woensdag 30 april 2014

Tegenwoordige status

Als leden van de Kerk proberen wij nadrukkelijk onze gedachten en ons leven in overeenstemming te brengen met het voorbeeld dat Jezus ons gegeven heeft, en bidden wij dagelijks tot God de gevoelens van de mensheid  te verrijken. Tegelijkertijd beschouwen wij de zonde als een valse voorspiegeling, die ons, zolang wij eraan toegeven, vroeg of laat straf zal bezorgen. Maar als wij met Gods hulp waakzaam blijven voor de aard van zonde als verdichtsel of leugen, en weigeren eraan te gehoorzamen, dan heeft de zonde niet langer macht over ons en is de zonde niet langer een werkelijkheid voor ons waartegen wij ons teweer moeten stellen. Toen Jezus ons voorschreef: “Weest gijlieden dan volmaakt, gelijk uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is,” (Matt. 5:48) was het duidelijk dat hij van ons verwachtte deze volmaaktheid te bereiken - te beseffen en te bewijzen dat dit onze ware, tegenwoordige status was als uitvloeisel van de volmaaktheid van onze schepper. Hoewel hij zonde op zichzelf nooit door de vingers zag, was hij altijd meedogend en vergevingsgezind voor de zondaar, vanwege het feit dat zonde nooit de eeuwige geestelijke waarheid van de mens kan zijn als de volmaakte zoon van God.

dinsdag 29 april 2014

Quote


maandag 28 april 2014

Teflon powerGepubliceerd op 4 apr. 2011
This is a Your Daily Lift animation. Presented by Elise Moore. To hear the award-winning 2-minute podcast click here:http://christianscience.com/lectures/....

To find a Lecture near you, visit

zondag 27 april 2014

Heraut

Bent u actief in een ‘kleine’ kerk?

van De Christian Science Heraut- - 2 april 2014
Oorspronkelijk gepubliceerd in de September 2012 editie van The Christian Science Journal

Mary Baker Eddy schreef: “De juiste denker verblijft onder de schaduw van de Almachtige. Zijn gedachten kunnen uitsluitend vrede, welwillendheid jegens de medemens, gezondheid en heiligheid reflecteren” (The First Church of Christ,Scientist and Miscellany, blz. 210). Het diepe verlangen om God te eren door één Gemoed te hebben is de ware Kerk. En een dochterkerk maakt vooruitgang wanneer zij zichzelf ziet als een gemeenschap van denkers die verbonden zijn in dit gebed.
Lees meer>>>

zaterdag 26 april 2014

Next chat 29 april 2014

Should you ever compromise?

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on April 29, 2014 at 2:00 pm EDT. Please come back to hear the broadcast!
Patricia S. Gantt Reiman
Few people ever want to compromise, and yet, sometimes compromising is necessary. When it is, there are good and not-so-good ways to go about it. Rigidly insisting on getting our way is rarely going to help, yet a prayerful approach can make all the difference. Humbly yielding our views and listening in prayer for the inspired, intelligent guidance of God, the divine Mind, can lead to solutions and resolutions that we may never have imagined possible. Fortunately, this doesn’t have to mean surrendering our values, morals, standards, beliefs, and all that we hold dear. It’s really seeing how God, Mind, unites us all and leads us to find common ground for the common good.
To explore this topic further, join this live chat and bring your questions for Christian Science practitioner Patsy Gantt Reiman from Colorado Springs, Colorado. And before the chat, you might enjoy reading Patsy’s article, “The power of compromise,” in the January, 2014, issue ofThe Christian Science Journal.
About Patricia Gantt Reiman: Patsy has devoted her life to spiritual healing through Christian Science treatment and has been a Journal-listed practitioner for over 30 years. She delights in demonstrating Jesus’ statement, “Ye shall know the truth, and the truth shall make you free” (John 8:32). Along with having served on the Christian Science Board of Lectureship for three years, she has been active in branch church work, given numerous talks to Christian Science camps, Christian Science nurses, churches, and others. She has had articles published in the Christian Science periodicals.
Patsy is the mother of two adult children and one grandchild. She and her husband reside in Colorado Springs, Colorado, and also spend two to three months a year in Melbourne, Florida. They are active in their branch church and enjoy ballroom dancing, hiking, bicycling, and the beach, along with educational travel.

vrijdag 25 april 2014

Beschikbaar

Hoewel de leerstellingen van Jezus onze onvoorwaardelijke gehoorzaamheid eisen, maakte hij duidelijk dat wij zelf niets kunnen doen zonder Gods hulp. Maar met Gods hulp zijn alle dingen mogelijk. Wij dienen de Christus in ons binnenste te erkennen en ons aan hem over te geven als de enige genezende en verlossende kracht. Mrs. Eddy definieert deze genezende en helpende rol van de Christus als “de goddelijke openbaarwording van God, die tot het vlees komt om vleesgeworden dwaling te vernietigen” (Wetenschap en Gezondheid blz. 583). De Christus is zoals Jezus aangaf, altijd met ons, om te helpen, te genezen, te redden en te verlossen. Verlossing wordt op die manier een dagelijks proces van het aantrekken van “de klederen van Christus”. Verlossing eist bereidwilligheid om God, Geest, te eren als de schepper van al wat goed en rein is en een bereidwilligheid elke uiting van het kwaad - ellende, zondigheid, ziekte, gebrek of verlies - ter verantwoording te roepen met behulp van de tegenwoordigheid en macht van de Christus, Waarheid, die heden evenzeer beschikbaar is als in de tijd van Jezus.

donderdag 24 april 2014

Onbegrensde aard

In Jesus’ gelijkenis wekte het welkom dat de Vader zijn weergekeerde verloren zoon gaf woede en verbittering bij de oudste broer. Hij had het gevoel dat het zijn goed recht was verontwaardigd te zijn over het welkom dat zijn thuisgekomen verkwistende broer ten deel viel. Maar ook voor hem was het nodig zich te onderwerpen aan de invloed van de goddelijke Liefde met haar onbegrensde vrijgevigheid en vergevingsgezindheid. De laatste woorden van de vader in deze gelijkenis: “Kind, gij zijt altijd bij mij, en al het mijne is het uwe", (Luk 15:31)  brengen de onbegrensde aard van Gods liefde en genade duidelijk aan het licht, een liefde die niet alleen de meer in het oog lopende vleselijke zonden, maar ook de meer verborgen eigengerichtigheid  kan genezen. In Wetenschap en Gezondheid schrijft Mrs. Eddy: “Stervelingen moeten tot God worden aangetrokken, hun gevoelens en oogmerken moeten geestelijker worden - zij moeten tot steeds ruimere opvattingen van het zijn komen en enig begrip van het oneindige verwerven - willen zonde en sterfelijkheid afgelegd worden” Wetenschap en Gezondheid blz. 265.

woensdag 23 april 2014

Overwinnaar

Hoewel Jezus alle ziekte en alle kwaal genas, was hij zich voortdurend bewust van de aard van zijn verlossende zending. Hij maakte duidelijk dat hij de Bijbelse profetie moest vervullen door zijn tegenstanders te veroorloven om te proberen hem ter dood te brengen, zodat hij als overwinnaar zou kunnen herrijzen om “in zijn heerlijkheid in te gaan” (Luk 24:26). “Niemand heeft meerder liefde dan deze, dat iemand zijn leven zet voor zijn vrienden” (Joh. 15:13). In een discussie over Christian Science met een aantal zieleherders van andere Christelijke kerken vroeg een van hen: “Als u gelooft dat men de werkelijkheid van het kwaad en lijden moet ontkennen om de zieken te genezen, gelooft u dan dat Jezus heeft geleden aan het kruis?” Ik had vele aanhalingen kunnen voorleggen waarin Mrs. Eddy in haar geschriften spreekt over het lijden van Jezus aan het kruis. In een daarvan vraagt zij: “Was het rechtvaardig, dat Jezus leed?” Haar antwoord is: “Neen, maar het was onvermijdelijk, want op geen andere manier had hij ons de weg en de macht van Waarheid kunnen aantonen” (Wetenschap en Gezondheid pag. 40). Jezus had de mensen al verteld dat hij als de Messias of de Christus geheel één was met zijn hemelse Vader. Zelfs al zouden zij zijn menselijk lichaam vernietigen, dan zouden zij toch zijn geestelijke zelfheid niet kunnen raken, die al bestond vóór Abraham en eeuwig was voorbestemd om verheerlijkt te worden met de heerlijkheid die hij had “eer de wereld was” (Joh. 17:5).

dinsdag 22 april 2014

Q & A

Questions & Answers

Q&A about the Christian Science Board of Directors wearing multiple “hats”

From the May 2014 issue of The Christian Science Journal

Q: Sometimes questions arise in the thought of Church members about the Christian Science Board of Directors wearing multiple “hats”—that is, holding more than one office—within the Church organization. Since members don’t always write about their concerns, they may not receive the answers that would be helpful. For that reason the Board of Directors is glad to provide to all Journalreaders some of the extensive background information available on this subject. 
Read more>>>

maandag 21 april 2014

Easter (audio)

Celebrating Easterzaterdag 19 april 2014

Paasfeest


Toen Jezus in het graf verborgen lag, geloofden zijn discipelen, dat hij dood was; hij was evenwel in leven en demonstreerde binnen het enge graf de macht, die Geest heeft om de sterfelijke, stoffelijke zin het zwijgen op te leggen. Ruwe rotswanden stonden in de weg en een grote steen moest van de ingang van de grot worden afgewenteld, maar Jezus kwam elke stoffelijke belemmering te boven, deed iedere wet van de stof teniet en trad uit zijn sombere rustplaats te voorschijn, gekroond met de heerlijkheid van een verheven zegepraal, een overwinning voor alle eeuwigheid.

Onze Meester heeft in zijn overwinning over de dood en het graf de goddelijke Wetenschap volledig en afdoende gedemonstreerd. Wat Jezus heeft gedaan, diende om de mensen voor te lichten en om de gehele wereld van zonde, ziekte en dood te verlossen. Paulus schrijft: „Want indien wij vijanden zijnde, met God verzoend zijn door den [schijnbaren] dood zijns Zoons, veel meer zullen wij verzoend zijnde, behouden worden door zijn leven.”
Drie dagen nadat zijn lichaam begraven was, sprak hij met zijn discipelen. Zijn vervolgers waren er niet in geslaagd de onsterfelijke Waarheid en Liefde in een graf te verbergen.

Ere zij God en vrede de strijdende harten! Christus heeft de steen afgewenteld van de deur van de hoop en het geloof der mensen en heeft hen, door de openbaring en demonstratie van leven in God, opgeheven tot de mogelijkheid van één-zijn met de geestelijke idee van de mens en met zijn goddelijk Beginsel, Liefde.

Wetenschap en Gezondheid met sleutel tot de Heilige Schrift, 44:33-23

His disciples believed Jesus to be dead while he was hidden in the sepulchre, whereas he was alive, demonstrating within the narrow tomb the power of Spirit to overrule mortal, material sense. There were rock-ribbed walls in the way, and a great stone must be rolled from the cave's mouth; but Jesus vanquished every material obstacle, overcame every law of matter, and stepped forth from his gloomy resting-place, crowned with the glory of a sublime success, an everlasting victory.

Our Master fully and finally demonstrated divine Science in his victory over death and the grave. Jesus' deed was for the enlightenment of men and for the salvation of the whole world from sin, sickness, and death. Paul writes: "For if, when we were enemies, we were reconciled to God by the [seeming] death of His Son, much more, being reconciled, we shall be saved by his life." Three days after his bodily burial he talked with his disciples. The persecutors had failed to hide immortal Truth and Love in a sepulchre.

Glory be to God, and peace to the struggling hearts! Christ hath rolled away the stone from the door of human hope and faith, and through the revelation and demonstration of life in God, hath elevated them to possible at-one-ment with the spiritual idea of man and his divine Principle, Love.

Science and Health with Key to the Scriptures 44:28 - 45:21

Next chat 22 April 2014

How to have a fulfilled life

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on April 22, 2014 at 2:00 pm EDT. Please come back to hear the broadcast!
Trouble listening? Try updating your Flash player.
Sabrina Stillwell
If you've ever felt that life was passing you by, or that you would never feel satisfaction and happiness, this chat is for you. God delights in you and has a purpose for you. No matter where you are on the human timeline, fulfillment is still possible. The Bible mentions many cases of people who found joy and satisfaction through God's love—Abraham, Moses, the Apostle Paul are just three. And Mary Baker Eddy also felt God's touch through her discovery of Christian Science. These are just a few examples of how God has cared for others and will also care for you.
To find out more about how your life can be filled with satisfaction, joy, and goodness, join this chat with an experienced Christian Science healer and teacher.
About Sabrina Stillwell: Sabrina went into the full-time practice of Christian Science in 1992. From 2001-2004, she served as the Christian Science Committee on Publication (a liaison for Christian Science to the media and legislative work) in the state of Utah. During this period she wrote a bi-monthly article for the Religion section of her local newspaper. She also served as a chaplain for the 2002 Winter Olympics in Salt Lake City. In 2003, she went through Normal class, and became an authorized teacher of Christian Science.
Sabrina feels that the study and practice of Christian Science are the most fun things on the planet! Living out from divine Love, overcoming limitations and false fears—what better life can you have? This life with God is an adventure in learning and demonstrating the very presence of God. We can find joy, and peace, and adventure everywhere on our journey with God.
Sabrina and her husband, Rob, have three grown children and a load of sweet grandchildren. And while she teaches and holds the meetings of her Association in Utah, currently she and Rob are living in Southern California.

vrijdag 18 april 2014

donderdag 17 april 2014

Fresh ideas (video)Members of First Church of Christ, Scientist in Jakarta share how young people are becoming more involved in their branch church.

woensdag 16 april 2014

Heraut


Kan een beslissing juist zijn en door God geleid zelfs als hij degenen die we liefhebben teleurstelt?
Is het onze taak mensen gelukkig te maken? Of is het onze taak trouw aan onszelf en aan God te zijn? Als wij trouw zijn aan onszelf en aan God, dan hebben anderen daar baat bij, maar als we dat niet zijn, doen we onszelf tekort. Het is alsof we op drijfzand lopen, we zijn dan niet gegrond op de rotsvaste basis, Christus. We willen op de rots staan, niet op zand. Het huis dat op de rots was gebouwd had een storm te verduren, maar het bleef staan (zie Mattheus 7:24-27).
Als we niet eerlijk zijn jegens onszelf, hebben we niet die kracht, dat fundament, omdat we doen wat iemand anders wil. Daarmee bedriegen we onszelf. Vertrouw daarom dat wat de één zegent allen zegent (zie Wetenschap en Gezondheid, blz. 206). Er staat niet: “wat de één zegent, zegent de ander niet.” We moeten trouw zijn aan onszelf, want daar komt onze kracht vandaan

dinsdag 15 april 2014

Heraut

Ik luisterde aandachtig

van De Christian Science Heraut- - 5 Juni 2013
Oorspronkelijk gepubliceerd in de Christian Science Sentinel van 25 maart 2013

Ik leer steeds weer dat God constant met ons spreekt en dat het ons werk is om te luisteren en te handelen om datgene te doen wat ons wordt opgedragen. We moeten ook nooit vergeten dat Gods plan altijd harmonisch is, en zelfs als we ons vergissen en fouten maken, zal Hij ons niet verlaten als we Hem nodig hebben. 
Lees meer>>>

maandag 14 april 2014

Footsteps of Truth

Footsteps of Truth

Developing and maintaining a strong supporting spiritual perspective can be challenging. We need to be patient with ourselves as we move through the ups and downs of life. If the journey becomes a challenge, inspiration and words of encouragement from a friend can be helpful. 

 See more at: http://footstepsoftruth.com

zondag 13 april 2014

Sentinel

Have you forgiven Judas?

From the April 7, 2014 issue of the Christian Science Sentinel

Jesus has. Betrayed by Judas into the hands of those who would crucify him, Jesus neither attempted to stop the betrayal nor did he express any bitterness because of it. In his well-known and ultimate forgiveness statement, “Father, forgive them; for they know not what they do” (Luke 23:34), Judas was included.
How could Jesus forgive such horrendous wrong by his own disciple who betrayed him and by those who crucified him? He fully understood the allness, the all-power of God, good, and the absolute nothingness of evil in all its forms. He understood that all such things could only “work together for good to them that love God” (Romans 8:28). And, of course, that is just what happened. The crucifixion made possible Jesus’ resurrection from death, which forever stands as proof that evil in any form, including death, has no power whatsoever.

Next chat 15 april 2014

Spirituality: What's it all about?

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on April 15, 2014 at 2:00 pm EDT. Please come back to hear the broadcast!
Trouble listening? Try updating your Flash player.
Glory
Many people today are seeking a deeper understanding of spirituality. There's a yearning for a more lasting happiness and satisfaction in life than materialism, for all its lure and promise, can provide. Books on the subject of spirituality proliferate. The Bible says, "To be spiritually minded is life and peace" (Romans 8:6). But what is spirituality really all about? And how can we gain more of it in our lives?
Join Christian Science practitioner Glory Holzworth as she answers questions about spirituality from the light that Christian Science sheds on the topic. She'll discuss what it is, why it's important, and how we experience it in our daily lives.
About Glory Holzworth: Glory has been in the full-time public practice of Christian Science healing since 2004. She is a former elementary school teacher, and she and her husband raised two children. Throughout those years, she saw the tremendous value of spirituality in meeting challenges and experiencing healing.
In addition to working and raising her children, Glory has been very active in church work, including teaching Sunday School and volunteering at a local women’s prison to share her love for the Bible.
Glory also served as a guide and supervisor of the tours at Mary Baker Eddy’s former home in Chestnut Hill, where The Christian Science Monitor was founded, as well as at The Mother Church, The First Church of Christ, Scientist, in Boston. Speaking to thousands of tourists from all over the world about her faith, she found growing spirituality to be invaluable here as well. She has published numerous articles in the Christian Science periodicals.

vrijdag 11 april 2014

Is It Possible to Banish Anger? | Pacific Health Perspectives

Is It Possible to Banish Anger? | Pacific Health Perspectives

Anger has no place in a healthy lifestyle. None. Even annoyance, or “anger lite,” can and should be eliminated.

donderdag 10 april 2014

Psalm 31Bij u, HEER, schuil ik,
maak mij nooit te schande.
Bevrijd mij en doe mij recht,
Psalm 31:2

