donderdag 24 december 2015

zondag 20 december 2015

Men heeft op U vertrouwd

Individuele en collectieve vooruitgang en bevrijding komen alleen, wanneer het denken leert op God te vertrouwen. Het menselijk intellect zal de problemen van het sterfelijk bestaan niet oplossen. Alleen de goddelijke intelligente zal dit doen. “De menselijke gedachte”, schrijft Mrs. Eddy in Wetenschap en Gezondheid (blz. 126), “heeft nooit ook maar het geringste deel van het ware zijn ontworpen. Het menselijk geloof heeft op zijn eigen wijze de echo van Geest gezocht en geïnterpreteerd en schijnt deze zodoende verkeerd overgedragen en stoffelijk nagebootst te hebben; maar het menselijk gemoed heeft nooit een werkelijke toon voortgebracht of een positief geluid doen horen.”
Alleen hij, die goddelijke gedachten tot de zijne kiest, niet alleen af en toe, maar altijd en ondanks de blijken van het tegendeel, leert dagelijks uur na uur, het onmetelijk belang zien van zijn keus. De gedachten die wij als gids kiezen om ons te besturen en te beïnvloeden zijn òf menselijk òf goddelijk. De vraag is: Welke zijn het? Jesaja (26:3) schreef: ”Gij zult allerlei vrede bewaren, want men heeft op U vertrouwd.” Op deze wijze bewaren wij niet alleen onze eigen vrede, maar de macht van positief, opbouwend denken, dat één is met zijn goddelijke bron en bezieling, helpt mee om voor anderen het mesmerisme te verbreken van negatief en angstig denken. In het ja van het positief goddelijk weten wordt alle onzekerheid, twijfel, terughouding en ontwijking opgegeven. Goddelijke gedachten zijn immer tegenwoordig en beschikbaar voor hem, zie zich vereenzelvigt met Gemoed.

dinsdag 15 december 2015

Het reine Gemoed

Christian Science verklaart dat zonde en disharmonie nooit het werkelijke wezen van de mens binnengaan. Zij raken de mens zelfs niet aan. Het geestelijk zijn van de mens is ondoordringbaar voor disharmonie of ziekte.  God en Zijn schepping zijn in alle eeuwigheid volmaakt. God, het goddelijk Beginsel, is de bron, de oorsprong en oorzaak van al wat bestaat. Er kan niets zijn behalve, of buiten God, want Hij is het al-omvattende Zijn.  Alle werking gaat van Hem uit en wordt door Hem bestuurd. De mens Gods is noch een ziek noch een zondig sterveling. In Miscellaneous Writings schrijft Mrs. Eddy, p. 260: “Jezus wist, dat de in dwaling verkerende sterfelijke gedachte alleen in zichzelf de veronderstelling vasthoudt, dat het kwaad bestaat en dat zonde, ziekte en dood haar subjectieve toestanden zijn; hij wist ook, dat het reine Gemoed de waarheid van het zijn is, die iedere gewaande of elementaire tegenstelling van Hem, die Alles is, onderwerpt en vernietigt.” In werkelijkheid bestaat er geen kwaad van enige soort, waarvan wij verlost moeten worden, doch alleen ons geloof er aan, dat moet worden vernietigd. Geen in dwaling verkerende mentaliteit kan zich vasthechten aan de mens, die in eeuwigheid het ene, juiste, onfeilbare Gemoed weerspiegelt, dat God goed is. De mens is volmaakt in God, voor eeuwig gescheiden van en onberoerd door het kwaad en van deze geestelijke basis uit kunnen wij onze menselijke problemen oplossen.

zondag 13 december 2015

De enige goede kant van het bestaan

Vaak hoor je zeggen: “Alles zal wel goed komen.” Zo’n uitlating is tot op zekere hoogte een troost. Het zal iemand misschien hoop geven, maar het geeft geen enkele zekerheid over de uitkomst. In de Bijbel lezen wij: “Zo zult gij heden weten en ter harte nemen, dat de Heere die God is, boven, in de hemel, en onder, op de aarde, niemand meer.” God en Zijn volmaakte schepping zijn “heden” de enige werkelijkheid die er is of ooit geweest is. Wij kunnen dat stap voor stap bewijzen in gezondheid, harmonie, en welzijn. Deze komen voort uit het gebed dat Gods alheid en eenheid, de mens inbegrepen, aanvaardt en het kwaad als een leugen verwerpt. Elk bewijs, groot of klein, van genezing of karakter hervorming, dat wij bereiken door ons begrijpen van deze stelling, versterkt ons weer in het wetenschappelijk besef dat de mooie kant - de geestelijk juist kant - inderdaad de enige kant is. Dat besef gaat optimisme te boven. Het aanvaardt uitsluitend het goede als de werkelijkheid van het bestaan. Mrs. Eddy schrijft in Christian Healing blz. 10: “God is Alles, en in alles: daarmee is de kwestie van een goede en een slechte kant van het bestaan afgedaan. Waarheid is het werkelijke; dwaling is het onwerkelijke.”

dinsdag 1 december 2015

Wat meten en tellen wij?

Wat meten en tellen wij?

De Christian Science Heraut - 30 oktober 2015
Oorspronkelijk gepubliceerd in april 2015 editie van The Christian Science Journal.
U zult er wellicht versteld van staan hoeveel methodes om te meten onderdeel zijn van ons dagelijks leven. Ze worden gebruikt om de productiviteit van bedrijven en de activiteiten van werknemers te beoordelen, en zelfs om ons gedrag inzichtelijk te maken bij de plaatselijke supermarkt en op het internet.
Aangezien er steeds vaker metingen worden verricht, is het belangrijk ons ervan te verzekeren, dat wij de huidige status en toekomst van onze kerken niet definiëren aan de hand van metingen, oftewel sterfelijke maten. Waarom? Omdat metingen geen juiste waardering of een volledig verslag kunnen geven over de demonstratie van de geest van Christus.

zaterdag 28 november 2015

Gevrijwaard voor de hypnose van gebrek

Wij moeten tot steeds ruimere opvattingen van het zijn komen (Wetenschap en Gezondheid blz. 265:5). “Tot ruimere opvattingen” komen is zoiets als uit de duisternis in het licht komen, uitleggen wat niet begrepen wordt, of niet voor de hand ligt. Wij horen vaak verhalen waarbij mensen zo gehypnotiseerd worden dat zij geloven dat er iets is als het er niet is, maar soms ook in het omgekeerde geval - iemand laten geloven dat iets er NIET is, als het er WEL is. Is zoiets niet veelzeggend voor deze tijd, waarin we zo vaak worden gemesmeriseerd door beelden van economische recessie, van een slechte gezondheid, gebrek aan eenheid in het gezin en gebrek aan werkgelegenheid? Denken wij dat Gods substantie en goedheid afwezig zijn? We moeten weten dat de stoffelijke zintuigen ons niet voor de gek kunnen houden door te vertellen dat het goede verdwenen is. Onze ingeboren geestelijke zin stelt ons in staat gevrijwaard te blijven voor de hypnose van gebrek en niet-zijn. Elk moment van de dag is een goed moment om je bewust te zijn van de alles-omvattende aanwezigheid van Liefde, die ieder van ons omvat, hier en nu, altijd. Deze Liefde is nooit, onder wat voor moeilijke omstandigheden we ook verkeren, ook maar voor een moment afwezig, en geen macht op aarde kan ons verhinderen Gods liefde te voelen, precies zoals wij die nodig hebben, of dat nu is als een vader, als moeder, of echtgenoot, vrouw of broer. Op dit ogenblik heeft de goddelijke Liefde ons lief, ‘behoed, bemind en gezegend’ zoals een gezang zegt (Gezangboek van de Christelijke Wetenschap, gezang 278).

vrijdag 27 november 2015

Next chat 8 December 2015

Healing chronic problems

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on December 08, 2015 at 2:00 pm EST. Please come back to hear the broadcast!

Janet Clements
Many can attest to the fact that Christian Science heals. But what do we do when we aren’t readily seeing healing in our own lives? And when persistent problems threaten to dampen our joy?
Join Christian Science practitioner and teacher Janet Clements, CSB, for this live Sentinel chat, where these kinds of questions, and more, will be addressed.
About Janet Clements: Before entering the public practice of Christian Science, Janet worked in the creative field of advertising and publishing. She also taught classes in design at the university level. Janet has been a Christian Science practitioner for nearly 30 years and became a teacher of Christian Science in 2006.

dinsdag 24 november 2015

Kan ik echt mezelf zijn?

“Kan ik echt mezelf zijn?” is voor veel mensen en heel dringende vraag. Een bevredigend antwoord wordt alleen gevonden wanneer onze individualiteit gezien wordt in relatie tot God. Iets dat in overeenstemming is met het wezen van God hoeft niet gevreesd te worden, en iets dat daar niet mee in overeenstemming is, heeft geen oorzaak, geen plaats om te zijn en geen wet om het te steunen. De kracht van de geestelijke waarheid is dat het door God gegeven wezen van de mens door geen andere wet bestuurd wordt dan die van almachtige geestelijke goede, Gods wet. Als we op deze wijze leren denken, beginnen allerlei beperkingen van ons af te vallen.  Onze beperkingen zijn vaak eerder het gevolg van de verkeerde opvatting die wij over onszelf hebben dan van de werkelijke feiten. Waar we onszelf van moeten bevrijden is een stereotiepe levenswijze. Een gedachtelijke opvatting die bepaald wordt door een eenmaal ingenomen standpunt, of door gewoonte. Het is belangrijk zulke patronen in onszelf te herkennen, omdat deze ons beletten werkelijk onszelf te zijn. Het zijn niet alleen de patronen die anderen ons opleggen, de invloed van de reclame bijvoorbeeld. Het zijn ook de stereotypen of gewoontepatronen die we onszelf opleggen. “Ik kon ‘t niet helpen, zo ben ik nu eenmaal!” Vroeger gebruikte ik dit excuus vaak voor mijn gedrag. En die gewoonte bleek niet eens zo gemakkelijke af te leggen. Dit beeld “zo ben ik nu eenmaal” begint pijnlijk te worden, als een schoen die te nauw zit. En dat onaangename gevoel zou wel eens heel goed kunnen zijn, omdat het een teken is dat de onderliggende feiten van ons wezen ons niet met rust laten in dit zelfgemaakte stereotype.

woensdag 18 november 2015

Next chat 24 November 2015

Mending the fences within the family

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on November 24, 2015 at 2:00 pm EST. Please come back to hear the broadcast!
Loving relationships within a family can provide a wonderful feeling of security and joy to all its members. However, this isn’t always the case. Too often family relationships involve hurt, resentment, and conflict.
Join Marian English, a Christian Science practitioner and teacher, in a live Sentinel chat, where she will answer questions about family conflict based on the understanding of God and His spiritual creation, an understanding which restores love and brings true healing. 
About Marian English: After a friend introduced her to Christian Science, Marian exchanged her career as a professional musician for a career as a practitioner of Christian Science healing. She traveled throughout the United States, Canada, and Europe, speaking as a member of the Christian Science Board of Lectureship at churches, health-care facilities, prisons, detention centers, and homeless shelters. Marian has served The Mother Church in many ways including as lecturer, as Second Reader of The Mother Church, The First Church of Christ, Scientist, in Boston, as President of The Mother Church, and as a frequent contributor to the Church periodicals. Marian is a teacher of Christian Science currently living in Colorado Springs, Colorado.

dinsdag 17 november 2015

Nu zijn wij kinderen Gods

Wij komen tot beter en volledig begrijpen van ons zoonschap met God, telkens wanneer wij Zijn hoedanigheden tot uiting brengen en aanspraak maken op het erfdeel, dat Gods zoon toebehoort. In Miscellaneous Writings stelt Mrs Eddy de volgende belangrijke en diepgaande vraag (blz. 181): “Is ‘s mensen geestelijke zoonschap een persoonlijke gift aan de mens, of is het de werkelijkheid van zijn wezen, in de goddelijke Wetenschap?” En haar antwoord luidt:
“‘s Mensen kennis van deze grootse waarheid geeft hem macht om zijn goddelijk Beginsel te demonstreren, dat op zijn beurt vereist wordt om zijn zoonschap, of eenheid met God, het goede, te begrijpen.”
God heeft slechts één soort mens geschapen - de uitdrukking van Zijn volmaakte wezen. Wij trachten niet een zoon van God te worden door een goed mens te zijn, ook klimmen wij niet van het sterfelijke naar het onsterfelijke begrip van het zijn. “Nu zijn wij kinderen Gods”, verklaart de Apostel Johannes (1 Joh. 3:2) en wij hebben het door God geschonken vermogen ons voor altijd van onze werkelijke identiteit bewust te zijn.

maandag 16 november 2015

Oneindigheid bestaat

Iedereen weet of is zich gedachtelijk bewust, dat hij bestaat. Hij is bewust, dat hij bestaat en hierdoor wordt hij door de rede ertoe geleid te zien, dat het bestaan gedachtelijk is. Hij merkt dat men zonder gemoed of gedachte geen aanwijzing of bewustzijn van het zijn zou hebben. Mrs. Eddy omschrijft God als het Opperste Zijn - het Opperwezen - het goddelijke en oneindige in zichzelf bestaande Gemoed. Zij schrijft ook, dat dit Wezen uitdrukking of getuigenis moet hebben en dat deze uitdrukking gemanifesteerd wordt als de mens in een oneindigheid van zich ontplooiende ideeën. Op blz. 336 van het leerboek Wetenschap en Gezondheid, heeft Mrs. Eddy geschreven: “Gemoed is de IK BEN, of de oneindigheid.” Het feit, dat oneindigheid bestaat, dat dit de waarheid van het zijn is, betekent, dat ontplooiing één is, oneindig, onvermijdelijk. Voor iedere idee van God is dat feit Gemoed, dat in het individuele bewustzijn verschijnt of zich ontplooit. En, omdat deze ontplooiing geheel en al goed is, doet dit begrijpen, dat er zelfs in onze menselijke ervaring niets te vrezen is, niets om bang of angstig voor te zijn, niets te verwachten of te genieten, dan de volheid en de harmonie van het aan het licht tredende getuigenis van het wezen van God. Iedere dag kenmerkt zich door ontplooiing. Deze dag, of ontplooiing, is geheel en al een staat van geestelijk weten. Het duurt eeuwig voort, raakt nooit ten einde, komt nimmer tot stilstand en geeft steeds uitdrukking aan de weldadige orde en bedoeling van het goddelijk Beginsel. Veerkracht, spontaniteit en vreugde zijn de kenmerken van het zich ontplooiend zijn van Gemoed.

vrijdag 13 november 2015

Hogere gedachtestaat

Iedere keer als we de aard van God duidelijker bewust worden, Zijn volmaaktheid, macht, harmonie en schoonheid, verdwijnt het verkeerde sterfelijke ego, of geloof in beperkingen en sterfelijkheid uit onze gedachten. Deze hogere gedachtestaat, dit goddelijk bewustzijn, resulteert natuurlijkerwijze in genezing. Het brengt de volkomenheid van het goddelijk Gemoed in onze menselijke ervaringen. Mrs. Eddy zegt in Miscellaneous Writings, blz. 185: “De zelfverzaking van alles dat de zogenaamde stoffelijke mens uitmaakt en de erkenning en verwerving van zijn geestelijke identiteit als kind van God, is de Wetenschap die de sluizen van de hemel opent, waaruit het goede ieder kanaal van het zijn binnenstroomt, stervelingen reinigt van alle onreinheid, alle lijden vernietigt, en het ware beeld en de ware gelijkenis laat zien.”

donderdag 12 november 2015

Is mijn opvatting over u juist?

Wat is de juiste kijk op de mens? Het is de waarheid omtrent de mens zien als  het beeld en de gelijkenis van God. Deze waarheid is de Christus, de geestelijke kijk op de mens. En dit is onze Verlosser. Verlosser van wat? Van het stoffelijke, onvolmaakte beeld van het bestaan. De werkelijke identiteit van de mens wordt gevonden in de individuele uitdrukking van de geestelijke kwaliteiten van God: liefde, vriendelijkheid, vitaliteit, intelligentie, integriteit, goedheid. Zijn dit niet de soort eigenschappen die u en ik in elkaar liefhebben, waarderen en respecteren? Maken ze  niet in feite het ware wezen van de mens uit? Maar hoe zit het met zonde en ziekte, onvolmaaktheid en beperking, zorgen en verdriet en andere negatieve aspecten? Die geven niet de onomstotelijke werkelijkheid van de mens te zien, maar slechts een onjuist beeld, een drogbeeld van de mens, dat door het geestelijke of juiste beeld, vernietigd kan worden. Mrs. Eddy geeft in haar boek Miscellaneous Writings blz. 353 een duidelijke verklaring “Wanneer iemand mij vraagt, is mijn opvatting over u juist? dan antwoord ik, De menselijke opvatting is altijd onvolmaakt; laat uw menselijke opvatting van mij of van wie dan ook, los, en vind de goddelijke, - dan hebt u de juiste verkregen - en nooit eerder.”

woensdag 4 november 2015

Strategisch punt voor Liefde

In de Bijbel staat in Hebr. 11:1: “Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt, en een bewijs van zaken die men niet ziet.” Met dit geloofsvertrouwen kunnen we sereen, veilig, kalm en mentaal rustig zijn, wat er ook om ons heen mag gebeuren in onze relatie tot andere mensen, in onze werkkring of de  wereld. Zulk een individueel ervaren  van vrede is niet een zich zelfzuchtig terugtrekken uit de wereld. Het is geen metafysisch kloosterleven. Veeleer kunnen we zien, dat we daarmee een strategisch punt voor Liefde gewonnen hebben en voor Waarheid stelling genomen hebben, waardoor de zegevierende vrede van God de mensheid kan zegenen. Over de uiteindelijke triomf van Gods wil en het komen van Zijn vrede op aarde, schrijft Mrs. Eddy in Wetenschap en Gezondheid, blz. 96: “Deze stoffelijke wereld begint reeds nu het strijdperk te worden voor met elkaar in botsing komende krachten. aan de ene zijde zullen er wanklank en wanhoop zijn; aan de andere zijde Wetenschap en vrede.” Door vertrouwen in dit soort vrede, kunnen we in deze tijd de “vaste grond” daarvan bezitten en de aanwezigheid daarvan voelen in ons bewustzijn.

zaterdag 24 oktober 2015

Waarom een vijand liefhebben?

Jezus zei eens: “Hebt uw vijanden lief, zegent ze die u vervloeken, . . . en bidt voor degenen die u geweld doen en die u vervolgen.” Waarom een vijand liefhebben? Wat valt er bij te winnen? Alles! Niet alleen hangt ons eigen geluk en onze gezondheid ervan af of wij allen liefhebben, maar het voortbestaan zelf van de mensheid staat op het spel. Wat is eigenlijk een vijand? We moeten gaan inzien dat het geen personen zijn, maar slechte eigenschappen die de mensen toelaten en die de oorzaak zijn van alle onenigheid. Onze vijanden zijn zelfzucht, trots, haat, vrees, om er een paar te noemen. En door deze verkeerde gedachten in ons bewustzijn toe te laten raken we in conflict met onszelf, met anderen en maken we onszelf ziek. Hoe moeten we nu die vijanden liefhebben? Door wetenschappelijk gebed. Om te beginnen scheiden we in onze gedachten deze verkeerde karaktertrekken af van onze zogenaamde vijand - of dat nu een persoon of een natie betreft. We realiseren ons dat de goddelijke Liefde deze dwalingen nooit heeft gemaakt, dat ze geen oorzaak of werkelijkheid bezitten. dan zien we ook in dat, aangezien de enige werkelijke Oorzaak goed is, elk gevolg daarvan, de geestelijke mens, ook goed moet zijn. Als we dit vastgesteld hebben, nemen we van elke slechte eigenschap die we onze naaste toegedacht hadden het omgekeerde. Dat wil zeggen: we doen  dat in gedachten. We vervangen elke slechte eigenschap door de goddelijke eigenschap die er het tegengestelde van is en altijd de waarheid over de geestelijke mens aangeeft. We erkennen liefde in plaats van haat; goedheid eerder dan het kwaad; naastenliefde en geen vijandigheid; vriendelijkheid in plaats van sluwheid en eerlijkheid voor oneerlijkheid. En we houden deze goddelijke kenmerken vast totdat er in ons denken geen spoor meer over is van een vijandige gemeenschap. En tenslotte moeten we ons consequent aan die volmaaktheid houden, ongeacht wat de lichamelijke zintuigen ons anders willen vertellen. Niet alleen zullen conflicten verdwijnen, maar ons leven zal gelukkiger en beter worden, beter in elk opzicht.

donderdag 22 oktober 2015

Heraut

Er is geen alternatief voor liefde

De Christian Science Heraut - 16 juli 2015
Oorspronkelijk gepubliceerd in de april 2015 editie van The Christian Science Journal.
God heeft Zijn schepping lief omdat Hij die ziet zoals Hij Zichzelf ziet. En God heeft ons geschapen om anderen lief te hebben zoals Hij ons liefheeft. Het vriendelijkste wat we tegen onze naaste kunnen zeggen is wel dat God van hem houdt en dat God hem ziet zoals Hij Zichzelf ziet, namelijk volmaakt.
Lees meer>>>

woensdag 21 oktober 2015

Fysieke en morele harmonie

“Wat veroorzaakt mijn gedachten, het goddelijk Gemoed of het sterfelijk gemoed?” Wanneer het God is, zullen de gedachten bezield, wakker en scherpzinnig zijn, maar wanneer persoonlijke invloeden het denken bepalen, zullen gedachten onbezield, en niet actief zijn, de vooruitgang tot Geest zal worden belemmerd en het vermogen om Christus te demonstreren zal klein zijn. Iemands denken komt tot uitdrukking in zijn handelingen, en ieder is individueel verantwoordelijk voor zijn denken. Een ander kan daarin niet voorzien, maar iedereen kan voor zichzelf en aan zichzelf bewijzen, dat juist denken en juist handelen in iedere goede richting vooruitgang brengen. De beloning die onvoorwaardelijk volgt op juist denken en juist handelen komt van God en kan niet met maten gemeten worden. In Miscellaneous Writings schrijft Mrs. Eddy (blz. 365) doelend op Christian Science: “Haar aard is juist denken en juist handelen, fysieke en morele harmonie; en het geheim van haar succes is hierin gelegen, dat zij voorziet in de universele behoefte aan betere gezondheid en betere mensen.” Laat een ieder, onder Gods leiding, zelf denken, zelf handelen en voor zichzelf het “vertrouwen in de zegen van trouwheid, moed, geduld en genade” behalen.

