zaterdag 19 april 2014

Paasfeest


Toen Jezus in het graf verborgen lag, geloofden zijn discipelen, dat hij dood was; hij was evenwel in leven en demonstreerde binnen het enge graf de macht, die Geest heeft om de sterfelijke, stoffelijke zin het zwijgen op te leggen. Ruwe rotswanden stonden in de weg en een grote steen moest van de ingang van de grot worden afgewenteld, maar Jezus kwam elke stoffelijke belemmering te boven, deed iedere wet van de stof teniet en trad uit zijn sombere rustplaats te voorschijn, gekroond met de heerlijkheid van een verheven zegepraal, een overwinning voor alle eeuwigheid.

Onze Meester heeft in zijn overwinning over de dood en het graf de goddelijke Wetenschap volledig en afdoende gedemonstreerd. Wat Jezus heeft gedaan, diende om de mensen voor te lichten en om de gehele wereld van zonde, ziekte en dood te verlossen. Paulus schrijft: „Want indien wij vijanden zijnde, met God verzoend zijn door den [schijnbaren] dood zijns Zoons, veel meer zullen wij verzoend zijnde, behouden worden door zijn leven.”
Drie dagen nadat zijn lichaam begraven was, sprak hij met zijn discipelen. Zijn vervolgers waren er niet in geslaagd de onsterfelijke Waarheid en Liefde in een graf te verbergen.

Ere zij God en vrede de strijdende harten! Christus heeft de steen afgewenteld van de deur van de hoop en het geloof der mensen en heeft hen, door de openbaring en demonstratie van leven in God, opgeheven tot de mogelijkheid van één-zijn met de geestelijke idee van de mens en met zijn goddelijk Beginsel, Liefde.

Wetenschap en Gezondheid met sleutel tot de Heilige Schrift, 44:33-23

His disciples believed Jesus to be dead while he was hidden in the sepulchre, whereas he was alive, demonstrating within the narrow tomb the power of Spirit to overrule mortal, material sense. There were rock-ribbed walls in the way, and a great stone must be rolled from the cave's mouth; but Jesus vanquished every material obstacle, overcame every law of matter, and stepped forth from his gloomy resting-place, crowned with the glory of a sublime success, an everlasting victory.

Our Master fully and finally demonstrated divine Science in his victory over death and the grave. Jesus' deed was for the enlightenment of men and for the salvation of the whole world from sin, sickness, and death. Paul writes: "For if, when we were enemies, we were reconciled to God by the [seeming] death of His Son, much more, being reconciled, we shall be saved by his life." Three days after his bodily burial he talked with his disciples. The persecutors had failed to hide immortal Truth and Love in a sepulchre.

Glory be to God, and peace to the struggling hearts! Christ hath rolled away the stone from the door of human hope and faith, and through the revelation and demonstration of life in God, hath elevated them to possible at-one-ment with the spiritual idea of man and his divine Principle, Love.

Science and Health with Key to the Scriptures 44:28 - 45:21

Geen opmerkingen: