zaterdag 23 mei 2015

Gehoorzaamheid aan God

Over het doel van zijn leven sprekend zei Jezus: “Hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik der waarheid getuigenis geven zou.” (Joh.18:37) Wat bedoelde hij daarmee? De Christus in Christian Science is niet een persoon. Het is Gods boodschapper aan de mensen over de goddelijke Waarheid. Jezus was de boodschapper. De Christus is de boodschap. En Jezus drukte de Christus zo volmaakt uit, dat hij de mensenfamilie kon laten zien hoe elke vorm van disharmonie vervangen kon worden door harmonie. Boven alles toonde hij aan hoe we in vrede met elkaar kunnen leven. Wat zijn deze dingen die Jezus leerde over het leven onder de goddelijke wet van Liefde? Hij sprak van ‘Zijns Vaders huis’ of ‘het Koninkrijk der hemelen’. Hij leerde dat dit koninkrijk een volmaakte staat van het zijn is in ons bewustzijn. Jezus begreep dat de mensen daarvan bewijzen wilden zien. Een bewijs dat hij gaf was bijvoorbeeld de genezing van de zondige staat van de overspelige vrouw door in plaats daarvan waarheid te zien, haar reine aard als kind van God. Hij genas de tien melaatsen, doordat hij niet erkende wat de fysieke zinnen getuigden, maar door alleen de onveranderlijke volmaaktheid van de substantie van de mens in Gods koninkrijk te zien. Hoe zag hij de menselijke relaties en verstandhoudingen in Gods Koninkrijk, die bestaan onder de goddelijke wet? Hij plaatste die relaties op een goddelijke basis toen hij zei: “Gij zult niemand uw vader noemen op de aarde; want één is uw Vader, namelijk die in de hemelen is.” (Matt.23:9) Op een andere keer vroeg hij: “Wie is mijn moeder, en wie zijn mijn broeders? Want zo wie den wil mijns Vaders doet, die in de hemelen is, die is mijn broeder en zuster en moeder.” (Matt.12:48,50) Hier zegt Jezus onomwonden dat gehoorzaamheid aan Gods wil het wezen van werkelijk harmonische verstandhouding openbaart. Gehoorzaamheid onthult de waarheid over het wezen van de mens, de waarheid van de broederschap der mensen onder het Vaderschap en het bestuur van God. Gehoorzaamheid aan God toont ons de actualiteit van de broederschap van ons allemaal, hier en nu.

donderdag 21 mei 2015

Uitdrukking van Geest

Hetzelfde Gemoed dat het lichaam geneest en de harmonie herstelt, maakt ook de samenleving gezond en harmonisch. Gods verklaring tegen Mozes: “IK BEN DIE IK BEN” is een wet ter vernietiging van het sterfelijk gemoed en alles wat daarmee samengaat, persoonlijk of in de gemeenschap. Het bevel één God te hebben, één Gemoed, wijst erop dat Geest de bron is van alle ware intelligentie die alles bestuurt. In feite komen de drang naar het goede in de mens en alle positieve invloeden in de samenleving voort uit deze ene bron, het goddelijk Gemoed. De betrouwbaarheid van Beginsel, de warmte van Liefde, de reinheid van Ziel, de onvernietigbaarheid van Waarheid, de eenheid en alheid van God, het goede, zijn de geestelijke krachten die de samenleving in stand houden. Geen van deze onontbeerlijke elementen komt uit de stof voort. Ze zijn uitdrukking van Geest, ze maken de wil van God, de grote “IK BEN”, openbaar.

zaterdag 16 mei 2015

Redeneren vanuit geestelijke grondslag

“Het gaat er niet om hoe je redeneert”, zei een van mijn leraren eens, “maar van welke grondslag je uitgaat.” Waar het dus op aan komt, is dat we ons niet moeten laten verleiden van een verkeerde grondslag uit te redeneren en te geloven, dat de mens een fysiek of persoonlijk wezen is. In plaats daarvan moeten we de mens zien als goddelijke weerspiegeling of de belichaming van de geestelijke hoedanigheden van God - van Waarheid, Leven en Liefde. De mens is niet een combinatie van geestelijkheid en lichamelijkheid. Ziekte lijkt vaak zo’n frustrerend en onoverkomelijk probleem, als we in ons denken en handelen uitgaan van de verkeerde veronderstelling dat de mens stoffelijk is. Want deze veronderstelling zelf sluit de kern van alle moeilijkheden in zich. Verwerp deze grondslag - de gedachte dat de mens stoffelijk is - en u raakt de schadelijke gevolgen ervan kwijt, de mentale en lichamelijke moeilijkheden. We moeten vasthouden aan de juiste grondslag door te verklaren dat alle ware bestaan - het leven, de mens, zijn huis en gezin, zijn omgeving, mentaal is - de geestelijke volmaakte uitdrukking van een geestelijk volmaakt Gemoed. De lichamelijke, onvolmaakte verschijningsvorm van het bestaan is louter een verkeerd beeld dat vaste vorm heeft aangenomen. Met de geestelijke idee van het leven kunnen we dit verkeerde beeld corrigeren. Het komt allemaal neer op de noodzaak voor ieder van ons om overal de volmaakte mens of manifestatie van God te zien.

woensdag 13 mei 2015

Arden Wood's 2015 Annual Meeting

Gepubliceerd op 6 mei 2015
If you enjoyed the Annual Meeting please consider donating today: http://bit.ly/1AIbTuu

Arden Wood's 2015 Annual meeting with guest speaker Kurt Stark. We will be broadcasting the entire meeting including Kurt Stark's talk "Fruitful when in Christ Abiding".

Kurt Stark's bible talk begins at: 37:58

dinsdag 12 mei 2015

Next chat 26 mei 2015

Engaging with church, committing to healing

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on May 26, 2015 at 2:00 pm EDT. Please come back to hear the broadcast!
What can you do, right now, wherever you are in your life, to be a more effective Christian Science healer? Over the past year, The Mother Church has hosted workshops around the world centered on that question. These workshops have helped Christian Scientists explore how they can more fully live the life of a Christian Science practitioner or Christian Science nurse, how they can strengthen their churches through deepening their commitment to healing, and how they can pray for the whole world by engaging with The Christian Science Monitor.
You’re invited to join this chat to hear highlights from these workshops, shared by the people who facilitated them, and to ask your questions about how each of us can demonstrate more Christ-healing in our lives, communities, and the world—by reading and praying with the Monitor, serving church through healing, and being Christian Science nurses and practitioners for ourselves and others.

Geliefde kinderen van God

Hoe oppervlakkig het contact met anderen ook is, de beste en doeltreffendste, de meest diepgaande en blijvende manier om anderen te helpen, is op de juiste wijze over hen te denken. Het vraagt wat meer inspanning de mensen om ons heen te zien als de geliefde kinderen van God. Mary Baker Eddy schrijft over Jezus: “Door de grootheid van zijn menselijk leven demonstreerde hij het goddelijk Leven. Uit de volheid van zijn reine genegenheid gaf hij het wezen van Liefde aan. Met de rijke overvloed van Waarheid overwon hij de dwaling” (Wetenschap en Gezondheid, blz.54). Christian Science benadrukt en herstelt die diepere betekenis van geestelijke zorg, zoals die door Jezus werd gedemonstreerd en die resulteert in genezing - lichamelijk, moreel en geestelijk. Zij demonstreert het wonderbare vermogen, dat ieder van ons heeft om het  vaderschap van God te weerspiegelen, door zowel geestelijk als menselijk ons om elkaar te bekommeren.

maandag 11 mei 2015

Essentiële eenheid van het goede

Een Christian Scientist is zich duidelijk bewust van zijn individuele rechten als intelligent menselijk wezen, maar hij baseert dit op iets dat veel dieper gaat dan een verlichte politieke ideologie, hoe belangrijk die ook mag zijn. Mrs. Eddy heeft aangetoond dat er een geestelijke eenheid is die aan alle schepping ten grondslag ligt. Maar zij laat er geen twijfel over bestaan, dat ieder individueel onderdeel van de schepping een unieke, eigen herkenbare identiteit heeft en die door alle eeuwigheid heen houdt. Zij schrijft in Wetenschap en Gezondheid op blz. 70: “Het goddelijk Gemoed handhaaft duidelijk en eeuwig alle identiteit, van grashalm tot ster.” Dit feit spreekt op geen enkele manier de essentiële eenheid van het goede tegen. Christian Science leert, dat God letterlijk Alles is, dat Hij één oneindig ondeelbaar Gemoed of Ziel is - één onbegrensd, onverbroken geheel - en dat Hij het werkelijke zelf van alle mensen in Zich sluit. Gods identiteiten of ideeën verblijven in en zijn samengesteld uit de goddelijke substantie en kunnen zich nooit losmaken van of afgescheiden worden van die éne en enige substantie.

woensdag 6 mei 2015

God is onze helper

Er is wellicht geen geestelijk feit, dat meer algemeen wordt aanvaard dan de altijd-tegenwoordigheid van God. De erkenning van een Opperwezen houdt reeds Zijn alomtegenwoordigheid in. Ja, God is overal en dit betekent, dat Hij om ons heen is, dat Hij zeer dichtbij ons is, dat Hij zelfs alle ruimte vult. En toch wanneer alle aardse geneesmiddelen geen genezing hebben gebracht, wanneer er geen stoffelijke middelen meer zijn ter bescherming of verlossing, wanneer menselijke hoop en het geluk verdwenen zijn en de mensen eindelijk in volslagen hulpeloosheid zich tot God hebben gewend om hulp, hebben zij -ondanks deze nabijheid- eigenlijk niet goed geweten, hoe zij zich bewust kon worden van Zijn nabijheid en van de beschikbaarheid van Zijn macht tot verlossen. Misschien hebben zij in gedachte als Job geroepen (23:3): “Och of ik wist dat ik Hem vinden zoude!”
In onze verwantschap met het goddelijke is het duidelijk, dat, al is God, de goddelijke Liefde, heel nabij het moeilijk is, zich in tijden van nood van die nabijheid bewust te zijn, doordat Gods gedachten en onze gedachten over het algemeen zo ver uiteen liggen. Het is echter onmogelijk dat God - het oneindig, volmaakt Gemoed - Zijn volmaakte gedachten omlaag zou halen tot het peil van het menselijk dwalend denken. Het is nodig dat wij onze gedachte opheffen tot Zijn gedachten. Zijn gedachten zijn goede gedachten. Hij is de bron van al het goede, het goddelijk Beginsel waar alle goedheid uit voortkomt.
In Unity of Good (blz. 3,4) zegt Mrs. Eddy: “Deze zelfde God nu is onze helper. Hij heeft mededogen met ons. Hij schenkt ons genade en leidt elke gebeurtenis van onze levensloop. Hij is nabij degenen, die Hem aanbidden. Hem te verstaan zonder een enkele smet van ons sterfelijk, eindig besef van zonde, ziekte en dood, wil zeggen dat wij nader tot Hem komen en Hem gaan gelijken.”

dinsdag 5 mei 2015

Geen zelfveroordeling

Hoe vaak heeft niet een student van de Christelijke Wetenschap zijn pad naar de hemel onnodig moeilijk gemaakt door niet genoeg aandacht te schenken aan de verklaring van Christus Jezus, toen hij zei: ”Hieraan zullen zij allen bekennen dat gij Mijn discipelen zijt, zo gij liefde hebt onder elkander” (Joh. 13:35). Ook Mrs. Eddy schrijft in haar Message to The Mother Church for 1902 blz. 8: “hatende of liefdeloze stervelingen zijn evenmin Christenen als beoefenaars van de Wetenschap.”
De Christian Scientist houdt steeds voor ogen, dat een liefdeloze gedachtestaat, die niet uit het bewustzijn wordt uitgeworpen, maar daarin woning vindt, ongetwijfeld zijn eigen oogst van moeilijkheden zal voortbrengen. Wij zouden waakzaam moeten zijn, zodat onze gedachten altijd liefdevol zijn! Op dit punt zijn we allemaal wel eens gestruikeld. Maar wanneer iemand ziet dat hij tekort schiet in liefde of in een andere Christelijke eigenschap, mag er geen zelfveroordeling zijn, want het heeft nooit iemand geholpen door over vroegere fouten te piekeren. De juiste houding is een verlangen om de waarheid te zien, zodat hij niet weer in de oude fouten zal vervallen, of niet weer de wind zal zaaien om de storm te oogsten.

zaterdag 2 mei 2015

Duurzame vrede bevorderen

De huidige wereldgebeurtenissen eisen van de Christian Scientist, dat hij een helder begrip van de werkelijkheid zal hebben, dat zijn denken op feiten berust en dat hij zijn geestelijk werk doet met alle toewijding die hij kan opbrengen. Een halfslachtige houding werkt niet. De juiste toepassing van Christian Science heeft een onmiddellijke en beslissende uitwerking op het wereldgebeuren. Zij bezielt en steunt die menselijke pogingen, die het goede dienen, gerechtigheid en een duurzame vrede bevorderen.
In de tijden, waarvan de Bijbel spreekt, was het een man Gods, een profeet, een patriarch, tot wie koningen en regeerders zich wendden om inlichtingen over het lot van het volk of een land. Gehoorzaamheid aan zijn profetische visie en wijze raad verzekerde hen altijd de overwinning van het goede over het kwade. In de twintigste eeuw zegt Mrs Eddy in Wetenschap en Gezondheid blz. 379: “De ware rechtspraak van de wereld berust bij Gemoed, dat elk gevolg bestuurt, en erkent, dat alle veroorzaking in het goddelijk Gemoed is gelegen.” Een goed voorbeeld van geestelijk begrijpen van de enkeling en de overwinning over de massa is Elisa. Hij sprak tot zijn dienstknecht toen zij tegenover een grote legermacht stonden: “Vrees niet; want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn.”
Als trouwe wachters staan Christian Scientisten op de wallen van het nieuwe Jeruzalem; zij dienen als het zout der aarde en het licht der wereld. Zij zijn zich terdege bewust van de aanmaning van Mrs. Eddy om zich te hoeden tegen alles wat zich stelt tegenover Waarheid en vooruitgang.