woensdag 31 juli 2013

Next chat 6 augustus 2013


Defeating alcoholism

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on August 06, 2013 at 2:00 pm EDT. Please come back to hear the broadcast!
Brian Talcott
Are you or someone you know addicted to alcohol? Or would you like to stop social drinking but are having a hard time making the change? If you have any concerns at all about alcohol consumption, bring your concerns to this chat. There, you'll learn how a spiritual approach to life can set you free from any condition or habit, including alcoholism. Mary Baker Eddy, the discoverer of Christian Science, writes, “Citizens of the world, accept the ‘glorious liberty of the children of God,’ and be free! This is your divine right” (Science and Health with Key to the Scripturesp. 227).
In this chat with a Christian Science healer, you will discover how to exercise this spiritual right. You won't find condemnation or “preaching,” but powerful spiritual concepts that will lead you to freedom. 
About Brian Talcott: Brian Talcott became actively involved with the Christian Science church while attending the University of California at Berkeley. He received a bachelor of architecture degree from that school and a master of theology degree in biblical studies from Boston University while training to be a military chaplain. Both as a Protestant chaplain in the United States Air Force, and for over 30 years in the public practice of Christian Science, Brian has encountered almost all phases of human experience and its challenges, including physical illness, troubled relationships, addiction to alcohol and drugs, child abuse and domestic violence, and mental illness.
He and his wife, Nancy, have two grown daughters and live in Berkeley, California, where Brian is a Christian Science teacher and practitioner. He is also a member of the Christian Science Board of Lectureship.

dinsdag 30 juli 2013

Normale toestand

Soms menen we dat we een gevecht moeten leveren tegen een of ander ingewikkeld systeem dat voortdurend tracht ons in te pompen dat de mens stoffelijk is. Mrs. Eddy had een volgend dieper inzicht in de geneeswijze van Jezus: “In het denken van Jezus was het de volkomen natuurlijkheid van Waarheid die zijn genezingen gemakkelijk en ogenblikkelijk maakte. Voor Jezus was het het goede de normale toestand van de mens en het kwade de abnormale...” (Miscellaneous Writings 200). Hier is geen sprake van een mentale strijd, maar slechts van een eenvoudige eerlijke erkenning van de feiten. De sleutel tot deze methode is gewoon te beseffen dat de mens geestelijk is - geheel en al geestelijk - de zoon van God in de meest volledige betekenis van deze woorden. Als we van deze grondwaarheid uitgaan, komen er allerlei nieuwe mogelijkheden voor ons beschikbaar. Het is eigenlijk alsof wij onze oorspronkelijke identiteit moeten ontdekken, zoals onze onsterfelijkheid, onze oneindige intelligentie, onze geestelijke macht en schoonheid. Het betekent niet dat de volledige ontdekking van onze geestelijke identiteit plotseling komt - in een flits van begrijpen. Bij de meesten van ons gaat dit ontdekken geleidelijk, naarmate we, stap voor stap, steeds beter leren hoe we onze oude opvoeding - waarin we onszelf zien als een stoffelijk wezen - moeten afleggen en hoe we deze nieuwe identiteit, deze pas verworven ontdekking van de geestelijke mens, moeten aannemen. Maar doen we die stappen eenmaal, dan brengen ook wij deze ontdekkingen in praktijk door onszelf en anderen te genezen.

maandag 29 juli 2013

Geestelijk ideaal

We kunnen onderscheid leren maken tussen een verkeerd begrip van persoonlijkheid en onze ware identiteit.  We kunnen leren begrijpen dat onze sterfelijke persoonlijkheid een onjuist beeld van onszelf is, dat ons suggereert dat we een mengeling van stof en geest zijn, van goed en kwaad en van leven en dood. In tegenstelling daarmee is de Christelijk wetenschappelijke opvatting van onze identiteit een helder inzicht in onze geestelijke individualiteit die de grote IK BEN, of God, Geest, tot uitdrukking brengt. Deze geestelijke individualiteit staat niet buiten haar grote bron die we God noemen en is daarvan ook niet gescheiden. Deze ware identificatie houdt in dat iedereen aanspraak kan maken op zijn vrijheid van zonde, ziekte en dood. In Wetenschap en Gezondheid blz. 223 zegt Mrs. Eddy:  “Vroeg of laat zullen wij inzien, dat de boeien die de mens in de eindigheid van zijn kunnen gekluisterd houden, gesmeed worden door de waanvoorstelling, dat hij in het lichaam in plaats van in Ziel leeft, in de stof in plaats van in Geest.” Naarmate wij deze waanvoorstelling opgeven, verliezen we een verstard, zelfvoldaan begrip van onszelf, en bereiken we het geestelijk ideaal van de mens, onze eigen stralende, veelzijdige en vindingrijke individualiteit. Die geestelijke individualiteit kunnen we niet met onze ogen waarnemen, maar we vinden die identiteit naarmate we groeien in liefde, en in waardering van het geestelijk goede, van geestelijke schoonheid en vrede. Dan dringt het tot ons door dat we in onze ware identiteit niet onderworpen zijn aan stoffelijke wetten. Onze ware identiteit is zondeloos, doodloos, harmonisch en eeuwig.

zaterdag 27 juli 2013

Heraut


Boycot kwade invloeden

van De Christian Science Heraut- -27 Juni 2013
Oorspronkelijk gepubliceerd in de Christian Science Sentinel van 10 juni 2013
Mary Baker Eddy zag duidelijk in dat het voor iedereen belangrijk is zichzelf en anderen te verdedigen tegen destructieve invloeden, zoals tweedracht, angst, wantrouwen, oneerlijkheid, chaos, en gewelddadigheden. Zij schrijft: “In een wereld van zonde en zinnelijkheid, die naar een grotere machtsontwikkeling voortjaagt, is het verstandig ernstig te overwegen of men door het menselijk gemoed of door het goddelijk Gemoed wordt beïnvloed”(Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift, blz. 82-83).
Lees meer >>

vrijdag 26 juli 2013

Overwinning

Het begrijpen van de aanwezigheid van de Christus in ons leven geeft ons de verzekering van Gods liefde. Daardoor kunnen wij de hulpeloosheid die de zonde meebrengt, de diepe ellende van schuldgevoelens, de zware last van de gedachte aan het kwaad die ons niet met rust laat, uitbannen. De wijsheid en de leiding van het goddelijk Gemoed geven richting aan onze gedachten en daden zodat ongelukken voorkomen worden en we uitgelicht worden boven dreigende gevaren. We zijn  er ons bewust van dat onze identiteit in het goddelijk Gemoed verblijft, in Leven en Liefde. Wij kunnen ons toevertrouwen aan onze eenheid met het eeuwige leven in de Christus. En op de manier krijgen we een tijdloos begrip van het leven dat de vrees voor de dood doet verdwijnen. Het juiste begrip van het lichaam als de belichaming van leven, intelligentie en volmaaktheid weerlegt het onjuiste geloof dat we opgesloten zitten in een sterfelijk lichaam dat vergaat en sterft. Dat was wat Jezus bewees door zijn opstanding. De overwinning die hij behaalde over de kruisiging is het hoogste voorbeeld van bevrijding - bevrijding van alle vormen van het kwaad; van dood, van lijden, van menselijke wreedheid en van de kwellingen van het sterfelijk bestaan. “Hebt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.” (Joh. 16:33)

donderdag 25 juli 2013

Video


Build on the rockGepubliceerd op 23 jul 2013
Evan Mehlenbacher, CSB is reminded of Jesus' parable of a house built on a rock (Matthew 7) while looking at a leaning tower in the Netherlands.


dinsdag 23 juli 2013

Karakter


Ware bevrijding is niet alleen maar bevrijding van het kwaad; het is je bewust worden van de voortdurende ontvouwing van het goede en het bewust beleven van vrede en gezondheid, schoonheid en harmonie. Als we echt bevrijd zijn, begrijpen en beleven we onze geestelijke eenheid met God. Dan komt ons werkelijke karakter naar voren als de uitdrukking van Gods natuur. Hoe belangrijk is het niet om een juist begrip te krijgen van karakter, omdat het soms de verkeerde karaktertrekken zijn die ons in slavernij houden, ons leven beperken en in de war sturen. De werking ten goede die optreedt wanneer wij onszelf als geestelijk zien, bereikt onze diepste innerlijke gedachten. We worden erdoor bevrijd van een onjuiste opvatting over persoonlijke karakter eigenschappen en dan beginnen we een leven te leiden in overeenstemming met de natuur van God. In Wetenschap en Gezondheid blz. 3 zegt Mrs. Eddy: “Het Goddelijk Zijn moet door de mens worden weerspiegeld - anders is de mens niet het beeld en de gelijkenis van de lankmoedige, de tedere en waarachtige, de Ene, die ‘gans begeerlijk ‘ is;“ en een van de onderdelen van haar definitie van de mens is: “...Hij is de samengestelde idee van God en omvat alle ware ideeën.” (blz.475). Ons werkelijk karakter is deze juiste ideeën of goddelijke kwaliteiten in ons leven uitdrukking te geven. De liefde, goedheid van schoonheid van ons ware karakter geven blijk van heel de glorie van de Christus-idee. En we moeten niet toelaten dat de gaafheid van het karakter dat we van God gekregen hebben door het contact met de wereld wordt aangetast. We hoeven niet te accepteren dat verkeerde karaktertrekken van onszelf zijn!

Zoonschap

In sommige gevallen is er een verandering van gedachte nodig van een stoffelijke naar een geestelijke basis om iemand vrij te maken van bijvoorbeeld verdriet. Dat wil zeggen een verandering van gedachte over zichzelf; van een stoffelijk op zichzelf gericht gezichtspunt tot een begrijpen van de eigen identiteit als geestelijk - als bewuste weerspiegeling van God, Geest. Wanneer we tot deze fundamentele verandering van standpunt komen beschouwen we onszelf niet langer als een wezen  van vlees en bloed. Onze ware identiteit is niet een stoffelijk lichaam of een persoonlijkheid waarin eigenwil, egoïsme en eigenliefde de overhand hebben, maar die is het bedenken, voelen en tot uitdrukking brengen van Gods goedheid, wijsheid en liefde, zoals Christus Jezus ons dat geleerd heeft. De zending van Jezus bestond eruit ons te leren hoe we een verkeerd begrip van onze identiteit kunnen opgeven, hoe we dat hele beeld van de mens als sterveling en onderworpen aan stoffelijke toestanden van ons kunnen werpen. Jezus leidde de gedachte weg van de menselijke persoonlijkheid, om die te vervangen door de ware identiteit van de mens als de zoon van God. Het zoonschap van God betekent een-zijn met de grote oorzaak of het goddelijk Beginsel van het zijn en openbaart een grotere individualiteit, die ons meer vertrouwen geeft in ons eigen vermogen om Gods oneindige eigenschappen en bekwaamheden tot uiting te brengen.

vrijdag 19 juli 2013

Next chat 23 Juli 2013


Don't let heredity define you

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on July 23, 2013 at 2:00 pm EDT. Please come back to hear the broadcast!
Barbara Pettis
According to medical and biological theories, our genetic heritage from our parents defines who we are and our proclivities toward good health or vulnerability to hereditary diseases. But is this actually so? Are we really only the sum of our genes? Many people have been able to gain freedom from a genetic disposition toward disease and other limitations through the study of Christian Science. Mary Baker Eddy, who discovered this Science states specifically, "Heredity is not a law" (Science and Health with Key to the Scripturesp. 178).
It is possible to prove this to be a fact, and to find out how, bring your questions to this live chat with a practitioner and teacher of Christian Science.
About Barbara Pettis: Barbara Pettis has devoted herself for many years to the practice and teaching of Christian Science. She was previously involved with public schools and worked as a writer and editor. She has lived in Asia, in Europe, and in many parts of the United States. She currently lives and teaches in the Boston area.

donderdag 18 juli 2013

Boeken om te lezen deze zomer


Summer reading for your spiritual journey


I asked my colleagues in the Reading Room what they’re reading this summer and here’s what they said:

woensdag 17 juli 2013

Church Alive


"We're not a private club"

Can church meetings be a part of our branches' healing ministry? Christian Science practitioners Lois Herr and Nate Frederick share how their branches have included non-members in church meetings-- and how this spirit of inclusiveness has blessed visitors and newcomers.  

dinsdag 16 juli 2013

Boeien

In Wetenschap en Gezondheid, blz.223, schrijft  Mrs. Eddy: “Vroeg of laat zullen wij inzien, dat de boeien die de mens in de eindigheid van zijn kunnen gekluisterd houden, gesmeed worden door de waanvoorstelling, dat hij in het lichaam in plaats van in Ziel leeft, in de stof in plaats van in Geest.” Naarmate wij  deze waanvoorstelling opgeven, verliezen we een verstard, zelfvoldaan begrip van onszelf en bereiken we het geestelijk ideaal van de mens, onze eigen stralende, veelzijdige en vindingrijke individualiteit. Die geestelijke individualiteit kunnen we niet met onze ogen waarnemen, maar we vinden die identiteit naarmate we groeien in liefde, en in de waardering van het geestelijk goede, van geestelijke schoonheid en vrede. Dan dringt het tot ons door dat we in onze ware identiteit niet onderworpen zijn aan stoffelijke wetten en aan de zwakheden van het vlees. Onze ware identiteit is zondeloos, doodloos, harmonisch en eeuwig. Door ons bewust te worden van onze eenheid met God kunnen we gebruik maken van de macht van het goede. We ervaren dan die krachten van het goede, die het kwaad overwinnen en ons gezond houden omdat het de normale staat van het leven is. Daardoor kunnen we de angst en disharmonie die bij een stoffelijk persoonlijkheid behoren, uitschakelen. Wanneer we onze permanente, geestelijke individualiteit kennen, worden we bevrijd van het lijden en de vrees die samengaan met een verkeerd en persoonlijk begrip van onszelf.

maandag 15 juli 2013

Bevrijding


Vrijheid en genezing worden ons deel wanneer wij onszelf als geestelijk beschouwen. Dat betekent dat het mogelijk is de slavernij van pijn en lijden achter te laten en bevrijd te worden door Christus. Bevrijd omdat u bent gaan begrijpen dat u niet opgesloten zit in de stof, maar dat u de hoedanigheden, de vermogens en de krachten van God, uw goddelijk Gemoed of goddelijke Geest belichaamt en tot uitdrukking brengt. Dat betekent leven, denken, voelen, zien en bewegen als de bewuste uitdrukking van het goddelijk Leven, onbelemmerd door een menselijke persoonlijkheid of een stoffelijk lichaam. Alle zijn is ongebonden, vrij van het gewicht van stof en van persoonlijke beperkingen, doch bewust van de eeuwige eenheid van Vader en zoon, van God en Zijn geestelijke schepping, de mens. De Christus of Waarheid, werkt als wet en brengt de volmaaktheid van ons wezen naar voren en vernietigt tegelijkertijd het kwaad. Bevrijding is dus het afwerpen van een juk, vrijkomen van overheersing door een vreemde macht. Ook vallen de last en de druk van de menselijke wil en allerlei persoonlijke meningen van ons af. Correcte identificatie van uzelf als de bewuste uitdrukking van God brengt genezing - genezing van alles waardoor u geplaagd wordt. Uw gezichtsvermogen, gehoor, gevoel, uw bewegingen zijn even vrij als gedachten. Zij zijn niet in het lichaam aanwezig. Ons ware zien, horen, voelen en bewegen zijn de eeuwige, geestelijke vermogens van het wezen van de mens. Gods aanwezigheid en macht manifesteren zich in de gezondheid en compleetheid van uw leven.

zondag 14 juli 2013

Journal podcastA journey into healing

 Putting it on Record

Ethel shares how God led her into the healing ministry of Christian Science. She also shares the many healings that resulted along the way.

Next chat 16 juli 2013


You are not condemned

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on July 16, 2013 at 2:00 pm EDT. Please come back to hear the broadcast!
Shirley Paulson
What's your view of God? Do you think of God as a judge and jury, someone who has condemned many people, maybe even you, to sickness, loneliness, poverty? If you are struggling with feelings of being condemned or of self-condemnation, here's an opportunity for a new view of yourself and your life.
In this chat a Christian Science healer will answer your questions about these issues and also help you understand the reality of this hope-filled statement from John's Gospel:  "God did not send his Son into the world to condemn its people.  He sent him to save them!" (John 3:17 [CEV]). You are one of these people and have right to know God's love for you.
About Shirley Paulson: Shirley Paulson is a Christian Science practitioner from the Chicago area. As Head of Ecumenical Affairs for  the Church of Christ, Scientist, she represents The Mother Church in dialogue with the National Council of Churches (USA) and other Christian and interfaith relationships. She is currently serving on the Faith & Order Commission of the National Council of Churches.
The combination of her Christian Science healing practice with her master’s degree in theological studies from Garrett-Evangelical Theological Seminary provides rich experience in support of her ecumenical activities.
She enjoys her service on the Christian Science Board of Lectureship, where she gives presentations to academic classrooms on a variety of subjects related to Christian Science. She has presented programs at the Parliament of the World’s Religions in 2009 and at CESNUR (a conference on minority religions) for the past three years.

vrijdag 12 juli 2013

Bekeren

Jezus begon zijn zending met de woorden: “Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen (Matt.4:17).” Toen Jezus zei: “bekeert u”, bedoelde hij daarmee een verandering van gedachte. Het woord “bekeren” is in het Grieks “metanoia” en betekent een radicale bewustzijnsverandering, een verandering van standpunt. Bekering vraagt dus letterlijk om een verandering van het menselijk standpunt, van denken over jezelf als een sterveling, tot het beschouwen van de mens als de zoon van God. Bekering betekent ons afkeren van ons menselijk begrip van onszelf als een fysieke persoonlijkheid tot onze Christus-gelijke, geestelijke individualiteit - die onscheidbaar van God is. Het houdt ook in dat we ons van kwaad naar goed keren, van stoffelijkheid naar geestelijkheid. Het betekent ons afkeren van het wereldse, beperkte begrip van van onszelf naar de zondeloze en heilige mens die wij in werkelijkheid zijn - niet verloren in de onrust van de wereld, maar veilig in de hemel van het goede, in de harmonie van Leven. Wij zijn niet langer afhankelijk van ons eindige begrip van persoonlijkheid, maar wenden ons rechtstreeks tot God, Geest, als de bron van onze identiteit. Het is de Christus als de levende Waarheid van ons wezen erkennen. Dan kunnen we, dan kunt u genezen en dan kunt u genezen worden.

donderdag 11 juli 2013

Brandpunt

Het menselijk denken is geneigd zich te concentreren op diverse symptomen, zoals een gevoel van verlies, overmatige zelfbeschouwing, zelfkritiek en zelfverachting. Dat betekent dat we onbewust aan een heel belangrijk punt zijn voorbijgegaan, en dat is de alomtegenwoordigheid van Gods volmaaktheid en van Zijn volmaakte schepping. Niemand kan ooit buiten deze geestelijke schepping zijn. Identiteit bestaat alleen in de alheid van de ene Geest! Bevrijding van depressie kan worden gevonden in het erkennen van de ware individualiteit van de mens als geestelijk en van de identiteit als uitdrukking van God. Vaak wordt een probleem veroorzaakt doordat men zichzelf niet op de juiste wijze liefheeft, of doordat men zich identificeert met anderen met hun tekortkomingen, of door een verkeerd begrip van het woord liefde, door het op te vatten als ‘aardig vinden’ in plaats van als ‘welwillendheid tot uitdrukking brengen’ of ‘het beste wensen’ voor iemand, of door niet dankbaar te kunnen zijn voor al het goede in de wereld enz. Naarmate wij ophouden ons te richten op een persoon of een voorwerp en beginnen ons te richten op God, dat wil zeggen Gods persoonlijkheid in het brandpunt van ons denken te stellen, zullen we de ware persoonlijkheid van onszelf, onze eigen identiteit, en van onze naasten gaan zien. Het is onze verantwoordelijkheid ons open te stellen voor de macht van de goddelijke Liefde en plaats te maken voor stromen van Liefde.

woensdag 10 juli 2013

Zonder vrees

Het doel van geestelijk genezen is nooit zo maar het verschaffen van lichamelijke verlichting, evenmin is het een verbeteren of behandelen van de stof. Het doel is veel meer het terzijde leggen van het begrensde, lichamelijke begrip van de mens en het erkennen van zijn oorspronkelijke, ware identiteit! In deze zin kan men spreken van God als de bron van gezondheid. Als wij het zo zien, dan zijn genezingen geen wonderen, maar het natuurlijke resultaat van onze innerlijke betrekking tot God, “met tekenen die daarop volgen”, zoals Jezus zei. God is liefde; en hij die in de liefde blijft, blijft in de almacht van het Goede, en de almacht van het Goede in hem. Er is in de liefde geen vrees, in het bewustzijn van de almacht van Geest - want de volmaakte liefde, het bewustzijn dat alles ziet als in God besloten, drijft de vrees buiten. Hij die vreest, vulle zijn bewustzijn geheel met begrijpende liefde! Dit is de weg naar “een leven zonder vrees.” Christus Jezus heeft ons deze weg gewezen. Zijn wij werkelijk dankbaar? Laat ons hem dan volgen.

maandag 8 juli 2013

PoemThe Unveiled Face

From the July 12, 1900 issue of the Christian Science Sentinel
Christian Mirror


Not as of old, when Moses came
Down from the mount, that burnt with flame
And shook with thunder loud;
Because the great and mighty God
Upon its rocky summit trod,
While all the people bowed;
With veiled face he must appear,
That thus the people might draw near,
And hear the word he brought,
But not upon a veiled face
Must we now look for saving grace,
If we by Christ are taught.
If without faith we read the word
Which Moses wrote, inspired by God,
Upon our hearts will lie
The same impenetrable veil;
And human skill will surely fail
To see the reason why.
But liberty his spirit brings,
And faith can clasp the hand that flings
Aside the mystic veil;
And gazing with unveiled face,
We can discern the wondrous grace
That nevermore shall fail.
Reflecting as a mirror then
The glory of the Lord, on men
There comes a mighty change;
Transformed into his image bright,
From glory on to glory's height,
The spirit's lofty range.

In the Christian Mirror.

zondag 7 juli 2013

Next chat 9 Juli 2013


Finding hope in the face of betrayal

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on July 09, 2013 at 2:00 pm EDT. Please come back to hear the broadcast!
Ginny Luedeman
Anyone who has ever been betrayed or abandoned by a loved one may struggle with dark thoughts of grief, loneliness, or bitterness, but may also learn more about the unfailing love of God, who never abandons us and who is actually the best friend anyone can have. In a time of betrayal, it is important to cling to God, divine Love, to find a way forward. Both the betrayer and the betrayed can find answers and guidance when they lean on God for help.
Join this live chat with Christian Science practitioner and teacher Ginny Luedeman, and bring your questions to discover more about how God’s love for each one of us can give hope, strength, and renewal after any betrayal.
About Ginny Luedeman: Ginny has been in the public practice of Christian Science for over 37 years, having proved this Science to be a practical, "hands-on" law of Love that really works in everyday experiences, even tough ones! She discovered Christian Science in the 60's while singing with a rock group in San Francisco and was healed of an LSD overdose by turning to God. Ginny has seen how this law of Love has strengthened, healed, and lifted her life and the lives of those she has prayed with, including her husband (a retired Army chaplain), six children, and sixteen grandchildren. Ginny lives in Salem, Oregon.

zaterdag 6 juli 2013

Licht

In een van de parabelen die Jezus vertelde beschrijft hij de stappen die een vrouw nam om een verloren zilveren penning te vinden. Eerst stak ze een kaars aan. Toen ging ze ijverig haar huis aanvegen tot ze de zilveren penning gevonden had (Lukas 15:8). Jezus leerde dat het licht van de Christus altijd schijnt. Het gaat schijnen in onze menselijke ervaring als we ons tot God wenden en Zijn leiding erkennen. Dit goddelijk licht of geestelijk begrijpen ontvouwt onze identiteit, als geestelijk en volmaakt en vrij van alle zorgen. Dan geeft de Christus ons de macht om met goddelijke energie alle beperkingen van het kwaad weg te vagen, ons denken ervan te bevrijden en ze te vernietigen. Kortom, het maakt dat we ons vasthouden aan het goddelijk goed, dat we ons leven richten naar wat werkelijk is, en het kwaad niet aanvaarden maar er de werkelijkheid van ontkennen en het vernietigen. Het geeft ons het vermogen om allerlei disharmonie weg te vegen uit onze levenservaring. Als het licht van de Christus, de macht van God helder vlamt in onze gedachten, wordt het kwaad gezien als onwerkelijk en machteloos. Dit is de manier waarop de tirannie van de disharmonische stof kan worden uitgeroeid. Geen zweem van het kwaad kan zich verbergen voor het licht van de Christus en de macht van God.

vrijdag 5 juli 2013

Huwelijk

Wetenschap en Gezondheid maakt de Bijbel begrijpelijker, geeft meer kracht aan de beloften van de Bijbel. De ideeën in dit boek inspireren ons om Gods antwoord te vinden op ieder denkbaar probleem. Wetenschap en Gezondheid besteedt een heel hoofdstuk aan het onderwerp huwelijk. Dit is een gebied waar de erkenning van Gods individuele en universele leiding zeer helpend kan zijn. Hoe vaak voelt de ene partner zich niet te kort gedaan en teneer gedrukt door overheersing en eigengereidheid die zich voordoen als de persoon van de andere partner. Men zegt vaak dat het huwelijk een kwestie is waarbij ieders inbreng 50% is. Maar zou het niet zo moeten zijn dat ieders inbreng 100% is? Dan komt men ook niet in de verleiding te kijken of de ander wel of niet zijn 50% bijdraagt. Bij zo’n overeenkomst moet ieder 100% toewijding, 100% onzelfzuchtige zorg voor het welzijn van de ander inbrengen. Het begrijpen dat God de leiding heeft, overal, de ene partner zowel als de andere leidt, is de sleutel tot zo’n huwelijk. Dit begrijpen brengt leiding en ondersteuning voor elk lid van het gezin. Het versterkt de overtuiging dat er maar één intelligentie werkzaam is, nl. het Gemoed dat God is. Met Gods leiding kan ieder van de partners zich volledig geven en zal er een eenheid van motieven en gevoelen ontstaan. In plaats van te proberen zelf het gezin te besturen, kan iedereen leren dat God dit doet. (Zie Wetenschap en Gezondheid. p.59:12-17)

donderdag 4 juli 2013

Overtuiging

Voor velen van ons liggen tegenwoordig spanningen en machtsoverheersing op de loer als een donkere bedreiging van ons geluk. Daarom is het zo bemoedigend om te zien hoe een mens zijn vrijheid krijgt door te vertrouwen op de altijd-tegenwoordige goddelijke leiding. Maar voor sommige mensen is dit op zichzelf staand voorbeeld misschien van twijfelachtige waarde om de macht van God aan te tonen. De resultaten zouden beschouwd kunnen worden als louter toeval. Maar zorgvuldige studie van de Bijbel brengt ons tot een andere conclusie - tot de overtuiging namelijk dat God altijd werkzaam is ten behoeve van de mens. Zijn energie en macht zijn leidende krachten in ons leven. Het wordt tijd dat wij dit ontdekken. Wij moeten gaan inzien dat God de mens leidt. En dat dit begrijpen ons bevrijdt van menselijke overheersing en ons ertoe aanzet om te ontdekken dat de goddelijke leiding universeel, en individueel werkt. Als we ons hiervoor inzetten wordt het steeds duidelijker dat God oppermachtig is op alle terreinen van ons leven. Wij kunnen dit hier en nu bewijzen.

dinsdag 2 juli 2013

Vredestichter

Jaren geleden zeiden de mensen bij het afscheid nemen ‘Ga in vrede’. Nu hebben we dat teruggebracht tot een ‘adieu of ‘het ga je goed’. Zou het niet aardig zijn die oude gewoonte weer in ere te herstellen? Zelfs als je het niet hardop zegt, kun je het in elk geval denken, en gedachten zijn krachtiger dan woorden. Laten we een paar bijzondere zegeningen opnoemen. “De vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren . ..” (Filipp. 4:7). De vrede is reeds aanwezig, het is uw erfdeel. Eis die op, voor uzelf en voor de wereld. Dezelfde vrede die de Meester heeft nagelaten aan zijn discipelen, is voor ons hier, voor u en mij, en voor de gehele mensheid, voor immer en altijd, toen hij hen toevoegde: “Vrede laat ik u” (hij gaf aan dat vrede onpersoonlijk is, niet van hem afhankelijk door persoonlijk bij hen te zijn). “Vrede geef ik u” (dezelfde vrede die hij tot uitdrukking bracht was ook van zijn discipelen en daarom ook van ons - een erfenis die wij vrijelijk kunnen opeisen). “Niet gelijk de wereld hem geeft, geef ik hem u” (de wereld geeft alles tegen betaling, het eist er altijd iets voor terug, maar God geeft zonder enige verplichting, vrij en onvoorwaardelijk, vrij voor wie vrede zoeken - voor hen die de zorgen van de wereld te veel zijn, voor de angstigen, de gefrustreerden, de hopelozen, de onverschilligen). “Uw hart worde niet ontroerd en zij niet versaagd” (hij zegt hier: Neem bezit van uw gedachten en weiger verontrust te worden). Probeer het eens. Word een vredestichter. “Zalig zijn de vreedzamen; want zij zullen Gods kinderen genaamd worden.”

maandag 1 juli 2013

Verandering

De wereld verbeteren. Daar zit een grote urgentie in, en ik bedoel niet die van het-einde-van-de-wereld-is-nabij, maar de urgentie dat je het probleem niet links kunt laten liggen omdat de wereld verbeteren zo ontzettend belangrijk is en ook zulke wonderbaarlijke beloftes inhoudt. Gewoonlijk wordt de wil om de wereld te verbeteren geassocieerd met jonge mensen, die zich verzetten tegen de status quo. Maar in feite is het een verlangen dat leeft in het hart van de mens van welke leeftijd of achtergrond dan ook. Het komt voort uit verzet tegen onrecht en onwetendheid, tirannie en mishandeling, armoede en ziekte, verdriet en alle mogelijke soorten ellende. Rellen wijzen op een nood, ze zijn een schreeuw om verandering, maar die kreet wordt niet altijd opgevat als de identificatie van een innerlijke, een geestelijke behoefte. In Wetenschap en Gezondheid, schrijft Mrs. Eddy op blz. 481: “...de mens [is] vrij ‘om in te gaan in het heiligdom’ - het rijk van God.” Elk van ons heeft recht op vrede en veiligheid die het gevolg is van het besef dat God Liefde is. Een feit blijft het dat het enige essentiële onderdeel dat aan verandering of verbetering ten grondslag ligt het vermogen is om onwrikbare, aangeleerde manieren van denken opzij te zetten en de dingen vanuit een heel nieuw perspectief te bezien. Als we nu eens ervan uitgaan dat verbetering begint bij verandering - het vermogen om alle vooringenomen denkwijzen los te laten en alle dingen in een totaal nieuw licht te zien - wat zou dan het gevolg zijn als die grote, ene Oorzaak inderdaad het intelligente Gemoed is, zuiver geestelijk is, oneindige Liefde, onvoorwaardelijke Waarheid, eeuwig Leven, de levengevende Ziel van alle werkelijkheid, en dat het Beginsel van het heelal niet stoffelijk, maar geestelijk is?