dinsdag 8 april 2014

Boodschap

Mary Baker Eddy begreep dat wat zij aan het ontdekken was precies beantwoordde aan de belofte van Jezus: “Nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, zal hij u in al de waarheid leiden …” (Joh. 16:12, 13). Ze wist ook dat het zoeken naar waarheid als een van de essentiële drijfveren in de mens niet eenvoudig was, omdat het zoveel argumenten in ons denken ontzenuwt en door de inherente weerstand tegen elke verandering, die zo oud is als de weg naar Rome. Als mensen voor het eerst in aanraking komen met dit boek “Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift” lopen de reacties nogal uiteen. Ik ken heel wat mensen die al lange tijd zoekende zijn naar de waarheid en die precies op het punt zijn aangeland waarop ze dit meteen herkennen en die zeggen: “Dit is precies waar ik al die jaren naar gezocht heb.” Anderen zijn niet zo van overtuigd dat ze alle woorden en begrippen wel kunnen begrijpen; maar ik heb iedereen altijd aangeraden om wat ze niet meteen begrijpen gewoon te laten gaan en het boek te laten spreken voor zover het ze wat te zeggen heeft. Sommige mensen nemen het boek wel aan maar hebben het punt nog niet bereikt waarop ze toe zijn aan de boodschap ervan. Een van mijn vriendinnen had het twee jaar lang in haar boekenkast staan waar ze het echt ontdekte, maar toen veranderde het dan ook haar hele wereld.

zondag 6 april 2014

Heraut

GEEN SPIJT MEER

Zijn we voorbestemd om met kwellende gedachten van spijt, schuld of verdriet te leven? Worstelen we met herinneringen aan teleurstellingen, gemiste kansen of onvervulde verlangens? Het levensverhaal van een mens lijkt wel te bestaan uit goede perioden die we ons met plezier herinneren en voorvallen die we liever zouden vergeten omdat ze ongemakkelijk of pijnlijk zijn – en die als spookbeelden terug in ons bewustzijn kunnen sluipen en onze vrede en harmonie belagen. Maar moeten we geloven dat we gedoemd zijn om te leven met kwellende gedachten die ons gevoel van eigenwaarde aantasten, ons gevangen houden in het verleden en ons beletten vooruitgang te boeken op onze geestelijke reis? Zo’n vonnis wordt in elk geval niet door God opgelegd aan Zijn geliefde dochters en zonen.

zaterdag 5 april 2014

Next chat 8 april 2014

Repentance: reforming the heart

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on April 08, 2014 at 2:00 pm EDT. Please come back to hear the broadcast!
Trouble listening? Try updating your Flash player.
Jill Gooding
“Repentance is a subject of great importance in many religions, but in order for it to be truly effective and uplifting, it needs to be seen in its true light and meaning. When fully understood and practiced, it brings healing, enlightenment, and a clear sense of our innocent, sinless identity as God’s beloved child.” Those words from Jill Gooding, a Christian Science practitioner and teacher who will be the guest on this upcoming live chat, beautifully frame the concept of repentance in a hopeful, redeeming light.
While repentance is commonly thought of as sorrow for wrongdoing, it doesn’t have to stop there. Repentance can help lead to reformation of character and freedom from sin, and so bring us great joy in the understanding of our innate innocence.
To explore this topic further, join the chat and bring your questions for Jill about this wonderfully uplifting concept of repentance.
About Jill Gooding: Jill has actively served The Mother Church as a member of the Christian Science Board of Directors, President of The Mother Church, and on the Christian Science Board of Lectureship. She has been a Christian Science practitioner for 37 years and is currently a teacher of Christian Science living in Ripley, Surrey, England.
Jill has a son and a daughter and five grandchildren.

vrijdag 4 april 2014

1000 uren audiochat

JSH Web-Radio

Thousands of hours of similar programs and audio editions of the Journal and Sentinel are available with a JSH-Online subscription.

donderdag 3 april 2014

Dagelijkse inspiratie


"De mens weerspiegelt de oneindigheid en deze weerspiegeling is de ware idee van God."
uit: Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift. p. 258:12

SpreukenBehoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de uitgangen des levens. 
Spreuken 4:23

dinsdag 1 april 2014

Audio


“…to demonstrate genuine Christian Science”

 Putting it on Record

Kevin explores what genuine Christian Science is and the healing effect it has in our daily lives.