dinsdag 20 oktober 2015

Guest lecture

4/23: Maintaining spiritual conviction in a matter-based world

zondag 18 oktober 2015

Het licht van Waarheid uitstralen

Het geestelijke is nooit te bovenzinnelijk om praktisch te zijn. De verlichting van Geest komt tot ons, waar wij zijn. Ons vermogen het te ontvangen hangt af van ons geestelijk verlangen en onze bereidwilligheid om God te kennen. Het licht van Gemoed is er voor u en voor mij, en het stelt ons in staat volmaakt te zien. Omdat wij Gemoed weerspiegelen zien wij niet alleen goed, maar verlichten ook anderen. Kunnen wij niet altijd het licht van Waarheid uitstralen? Mrs. Eddy zegt in Wetenschap en Gezondheid (blz. 266): “De mens is de idee van Geest; hij weerspiegelt de zaligmakende tegenwoordigheid, die het heelal met licht overstraalt.” Het licht van Liefde is overal. Het eigen ik heeft de neiging om aanspraak te maken op het geestelijk licht en ontkent de tegenwoordigheid ervan voor anderen. Dit is kortzichtigheid. Wij moeten het licht weerspiegelen en iedereen omvatten in de heerlijke stralen van geestelijke verlichting.

donderdag 15 oktober 2015

maandag 12 oktober 2015

De alheid van Geest

De Bijbel vereist logisch redeneren vanuit een geestelijke basis. God is Alles-in-alles - almacht, alomtegenwoordigheid, alle bewustzijn. Dus moeten wij toegeven dat er geen enkele werkelijkheid kan zijn in het kwaad, in welke vorm dan ook. Als wij trouw zijn aan de Al-God, ontkennen wij het kwaad, in welke vorm vorm het zich dan ook voordoet, als een stuk bedrog - een waanvoorstelling. En dat is precies wat Christian Science van ons vraagt om te doen. De alheid van Geest, de alheid van Liefde, de alheid van het goddelijk Gemoed, de alheid van onsterfelijk Leven is een voortdurende uitdaging als wij de Bijbel en Wetenschap en Gezondheid lezen. De erkenning van Gods alheid eist bovendien van ons dat de voortdurende erkenning dat wat niet geestelijk is, in feite niet bestaat. Dat alles wat niet liefheeft, in feite niet bestaat. Dat alles wat non-intelligent is, niet bestaat.  Zelfs de dood, die, naar men kan zeggen de afwezigheid van Leven is, moet als onwerkelijk worden erkend. De dood moet als een soort valse veronderstelling afgewezen worden, daar God, onsterfelijk Leven, immertegenwoordig is. Zo moeten ook disharmonie en elke vorm van ziekte als onbestaanbaar worden erkend, omdat zij de alheid van God, of het goede ontkennen. Gebrek en lijden zijn dus in waarheid ook onwerkelijk, omdat anders God, Ziel, en Zijn wet van overvloed en harmonie niet door alles en in alles aanwezig zou zijn. Als gevolg van dit wetenschappelijk redeneren kunnen we de lijdende mensheid helpen door gebed en begrijpen van Zijn macht en genade.

zaterdag 10 oktober 2015

Next chat 13 oktober 2015

Letting go of offended feelings

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on October 13, 2015 at 2:00 pm EDT. Please come back to hear the broadcast!
Michele Newport
Scripture tells us, “Great peace have they which love thy law: and nothing shall offend them” (Psalms 119:165). This Bible verse teaches how we can remain at peace and be loving when someone does or says something that might otherwise offend us. The verse even implies a promise of mending and restoring troubled and 
Scripture tells us, “Great peace have they which love thy law: and nothing shall offend them” (Psalms 119:165). This Bible verse teaches how we can remain at peace and be loving when someone does or says something that might otherwise offend us. The verse even implies a promise of mending and restoring troubled and broken relationships, as well as healing physical conditions that might threaten to “offend.” To learn more about the power of this spiritual message, join the chat and bring your questions for Christian Science practitioner Michele Newport.
About Michele Newport: Michele grew up in Provo, Utah, where she attended Christian Science Sunday School. Later, she was an active member of her local Church of Christ, Scientist, and in 1992 was appointed the State Committee on Publication for Utah and remained in that post for almost nine years. She became a Journal-listed practitioner in 1997. Over the years, she has contributed many articles to the Christian Science publications. In 2001, she and her husband moved to Boston, where Michele served in the Committee on Publication office and in The Mother Church’s Reading Room. Now in Albuquerque, New Mexico, she devotes her full time to the healing practice.

vrijdag 2 oktober 2015

Wentel uw weg op de Heere

Omdat de mens niet ziet, welke rol de goddelijke ontplooiing in zijn dagelijks leven kan vervullen, laat hij God vaak buiten beschouwing. Hij vertrouwt op een persoonlijk besef van het zelf en gaat bij het afbakenen en vormen van zijn leven en dagelijkse werkzaamheden van een stoffelijk standpunt uit. Zijn redenering en zijn gevolgtrekkingen zijn de uitdrukkingen van het menselijk of sterfelijk gemoed en daarom zijn zij feilbaar en onzeker. Zijn besluiten hebben een tint van twijfel en vrees over de uitkomst. Hij vindt geen zekerheid of succes in menselijke plannen maken en hij bakent zijn plannen af met als basis de menselijke wil en niet de goddelijke leiding. Veel Christian Scientisten leren zich te verheugen in het voortdurend verschijnen van het goede, dat Gods dag, of ontplooiing hun brengt. Hij leert inzien dat de bedoeling van het goddelijk Gemoed op natuurlijke wijze en onvermijdelijk door de werking van geestelijke ontplooiing in zijn bewustzijn verschijnt. Enigszins leert hij het zijn te laten zijn, of zich te laten uitdrukken. Hij leert zelfs zien, dat hij, in zijn ware zelfheid als Gods oneindige idee, zelf de uitdrukking is van de zich ontplooiiende bedoeling van Gemoed. Bereidwilligheid om op de goddelijke ontplooiing te vertrouwen neemt alle vrees, spanning en onrust weg. De Psalmist schreef (Ps. 37:5): “Wentel uw weg op de Heere en vertrouw op Hem: Hij zal het maken.” Aldus geeft men Gods wet de gelegenheid tot ons welzijn te werken en zich te doen gelden als de enige wet, die de mens bestuurt.

