment hebben (hoe groot ook) en op een wijze dat wij God kunnen begrijpen (hoe gering ook). Hagar opende haar ogen en zag een waterbron voor zich. Hij was er al die tijd geweest, maar zelfmedelijden, verdriet en angst hadden haar zo verblind, dat ze hem niet gezien had. Wanneer wij de genegenheid van Zijn  liefde en de krachtige werking van Zijn macht als vanzelfsprekend en immer nabij ervaren, dan beginnen wij God te begrijpen; en alles wat Zijn bestuur in ons leven ontkent of in twijfel trekt kan zich niet langer handhaven. Dit is de werking van de Christus, de onmiskenbare invloed van God die altijd in het menselijke bewustzijn aanwezig is.

Geen opmerkingen: