dinsdag 21 juni 2016

Respect voor andersdenkenden

Al nemen wij als individu de noodzakelijke verantwoordelijkheid op ons om in gematigde taal uitdrukking te geven aan onze gedachten en onze woorden zorgvuldiger af te wegen, het is niet minder belangrijk onze gedachten op de weegschaal te leggen om er zeker van te zijn dat ze uitgaan van harmonie in de menselijke verhoudingen - de onontbeerlijke samenwerking van velen om het leven van de enkeling en voor het geheel veilig, genietbaar en productief te maken. Of we het met elkaar eens zijn of niet in deze wereld maakt een groot verschil als het gaat om harmonisch samen te wonen en te werken - in ons huis, op straat, in de kerk en in de wereld. Respect voor andersdenkenden, wars van alle manipulatie, deze eigenschappen leggen de basis voor vooruitgang. Maar zijn ze ook adequaat om ‘de actualiteit van het kwaad bloot te leggen en dat te corrigeren’? Nee, dat niet, maar het is een begin. Wij moeten ieder voor onszelf gedachten en daden in overeenstemming zien te brengen met de wil van God, het goede. Gehoor geven aan Gods wil brengt ons niet in conflict met anderen maar geeft ons gezag het kwaad van de hand te wijzen. “Wees haastig welgezind jegens uw tegenpartij, terwijl gij nog met hem op de weg zijt” (Matt. 5:25 en W&G 290:20).

zaterdag 11 juni 2016

Suggesties voor gedachtelijke consumptie

Als horden hardnekkige verkopers aan de deur wordt er voortdurend een massa suggesties voor gedachtelijke consumptie aangeboden. Die suggesties kunnen komen in de vorm van de verwachting dat we tijdens bepaalde seizoenen bepaalde ziektes zullen oplopen of dat er reden is om bang, depressief, boos of zinnelijk te zijn, of zelfs onder het theologisch masker dat God wreed is of dat de mens voorbestemd is tot eeuwige verdoemenis. Zelfbescherming vereist dat we een geestelijker bewustzijn opbouwen. Christus Jezus heeft ons daar een blauwdruk voor gegeven in wat nu bekend staat als de zaligsprekingen (Matt. 5:1-12). De nadrukkelijke poging om zachtmoedig, nederig, liefdevol, onzelfzuchtig, vredelievend en geduldig te zijn, brengt een staat van denken met zich mee die onze ervaring alom harmonischer maakt. Ons vertrouwen in de aanwezigheid en macht van God neemt toe, evenals in Zijn bereidheid ons in alle gezondheid en vrede te bewaren. Daarom is het belangrijk onze gedachten van het ene moment tot het andere te bewaken. “Sta als een wachter aan de deur der gedachte. Door alleen die gevolgtrekkingen toe te laten, die u in uw lichaam verwezenlijkt wenst te zien, zult u uzelf harmonisch besturen” (W&G pag. 392).

zaterdag 4 juni 2016

Annual Meeting 2016

ONLINE CLICK HERE

http://christianscience.com/member-resources/annual-meeting

We'd love to have you join us at the following events, either in person or online. Please note that all events will be streamed on this page.

Saturday, June 4 through Monday, June 6
“Church: ‘Healing and saving the world.’” *
Saturday, June 4 
2:00–4:00 p.m. 
“Church Activities Workshop”— Explore together with us how all the activities of Church, including Sunday School and Reading Room, come together as one powerful, healing light for the community.
Sunday, June 5 
1:30–3:00 p.m. 
“Hymn Sing”— Singing together of God’s goodness and power is uplifting prayer that unites us with God and each other. Enjoy a selection of hymns from the soon-to-be-released expanded Hymnal Supplement.
Monday, June 6
1:00–3:00 p.m. ET
Annual Meeting of The Mother Church (in the Extension of The Mother Church and live video webcast): Annual Meeting will include discussion of the theme, “Church: ‘Healing and saving the world.’” * The webcast will be available for replay for one year.
* "THE FIRST CHURCH OF CHRIST, SCIENTIST, IN BOSTON, MASS., is designed to be built on the Rock, Christ; even the understanding and demonstration of divine Truth, Life, and Love, healing and saving the world from sin and death; thus to reflect in some degree the Church Universal and Triumphant."—Mary Baker Eddy, Church Manual, p.19

donderdag 2 juni 2016

Geloof in dualisme

Wat zou Jezus bedoeld kunnen hebben toen hij zei: “Ik en de Vader zijn één”? Het moet zijn bedoeling geweest zijn aan te geven dat het gevolg, of de mens, altijd één is met zijn oorzaak, of God. Als wij die twee konden scheiden, zouden wij een oorzaak zonder gevolg hebben, of God zonder de mens. En een dergelijke scheiding is metafysisch en wetenschappelijk gesproken onmogelijk. Al onze moeilijkheden kunnen direct teruggebracht worden tot dit verkeerde geloof in dualisme - de mens gescheiden van God. En de oplossing van al onze problemen kan gevonden worden in eenheid - de mens voor eeuwig verenigd met God. Als wij in onze gebeden hebben geprobeerd een kloof te overbruggen die niet bestaat, kunnen wij deze poging nu staken. Wij hoeven ons niet op te werken naar het toppunt van inspiratie. Wij moeten uitgaan van het feit dat wij al op het toppunt van inspiratie zijn. Laat God ons Zelf Zijn eigen aard verklaren, en laat deze verklaring de substantie van onze gebeden vormen. Laat God Zelf de loop van uw gebeden bepalen. Als wij ons Vader-Gemoed de engelengedachten voor onze gebeden laten leveren, zullen wij merken dat ons bewustzijn wemelt van een oneindige variatie van Christus-ingevingen, die ons de vreugde van onze verlossing zullen teruggeven.

woensdag 1 juni 2016

Altijd veilig

Verwachting van het goede is een onmisbaar element in een behandeling in Christian Science, een gedachtestaat die het ons makkelijk maakt de alomtegenwoordigheid van God te aanvaarden, die de nietsheid van het kwaad blootlegt. Deze verwachting die uit God voortkomt, wijkt noch ter rechter- noch ter linkerhand waar het de geestelijke en volmaakte aard van de schepping betreft en de onverbrekelijke eenheid van God en Zijn kind. Als een altijd beschikbare gids bij het genezen van allerlei ziektes geeft de Bijbel een rijkdom aan ervaring en voorbeelden, met de niet aflatende bemoediging ‘Vrees niet’, ‘Weest niet bevreesd’. De Bijbel sterkt ons in de overtuiging dat wij altijd veilig zijn in Gods Koninkrijk. “En de straten van [dit koninkrijk] zullen vervuld worden met jongens en meisjes, spelend op haar straten.” (Zach 8:5) Het is een vast vertrouwen in de genezende macht en tegenwoordigheid van God.