woensdag 30 september 2015

Het onweerstaanbare goede verwachten

Het is belangrijk te weten dat wij, door gebed, de kracht of macht van het onweerstaanbare goede kunnen verwachten en tot uitdrukking zullen zien komen. Paulus schreef (1 Kor. 15:58): “Zo dan, mijn geliefde broeders! Weest standvastig, onbeweeglijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heeren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heere.”  Wanneer een genezing op zich schijnt te laten wachten, moet onze verwachting van de overwinning van Waarheid toenemen in plaats van afnemen. Om vooruitgang te boeken, vraagt men God om meer en grotere verwachting van de onmiddellijke overwinning door de werking van de majesteitelijke wet van God. Door erkenning van de grootsheid van Leven, het voorwaarts gaan en het doel er van  te erkennen, struikelt men niet over zulke kleine steentjes als overgevoeligheid, lichtgeraaktheid, of zelf-medelijden, en evenmin kan het verontrustend werken of men ontmoedigd worden. Uw mentale voetstappen stijgen daar boven uit, als men loopt op het pad van geestelijke vooruitgang. Zo zal ieder, die de ster van onzelfzuchtig dienen volgend, op de rechte veilige weg van liefde, gezondheid in God vinden.

dinsdag 29 september 2015

Praise


Regardless Of The Oncoming Storm
WE PRAISE GOD FOREVER

maandag 28 september 2015

Heraut

Weerspiegeling: stralend vanuit de goddelijke bron

De Christian Science Heraut - 15 juli 2015
Oorspronkelijk gepubliceerd in de maart 2015 editie van The Christian Science Journal.
In de goddelijke Wetenschap wordt de mens gezien als het beeld en de gelijkenis van God, zoals de Bijbel aangeeft in Genesis 1: 26, 27. De mens is Gods weerspiegeling van Hemzelf. Hieruit volgt de conclusie dat het goddelijk Gemoed, God, Zichzelf altijd openbaart in Zijn idee, Zijn beeld en gelijkenis.
Eén aspect van een weerspiegeling is, dat het nooit gescheiden is van het origineel. De mens, als Gods weerspiegeling, is nooit gescheiden van zijn bron en sluit door weerspiegeling alles in wat God is. Omdat God alles is en de mens alles bezit wat in God, het goddelijk Gemoed, besloten is, manifesteert de mens alle eigenschappen of kwaliteiten van zijn bron: intelligentie, begrijpen, wijsheid, sterkte, integriteit, creativiteit, enzovoort. Het aantal eigenschappen is onbeperkt, en ieder mens kan ze allemaal tot uitdrukking brengen omdat een spiegelbeeld alles weerspiegelt van het origineel. Deze activiteit van God naar de mens is precies wat er ononderbroken plaatsvindt – hier en nu – want God, het goddelijk Beginsel, veroorzaakt het.

zondag 27 september 2015

Keeping our association identity

A genuine desire to fulfill our commitment and attend our yearly meeting is a form of prayer; it opens the way for us to attend. Under the guidance of divine Mind, we will find the way.

Keeping our association identity

From the February 1983 issue of The Christian Science Journal

excerpt:
The teacher's guidance is continuous—not limited to the classroom or the yearly association meetings. The teacher's students share a common calling (1) to demonstrate individually and collectively the teachings of Christian Science; (2) to dedicate themselves to the furtherance of this Science; (3) to attend and support the yearly meetings of their association. The teacher stays with his flock, and his flock is not to roam. This limitation is a protection and a blessing.

donderdag 24 september 2015

God de enige oorzaak


Lucas beschrijft een van de verzoekingen waaraan Jezus blootstond als volgt: “En nadat de duivel hem geleid had op een hoge berg, toonde hij hem al de koninkrijken van de wereld in een ogenblik tijds. En de duivel zeide tot hem: Ik zal u al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven; want zij is mij overgegeven, en ik geef ze aan wie ik ook wil. Indien gij dan mij zult aanbidden, zo zal het alles van u zijn. En Jezus antwoordende zeide tot hem: Ga weg van mij, satan; want er is geschreven: Gij zult den Heere uw God aanbidden en Hem alleen dienen.” (Luk. 4:5-8)  Jezus had kunnen toegeven aan de verleiding om te denken dat de politieke onderdrukking van zijn tijd kon worden opgelost door persoonlijke macht - door een groot leider die precies de verlangde politieke oplossing zou vinden. Hij had voor de verleiding kunnen zwichten om te geloven dat de oplossing voor oorlogsdreiging of voor wanbeleid en voor corruptie was gelegen in het verbeteren van menselijke instellingen, zoals uitbreiding van veiligheidsmaatregelen en meer nadruk op wetshandhaving. Dat was in die tijd het traditionele denkpatroon en dat is nu nog zo. Jezus wees echter de verleiding om zo te denken onmiddellijk terug. Hij weigerde zich af te keren van het “Gij zult den Heere uw God aanbidden en Hem alleen dienen”. We hebben hier te maken met een diep inzicht. De argumenten waarmee Jezus door de duivel werd benaderd, werden door Jezus omgekeerd. En daarbij opende hij een geheel nieuwe weg naar de oplossing van sociale en politieke problemen. Hij liet zien dat alleen door God te erkennen als de enige oorzaak, we voorgoed kunnen afrekenen met de problemen van onderdrukking, corruptie en politieke onzekerheid. We kunnen daar tegenwoordig aan toevoegen de problemen van economische teruggang, inflatie, werkeloosheid. Jezus’ overtuiging dat God de enige oorzaak is, was zo diep en zo consequent dat hij nooit zwichtte voor de verleiding om het probleem te onderzoeken teneinde het te begrijpen.

zaterdag 19 september 2015

Gekluisterd in de eindigheid van het zijn?

In Wetenschap en Gezondheid, blz.223, schrijft  Mrs. Eddy: “Vroeg of laat zullen wij inzien, dat de boeien die de mens in de eindigheid van zijn kunnen gekluisterd houden, gesmeed worden door de waanvoorstelling, dat hij in het lichaam in plaats van in Ziel leeft, in de stof in plaats van in Geest.” Naarmate wij  deze waanvoorstelling opgeven, verliezen we een verstard, zelfvoldaan begrip van onszelf en bereiken we het geestelijk ideaal van de mens, onze eigen stralende, veelzijdige en vindingrijke individualiteit. Die geestelijke individualiteit kunnen we niet met onze ogen waarnemen, maar we vinden die identiteit naarmate we groeien in liefde, en in de waardering van het geestelijk goede, van geestelijke schoonheid en vrede. Dan dringt het tot ons door dat we in onze ware identiteit niet onderworpen zijn aan stoffelijke wetten en aan de zwakheden van het vlees. Onze ware identiteit is zondeloos, doodloos, harmonisch en eeuwig. Door ons bewust te worden van onze eenheid met God kunnen we gebruik maken van de macht van het goede. We ervaren dan die krachten van het goede, die het kwaad overwinnen en ons gezond houden omdat het de normale staat van het leven is. Daardoor kunnen we de angst en disharmonie die bij een stoffelijk persoonlijkheid behoren, uitschakelen. Wanneer we onze permanente, geestelijke individualiteit kennen, worden we bevrijd van het lijden en de vrees die samengaan met een verkeerd en persoonlijk begrip van onszelf.

vrijdag 18 september 2015

Gelooft u in God?

Het is soms moeilijk voor iemand die ervan overtuigd is dat alle bestaan en ontwikkeling stoffelijk is om een geestelijke kijk op onze individualiteit te begrijpen. In haar boek Rudimental Divine Science, blz. 3, vroeg Mrs. Eddy: “Bedoelt u met de individualiteit van God, dat God een eindige vorm heeft?” Haar antwoord luidt: “Nee, ik versta daaronder het oneindig en goddelijk Beginsel van alle zijn, de altijd tegenwoordige IK BEN, die alle ruimte vult en zelf alle Gemoed is, de ene Vader-Moeder God.” Christian Science stelt duidelijk dat de mens individueel is omdat God, de bron van alle verscheidenheid in het heelal en van de mens, individueel is. En het ware wezen van de mens is de volledige uitdrukking of expressie van God. Daarom is de individualiteit die wij aan God, Geest, ontlenen noodzakelijkerwijs geestelijk. Wij zijn niet gescheiden van of geabsorbeerd in de Godheid, maar wij zijn individuen die geschapen zijn door een oneindige creatieve Vader Moeder God, die geen aardse begrenzing kent. En deze nieuwe kijk op wat wij in alle eeuwigheid zijn, brengt bevrijding en verandert de beperkte kijk die wij misschien op onszelf hebben. Dit is het belang van geestelijke individualiteit. In Unity of Good, blz.48 geeft Mrs. Eddy als antwoord op de vraag: “Gelooft u in God?” het volgende antwoord: “Ik geloof meer in Hem dan de meeste Christenen, want ik hecht geen geloof aan enig ander ding of enig ander wezen. Hij handhaaft mijn individualiteit. Nee, meer dan dat … Hij is mijn individuaiteit en mijn Leven.” Hier zag Mrs. Eddy de bescherming van haar individualiteit - en wij kunnen hetzelfde doen.

maandag 14 september 2015

De wet die ons vrij maakt

Als kind van God is de mens is vrij geboren. Wat de menselijke situatie ook mag zijn, de mens is vrij om een hulp en zegen te zijn voor de mensen om hem heen. In de Bijbel zien we hoe Jozef dit deed toen hij ten onrechte in de gevangenis werd geworpen. Niet alleen hoopte hij op vrijheid, hij droeg de overtuiging dat God hem het recht op vrijheid had gegeven. En het resultaat was dat hij uit die onrechtvaardige situatie werd verlost en in een positie geplaatst werd waar hij een hele natie tot zegen was. Hoe zit het met mensen die met een beperkt inkomen moeten rondkomen. Wat doen we aan gebrek? Een man die al geruime tijd zonder werk was, ging op zondagochtend naar de kerk met slechts een briefje van tien op zak, dat was alles wat hij bezat. In de kerk zittende haalde hij het tientje uit zijn zak en overwoog zijn keuze: of hij zou het in de collecte doen en terug naar huis lopen, of hij kon de bus nemen en nog wat overhouden om voedsel te kopen. Hij besloot het in de collecte te doen. Hij voelde zich licht en blij, uit een besef van eigenwaarde als het volmaakte kind van God. Op zijn weg naar huis liep hij langs een bouwterrein. Hij kende de opzichter ervan; deze sprak hem aan en vroeg of hij iemand kende die vakbekwaam was om daar te werken. Hij zei: ‘Dan ben ik de juiste man.’ Hij kreeg de baan en niet lang daarna had hij een eigen goed lopende zaak. Er is geen noodzaak om allerlei suggesties van gebrek en beperking voetstoots aan te nemen. Integendeel. De wetenschap van Christus, van de wet die ons vrij maakt, staat ons allemaal ter beschikking.

zaterdag 12 september 2015

Next chat 15 september 2015

Your true worth and usefulness

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on September 15, 2015 at 2:00 pm EDT. Please come back to hear the broadcast!
Diane Marrapodi
Where does worth come from? And how can we feel most useful? Whether you feel as if you don’t have much to offer from day to day, or you feel that you have a particular God-given talent or ability, yet don’t know how to contribute to the world, this chat is for you. Join us for this discussion with Christian Science practitioner and teacher Diane Marrapodi, where we’ll explore these healing ideas together.
About Diane Marrapodi: Throughout her life, Diane has experienced, firsthand, the value of approaching life from the spiritual perspective taught by Christian Science. The Bible and Mary Baker Eddy’s discovery of Christian Science, recorded in her book Science and Health with Key to the Scriptures, were the basis of Diane’s reason for hope and healing of grief when she received word of her brother’s suicide. Several years later, this same Science sustained her after a serious car accident, when she was rushed to the hospital and the doctors who first treated her held out no hope that she would walk again or be in full possession of her mental faculties if she lived. Diane was fully healed through Christian Science treatment.
The constancy and effectiveness of Christian Science and its healing application led Diane, right out of college, to devote her life to its study, teachings, and public practice—serving first for a decade as a Christian Science nurse and then as a Christian Science practitioner since 1981 and a teacher since 1985.

donderdag 3 september 2015

Bouwen op vaste grond

Staal en beton zien er in onze ogen uit als erg massief. Maar wat zeggen de natuurkundigen? Zij beschrijven dezelfde stoffen als een massa bewegende moleculen. En uiteindelijk kan deze vaste massa teruggebracht worden tot energie. Zelfs ons lichaam is alleen maar een hoeveelheid stoffelijke energie. Christian Science gaat nog verder en toont aan dat deze zogenaamde energie een projectie is van verkeerde opvattingen, van onjuiste zienswijzen en foutieve veronderstellingen die maar in ons ronddraaien en zich ons bewustzijn noemen. Hoe belangrijk is het dan dat we deze onware mentale energie verwisselen voor geestelijke energie, de substantiële, zuivere, geestelijke ideeën of waarheden van de goddelijke Liefde. Als we dat doen met behulp van geestelijke studie en overtuigd gebed, dan bouwen we op een vaste grond, in overeenstemming met de goddelijke wet. Het stoffelijke wijkt voor het geestelijke en onze verhelderde gedachten bouwen een beter lichaam op. Wetenschap en Gezondheid blz. 425 vat deze eenvoudige maar dwingende uitspraak samen: “Het bewustzijn bouwt een beter lichaam op, wanneer het vertrouwen in de stof is overwonnen.”

Finding God in a materialistic world

 Sentinel Audio Chat

Klik hier voor audio

woensdag 2 september 2015

God is altijd werkzaam

Voor velen van ons liggen tegenwoordig spanningen en machtsoverheersing op de loer als een donkere bedreiging van ons geluk. Daarom is het zo bemoedigend om te zien hoe een mens zijn vrijheid kreeg door te vertrouwen op de altijd-tegenwoordige goddelijke leiding. Maar voor sommige mensen is dit op zichzelf staand voorbeeld misschien van twijfelachtige waarde om de macht van God aan te tonen. De resultaten zouden beschouwd kunnen worden als louter toeval. Maar zorgvuldige studie van de Bijbel brengt ons tot een andere conclusie - tot de overtuiging namelijk dat God altijd werkzaam is ten behoeve van de mens. Zijn energie en macht zijn leidende krachten in ons leven. Het wordt tijd dat wij dit ontdekken. Wij moeten gaan inzien dat God de mens leidt. En dat dit begrijpen ons bevrijdt van menselijke overheersing en ons ertoe aanzet om te ontdekken dat de goddelijke leiding universeel, en individueel werkt. Als we ons hiervoor inzetten wordt het steeds duidelijker dat God oppermachtig is op alle terreinen van ons leven. Wij kunnen dit hier en nu bewijzen.


Turning to God and finding our needs met - Program 735

 Sentinel Radio 2007
Klik hier voor audio

dinsdag 1 september 2015

God als het enige Ego

We kunnen duidelijk onderscheid maken tussen het sterfelijk ego en het goddelijke Ego. Het goddelijk Gemoed houdt Zichzelf in stand, is compleet en volledig bevredigd. Het sterfelijk ego nu is net het tegenovergestelde daarvan: altijd ontbreekt er wel iets, het is onbevredigd en ontevreden. Het voelt een innerlijke armoede en moet daarom iemand bezitten of op iemand steunen. Het is altijd op zoek naar iets buiten zichzelf om de leegte op te vullen. Het moet dingen of geld verzamelen, voortdurend iets toevoegen aan het lichaam: een pil, een medicijn, een sensatie. Het is altijd hongerig naar iets en ongedurig. Deze gemoedstoestand is onbevredigend, omdat hij in wezen het bewustzijn van een tekort en beperkingen is; hij is angstig, omdat hij zich van God, het goede, gescheiden voelt. Door zijn aard alleen al is hij beperkt, vol van zelfmedelijden, en bewerkt hij zijn eigen ondergang. Daarom wordt deze gemoedstoestand in de Christelijke Wetenschap het sterfelijk gemoed genoemd, een verondersteld gemoed of een intelligentie gescheiden van het ene Gemoed, God. Het sterfelijk gemoed voelt zich het ene moment bezeerd, benadeeld en misbruikt, en is het volgende ogenblik agressief en wil zich laten gelden. Het is duidelijk dat we dit onware zelf, dit sterfelijk ego moeten ontkennen en God als het enige Ego - en daarom het Ego van de mens - moeten aanvaarden. Jezus zei: “Zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge mij.” (Matt. 16:24)

maandag 31 augustus 2015

Alle zijn is ongebonden

Vrijheid en genezing worden ons deel wanneer wij onszelf als geestelijk beschouwen. Dat betekent dat het mogelijk is de slavernij van pijn en lijden achter te laten en bevrijd te worden door Christus. Bevrijd omdat u bent gaan begrijpen dat u niet opgesloten zit in de stof, maar dat u de hoedanigheden, de vermogens en de krachten van God, uw goddelijk Gemoed of goddelijke Geest belichaamt en tot uitdrukking brengt. Dat betekent leven, denken, voelen, zien en bewegen als de bewuste uitdrukking van het goddelijk Leven, onbelemmerd door een menselijke persoonlijkheid of een stoffelijk lichaam. Alle zijn is ongebonden, vrij van het gewicht van stof en van persoonlijke beperkingen, doch bewust van de eeuwige eenheid van Vader en zoon, van God en Zijn geestelijke schepping, de mens. De Christus of Waarheid, werkt als wet en brengt de volmaaktheid van ons wezen naar voren en vernietigt tegelijkertijd het kwaad. Bevrijding is dus het afwerpen van een juk, vrijkomen van overheersing door een vreemde macht. Ook vallen de last en de druk van de menselijke wil en allerlei persoonlijke meningen van ons af. Correcte identificatie van uzelf als de bewuste uitdrukking van God brengt genezing - genezing van alles waardoor u geplaagd wordt. Uw gezichtsvermogen, gehoor, gevoel, uw bewegingen zijn even vrij als gedachten. Zij zijn niet in het lichaam aanwezig. Ons ware zien, horen, voelen en bewegen zijn de eeuwige, geestelijke vermogens van het wezen van de mens. Gods aanwezigheid en macht manifesteren zich in de gezondheid en compleetheid van uw leven.

vrijdag 28 augustus 2015

Vertrouwen in Waarheid

In Wetenschap en Gezondheid op blz. 507 schrijft Mrs. Eddy: ”De schepping openbaart zich voortdurend en moet steeds voortgaan zich te openbaren, uit de aard van haar onuitputtelijke bron.” Alles wat waar is, is een schepping van God en openbaart zich, komt tot uiting, omdat God Zichzelf in alle eeuwigheid tot uiting brengt in Zijn schepping. Wat wij een demonstratie noemen is daarom niet iets dat wij door gedachtelijk werk maken of doen verschijnen. Het is veel meer. Het is Gods schepping, die zich openbaart; het is het bewijs, dat God Zichzelf tot uiting brengt in en door Zijn uitdrukking. Het is datgene, wat altijd waarneembaar is voor de geestelijke zinnen, voor het bewustzijn, dat verhelderd is door geloof en begrijpen. Dit heerlijk besef in Christian Science, dat God met ons werkt, Zichzelf en Zijn oneindige openbaringswijzen doet zien, is inderdaad Immanuel of “God met ons.”
Wij moeten niet bevreesd zijn voor de toekomst, of er angstige voorgevoelens over hebben. Integendeel, wij moeten haar tegemoet treden met vertrouwen in Waarheid, met moed, hoop, geloof en liefde, wetende - zoals wij weten - dat het enige wat ook werkelijk kan gebeuren, is, dat Gods schepping aan het licht komt. Er zijn geen jaren nodig voor het verschijnen van Gods ideeën; alleen visie wordt vereist, want Zijn ideeën zijn hier en nu de enige feiten van de schepping. Het is altijd NU in Gods Koninkrijk, en het is ook altijd hier.

donderdag 27 augustus 2015

Bible Quote


Want God is geen God van verwarring, maar van vrede,
1Kor. 14:33

woensdag 26 augustus 2015

Next chat 1 September 2015

How do we know we're doing God's will?

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on September 01, 2015 at 2:00 pm EDT. Please come back to hear the broadcast!

Tony Lobl
The Bible talks about “doing the will of God.” (Ephesians 6:6) What does it mean to do God’s will? How can we distinguish between God’s will and human will?

Join this Sentinel audio chat with Christian Science practitioner Tony Lobl to learn more about how we can “prove,” as Paul writes in Romans, “that good, and acceptable, and perfect, will of God.” (12:2)
About Tony Lobl: As a teenager Tony discovered a love of writing, and since encountering Christian Science at university he has made its understanding and practice a priority. After graduating, he spent ten years taking short-term freelance jobs, mainly in the media industry, to take time to think and pray, be creative, and travel. From his early thirties he’s filled various roles in the Christian Science movement including his current positions as UK and Ireland media and legislative representative and as a Christian Science lecturer (for special audiences) which draw on both his love of communicating and his love of sharing Christian Science with those unfamiliar with it. He and his wife, Jenny, live in London and are both Christian Science practitioners.

dinsdag 25 augustus 2015

Deze eeuw

Deze eeuw is een tijdperk van opzienbare materiële, wetenschappelijke en technologische vooruitgang. Maar het is onmiskenbaar dat al deze menselijke activiteiten weinig gedaan hebben om de geestelijke kwaliteit van het leven te verbeteren. De mensen zijn dientengevolge niet gelukkiger, veiliger of meer tevreden geworden en zij beginnen onrustig te worden. Zij kijken opnieuw rond om ware voldoening en tevredenheid te vinden. Denkers in de wereld maken melding van een groot verlangen dit soort ‘geestelijk vacuüm’ te vullen. Mrs. Eddy zegt in Wetenschap en Gezondheid blz. 224: “Een verhevener en praktischer Christendom, dat de bewijzen van gerechtigheid geeft en voorziet in al wat stervelingen bij ziekte en gezondheid nodig hebben, staat aan de poort van onze tijd en klopt om binnengelaten te worden.” Dan vraagt zij: “Wilt u de deur openen of sluiten voor deze bezoeker, die in de stilte des ootmoeds als een engel tot ons komt, zoals hij eertijds op het midden van de dag aan de aartsvader verscheen?” In zijn nieuwe vorm klopt de Christus dringend op de mentale deur van de mensheid. Hij brengt het goede nieuws van Gods liefde en belooft gezondheid, harmonie en algehele volmaaktheid voor allen. Wilt u de deur openen voor deze engel - deze goddelijke boodschap - die tot ons komt?

