donderdag 24 september 2015

God de enige oorzaak


Lucas beschrijft een van de verzoekingen waaraan Jezus blootstond als volgt: “En nadat de duivel hem geleid had op een hoge berg, toonde hij hem al de koninkrijken van de wereld in een ogenblik tijds. En de duivel zeide tot hem: Ik zal u al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven; want zij is mij overgegeven, en ik geef ze aan wie ik ook wil. Indien gij dan mij zult aanbidden, zo zal het alles van u zijn. En Jezus antwoordende zeide tot hem: Ga weg van mij, satan; want er is geschreven: Gij zult den Heere uw God aanbidden en Hem alleen dienen.” (Luk. 4:5-8)  Jezus had kunnen toegeven aan de verleiding om te denken dat de politieke onderdrukking van zijn tijd kon worden opgelost door persoonlijke macht - door een groot leider die precies de verlangde politieke oplossing zou vinden. Hij had voor de verleiding kunnen zwichten om te geloven dat de oplossing voor oorlogsdreiging of voor wanbeleid en voor corruptie was gelegen in het verbeteren van menselijke instellingen, zoals uitbreiding van veiligheidsmaatregelen en meer nadruk op wetshandhaving. Dat was in die tijd het traditionele denkpatroon en dat is nu nog zo. Jezus wees echter de verleiding om zo te denken onmiddellijk terug. Hij weigerde zich af te keren van het “Gij zult den Heere uw God aanbidden en Hem alleen dienen”. We hebben hier te maken met een diep inzicht. De argumenten waarmee Jezus door de duivel werd benaderd, werden door Jezus omgekeerd. En daarbij opende hij een geheel nieuwe weg naar de oplossing van sociale en politieke problemen. Hij liet zien dat alleen door God te erkennen als de enige oorzaak, we voorgoed kunnen afrekenen met de problemen van onderdrukking, corruptie en politieke onzekerheid. We kunnen daar tegenwoordig aan toevoegen de problemen van economische teruggang, inflatie, werkeloosheid. Jezus’ overtuiging dat God de enige oorzaak is, was zo diep en zo consequent dat hij nooit zwichtte voor de verleiding om het probleem te onderzoeken teneinde het te begrijpen.

Geen opmerkingen: