maandag 30 maart 2015

Oorzaak

We leven in een wetenschappelijke eeuw. Het is daarom logisch dat ook de godsdienst vanuit een wetenschappelijk standpunt benaderd zou worden. Mrs. Eddy heeft dat gedaan. Ze beredeneerde dat we de ware identiteit van de mens kunnen vinden door de wetenschappelijke relatie die er bestaat tussen oorzaak en gevolg, waar te nemen. We weten allemaal hoe het komt dat we in een spiegel ons spiegelbeeld zien. Wij zijn de oorzaak of bron van die weerspiegeling en ons spiegelbeeld is het gevolg. U blijft altijd de oorzaak en uw spiegelbeeld blijft altijd het gevolg. Laten we die beschouwing van onszelf als de oorzaak van ons spiegelbeeld even laten rusten en in plaats daarvan kijken naar “de grote bouwmeester”, de ene Geest of universele schepper. Laten we de grote bouwmeester beschouwen als de enige ware oorzaak en onszelf als de weerspiegeling of het gevolg van deze enige ware oorzaak. Om tot een juiste bepaling te komen van wat de mens is, is het voor de mensheid van het grootste belang een exacte definitie te vinden van wat God werkelijk en wetenschappelijk is, want we kunnen nooit een juist idee over onszelf als gevolg krijgen, zolang we geen juist begrip van God als onze oorzaak hebben. De grote bouwmeester is de ene God - die unieke, scheppende kracht die alle macht en alle intelligente bezit en alomtegenwoordig is. Als we dan logisch van oorzaak naar gevolg redeneren - als we zien dat God de oorzaak en de mens het gevolg is - dan moet datgene wat God kenmerkt als oorzaak, ook de mens kenmerken als gevolg. Christian Science leert ons dat God de enige oorzaak is, de bron of het goddelijk Beginsel van alles wat werkelijk bestaat, de besturende intelligentie, of het Gemoed, van de mens en het heelal.

zondag 29 maart 2015

Next chat 31 maart 2015

Finding balance in Life 

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on March 31, 2015 at 2:00 pm EDT. Please come back to hear the broadcast!
Barbara Pettis (NEW)
Do you ever feel that your life is out of balance? Perhaps you spend too much time at work and not enough time with your family. Or you have more bills than money to cover them. Everyone has a right to live a balanced life. Finding that balance comes down to discovering more of our God-given spiritual identity, which brings out the harmony, right activity, stability, progress, fulfillment, and peace that are already ours as children of God.To find out more, join Christian Science practitioner and teacher, Barbara Pettis in a live Sentinel chat where she will answer your questions and talk about how we can live a truly balanced life.
About Barbara Pettis: Barbara has devoted herself for many years to the practice and teaching of Christian Science. She was previously involved with public schools and worked as a writer and editor. She has lived in Asia, in Europe, and in many parts of the United States. She currently lives and teaches in the Boston area.

vrijdag 27 maart 2015

Heraut

Gods wetten zijn onwankelbaar

De Christian Science Heraut - 26 maart 2015
Oorspronkelijk gepubliceerd in de 2 februari 2015 editie van de Christian Science Sentinel
Soms worden Christian Scientisten met een probleem geconfronteerd dat niet makkelijk zwicht voor hun gebed. We zijn geneigd ontmoedigd te zijn als oprecht gebed geen resultaat lijkt te hebben. Maar elke keer wanneer wij de geestelijke wetten die werkelijk ons bestaan besturen toepassen, heeft dat een genezend effect, of dat nu meteen zichtbaar is of niet. Vol vertrouwen vasthouden aan de waarheid ondanks het ogenschijnlijke tegendeel, brengt ons dichter bij het begrijpen van Gods oneindige aanwezigheid en goedheid, totdat wij er ten slotte het bewijs van zien in ons leven.

woensdag 25 maart 2015

Your Daily Lift


3/25: Your mental mangrove

zondag 22 maart 2015

Strijd bij eenzaamheid


Elke moeilijkheid of het nu gebrek, eenzaamheid, verdriet of ziekte is, kan tot een gemeenschappelijke noemer worden herleid - het geloof aan scheiding van de mens van God en Zijn Liefde. Wanneer dit is gedaan, kunnen wij het geloof overwinnen door de onwerkelijkheid ervan in te zien, omdat in Gods Koninkrijk zo’n scheiding onmogelijk is. In de strijd bij eenzaamheid kan de volgende verklaring uit Pulpit and Press door Mary Baker Eddy (blz.4) veel steun bieden: “U behoeft enkel een wetenschappelijk, positief begrip van eenheid met uw goddelijke bron te bewaren en dit dagelijks te demonstreren.” Deze opdracht geeft ons veel werk, veel om over na te denken, maar zij doet ons bewust worden van onze goddelijke metgezel.

zaterdag 21 maart 2015

FINDING HOME "ON EARTH AS IT IS IN HEAVEN"

A talk by Ginny Luedeman, Christian Science healer and teacher

vrijdag 20 maart 2015

Geestelijke kwaliteiten

Geestelijk inzicht is niet iets dat je kunt krijgen. Het is iets dat je moet herkennen en gebruiken. Het is iets dat iedereen in werkelijkheid reeds bezit. Menselijkerwijs gesproken heeft het geen zin om te zeggen dat we van een mooi uitzicht kunnen genieten en er dan bij staan met onze ogen dicht. We moeten onze ogen open doen en kijken. Op dezelfde wijze is het niet voldoende alleen maar te zeggen dat we geestelijk inzicht hebben. We moeten ons hart openen, erkennen en dan beginnen ons geestelijk inzicht te gebruiken. En dat kunnen we doen met Gods hulp. God zorgt liefdevol voor ons allen. God, Ziel is het goede te zien in onze buurman, ons gezin en in onze familieleden. Als u een kind zou vragen waarom hij zoveel van zijn moeder houdt, zou u als antwoord  krijgen: omdat ze zo lief is, zo zorgzaam en omdat ze altijd aan alles denkt wat helpt en goed is. Ik betwijfel of u ooit iets zou horen over de maat schoenen die ze draagt of omdat ze 60 kg weegt. Het kind houdt van de geestelijke kwaliteiten die het voelt. Menselijke vriendelijkheid en zorgzaamheid zijn een indicatie van de geestelijke liefde en betrouwbaarheid die in ieder idee van God aanwezig zijn. Als u déze kwaliteiten ziet, duidt dat erop dat u uw geestelijke onderscheidingsvermogen gebruikt, dat u van God gekregen heeft.

zondag 15 maart 2015

Heraut

Genezen na een val

De Christian Science Heraut - 5 december 2014
Oorspronkelijk gepubliceerd in de 27 oktober 2014 editie van de Christian Science Sentinel.
Het was het seizoen dat de mango’s rijp waren en ik keek ernaar uit om er een paar te eten. In de buurt waar ik woonde stond een hoge mangoboom, en op een ochtend zag ik twee rijpe vruchten hangen aan een van de hoogste takken. Ik besloot om in de boom te klimmen en ze te plukken.
Toen ik de vruchten bijna kon pakken en mijn voet op de hoogste tak zette, voelde ik dat er iets mis was en de tak me waarschijnlijk niet zou houden. Ik greep vlug een andere tak, maar die brak af en ik viel. Terwijl ik viel schaafden de takken langs mijn lippen en mijn rug en sloegen hard tegen mijn lichaam aan, vooral tegen mijn rug. Toen ik op de grond terechtkwam verloor ik mijn bewustzijn.

vrijdag 13 maart 2015

Ruimere opvattingen

We moeten tot steeds ruimere opvattingen van het zijn komen. “Tot ruimere opvattingen” komen is zoiets als uit de duisternis in het licht komen, uitleggen wat niet begrepen wordt, of niet voor de hand ligt. Wij horen wel eens van mensen die zo gehypnotiseerd worden dat zij geloven dat er iets is als het er niet is, maar ook het omgekeerde geval - iemand laten geloven dat iets er NIET is, als het er WEL is. Dit laatste is veelzeggend voor deze tijd, waarin we zo vaak worden gemesmeriseerd door beelden van economische recessie, van een slechte gezondheid, gebrek aan eenheid in het gezin en gebrek aan werkgelegenheid. Denken we dat Gods substantie en goedheid afwezig zijn? We moeten weten dat de boom des levens met zijn pracht en bloei er altijd is en dat de stoffelijke zintuigen ons niet voor de gek kunnen houden door te vertellen dat die verdwenen is. Onze ingeboren geestelijke zin stelt ons in staat gevrijwaard te blijven voor de hypnose van gebrek en niet-zijn. Nu is het een moment om bewust te zijn van de alles-omvattende aanwezigheid van Liefde, die ieder van ons omvat, hier en nu, altijd. Deze Liefde is nooit, onder wat voor moeilijke omstandigheden we ook verkeren, ook maar voor een moment afwezig, en geen macht op aarde kan ons verhinderen Gods liefde te voelen precies zoals wij die nodig hebben, of dat nu is als vader, als moeder, of echtgenoot, vrouw of broer. Op dit ogenblik heeft de goddelijke Liefde ons lief. “Behoed en bemind en gezegend” zoals Gezang 278 uit de Hymnal van Christian Science zegt.

woensdag 11 maart 2015

Zachtmoedigheid

In het Onze Vader met zijn geestelijke vertolking, zoals die wordt gegeven in Wetenschap en Gezondheid (blz. 17), komt deze passage voor: “Geef ons heden ons dagelijks brood; Geef ons genade voor heden; voedt de hongerende gevoelens van liefde.”  Terwijl de lichamelijke zinnen misschien beweren, dat voedsel, kleding en geld datgene is, wat wij nodig hebben om te kunnen leven, is het in werkelijkheid genade en het voeden van de liefdegevoelens, datgene waar we behoefte aan hebben. Liefde, zo onontbeerlijk voor het met succes toepassen van Christian Science, wordt niet verworven door geweld of wilskracht, maar komt tot het hart door geduld, zachtmoedigheid en genade. Deze leiden vanzelfsprekend tot goede daden en in deze eigenschappen en daden vinden wij “genade voor heden” en tevens het voeden van de hongerende gevoelens van liefde, die op hun beurt ons dagelijks brood geven en voorzien in onze menselijke noden. Geduld leidt tot zachtmoedigheid en ware zachtmoedigheid is kracht, geen zwakheid, want iemand, die deze eigenschappen bezit, weet, dat hij van zichzelf niets kan doen, maar dat hij de macht van God weerspiegelt.

maandag 9 maart 2015

Eer de wereld was

Hoewel Jezus alle ziekte en alle kwaal genas, was hij zich voortdurend bewust van de aard van zijn verlossende zending. Hij maakte duidelijk dat hij de Bijbelse profetie moest vervullen door zijn tegenstanders te veroorloven om te proberen hem ter dood te brengen, zodat hij als overwinnaar zou kunnen herrijzen om “in zijn heerlijkheid in te gaan” (Luk 24:26). “Niemand heeft meerder liefde dan deze, dat iemand zijn leven zet voor zijn vrienden” (Joh. 15:13). In een discussie over Christian Science met een aantal zieleherders van andere Christelijke kerken vroeg een van hen: “Als u gelooft dat men de werkelijkheid van het kwaad en lijden moet ontkennen om de zieken te genezen, gelooft u dan dat Jezus heeft geleden aan het kruis?” Ik had vele aanhalingen kunnen voorleggen waarin Mrs. Eddy in haar geschriften spreekt over het lijden van Jezus aan het kruis. In een daarvan vraagt zij: “Was het rechtvaardig, dat Jezus leed?” Haar antwoord is: “Neen, maar het was onvermijdelijk, want op geen andere manier had hij ons de weg en de macht van Waarheid kunnen aantonen” (Wetenschap en Gezondheid pag. 40). Jezus had de mensen al verteld dat hij als de Messias of de Christus geheel één was met zijn hemelse Vader. Zelfs al zouden zij zijn menselijk lichaam vernietigen, dan zouden zij toch zijn geestelijke zelfheid niet kunnen raken, die al bestond vóór Abraham en eeuwig was voorbestemd om verheerlijkt te worden met de heerlijkheid die hij had “eer de wereld was” (Joh. 17:5).

zaterdag 7 maart 2015

Heraut

Vertrouwen hebben in Leven

van De Christian Science Heraut- - 5 december 2014
Dit is een uitgebreide versie van een artikel dat gepubliceerd werd in de 20 augustus 2014 editie van The Christian Science Monitor
Het is tevens gepubliceerd in de 27 oktober 2014 editie van de Christian Science Sentinel.
Het feit dat teveel mensen hun hoop verliezen in wat zij denken dat het leven hun te bieden heeft, en ervoor kiezen zich van hun leven te beroven of het langs medische weg helpen te beëindigen, toont een fundamentele, en vaak tragische fout, in de opvatting van de mensheid over de betekenis van het leven.
Als het leven inderdaad begon met een oerknal, ook wel de big bang genoemd, dan, ongeacht de ingewikkelde ontwikkelingen die erop volgden, is leven hoofdzakelijk zinloze toeval. Hoe zou leven dan ooit een bron kunnen zijn van echt geluk en ware gezondheid? Of als het leven, ongeacht hoe het begon, afhankelijk is van de stof en onderworpen aan de tirannie van ziekte, leed en ontbering, ook dan leidt het tot de vraag wat het leven heeft te bieden en wat de betekenis ervan is. 

woensdag 4 maart 2015

Next chat 17 maart 2015


‘Love more for every hate’

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on March 17, 2015 at 2:00 pm EDT. Please come back to hear the broadcast!

Joni-Overntonjug-web
Responding with love in the face of hatred is not always easy to do, and yet love is exactly what’s needed to dissolve hatred. How can each of us learn to respond with love when hatred is directed at us? Prayer and spiritual growth bring us closer to the source of all love: God, who is infinite, universal, divine Love itself. And as we grow in our understanding of this Love, we naturally reflect it toward others. To learn more about how to love others in this way, join this chat with Christian Science practitioner and teacher Joni Overton-Jung.
(Note: The title for this chat comes from Mary Baker Eddy’s poem, “The Mother’s Evening Prayer,” which you can read in her book of poetry, Poems, p. 4.)
About Joni Overton-Jung: After serving in the Peace Corps in Botswana, Africa, Joni began her practice of Christian Science healing in Chicago in 1989. For three years she served as a volunteer chaplain at Read Mental Health Center in Chicago. Between 1995 and 2004 she traveled throughout North America and South Africa, giving lectures and workshops on spirituality and healing in prisons, community centers, universities, and churches as a member of the Christian Science Board of Lectureship. In 2003 Joni became accredited to teach Christian Science healing. She continues her practice of healing and teaching from her home in Port Hope, Ontario, Canada.

zondag 1 maart 2015

Lente van geestelijke vrijheid

In de ochtend worden de onvruchtbare, ruwe bergwanden in de woestijn, verlicht door een licht en worden duidelijk zichtbaar door een waas van voorjaarsgroen. Het wonder van de hernieuwing en de heerlijkheid ervan geeft stof tot nadenken. De bergen zijn oud, rotsachtig, zwaar en toch komen zij elk voorjaar tot leven, schoonheid en lieflijkheid. Vergelijkbaar is de lente van geestelijke vrijheid, vreugde en genade, waarop wij aanspraak kunnen doen gelden. Wij hebben een grote behoefte aan een grotere mate van dit lentebewustzijn, dat ons leert, hoe wij de ontgroeide kleren van twijfel, vrees, apathie, achteruitgang kunnen afleggen, en in plaats daarvan kunnen wij ons kleden met frisse kleding van gerechtigheid, vreugde, vertrouwen, mededogen, liefde, vooruitgang, zodat wij met vernieuwde kracht kunnen voortgaan in de lente van Waarheid. Mrs. Eddy zegt in Miscellaneous Writings, blz. 330: “Met elk wederkerend jaar moesten hogere vreugden, heiliger doeleinden, een reinere vrede en een meer goddelijke energie de tedere geuren van het zijn opfrissen.”