maandag 24 augustus 2015

De goddelijke orde

Omdat God Geest is, moet Gods koninkrijk of de goddelijke orde deel uit maken van Zijn natuur en daarom voor 100 procent geestelijk zijn. In de woorden van Jezus: “De geest is het die levend maakt.” (Matt.12:48) - dat wil zeggen, het is God, Geest, die de bron van alle leven is. “Het vlees is niets nut.” Het vlees of de  stof - het tegengestelde  van Geest - heeft geen grond voor zijn bestaan, geen werkelijkheid. Mrs. Eddy zag dat de werkelijke orde de goddelijke orde is; dat het menselijk gebeuren - zoals wij dat met de stoffelijke zintuigen waarnemen - slechts de schijn van werkelijkheid heeft. Langs deze lijnen verder denkend begreep Mrs. Eddy dat de mens, als schepping of idee van de goddelijke intelligentie, voor altijd moet leven onder het bestuur van deze intelligentie. Hij moet even geestelijk zijn als God, zijn Vader, en dezelfde intelligentie uitdrukken. En dat leidde Mrs. Eddy tot de conclusie dat het goddelijk heelal het enig werkelijke heelal is, want hoe zou er een tegenstelling kunnen bestaan van oneindige, onvernietigbare Geest? Hoe zou een tegenstelling als de stof werkelijk kunnen bestaan of ook maar enige werkelijke substantie kunnen hebben?

zondag 23 augustus 2015

Elementaire Goddelijke Wetenschap

Misschien stelt iemand de volgende vragen: “Waarom is het nodig andere termen voor God te gebruiken dan alleen de naam God? Betekent de term God niet Alles? Ja, God betekent Alles en is Alles-in-alles.
Op blz. 20 van Neen en Ja schrijft Mrs. Eddy: “Wanneer de uitdrukking goddelijk Beginsel gebezigd wordt om de Godheid aan te duiden, kan dit veraf of koud schijnen, totdat een beter inzicht verkregen wordt. Dit Beginsel is Gemoed, is substantie, Leven, Waarheid, Liefde. Eenmaal begrepen, zal Beginsel de enige uitdrukking bevonden worden, die de ideeën Gods volledig weergeeft - één volmaakte mens en de goddelijke Wetenschap.”
Wat is de aard van het Beginsel, dat het heelal in zijn bestuur houdt. Op blz. 1 van Elementaire Goddelijke Wetenschap schrijft Mrs. Eddy als antwoord op de vraag: “Wat is het Beginsel van Christian Science?: Het is God, het Opperwezen, het oneindig en onsterfelijk Gemoed, de Ziel van mens en heelal. Het is onze Vader, die in de hemelen is. Het is substantie, Geest, Leven, Waarheid en Liefde - deze zijn het goddelijk Beginsel.” In deze definitie is het belangrijk op te merken, dat Mrs. Eddy de overige zes van de zeven synoniemen van God gebruikt om de volledige betekenis van Beginsel naar voren te brengen. Wanneer wij Beginsel in beschouwing nemen, nemen wij onvermijdelijk God in beschouwing en wanneer wij God in beschouwing nemen, moeten wij al de synoniemen insluiten die uitdrukking geven aan Zijn aard en karakter.

donderdag 20 augustus 2015

Quote


maandag 17 augustus 2015

Op God vertrouwen

Toen in de dertiger jaren in de tijd van de depressie een weduwvrouw met vier kinderen en nog twee inwonende familieleden de hypotheek van het huis niet meer konden opbrengen, volgde een gesprek met de bankdirecteur, die haar vroeg hoe ze zich voorstelde de hypotheekrente te gaan betalen. Haar antwoord was: “Ik ben van plan op God te vertrouwen!” De directeur was verbluft en was een paar ogenblikken sprakeloos. Tenslotte zei hij: “Ik hoop dat u dat kunt doen.” De weduwvrouw deed wat ze zei - door elk ogenblik tot ogenblik op God te vertrouwen en de valse goden, vrees en gebrek, geen kans te geven. De hypotheek werd na een tijd afbetaald en de familie heeft nog vele gelukkige jaren in dat huis doorgebracht. Voor welke keuze werd de vrouw gesteld? Was dat het huis te behouden of het zich te laten ontnemen? Nee, in feite niet. Dat was alleen maar het gevolg. De keuze was tussen de valse goden vrees en gebrek enerzijds en de zekerheid van de Christus anderzijds. Door onwankelbaar vertrouwen in de Christus, Waarheid, rekende zij erop dat ze niet kon verliezen wat God haar gegeven had. Natuurlijk geeft God ons geen stoffelijke dingen zoals een huis. Christian Science leert dat we de voorwerpen van de stoffelijke zin, zoals een huis of een zaak, moeten zien als gedachten. En het zijn de juiste ideeën achter de voorwerpen die God ons geeft en voor ons in stand houdt. En die kunnen in ons menselijk leven niet anders tot uitdrukking komen dan in de dingen die juist, nuttig en mooi zijn. Ter verduidelijking zou je een huis kunnen zien als het menselijk symbool van liefde, vreugde, bescherming, vrede, zekerheid, geestelijke substantie. Deze kwaliteiten kunnen nooit afgenomen worden. Zij zijn de werking van de Christus.

zondag 16 augustus 2015

De werking van het goede

Christian Science leert dat God het goddelijk, scheppende Beginsel is van het heelal en van de mens. Dit goddelijk Beginsel geeft aan zichzelf uitdrukking door te geven. Het geeft al het goede, zoals leven, harmonie, schoonheid, die geopenbaard worden in het geestelijk heelal en de geestelijke mens. Deze goddelijke werkzaamheid van geven is Liefde, is de goddelijke Liefde. Maar hoe is deze Liefde? Wat houdt het in? Ze is anders dan menselijke liefde, die zelfzuchtig en beperkt is en zowel goed als kwaad, deugden als ondeugden inhoudt. Gods liefde is volmaakt en omdat ze volmaakt is kan ze geen kwaad bevatten. De goddelijke Liefde is de werking van het goede. En deze werking is het geestelijke heelal en de geestelijke mens. Dit is de enige werkelijkheid die er is. Alles wat afwijkt van deze reine, volmaakte, geestelijke activiteit van de goddelijke Liefde is een luchtspiegeling. Luchtspiegelingen die we in ons menselijk leven tegenkomen zijn gedachtelijke verschijnselen. Vaak denken we geluk, zekerheid en liefde te zien waar dat helemaal niet het geval is. Als moede en teleurgestelde reizigers van de ene luchtspiegeling naar de andere gehold te zijn, kunnen we ons terecht afvragen: Waarom gaat mijn hoop nooit in vervulling? Waarom stellen degenen van wie ik mijn geluk verwacht, me telkens teleur? Waarom geeft mijn werk me geen werkelijke zekerheid en voldoening, terwijl ik toch een goede positie heb? Waarom heeft niemand mij lief? Dergelijke vragen leiden er vaak toe dat we naar een werkelijker en geestelijker levenswijze gaan zoeken. Er kan alleen verandering komen wanneer we onze gevoelens, beweegredenen en genegenheden op een hoger plan brengen en stoppen met het najagen van de luchtspiegeling van menselijk geluk. We moeten vasthouden aan de werkelijke mens, de geestelijke mens, geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. De goddelijke werkzaamheid verandert verbittering dan in vreugde, spanning in kalmte en de mens als kind van God komt aan het licht.