donderdag 25 juni 2015

Kinderen van Liefde

Het is van heel groot belang om in te zien dat geestelijke volmaaktheid de werkelijkheid is voor AL Gods kinderen. Hoeveel ellende komt niet voort uit het geloof dat er goede EN slechte mensen bestaan! En dat is nu juist niet waar! Als wij begrijpen dat de goddelijke Liefde en de kinderen van Liefde  geestelijke feiten zijn, zien we dat er maar één soort mens bestaat, Liefdes geestelijke idee, in elk opzicht geheel volmaakt. En daarom bannen we in het wetenschappelijk gebed de gedachte uit, dat er zoiets als slechte mensen bestaat, die goede mensen iets kunnen aandoen. Het wordt tijd dat we beseffen dat de goddelijke Liefde de mens, als Haar weerspiegeling, altijd voorziet van liefde om aan anderen te schenken, en dat we ervan verzekerd kunnen zijn, dat die constante stroom van liefde ons zonder onderbreking wordt geschonken. Zoals de Bijbel formuleert: “Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft” (1 Joh. 4:19). Mrs. Eddy heeft de diepe betekenis van God als Liefde voor de mensheid duidelijk gemaakt. In haar leerboek Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift, gaf zij ons een beter begrip van de Wetenschap van de Christus, de Wetenschap van de goddelijke Liefde, en toonde zij ons hoe wij de geestelijke waarheden kunnen toepassen om alle mogelijke conflicten uit de weg te ruimen. Wij kunnen allemaal een enorme bijdrage leveren aan de totstandkoming van een betere wereld voor onszelf als enkeling en voor onze naasten.

woensdag 24 juni 2015

De mens is geliefd

“Alleen de onsterfelijke, geestelijke mens vertegenwoordigt de waarheid van de schepping” (Wetenschap en Gezondheid, blz.263). Wie is deze onsterfelijke geestelijke mens? De mens door God geschapen, kan geen stoffelijke mens zijn. Hersenen, beenderen, zenuwen, spieren, kunnen hem geen identiteit geven. De mens moet wel geestelijk zijn, omdat God Geest is. Deze identiteit begint niet in het embryo en verandert niet met de jaren. Zij kan niet ziek worden, in verval raken, of uitgeput zijn. De mens is de samengestelde idee van God (W&G blz.591). Hij brengt al Gods hoedanigheden tot uitdrukking - de orde en wetmatigheid van Beginsel; de wijsheid en intelligentie van Gemoed; de schoonheid en harmonie van Ziel; de onschendbaarheid en volkomenheid van Waarheid; de ongedwongen activiteit en onsterfelijkheid van Leven; de onvergankelijke, onbeperkte substantie van Geest. De mens is geliefd, heeft lief en is waard om lief te hebben omdat hij de uitdrukking van Liefde is. Al deze hoedanigheden worden individueel door ieder van ons tot uitdrukking gebracht. De werkelijke mens is zich zijn ware identiteit bewust. Omtrent zijn oorsprong, zijn plaats en zijn bestemming kan hij nooit in het duister tasten. Deze onsterfelijke geestelijke mens nu, bent u, op dit ogenblik. Dit is niet een toestand die we in de toekomst ééns moeten bereiken. het is de actuele en altijd durende identiteit van een ieder van ons.

dinsdag 23 juni 2015

Oorsprong van de mens

Eens werden de discussies over de oorsprong van de mens beheerst door protoplasma en celelementen. Nu we een stapje verder zijn, beweert de erfelijkheidsleer dat de intelligentie, het gedragspatroon en de persoonlijkheid van de mens, evenals zijn hersenstructuur gecontroleerd worden door chemicaliën, DNA genoemd, de basis van de genen. Als we echter aannemen dat ons ego of onze individualiteit voortkomt uit protoplasma, kosmische ingrediënten of een chemische formule, dan zijn we onderhevig aan alle mogelijke ongewenste stoffelijke invloeden. Dan geven we onze opvatting over het bestaan aan allerlei onzekerheden prijs, als ongelukken, veranderingen en evoluties. Het is echter duidelijk dat een chemische samenstelling geen karaktereigenschappen kan inhouden met morele en geestelijke kwaliteiten, omdat die geen bewustzijn heeft. Logisch dat deze stoffelijke aanpak van het leven en de intelligentie vrees en ziekten ten gevolge heeft, en zonde en ellende voortbrengt. Meer en meer mensen zijn dan ook in toenemende mate onvoldaan over een stoffelijke bepaling van de identiteit van de mens. Zij willen niet in vakjes worden gedeeld, gemanipuleerd of gegeneraliseerd worden. Er is een tendens om tot een hogere uitleg van het bestaan te komen. Christian Science openbaart dat intelligentie niet in de stof zetelt en er ook niet uit voortkomt. We moeten leren begrijpen wat intelligentie werkelijk is en waar deze vandaan komt. Deze intelligentie is Gemoed en niet in de stof.

donderdag 18 juni 2015

Een geestelijke boodschap

Het is interessant om enig inzicht te hebben in de manier waarop een groot denker worstelt met nieuwe opvattingen en de transformatie van denken ondergaat die daarvoor vereist wordt. Mary Baker Eddy licht iets van de sluier op die over dat proces ligt in haar autobiografie. Daar zegt ze: “De Bijbel was mijn leerboek. Alle antwoorden op mijn vragen over de wijze waarop ik genezen was, stonden erin; maar de Heilige Schrift had voor mij een nieuwe betekenis gekregen, een nieuwe taal. De geestelijke betekenis ervan werd duidelijk en ik begreep voor het eerst dat Jezus’ leer en bewijsgeving een geestelijke boodschap inhielden, en ontwaarde het Beginsel en de regel van de geestelijke Wetenschap en metafysische genezing - met andere woorden: de Christelijke Wetenschap (Christian Science). Ik gebruikte de term Christelijk, omdat die Wetenschap vol mededogen, behulpzaam en geestelijk is. God noemde ik het onsterfelijk Gemoed.  Dat wat zondigt, lijdt, sterft, noemde ik het sterfelijk gemoed. De lichamelijke zinnen, of zinnelijke natuur, noemde ik dwaling en schaduw. Aan Ziel gaf ik de naam substantie, omdat alleen Ziel waarlijk substantieel is … Ik noemde Geest werkelijkheid en de stof onwerkelijkheid.” (Retrospection and Introspection, blz. 25). Mrs. Eddy begreep dat wat zij aan het ontdekken was precies beantwoordde aan de belofte van Jezus: “Nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk der Geest de waarheid, zal hij u in alle waarheid leiden” … (Joh. 16:12,13).

dinsdag 16 juni 2015

Blijvende vriendschap

Geestelijke kameraadschap is nooit zelfzuchtig of veeleisend. Waar geluk gaat samen met een grote welwillendheid en met een verlangen, met allen die zegeningen, die in Geest gevonden worden gevonden, te delen. Mrs. Eddy schrijft in Wetenschap en Gezondheid blz. 57: “Geluk is geestelijk, geboren uit Waarheid en Liefde. Het is onzelfzuchtig; daarom kan het niet alléén bestaan, maar eist, dat het gehele mensdom er in deelt.” Dit doel wordt bereikt door iedereen, die de geestelijke betekenis van kameraadschap zoekt, want er bestaat geen vreugde, die Geest schenkt, overtreft. De jaren worden niet geteld wanneer ware vrienden scheiden en elkaar weer ontmoeten. De weg moge lang zijn, de wind koud, de helling steil, maar deze wisselvalligheden brengen geen verandering. In onze menselijke ervaring kunnen wij geen meer blijvende vriendschap vinden dan die welke is gebaseerd op de geestelijke waarden, uitgelegd in de Bijbel en het Christian Science leerboek - die op zichzelf vrienden zijn, welke de onschatbare waarde van geestelijke kameraadschap laten zien.

zondag 14 juni 2015

God is Liefde

Als iets belangrijk genoeg is om je zorgen over te maken, dan is het belangrijk genoeg ervoor te bidden. Gebed brengt ons dichter bij God en wij krijgen daardoor een andere kijk op het leven. De gedachte rijst hoger dan het sterfelijk beeld van leven en wordt deel van de geestelijke werkelijkheid, onze eenheid met God, die ‘ons een rijkere individualiteit’ schenkt, ‘een wijdere sfeer van denken en handelen, een verder reikende liefde, een hoger en duurzamer vrede.’ God is Liefde. Dat is een feit en ziekte is geen deel van een liefdevolle schepping. God schept alleen dat wat goed is en zegen inhoudt voor zijn kinderen. Omdat de goddelijke Liefde oneindig is, heeft disharmonie daarin geen plaats. In die Liefde vinden wij alleen harmonie en gezondheid. Kwaliteiten zoals vriendelijkheid, zachtmoedigheid en vredelievendheid zijn Christelijke eigenschappen die voortkomen uit onze eenheid met God en deze zijn dus eeuwig en kunnen niet in de dood eindigen. Wij zijn altijd zonder onderbreking één met God, of we nu werken of in gebed verdiept zijn. Alles wat we doen speelt zich in God af, want “in Hem leven wij en bewegen wij ons en zijn wij.” Een modernere vertaling van psalm 37:7 luidt: ‘De vredelievende mens gaat een wonderbaarlijke toekomst tegemoet.’ God beschermt onze toekomst door ons ononderbroken in Zijn Liefde te houden, die alle werkelijkheid uitmaakt.

zaterdag 6 juni 2015

Next chat 9 juni 2015

Continuing to build a spiritual foundation of Christ-healing

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on June 09, 2015 at 2:00 pm EDT. Please come back to hear the broadcast!
Mary Baker Eddy, the discoverer and founder of Christian Science, wrote, "Jesus established his church and maintained his mission on a spiritual foundation of Christ-healing" (Science and Health with Key to the Scripturesp. 136)
As a follower of Christ Jesus, Mrs. Eddy also founded her church – The Church of Christ, Scientist – on the basis of spiritual healing. And this year's Annual Meeting of The Mother Church is focusing once again on how to reawaken within each one of us the spiritual understanding necessary to demonstrate Christ-healing.

vrijdag 5 juni 2015

Gods uitdrukking van Zichzelf

Alles wat werkelijk bestaat is in volkomen harmonie met het goddelijk Beginsel, het goede. Dit geldt zowel voor u als mij. We leven niet uit onszelf; maar zoals Paulus zegt “leven wij en bewegen we ons, en zijn wij” in God (Hand. 17:28). God maakt Zichzelf bekend in elk glinsterend facet van Zijn oneindige goedheid. Elk individu dat we zien, is in werkelijkheid een voorbeeld van God, het goede, dat Hem tot uitdrukking brengt. En dit is de reden voor de volmaakte schoonheid van de mens en ook voor zijn vermogen alles te volbrengen wat God hem tot taak heeft gesteld als een volmaakte, maar individuele manifestatie van het Beginsel van het zijn, het goede. Wat we zijn en wat we moeten doen kan nooit worden gescheiden van het Beginsel dat ons heeft voortgebracht en doen ontstaan. Gods uitdrukking van Zichzelf wordt nooit een zelf-handelende of zelf-bepalende eenheid, maar wordt voortdurende door God Zelf van energie en van beweegredenen voorzien en wat God wenst dat hij volbrengen zal, wordt zeer zeker volbracht. Dit is bepaald niet beperkend. Het bepaalt veel eerder onze werkelijke, onlichamelijke individualiteit en voorkomt zelfberokkende mislukkingen en onbekwaamheid.

woensdag 3 juni 2015

Heb ik God lief?

Wanneer we lezen over de levens van de profeten en apostelen, dan zien we dat ze God beschouwden als een almachtige vriend, een altijd aanwezige toevlucht, een schepper die “te rein van ogen” was om het kwade te zien (Hab. 1:13). Jezus sprak over God als “Vader” en gaf daarmee Zijn liefhebbende zorg voor Zijn volmaakte idee, de mens, te kennen. Christian Science leert dat God oneindig, onlichamelijk, oppermachtig is, dat Hij Beginsel, Gemoed, Ziel, Geest, Waarheid, Leven en Liefde is. De apostel Paulus, die te kampen had met vele schijnbaar hopeloze situaties, heeft de volgende woorden geschreven, die een aanmoediging voor ons allen moeten zijn: “Wij weten, dat degenen die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede” (Rom. 8:28). Die zinsnede houdt tegelijkertijd een belofte en het middel om die belofte waar te maken in. “Alle dingen werken ten goede” is de belofte; de enige werkelijke en daadwerkelijke ontvouwing is harmonie. “Degenen die God liefhebben” geeft de voorwaarde aan waarop men zich van deze altijd tegenwoordige harmonie bewust kan worden. Tegenover de problemen die zich voordoen, moet de vraag niet zijn: “Wat zal er gebeuren?”, maar “Heb ik God lief?” “Ben ik voldoende trouw om me er daadwerkelijk van bewust te zijn, dat Hij alle macht is en altijd tegenwoordig, of laat ik me in slaap wiegen door het getuigenis van de stoffelijke zinnen, dat beweert dat disharmonie werkelijk is?” Het geluk is binnen het bereik van ons allen, onverschillig waar we zijn.