donderdag 8 augustus 2013

Grondtoon

In het eerste openbare optreden van Jezus, zoals beschreven in het evangelie van Mattheus, zei hij: “Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen” (Matt.4:17). Dit evangelie is in Grieks geschreven, en het Griekse woord voor bekeren is “metanoeo”, wat betekent ‘anders denken, ‘van gedachten veranderen’, ‘omgevormd worden’. Dit was een duidelijk appèl aan iedereen in Jezus’ tijd - en ook aan ons in deze tijd - om te overdenken, opnieuw te gaan bepalen, wat de mens is. Het is duidelijk dat Jezus een beroep op ons deed om wakker te worden en onze werkelijke identiteit te beseffen. Hij besefte de noodzaak van een begrijpen van de mens dat niet gehinderd wordt  door een geloof aan een stoffelijk lichaam of aan enige andere beperking. De grondtoon van wat Jezus onderwezen heeft, is dat de mens totaal afhankelijk is van God en van niets anders. Alles wat Jezus over de mens wist, kwam in feite voort uit zijn godsbegrip. God is de Vader en de oorsprong van de mens, en hij bestuurt en handhaaft de mens onafgebroken. De relatie met God is zo nauw dat Jezus zelfs spreekt over de mens die één is met God. In Johannes 17:20,21 lezen we dat Jezus met betrekking tot zijn leerlingen, zowel als tot ons zegt: “En ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen die door hun woord in mij geloven zullen. Opdat zij allen één zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in mij, en ik in U, dat zij in ons één zijn”.

Geen opmerkingen: