vrijdag 28 februari 2014

Zichtbare oplossing

Wanneer we met fouten of disharmonie in het menselijk leven te maken hebben moeten we gaan inzien dat de oplossing niet in de problemen zelf te vinden is. We moeten onze gedachten richten op de feiten of de goddelijke Waarheid van het bestaan. Het kan zijn dat alleen de fouten en de disharmonie zichtbaar zijn, terwijl de goddelijke Waarheid van het zijn geheel onzichtbaar is. Toch is de onzichtbare, oneindige Waarheid wel degelijk van toepassing op de zichtbare fouten en disharmonie in ons menselijk leven. Zichtbare, stoffelijke begrippen van het bestaan in ons denken zijn niet anders dan verkeerde begrippen van het bestaan in ons denken. Mary Baker Eddy zag dit duidelijk in. In haar door God geïnspireerde boek Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift, schrijft ze: “Alles wat stoffelijk is, is een stoffelijke, menselijke, sterfelijke gedachte, die zichzelf altijd verkeerd bestuurt.” (blz. 282). Daarom is alles wat stoffelijk is, hoe zichtbaar het ook schijnt te zijn, nooit iets anders dan een stoffelijke, menselijke, sterfelijke gedachte omtrent de mens en het heelal. Dus de gedachte die verlicht wordt door de onzichtbare, oneindige Waarheid wordt bevrijd van zichtbare, menselijke fouten en disharmonie. Het resultaat is een zichtbare oplossing voor het menselijk probleem.

donderdag 27 februari 2014

Beeld

De volle betekenis van  het geïnspireerde Bijbelverhaal over de werkelijke identiteit van de mens wordt in Christian Science geopenbaard; De Bijbelpassage luidt: “God schiep de mens naar zijn eigen beeld, naar het beeld Gods schiep Hij hem.” (Gen.1:27) Als we bedenken wat God werkelijk is, wat krijgen we dan een inzicht in de mens! Bedenk eens wat dat betekent! De mens is gemaakt naar Gods beeld! Er staat niet dat de mens een klein beetje op God lijkt, of dat hij eens het beeld van God zal worden. De mens is het beeld van God. Dat wil zeggen dat het beeld van onbeperkte Geest een onbeperkt beeld is. Het beeld van het alwetend Gemoed is alwetend beeld. Het beeld van het volmaakte Leven is een volmaakt beeld. Het beeld van de al-liefhebbende Liefde is een al-lievend beeld. Dit is de goddelijke Waarheid van alle identiteit, de uwe en die van iedereen, nu en voor altijd. Een geheel geestelijke God houdt niet alleen een geheel geestelijke mens in, maar ook een geheel geestelijk heelal. Dat betekent niet dat de stof of de stoffelijke wereld daardoor geestelijk worden, maar het vergeestelijkt de gedachte die gelooft, dat er stof of lichamelijkheid bestaat of dat er iets buiten God kan zijn of iets dat niet aan Hem gelijk is. Al wat men stoffelijk ziet is niet de grondslag voor het geestelijk ware. De alheid van het onzichtbare, goddelijke Beginsel van het bestaan kan niet door enige menselijke theorie van het bestaan verdeeld worden.

woensdag 26 februari 2014

Wetenschappelijk gebed

Christian Science leert dat door gebed, wetenschappelijk gebed dat onze identiteit vaststelt en beschermt, genezing volgt. Als het aan het licht komen van onze ware identiteit als het volmaakte gevolg van een volmaakte oorzaak. Maar wanneer is gebed niet-wetenschappelijk? Gebed is geen gedachten-concentratie op iets wat niet bestaat. Het houdt geen zelfsuggestie of zelfhypnose in. Het is ook geen eindeloze herhaling van godsdienstige formules totdat de patiënt in trance raakt - een onware toestand van geestvervoering. Ook is het geen ontkenning van iemands identiteit waardoor de patiënt in een kosmische oceaan van vergetelheid verzinkt. In Christian Science is wetenschappelijk gebed een bewuste gemeenschap met God - het erkennen en bekrachtigen van de volmaaktheid van God en de daaruit voortvloeiende volmaaktheid van de mens. Het ontkent de onjuistheden die geen deel van ons ware zelf uitmaken en bevestigt de juistheid van onze identiteit als de volmaakte uitdrukking van God.

dinsdag 25 februari 2014

Eeuwig bestaan

Toen Jezus eens sprak over Abraham, een Hebreeuwse aartsvader die volgens de geschiedenis 2000 jaar eerder leefde, zei hij: “Eer Abraham was, ben ik.” (Joh. 8:58). Jezus doelde hiermee natuurlijk niet op zijn stoffelijk lichaam. Hij sprak over zijn ware identiteit, de volkomen geestelijke mens. Ook Christian Science leert dat het individuele wezen van de mens reeds bestaat voordat een menselijk ik wordt gezien. In Wetenschap en Gezondheid lezen we op p.429: ”Als wij na de dood leven en onsterfelijk zijn, moeten wij voor onze geboorte hebben geleefd, want als Leven ooit een begin heeft gehad, moet het zelfs volgens de berekeningen der natuurwetenschap ook een eind hebben.” Als we het eeuwigdurend spiegelbeeld zijn van een eeuwigdurende God, hebben we altijd bestaan en zullen we ook altijd blijven bestaan. In Christian Science leren we dat het stoffelijke lichaam niet de ware identiteit van de mens weergeeft, maar er een vervalsing van is. Een nagemaakte euro kan er als een echte euro uitzien, maar de nagemaakte munt heeft geen enkele werkelijke waarde. Er bestaat echter geen tweeledigheid. Er kan niet een nabootsing van uzelf bestaan en tegelijkertijd uw ware zelf. Alleen uw ware zelf, dat door de grote bouwmeester is geschapen, kan bestaan en dit ware zelf is volmaakt en blijvend. Daar waar de mens zit die u schijnt te zijn, daar is de mens door God geschapen, uw werkelijke eigen ik. En dit werkelijke zelf heeft geen sterfelijke levensgeschiedenis, geen geschiedenis van verschijnen en verdwijnen, van geboren en wedergeboren worden, van ziekte of gebrek - maar wel een eeuwig bestaan in geestelijk zijn.

maandag 24 februari 2014

Poem

HEED NOT!

From the January 28, 1950 issue of the Christian Science Sentinel

When mortal mind is talking
And lifts its hydra head,
We do not have to listen,
For nothing's being said.

zondag 23 februari 2014

Heraut

HET LICHAAM IS NIET DE BAAS

Twee jaar geleden werd ik genezen van moeilijkheden met mijn schouder dankzij veel gebed direct gericht op deze situatie. Op een dag toen ik aan het lezen was in Mary Baker Eddy: Christian Healer , kwam ik de volgende aanhaling tegen die Eddy had gestuurd aan een van haar studenten, en waardoor er een verschuiving in mijn denken plaatsvond: “Je gedachten alleen bepalen of je toestand verbetert of verslechtert.

zaterdag 22 februari 2014

Next chat 25 Februari 2014

Is the world coming to an end?

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on February 25, 2014 at 2:00 pm EST. Please come back to hear the broadcast!
Trouble listening? Try updating your Flash player.
Anne Melville
Around the world, some people are sounding the alarm—sometimes jokingly and sometimes seriously—that humanity may be living in the “end times.” War and instability in the Middle East, climate change, extreme storms and other so-called natural disasters—all these and more might incite some people to wrongly predict an apocalypse. But such predictions are groundless, and they can be put to rest through the deep understanding that God and His creation are good and real and can never end. The only thing that will surely end is evil because it is not and never was created by the infinite, eternal, ever-present God, divine Love.
To explore this topic further, join this chat and bring your questions for Christian Science practitioner and teacher Anne Melville from Kaikohe, New Zealand. And before the chat, you might enjoy reading and studying Anne’s article, “My prayers for Syria,” in the September 2, 2013, Christian Science Sentinel, as well as the chapter “The Apocalypse” in Science and Health with Key to the Scriptures by Mary Baker Eddy.
About Anne Melville: Anne is a practitioner and teacher of Christian Science. She has lived in rural areas of New Zealand surrounded by farms, animals, birds, and much natural beauty, all of her life. She supports communities and the world at large through prayer.

vrijdag 21 februari 2014

Mattheus 19:26


All things are possible to God

 Sentinel Radio 1997


All things are possible

From the March 1990 issue of The Christian Science Journal

How wonderful
To know with God
All things are possible.
To know this day, this hour,
I can begin
To challenge every subtle claim of sin
That would deceive, delay
My recognition of God's perfect way.
With motives pure
I humbly seek and find
All things are possible with Mind.
No threat of dark foreboding can succeed
While trusting Love to meet my every need.
Mountains of fear and strife
Dissolve and fall
When love replaces hate—where God is All.
Each storm of doubt is stilled
And faith renewed.
Each day becomes a prayer of gratitude.
For gratitude will surely open wide
God-given ways to heal the mortal tide
Of disbelief. Till with one voice
God's children everywhere shall pray,
Father, all things are possible with You,
today!

donderdag 20 februari 2014

Spiegelbeeld

Als God de bron is van alle eerlijkheid en reinheid, dan kan de mens niet anders zijn dan het eerlijke en reine spiegelbeeld van God. We hebben nu enig idee hoe we onze ware identiteit kunnen vinden  - hoe we datgene kunnen worden wat we in werkelijkheid al zijn. Nu een volgende vraag: Als we eenmaal onze werkelijke identiteit hebben gevonden, behouden we die dan of raken we die na een paar jaar weer kwijt? Neen, we kunnen onze identiteit, onze door God gegeven individualiteit, nooit verliezen. U zult altijd dezelfde zijn in alle eeuwigheid. Sommige godsdienstleraren begrijpen dit goddelijk feit niet en geven daarom hun leerlingen een verkeerd idee over de bestendigheid van ‘s mensen identiteit. Uw spiegelbeeld kan zijn plaats als gevolg niet verlaten en om de spiegel heen wandelen om zich met u als zijn oorzaak te verenigen. Zolang u oorzaak bent van uw spiegelbeeld moet dat spiegelbeeld het gevolg ervan blijven. God is de enige oorzaak, en een eeuwige oorzaak moet zichzelf tot uitdrukking brengen in een eeuwig bestaande mens. Als wij, als gevolg, ons zouden kunnen verenigen met onze oorzaak en zouden kunnen ophouden gevolg te zijn, dan zou er een oorzaak zijn zonder gevolg - oftewel God zonder mens. Dit is een wetenschappelijke onmogelijkheid.

woensdag 19 februari 2014

Woensdag avond Testimony meeting om 20.00 u. vandaag

Listen live and up to 24 hours afterward

OnAir_logo_markonly
Judy and Norm, Susie and Holly
Join our global online congregation every Wednesday at 2:00 p.m. Eastern time. You'll hear hymns and readingsspecially compiled for the day, as well as testimonies submitted by listeners. Readings are from the Christian Science pastor, the Bible and Science and Health with Key to the Scriptures byMary Baker Eddy. There's an organ prelude and postlude, plus an online church lobby, open for 15 minutes after the meeting.
The meeting is conducted by the First Reader, who selects the readings and hymns. Some testimonies of healing and other comments about Christian Science submitted by listeners are read live by testimony readersBios are available.

Testimonies, music, and replays


Please feel free to submit testimonies (at the bottom of this page) before, during, or after the meeting, and all throughout the week. Guidelines are available.

Grondslag

Jezus genas vele mensen zonder medicijnen of medisch ingrijpen. Sommige Christenen beschouwen deze genezingen als wonderen. Door de metafysische logica nauwkeurig toe te passen, door haar geestelijk inzicht en door de bewijzen die zij verkreeg bij het genezen van anderen, begreep Mary Baker Eddy echter  dat Jezus genas in absolute gehoorzaamheid aan de goddelijke wet. Jezus maakte het in zijn verklaringen heel duidelijk dat hij uit zichzelf, als gevolg, niets kon doen. Hij leerde dat zijn Vader, God, de oorzaak van al het goede is. “Wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God” (Matt.19:17). Jezus leerde ons dat het kwaad niet door God geschapen is en daarom geen werkelijk bestaan heeft. Omdat het kwaad ‘een leugenaar en de vader van de leugen‘ is, kan het ons niets vertellen over wat wij in werkelijkheid zijn. Jezus bewees dat alle vormen van kwaad wel degelijk vernietigd kunnen worden. Hij genas blindheid, doofheid, kreupelheid, verlamming, bloedingen, krankzinnigheid, onzedelijkheid en gebrek. In Wetenschap en Gezondheid, blz. 259 vinden we de volgende verklaring hoe hij genas: “De goddelijke natuur vond haar hoogste uitdrukking in Christus Jezus, die over stervelingen de zuiverder weerspiegeling van God deed schijnen en hun leven op een hoger peil bracht dan hun armzalige gedachtenbeelden toestonden - gedachten, die de mens als gevallen, ziek, zondigend en stervend voorstelden. Het Christusgelijke begrijpen van het wetenschappelijke zijn en de goddelijke genezing houdt een volmaakt Beginsel en een volmaakte idee  in - een volmaakte God en een volmaakte mens - als grondslag van gedachte en demonstratie.”

dinsdag 18 februari 2014

Annual Meeting 2 juni 2014


"A spiritual foundation of Christ-healing"*

2014 foundation logo English

Today, when so many in the world are feeling the urgent need for stability, spirit, and even hope, what could be more reassuring than experiencing the healing power of the Christ? This year’s Annual Meeting theme urges us to answer that universal need from the strength of our own spiritual foundations. In preparation the Board of Directors invites you to study Mrs. Eddy’s article “Choose Ye” (The First Church of Christ, Scientist, and Miscellany, p. 3-6).

Oorzaak en gevolg

We leven in een wetenschappelijke eeuw. Het is daarom logisch dat ook de godsdienst vanuit een wetenschappelijk standpunt benaderd zou worden. Mrs. Eddy heeft dat gedaan. Ze beredeneerde dat we de ware identiteit van de mens kunnen vinden door de wetenschappelijke relatie die er bestaat tussen oorzaak en gevolg, waar te nemen. We weten allemaal hoe het komt dat we in een spiegel ons spiegelbeeld zien. Wij zijn de oorzaak of bron van die weerspiegeling en ons spiegelbeeld is het gevolg. U blijft altijd de oorzaak en uw spiegelbeeld blijft altijd het gevolg. Laten we die beschouwing van onszelf als de oorzaak van ons spiegelbeeld even laten rusten en in plaats daarvan kijken naar “de grote bouwmeester”, de ene Geest of universele schepper. Laten we de grote bouwmeester beschouwen als de enige ware oorzaak en onszelf als de weerspiegeling of het gevolg van deze enige ware oorzaak. Om tot een juiste bepaling te komen van wat de mens is, is het voor de mensheid van het grootste belang een exacte definitie te vinden van wat God werkelijk en wetenschappelijk is, want we kunnen nooit een juist idee over onszelf als gevolg krijgen, zolang we geen juist begrip van God als onze oorzaak hebben. De grote bouwmeester is de ene God - die unieke, scheppende kracht die alle macht en alle intelligente bezit en alomtegenwoordig is. Als we dan logisch van oorzaak naar gevolg redeneren - als we zien dat God de oorzaak en de mens het gevolg is - dan moet datgene wat God kenmerkt als oorzaak, ook de mens kenmerken als gevolg. Christian Science leert ons dat God de enige oorzaak is, de bron of het goddelijk Beginsel van alles wat werkelijk bestaat, de besturende intelligentie, of het Gemoed, van de mens en het heelal.

maandag 17 februari 2014

Astrologie

Een vriend en toegewijd Christian Scientist vertelde me eens dat hij lange tijd heel veel moeite had met het nemen van beslissingen, omdat hij bang was fouten te maken. Een kennis van hem, die wist wanneer hij geboren was, legde hem uit dat deze onmacht typerend was voor degenen die onder het teken van de Weegschaal zijn geboren. Deze kennis waarschuwde hem dat dit astrologisch geloof altijd zijn leven zou blijven beïnvloeden, tenzij hij er zich welbewust van bevrijdde. “Vanaf dat ogenblik zag ik mijn probleem met heel andere ogen,” zei mijn vriend. “Ik ontdekte dat ik meer was beïnvloed dan ik ooit had geweten. Toen ik echter begreep en erkende dat de mens alleen door het goddelijk Gemoed wordt geregeerd en niet onderworpen is aan enige leugenachtige astrologische invloed, kon ik zonder angst voor fouten onmiddellijk beslissingen nemen.” Wat zijn planeten, sterren en sterrenbeelden anders dan redeloze bollen die in de ruimte rondwentelen? En toch hebben miljoenen mensen eeuwenlang geloofd dat hun lot afhing van redeloze stof in de ruimte ronddraaiend. Geloven in astrologie betekent geloven in het noodlot - geloven dat voorspeld kan worden wat er aan goeds of kwaads in ons leven kan gebeuren en door ons ondervonden kan worden. Maar kennis van onze ware identiteit zal aan deze nonsens een einde maken. Wij zijn geen stervelingen, opgebouwd uit stof, die beïnvloed kunnen worden door in de ruimte gelegen redeloze bollen. We zijn zoons en dochters van God en voor honderd procent geestelijk; we zijn het totaal goede gevolg van een totaal goede oorzaak. God heeft ons onze bestemming gegeven en dat kan dus alleen een goede bestemming zijn.

zondag 16 februari 2014

Next chat 18 Februari 2014

Health care: a spiritual approach

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on February 18, 2014 at 2:00 pm EST. Please come back to hear the broadcast!
Trouble listening? Try updating your Flash player.
Gary Jones
Everyone values good health and has a right to the joy and peace it gives. During his ministry, Christ Jesus healed multitudes, curing them of all sorts of diseases, including blindness, deafness, paralysis, and mental illness. Mary Baker Eddy, whose book Science and Health with Key to the Scriptures is based on Jesus' teachings, has opened the door of health and healing to the millions of people who have read it and practice what it teaches.
Bring your questions to this chat with a Christian Science practitioner and teacher to learn more about this spiritual and effective approach to health care.
About Gary Jones: Gary is a Christian Science practitioner and teacher advertising in The Christian Science Journal. He has extensive experience working at The Mother Church, including service as General Counsel and as Manager of the Christian Science Committees on Publication worldwide. Gary is the Manager of the Federal Office for the Committee on Publication, located in Washington, D.C. The Federal Office has been working with Congress and the Obama Administration over the last several years in response to the 2010 health care law (Affordable Care Act).

zaterdag 15 februari 2014

Waarheid over onszelf

Christian Science toont ons hoe wij het menselijke beeld van onszelf kunnen vervangen door de Christelijke waarheid over onszelf. Hoe komt dat? Als we helderder zien dat God onze Vader is, onze Moeder is, de goddelijke oorsprong van ons wezen is, beseffen we ook duidelijker dat dit ook voor anderen geldt. Dit was wat Jezus zag en het hem mogelijk maakte om te genezen. En dat bepaalt hoe ook wij kunnen genezen. De waarheid van het geestelijk zijn scheen helder en rechtstreeks als het licht in het leven van Jezus, ons hoogste voorbeeld. Door de hele Bijbelse geschiedenis heen wordt dit licht op een of andere manier - maar altijd door enkelingen - in meerdere of mindere mate gezien. Zo bijvoorbeeld bij Abraham, Mozes, Elia en Paulus om slechts een paar namen te noemen. Het stelde hoge eisen aan ze. Ze werden genoodzaakt veel dat tot het persoonlijke en stoffelijke zelf behoorde op te geven. En toch werd van hen geëist iedere gave te gebruiken ten dienste van God. Dit gold ook voor Mary Baker Eddy. De ruwe ervaringen van het leven hadden haar alles ontnomen behalve dit ene - de onontbeerlijke bereidheid en openheid om deze nieuwe en volledige openbaring te ontvangen over de relatie van God en de mens. God moet begrepen worden als Alles-in-alles, als het oneindig goede. Dit als metafysische waarheid te erkennen is echter niet voldoende. Als het waar is, moeten daar hier en nu de bewijzen van gegeven kunnen worden. En dat is de reden waarom Christian Science op genezing aandringt als bewijs van de alheid van het goede.

vrijdag 14 februari 2014

Heart


Heraut

“Ik hou van je”

van De Christian Science Heraut- - 1 januari 2013
The Christian Science Journal, 12.2012

Deze vier eenvoudige maar krachtige woorden  kunnen wonderen doen. Voor de angstige, onzekere, niet geliefde en eenzame persoon zijn deze woorden heel waardevol.
Ongeveer dertig jaar geleden was ik een verlegen student met een chronisch stotterprobleem. Ik werd weinig gerespecteerd omdat de andere studenten de gek met me staken zodra ik ook maar een woord zei. Maar ik was een goede leerling, en in de scheikunde klas was ik eens de enige die de definitie van katalysator foutloos had opgeschreven. Onze strenge lerares vroeg me te gaan staan en mijn antwoord aan de klas voor te lezen.

donderdag 13 februari 2014

Keep calm


woensdag 12 februari 2014

Uniformiteit

Een welvaartsstaat brengt spanningen met zich mee, zoals ook armoede dat doet, al zijn ze van andere aard. Er is meer druk uit te geven dan nodig is, onszelf met anderen te vergelijken, te conformeren of zelfs meer en beter te willen zijn. De druk die niet toelaat af te wijken van de normen van de groep waarin je leeft - en dat geldt voor zestigplussers niet minder dan voor tieners - kan groter zijn dan ooit. Welbeschouwd is dat de stoffelijke tegenstelling van het individuele zijn. Maar behoren mensen  - om wat voor reden dan ook - er hetzelfde uit te zien, hetzelfde te denken en te doen omwille van een of andere politieke filosofie of economische noodzaak? Daar bent u het vast niet mee eens, denk ik. En ik ook niet. Maar wat zal ons behoeden voor kleurloze uniformiteit? De behoefte die zowel mannen als vrouwen eigen is om zichzelf te zijn is een behoefte die telkens weer door elke tegenstand heenbreekt. En dat zal altijd zo blijven, want daar staat een leven gevende kracht achter die machtiger is dan welke politieke leer of economische noodzaak ook. Het is de eis van onze door God geschonken, geestelijke individualiteit om zichzelf te zijn. Het is de roep ons die individualiteit bewust te worden - en inderdaad die individualiteit te accepteren. Door dat te doen staan we niet ineens buiten de werkelijkheid. Nee, daardoor komen de dingen in een waar licht te staan, komen ze beter onder controle en zien we ze in en grotere samenhang. Het vraagt elk van ons liefde, vreugde, rust, geduld en zachtmoedigheid. Het zijn enkele van de “vruchten des Geestes” (Gal.5:22) die Paulus aangeeft in zijn brief aan de Galatiërs. Het daadwerkelijk gebruikmaken van deze hoedanigheden brengt, bij wat we ook doen, onze individualiteit naar buiten in plaats van die te onderdrukken.

dinsdag 11 februari 2014

Relatie tot God

“Kan ik echt mezelf zijn?” is voor veel mensen en heel dringende vraag. Een bevredigend antwoord wordt alleen gevonden wanneer onze individualiteit gezien wordt in relatie tot God. Iets dat in overeenstemming is met het wezen van God hoeft niet gevreesd te worden, en iets dat daar niet mee in overeenstemming is, heeft geen oorzaak, geen plaats om te zijn en geen wet om het te steunen. De kracht van de geestelijke waarheid is dat het door God gegeven wezen van de mens door geen andere wet bestuurd wordt dan die van almachtige geestelijke goede, Gods wet. Als we op deze wijze leren denken, beginnen allerlei beperkingen van ons af te vallen.  Onze beperkingen zijn vaak eerder het gevolg van de verkeerde opvatting die wij over onszelf hebben dan van de werkelijke feiten. Waar we onszelf van moeten bevrijden is een stereotiepe levenswijze. Een gedachtelijke opvatting die bepaald wordt door een eenmaal ingenomen standpunt, of door gewoonte. Het is belangrijk zulke patronen in onszelf te herkennen, omdat deze ons beletten werkelijk onszelf te zijn. Het zijn niet alleen de patronen die anderen ons opleggen, de invloed van de reclame bijvoorbeeld. Het zijn ook de stereotypen of gewoontepatronen die we onszelf opleggen. “Ik kon ‘t niet helpen, zo ben ik nu eenmaal!” Vroeger gebruikte ik dit excuus vaak voor mijn gedrag. En die gewoonte bleek niet eens zo gemakkelijke af te leggen. Dit beeld “zo ben ik nu eenmaal” begint pijnlijk te worden, als een schoen die te nauw zit. En dat onaangename gevoel zou wel eens heel goed kunnen zijn, omdat het een teken is dat de onderliggende feiten van ons wezen ons niet met rust laten in dit zelfgemaakte stereotype.

maandag 10 februari 2014

SpreukenEen verstandig mens houdt zijn woede in toom,
het siert hem als hij fouten door de vingers ziet.
Spreuken 19:11

zondag 9 februari 2014

Heraut

GEESTELIJKE GEZONDHEID – OP WIENS VOORWAARDEN?

Het was de derde nacht nadat ik mijn recept had ontvangen voor kalmerende middelen en slaappillen die dagelijks en ook ’s nachts ingenomen moesten worden. In die tijd was ik geen Christian Scientist.

zaterdag 8 februari 2014

Next chat 11 Februari 2014

Loving your neighbor--is it really possible?

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on February 11, 2014 at 2:00 pm EST. Please come back to hear the broadcast!
Trouble listening? Try updating your Flash player.
Ethel Baker
We often hear Jesus' familiar words, “Love your neighbor as yourself,” but is this really possible? Who is our neighbor? And what does it mean to truly love our neighbor? To love ourselves? Mary Baker Eddy, the Discoverer and Founder of Christian Science, took Jesus' words to heart when she said, “I make strong demands on love, call for active witnesses to prove it, and noble sacrifices and grand achievements as its results” (Miscellaneous Writings 1883-1896p. 250). Find out how you can live and experience the practical, healing power of loving your neighbor by joining Ethel Baker, a Christian Science practitioner and teacher, in a live Sentinelchat that explores not only how to love our neighbor, but how essential loving is to our progress, health, and happiness.
About Ethel Baker: Ethel is a Christian Science practitioner and teacher living in Buffalo, New York.

donderdag 6 februari 2014

Daily verseDaarom zeg ik jullie: alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt, en je zult het krijgen. - Marcus 11:24

woensdag 5 februari 2014

Godheid

Als mensen zeggen dat ze niet in God geloven, bedoelen ze gewoonlijk dat het in deze tijd niet meer acceptabel is aan God te geloven als een of andere lichamelijke aanwezigheid ergens in het heelal. En daar hebben ze volkomen gelijk in. God is niet een soort bovenmenselijke ruimtevaarder. Volgens de omschrijving van Mrs. Eddy is God onlichamelijk, zonder stoffelijke aanwezigheid of vorm. Ze zegt dat God oneindig Gemoed is, goddelijk en oppermachtig. Het woordenboek definieert ‘goddelijk’ ongeveer als ‘alles-overheersend goed.’ God is oneindig Gemoed. Dat wil zeggen, intelligentie die niet beperkt wordt door denkprocessen van het menselijk brein, maar die uitdrukking vindt in heel de verscheidenheid van het heelal en de mens. God is Geest, precies het tegenovergestelde van al de beperkingen van een stoffelijk wezen. God is Ziel, de oorsprong van alle ware gevoel en waarneming. God is Beginsel, waarvan alle bestendigheid, wet en orde uitgaat. God is Leven, heel de levensessentie van de mens en het heelal. God is Waarheid, de feitelijkheid van alles. God is Liefde. Deze laatste omschrijving spreekt ons zo direct aan dat ons die meestal het eerst duidelijk wordt. Deze omschrijvingen van God geven een opvatting van de godheid weer die voor iedereen die erover nadenkt aanvaardbaar is. Zou geen van deze definities voor waar in aanmerking komen, dan zou niets van wat wij nu kennen een bestaansgrond hebben.

dinsdag 4 februari 2014

Time4Thinkers

I’m not ready to be openly CS

What we’ve heard:

“I don’t know if I want to be THAT open about being a Christian Scientist.”

Three great responses:

As I explored Christian Science in 1975 onwards, I found that the book Science and Health gives new ideas challenging age-old-beliefs (religious and non-religious) shared by parents and grandparents, and explains religious scriptures clarifying the relationship between God and man. I applied these new ideas in solving problems in my life, and the inspiration it generated compelled me to share Christian Science with my friends, relatives, neighbors, and even with my colleagues. I was blessed by Christian Science. How could I keep it only to myself? Sharing Christian Science increased my inspiration and blessed me.
— Sushil Likhi, CSB, Christian Science Lecturer, Chandigarh, India

maandag 3 februari 2014

Individualiteit

Het is soms moeilijk voor iemand die ervan overtuigd is dat alle bestaan en ontwikkeling stoffelijk is om een geestelijke kijk op onze individualiteit te begrijpen. In haar boek Rudimental Divine Science, blz. 3, vroeg Mrs. Eddy: “Bedoelt u met de individualiteit van God, dat God een eindige vorm heeft?” Haar antwoord luidt: “Nee, ik versta daaronder het oneindig en goddelijk Beginsel van alle zijn, de altijd tegenwoordige IK BEN, die alle ruimte vult en zelf alle Gemoed is, de ene Vader-Moeder God.” Christian Science stelt duidelijk dat de mens individueel is omdat God, de bron van alle verscheidenheid in het heelal en van de mens, individueel is. En het ware wezen van de mens is de volledige uitdrukking of expressie van God. Daarom is de individualiteit die wij aan God, Geest, ontlenen noodzakelijkerwijs geestelijk. Wij zijn niet gescheiden van of geabsorbeerd in de Godheid, maar wij zijn individuen die geschapen zijn door een oneindige creatieve Vader Moeder God, die geen aardse begrenzing kent. En deze nieuwe kijk op wat wij in alle eeuwigheid zijn, brengt bevrijding en verandert de beperkte kijk die wij misschien op onszelf hebben. Dit is het belang van geestelijke individualiteit. In Unity of Good, blz.48 geeft Mrs. Eddy als antwoord op de vraag: “Gelooft u in God?” het volgende antwoord: “Ik geloof meer in Hem dan de meeste Christenen, want ik hecht geen geloof aan enig ander ding of enig ander wezen. Hij handhaaft mijn individualiteit. Nee, meer dan dat … Hij is mijn individuaiteit en mijn Leven.” Hier zag Mrs. Eddy de bescherming van haar individualiteit - en wij kunnen hetzelfde doen.

zondag 2 februari 2014

Heraut

Gered van een gevaarlijke stroom

van De Christian Science Heraut- -22 januari 2014
Oorspronkelijk gepubliceerd in de 9 december 2013 editie van de Christian Science Sentinel.
Op een mooie zomerdag in 1979 gingen mijn vrouw en ik met ons jonge gezin naar een favoriete plek aan de Santiam rivier in Oregon om er de middag door te brengen met zwemmen en spelen in het water. Toen we er aankwamen zagen we vol verbazing dat de rivier erg snel stroomde. Er waren zelfs recent geplaatste borden van de County Park Service om te waarschuwen dat de rivier tot een ongebruikelijk sterke stroom was gezwollen als gevolg van grote hoeveelheden smeltwater. De borden gaven aan dat alleen binnen een speciaal afgebakend gebied bij de rivieroever gezwommen kon worden. De bedoeling hiervan was om de zwemmers weg te houden van de gevaarlijke stromen in de rivier, omdat die naar een grote waterval even verderop voerden. Na enig overleg dachten mijn vrouw en ik dat ons gezin geen gevaar zou lopen als we binnen het afgebakende gebied bleven en onze kinderen steeds tussen ons in hielden als we in het water waren.

Journal

SCIENTIFIC PRACTICE IS DEFENSE AGAINST MALPRACTICE

From the January 1961 issue of The Christian Science Journal
If a Christian Scientist should believe or say that there is no mental malpractice, no transference of evil thought, and leave the subject there, or if he should believe or say that there is danger from mental malpractice and leave the subject there, he would be closing his eyes to the instructions of his Leader, Mary Baker Eddy.
Mrs. Eddy declares in Miscellany (p. 364): "Animal magnetism, hypnotism, etc., are disarmed by the practitioner who excludes from his own consciousness, and that of his patients, all sense of the realism of any other cause or effect save that which cometh from God. And he should teach his students to defend themselves from all evil, and to heal the sick, by recognizing the supremacy and allness of good."

zaterdag 1 februari 2014

Next chat 4 Februari 2014

Praying for the winter Olympics in Russia

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on February 04, 2014 at 2:00 pm EST. Please come back to hear the broadcast!
Trouble listening? Try updating your Flash player.
Marie Helm
On February 7, 2014, the world’s attention will be on the Winter Olympic Games at Sochi, Russia. The Olympics are generally thought of as a time for nations to come together through friendly athletic competition. It can also be a time for world citizens to come together in prayer. Each of our prayers about a range of issues—for the good sportsmanship and success of athletes, for the opportunity for greater peace and unity among nations, for the safety of athletes and attendees from terrorism—can be a powerful force for good at the Olympics.
Join with others in prayer for the Olympics, and listen (and bring your questions, too!) to this live chat with Marie Helm, a Christian Science practitioner and teacher who divides her time between Las Vegas, Nevada, and St. Petersburg, Russia.
About Marie Helm: Marie found her spiritual home in a Christian Science Sunday School as a teenager. When the Soviet Union began to open up in the 1990s, she had unexpected opportunities to visit and work in the Russian Far East. Everywhere she visited, people asked about her faith, and she began receiving requests for healing. In 2004, Marie began serving as a Christian Science practitioner in St. Petersburg, Russia, and in 2005 began lecturing throughout the Russian-speaking field as a member of the Christian Science Board of Lectureship. She became a teacher of Christian Science in 2006.
Marie and her husband have two grown children, and she currently lives in Russia six months each year.