zondag 30 juni 2013

Next chat 2 Juli 2013

Bringing the Golden Rule to the workplace

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on July 02, 2013 at 2:00 pm EDT. Please come back to hear the broadcast!
Sarah Hyatt
From an abusive boss to corporate policies that sometimes take advantage of employees, the job scene can be discouraging and frustrating. Sometimes working conditions can also be dramatically unsafe as in the case of a building in Bangladesh that collapsed a few months ago and took the lives of many workers.
What if the Golden Rule ("Do unto others as you would have them do unto you") ruled the workplace? This rule is based on Christ Jesus' teaching that we should love our neighbors as ourselves, and it can help to improve your work life as you apply it in prayer. Want to know more about how to do that? Join this chat with a Christian Science healer and find out!
About Sarah Hyatt: Sarah is a Christian Science practitioner and teacher from Charleston, South Carolina. Sarah served for more than a decade on the Christian Science Board of Lectureship, sharing spiritual ideas of healing with audiences across the United States, Canada, and the Caribbean. 
In her practice of Christian Science, Sarah often finds topics of public interest that stir her to prayers of protest. Recently she has been praying about the working conditions for employees, not only in places such as Bangladesh where a clothing plant collapse brought the issue of substandard workplace safety to the forefront of thought, but throughout the world where workplace ethics fall far short of the Golden Rule. 

zaterdag 29 juni 2013

Remaining calm in a crisis


Video
Gepubliceerd op 26 feb 2013
The new birth is not the work of a moment. It begins with moments, and goes on with years; moments of surrender to God, of childlike trust and joyful adoption of good; moments of self-abnegation, self-consecration, heaven-born hope, and spiritual love.

More about Frank - http://bit.ly/prinz-wondollek

vrijdag 28 juni 2013

Hymn 58

Dit couplet van Hymn 58 is bijzonder helpend wanneer we bidden om als volgers van Christus het beste actief de wetten van God te demonstreren.

Joy
Come we daily then, dear Father,
Open hearts and willing hands,
Eager ears, expectant, joyful,
Ready for Thy right commands.
We would hear no other voices,
We would heed no other call;
Thou alone art good and gracious,
Thou our Mind and Thou our All.

Laat ons dagelijks tot U komen,
Hand en hart voor U bereid,
't Oor verlangend naar U luisterend, 
Uw geboden toegewijd. 
Zie, wij vragen slechts Uw leiding,
Uwe hulp, die redden zal;
Gij zijt goedheid, zijt ontferming,
Uw genade vult het al.

woensdag 26 juni 2013

Wet van vrijheid

Hoe kan de Wetenschap van het Christendom u en mij vrij maken en waarvan? Door genezing, te genezen in de meest uitgebreide betekenis van dat woord. En niet alleen van lichamelijke problemen. Mrs. Eddy noemt de genezing van lichamelijke kwalen een teken of een ‘signaal’ dat aanzet tot denken en tot actie. Als je je verdiept in de geschreven werken van Mrs. Eddy ontdek je de genezende en bevrijdende macht van de goddelijke Liefde. Het laatste hoofdstuk van het boek Wetenschap en Gezondheid is zo’n honderd bladzijden lang. Het is het hoofdstuk “De vruchten” en bevat de verslagen van mensen die van allerlei kwalen zijn genezen door het onbevooroordeeld lezen van dit boek. Wat je daar leest is in zekere zin de culminatie, het resultaat, als je dit boek bestudeert en de Wetenschap van God, of de wet van vrijheid, in toepassing brengt. De Wetenschap van Christus, van de wet die ons vrij maakt, staat ons allemaal ter beschikking. Daar kunnen we allemaal gebruik van maken. En die genezende wet is wat de Meester ons leert. De wet is gebaseerd op liefde voor God en liefde voor onze medemens. Als we aan die wet gehoor geven, zullen we de Meesters belofte rijkelijk in vervulling zien gaan in ons eigen leven.

dinsdag 25 juni 2013

Basis

Jezus gaf eens de volgende verklaring van zijn genezend werk: “Voorwaar, voorwaar zeg ik u, de Zoon kan niets van zichzelf doen, tenzij hij den Vader dat ziet doen; want zo wat die doet, dat doet ook de Zoon desgelijks.” (Joh. 5:19) Zo’n standpunt cijfert het zelf helemaal weg, omdat het in de mens geen activiteit of macht erkent die niet van God uitgaat. Maar het is tezelfdertijd zelfbevestigend, want het erkent dat de mens door het goddelijk zoonschap alles doet wat hij de Vader ziet doen.  De kwalitatieve waarde van Jezus’ leven en heel zijn genezende werk waren gevestigd op de basis: zien wat de Vader doet en hetzelfde doen. Geen enkel mens heeft ooit een kwaal genezen en zal dat ook nooit doen. Maar ieder mens die zijn eigen goddelijk zoonschap opeist, kan zien wat God doet. Het is geen menselijk wijze van werken. God verandert de toestand niet, beweegt niet mensen en dingen her en der alsof het heelal een groot schaakbord is. Gods werk is geestelijke ideeën te laten verschijnen in het voorportaal van ons denken. Gelijkerwijs doen betekent geestelijke ideeën weerspiegelen, bewijzen geven van het ware zijn, volmaakt en eeuwig in God, Geest. De macht van een geestelijk idee is dat het de veronderstelde dwalingen, die zich voordoen als disharmonische toestanden, omkeert en de volmaaktheid en harmonie van het ware zijn openbaart.

maandag 24 juni 2013

Dear God


During a trial

Dear God, 
I hold Thy hand and will not let it go. 
This much I understand. 
This much I know.
I place myself in Thee 
through Christ, the only Way. 
This much my heart can see, accept, obey.
Thy truth is holding me. 
It cannot let me go. 
Thy hand is harmony. 
This much I know.
The test I seem to face is strengthening my grip and quickening 
my praise each healing step.
Kelly, Vera Sohr, During a trial,” 
POEM, Sentinel, Vol. 90 (8 August 1988), p. 6.

zaterdag 22 juni 2013

Next chat 25 juni 2013


Government under God

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on June 25, 2013 at 2:00 pm EDT. Please come back to hear the broadcast!
Mary Alice Rose
Financial crises, corruption, extreme partisanship, and inaction are only a few of the complaints citizens make about governments, not just in the United States but in countries around the globe. It can seem like any decision, no matter how good, adversely affects some group—often on the other end of the political spectrum. How can people gain a government that works for everybody?
In this chat you'll discover how to trust God's government and to pray for our human governments. As we turn our attention to God's true governance, "we find that whatever blesses one blesses all" (Mary Baker Eddy, Science and Health with Key to the Scripturesp. 206).
Join Mary Alice Rose, a Christian Science practitioner and teacher from Brookeville, Maryland, as she answers questions and explores how to pray for our leaders, and explains how this spiritual approach can foster a stable society and political peace.

vrijdag 21 juni 2013

Wedergeboorte

Waarom hebben wij behoefte aan wedergeboorte? Het verschijnsel van leven, substantie en intelligentie in de stof is een omkering van de geestelijke werkelijkheid. Het is het verondersteld tegengestelde van leven in God. Door er geloof aan te hechten geven we aan deze veronderstelling een soort realiteit. Die veronderstelling is een bedrieglijke, leugenachtige opvatting, maar voor het sterfelijk gemoed, voor de gedachten die menen dat er echtheid in schuilt, lijkt zij werkelijk en substantieel. Zij is de bron en inhoud van alles wat we in ons leven zien en ervaren dat ongelijk is aan God. Voor iedere veronderstelde dwaling is  echter een tegengestelde waarheid, een geestelijk idee. Geestelijke wedergeboorte - dat is de toepassing van geestelijke waarheden bij de opvattingen van het sterfelijk gemoed - wist niet onmiddellijk uit wat wij als stof zien, of doet de verschijnselen ervan verdwijnen. Het herstelt ze. Door de geestelijke opvatting van de werkelijkheid, een begrijpen van de geestelijke idee, keren we de inversie om. Wat zich als stoffelijk voordoet, een materieel voorwerp bijvoorbeeld, geeft een geestelijke idee te kennen die bij God en Zijn schepping hoort. Elk idee van God geeft uitdrukking en gestalte aan een goddelijke volmaaktheid. Dit maakt duidelijk hoe noodzakelijk het is om opnieuw geboren te worden. Herboren worden als beeld en gelijkenis van God, als het ware wezen van de mens. Een fysieke verandering of wat we genezing noemen is het gevolg van wedergeboorte. Het is de volmaaktheid van de geestelijke idee die zich toont in ons huidig begrip van het bestaan. Hoe meer wij de geestelijke idee de onze maken, die liefhebben en ernaar leven, des te meer wordt de volmaaktheid van deze idee in ons leven duidelijk.

donderdag 20 juni 2013

Erkenning

Jezus vroeg zijn leerlingen eens hoe anderen over hem dachten. “Wie”, zo vroeg hij, “zeggen de mensen dat ik, de Zoon des mensen, ben?” (Mat.6:13) Hij wilde weten aan wie men de macht die hij demonstreerde toeschreef. De antwoorden toonden aan dat sommigen dachten, dat hij een geest was, of zelfs de reïncarnatie van een vroegere profeet. Dat zou zijn helende macht hebben teruggebracht tot iets bovennatuurlijks dat werkzaam was in het menselijk of sterfelijk gemoed. Simon Petrus gaf een antwoord waarin duidelijk de erkenning van de goddelijke idee doorklonk. Hij zei: “Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods.“ Deze erkenning van de Christus als de ware idee dat de mens de zoon van God is, openbaart de werkelijkheid van de geestelijke volmaaktheid. Het heft het geestelijk genezen op boven het niveau van het menselijk gemoed, boven intellectuele pogingen. In haar geschriften stelt Mrs. Eddy onomwonden de volgende vraag: “Wat is het voornaamste verschil met mijn metafysisch systeem?” Haar antwoord luidt: “Dit, dat door de onwerkelijkheid te weten van ziekte, zonde en dood, u de alheid van God demonstreert.” (Unity of Good, blz. 9) Dit is de Christus, die in het menselijk bewustzijn verschijnt. Het is de werking van de geestelijke genezing, die de alheid van God openbaart en de onwerkelijkheid van wat aan Hem ongelijk is. Christus is de macht die het menselijk bewustzijn wakker roept voor de geestelijke volmaaktheid. We worden erdoor opgeheven boven zonde en ziekte. Niet de werking van het menselijk gemoed, maar van het goddelijk Gemoed, of God, is daarvan oorzaak.

woensdag 19 juni 2013

Geestelijke genezing

De laatste jaren zijn mensen zich veel bewuster geworden van de kwaliteit of de bewuste waarde van leven. De strijd tegen lucht- en watervervuiling en die van voedsel is maar een enkele golf in die zee van plotselinge aandrang om onze levens leefbaarder te maken. Feitelijk zou deze gedachten ontwikkeling  als hij voortgaat, kunnen leiden tot een nieuwe levenswijze met andere waarden en oogmerken. Het is mogelijk niet veel gezegd dat daardoor de kwalen van de wereld genezen zouden kunnen worden. Wanneer het verlangen een beter leven te leiden gebaseerd is op geestelijke waarden, is het een hervormende, een genezende kracht. Het sluit aan bij de vraag die ons bezig houdt: waarom geestelijke genezing? De functie van het geestelijk genezen bij de bepaling van de waarde van het leven is deze te verbeteren door de macht van God. Het is met Gods hulp dat het menselijk bestaan, of het beeld dat men van zichzelf heeft, een hoger niveau bereikt, het niveau van geestelijk bestaan. Geestelijke genezing kunnen we beschouwen als een soort kwaliteitscontrole in ons leven. Het brengt Gods wet in onze menselijke ervaring. De waarde van ons leven wordt groter, wanneer de gedachten en handelingen die onze ervaring uitmaken onder deze wet gebracht worden. De vraag wat de methode van geestelijk genezen is, hoe ze werkt en wat de resultaten ervan zijn, zal het waarom beantwoorden en tegelijkertijd het diepere verlangen blootleggen dat onder de opperlaag van iedere behoefte aan genezing verborgen ligt. Die behoefte is menselijk, maar het diepere verlangen is geestelijk. Dit verlangen roept om geestelijke genezing.

dinsdag 18 juni 2013

Openbaring

De openbaring van Christian Science kwam tot Mrs. Eddy door gebed. Als kind had ze leren bidden. En als jonge vrouw besefte ze heel goed dat er zich grote veranderingen aan het voltrekken waren op godsdienstig en sociaal terrein. Ze trok de geaccepteerde leer in twijfel en in haar speurtocht naar waarheid onderzocht ze vele systemen die in die tijd toegepast werden. Ze was teleurgesteld door de theorieën die op menselijke leerstellingen en geloof berustten en ze maakte heel ongelukkige tijden in haar eigen leven door. Gebed en de Bijbel bleken lichtbakens in deze moeilijke perioden te zijn. Doordat ze intuïtief Gods onveranderlijke goedheid besefte en zich dikwijls in gebed tot Hem richtte, bracht dit een diep verlangen in haar teweeg om de praktische implicaties van de zending van Jezus te begrijpen. Dit bracht haar tot een nog intensievere studie van de Bijbel. En daarom was het natuurlijk voor haar om in een tijd waarin ze grote behoefte had aan lichamelijke genezing, zich in gebed tot dit boek te wenden. En ze werd genezen. Deze genezing vormde het keerpunt in haar leven. Ze had ingezien, dat de schepping helemaal geestelijk moet zijn, deel uitmakend van de aard van God, Geest. Ze had ook gezien dat de schepping, de uitdrukking van de oneindige, onverwoestbare Geest, geen enkel destructief element kon bevatten; wanklank, ziekte of angst zijn nooit deel van de schepping geweest en maken dus ook nooit deel uit van de mens.

maandag 17 juni 2013

Toevlucht

God is altijd aanwezig, en Zijn macht is altijd daar waar we die nodig hebben. Het is voor ons zaak te leren hoe we die kunnen herkennen, aanvaarden en hoe er gebruik van te maken. Maar hoe doen we dat? In feite niet anders dan de manier waarop we onze ouders, een vriend, of een leraar vertrouwen en liefhebben en van al het goede dat zij ons geven gebruik maken. Op dezelfde wijze kunnen we God, of de goddelijke Liefde, leren kennen en vertrouwen, en leren Hem lief te hebben. En in de mate dat onze gedachten vervuld zijn van de alheid en almacht van God en wij ernaar streven aan Zijn liefde uitdrukking te geven, zullen we ontdekken wat er verkeerd is in ons leven en zo wordt dat door Gods macht vernietigd. We zullen er dan op attent zijn dat “dat gevoelen [in ons is], hetwelk ook in Christus Jezus was.” Door de studie en toepassing van Christian Science zullen we geleidelijk aan leren onze eigenwil te laten varen voor Gods wil en zodoende in staat zijn in onszelf te genezen wat genezing nodig heeft en zo ook in ons gezin en ons beroep. Wij dragen op die wijze meer en meer bij aan de genezing van onze wereld. Wij leren onze gedachten vrij te houden van alles wat Gods alheid en goedheid ontkent, zoals weerzin tegen verhuizen, mopperige ontevredenheid en gebrek aan liefde. Wanneer wij er werkelijk naar verlangen God te dienen, God met heel ons hart lief te hebben en te begrijpen en om die reden weigeren onszelf te beschouwen als gelimiteerde stervelingen, helpt dit om ons geestelijk begrijpen te verdiepen en leren we dat God onze veiligheid en onze toevlucht is.

zondag 16 juni 2013

Video

What is Christian Science?
Geupload op 19 feb 2010
So how do you explain Christian Science? A TMC Youth intern uses his awesome video skills to answer what is Christian Science.

zaterdag 15 juni 2013

Next chat 18 Juni 2013


Confidence in God

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on June 18, 2013 at 2:00 pm EDT. Please come back to hear the broadcast!
Tony Lobl
We’ve probably all faced situations that undermine our confidence and make us feel inadequate or unable to find a solution to the problem. Likewise, Christ Jesus was also presented with many types of problems and he met each with the unshakable confidence that “with God all things are possible.” So how can we gain more of the confident trust in God that Jesus had?
To find answers join Tony Lobl, a Christian Science practitioner from London, England, as he answers questions and explores how to heal by leaning wholeheartedly on God and feeling the unshakable peace that comes from an understanding of God's goodness and love.
About Tony Lobl: As a teenager Tony discovered a love of writing, and since encountering Christian Science at university he has made its understanding and practice a priority. After graduating, he spent ten years taking short-term freelance jobs, mainly in the media industry, to take time to think and pray, be creative, and travel. From his early thirties he’s filled various roles in the Christian Science movement including his current position as UK and Ireland media and legislative representative which draws on both his love of writing and his love of sharing Christian Science with those unfamiliar with it. He and his wife, Jenny, live in London and are both Christian Science practitioners.

vrijdag 14 juni 2013

Bevestigend gebed

Wanneer ons begrip van God en onze verwantschap tot Hem beter wordt, verandert ons leven onmiddellijk ten goede. Daaruit volgt vanzelf dat we beter in staat zijn alle veranderingen die er om ons heen plaatsvinden in constructieve banen te leiden. We kunnen positief op deze veranderingen reageren en er op nuttige wijze toe bijdragen. Maar om betere resultaten te verkrijgen, is het niet genoeg dat we deze verbeterde begrippen alleen maar intellectueel of aan de oppervlakte van ons denken aannemen. Ze moeten de kern van ons denken en handelen gaan vormen. We moeten ze in de diepste zin eigen maken. Dit doen we door gebed, en door wat we Christian Science behandeling noemen. Deze behandeling is de basis van iedere genezing in Christian Science, van het overwinnen van verdriet tot het overwinnen van alcoholisme, van het genezen van een zogenaamd ongeneeslijke ziekte tot het herstellen van verbroken familiebanden. Het gebed van geestelijk begrijpen is de grootste macht die er bestaat om veranderingen teweeg brengen, die de hele mensheid zullen zegenen. Jezus’ leven als voorbeeld nemend, kunnen we zien dat het de duidelijke geestelijke erkenning is van de aanwezigheid en macht van de Liefde en het Gemoed die God zijn. Bevestiging van de eeuwige feiten van het zijn, brengt de absolute overtuiging van geestelijke autoriteit in ons denken. Door dit bevestigend gebed te bidden, kunnen we in iedere gegeven situatie de waarheid verklaren en weten. Het stelt ons ook in staat de stoffelijke illusie, die beweert als feit in ons denken toegelaten te moeten worden, te ontzenuwen. Door bevestigend gebed stijgen we geestelijk hoger en dit bevordert vooruitgang op ieder denkniveau.

donderdag 13 juni 2013

Onveranderlijke Waarheid

Het is zoals we in Wetenschap en Gezondheid vinden op blz. 11: “Gebed kan in de onveranderlijke Waarheid geen verandering brengen, evenmin kan gebed op zichzelf ons Waarheid doen begrijpen; maar gebed, dat gepaard gaat met een vurig verlangen de wil van God te kennen en te doen, zal ons alle Waarheid binnenleiden.” Als u bijvoorbeeld in zaken bent en dikwijls snelle beslissingen moet nemen, waarbij vele factoren in het spel zijn, dan kan het u helpen te weten wat de geestelijke feiten zijn - dat de goddelijke Liefde voor ieder van ons zorgt en dat de intelligentie van het oneindig Gemoed ons allen ter beschikking staat. Zulk gebed kan op de meest praktische manier het gewicht van persoonlijke verantwoordelijkheid van ons afnemen. God is het altijd aanwezige Gemoed, dat zijn idee, de mens, omsluit. U kunt dat Gemoed als het uwe leren kennen, de bron van nimmer falende wijsheid en intelligentie. Naarmate u zich tot het goddelijk Gemoed leert wenden voor leiding in al uw zaken, zult u merken dat u antwoord krijgt op manieren die u kunt begrijpen en in toepassing brengen; nieuwe ideeën over hoe u het materiaal dat u ter beschikking staat op de beste wijze kunt gebruiken; hoe u efficiënter de u ten dienste staande hulpbronnen kunt benutten; hoe u beter gebruik kunt maken van informatie en ervaring die over de jaren is vergaard. Is dit niet waar we allemaal voor bidden? Is dit niet wat we werkelijk voor onszelf, voor onze vrienden en naasten wensen?

woensdag 12 juni 2013

Nieuwe ideeën

U zult met me eens zijn dat we op het ogenblik fenomenale veranderingen doormaken op allerlei gebied zoals techniek, communicatie, kunst enz. Het is ook een feit dat veel veranderingen die plaatsvinden, zowel constructieve als destructieve, ons indirect het gevoel opdringen dat onrust en verwarring en onzekerheid onvermijdelijk zijn. Er zijn een heleboel mensen die geloven dat hier niets aan te doen is; en ze besluiten daarom zich maar bij het probleem neer te leggen. Anderen proberen de problemen te negeren en weer anderen worden erdoor tot gewelddaden gebracht. Maar al deze methoden leiden nergens toe. Hoe moeten we deze dingen dan wél aanpakken? Achter verandering - of gebrek aan verandering - staat menselijk denken. Daarom moet het onder controle houden en in constructieve banen leiden van verandering ook in de gedachtewereld liggen. Niemand kende het geheim van constructief denken en zinrijk leven beter dan Christus Jezus, de meester-Christen. Zijn voorbeeld geeft aan dat in onze speurtocht naar een opbouwend leven geen moeite teveel is. Door de tijd geëerde dogma’s en opvattingen moeten onderzocht worden en vele ervan verworpen worden. Niets moet klakkeloos aangenomen worden. Wij moeten allemaal voortdurend open staan voor nieuwe ideeën. Jezus leerde dat de mensen de essentiële vragen onder ogen moeten zien - waar we vandaan komen, waar we naar toe gaan en waarom we hier zijn. Als we verandering willen, die constructief is en die in goede banen geleid wordt, dan moeten we een beter begrip krijgen van onze oorsprong en van onze verwantschap met die oorsprong - met wat we volgens traditie God hebben genoemd.

dinsdag 11 juni 2013

Heraut

Bevrijding van de verwachting van anderen

Alles wat we werkelijk willen is te zijn zoals God ons geschapen heeft en als we ons  concentreren op te zijn wat God ons laat zijn, zal dit zijn zorgen voor wat wij doen. We denken dat wat we doen, onze menselijke activiteit, belangrijk is en daar identificeren we ons mee, maar dat is niet zo. Het is onze verwantschap met God die we duidelijk moeten zien. Wij kunnen vragen: “God, help mij te zijn zoals U mij laat zijn; help mij de beperkingen te laten varen die het volledig en volkomen tot uitdrukking brengen van Uw zijn in de weg staan.” 
Lees verder>>

maandag 10 juni 2013

Weerspiegeling

De mens, als weerspiegeling van God, Ziel, is altijd daar waar zijn Schepper is - hij is een met zijn Schepper. Mrs. Eddy gebruikt de vergelijking van de weerspiegeling vele malen in haar boeken. Op een bepaald ogenblik zegt ze: “Evenals de weerspiegeling van uzelf in de spiegel verschijnt, bent u, omdat u geestelijk bent, de weerspiegeling van God”. Dan maakt ze de gevolgtrekking: “De substantie, het Leven, de intelligentie, Waarheid en Liefde, die de Godheid vormen, worden door Zijn schepping weerspiegeld en wanneer wij het valse getuigenis der lichamelijke zinnen ondergeschikt maken aan de feiten van de Wetenschap, zullen wij deze ware gelijkenis en weerspiegeling overal zien” (Wetenschap en Gezondheid blz. 516). Merk op dat ze zegt: “we zullen deze weerspiegeling zien.” Vergelijk het met een klein kind dat voor de spiegel zit en z’n ogen bedekt met z’n handen. Hij vraagt zich af of het beeld zou verdwijnen als hij dat deed. Maar iedere keer als hij tussen z’n vingers gluurt, al was de opening nog zo klein, het spiegelbeeld was er altijd. Mrs. Eddy zegt bovendien, we zullen deze weerspiegeling zien: “Wanneer wij het valse getuigenis van de lichamelijke zinnen ondergeschikt maken aan de feiten van de Wetenschap”. Al is het stoffelijk beeld soms duister, in de geestelijke werkelijkheid is de volmaaktheid van de mens als het beeld van God, Ziel, altijd voor iedereen te zien.

zondag 9 juni 2013

Al-ziende Ziel

Als u aan een kind zou vragen waarom hij zoveel van zijn moeder houdt, zou u het antwoord krijgen: omdat ze zo lief is, zo zorgzaam en omdat ze altijd aan alles denkt wat helpt en goed is. Ik betwijfel het of u ooit iets zou horen over de maat schoenen die ze draagt of omdat ze 60 kilo weegt. Het kind houdt van de geestelijke kwaliteiten die het voelt. Menselijke vriendelijkheid en zorgzaamheid zijn een indicatie van de geestelijke liefde en betrouwbaarheid die in ieder idee van God aanwezig zijn. Als u deze kwaliteiten ziet, is dit een teken dat u uw geestelijk onderscheidingsvermogen gebruikt, dat u van God gekregen hebt. Dit betekent overigens niet dat we geen notitie nemen van de dingen die we menselijk waarnemen. Het betekent dat we dankbaar zijn voor al het goede en door het kwaad met al zijn beperkingen heen kijken, omdat het geen deel uitmaakt van Gods schepping. Het kwaad en de stof zijn slechts drogbeelden van de stoffelijke zin - leugens, zoals Jezus ze noemde. We hebben God en zijn volmaakte geestelijke schepping zo lief, dat we de volmaaktheid steeds meer en meer gaan zien. Kwaad en beperkingen worden dan overwonnen. Het vermogen om het geestelijk goede te zien, bezitten we allemaal. Ongeacht onze komaf of achtergrond, onze opleiding of sociale klasse, we kunnen allen hier op dit moment het goede onderscheiden, omdat we allen de geestelijke en volmaakte uitdrukking zijn van al-ziende Ziel.

zaterdag 8 juni 2013

Next chat 11 Juni 2013Destroying the fear of death

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on June 11, 2013 at 2:00 pm EDT. Please come back to hear the broadcast!
Judy Wolff
Is it possible to go through life without fearing death? Many people are either consistently terrified to die or fascinated with the whole concept of death and what may or may not come after. But any preoccupation with death is actually abnormal and can be overcome. Each of us can more deeply understand deathless life--and even find better health as a result. As Mary Baker Eddy writes in Science and Health with Key to the Scriptures, “Thousands of instances could be cited of health restored by changing the patient’s thoughts regarding death " ( p. 79).
Listen in and bring your questions to this live chat with Christian Science practitioner and teacher Judy Wolff, from Arlington, Virginia, to explore how death can forever cease to frighten, through the understanding that, in fact, there is no such thing as death, but only eternal, unending life.
About Judy Wolff: Judy worked as a retail executive before entering into the full-time practice of Christian Science in 1998. She became a teacher of Christian Science in 2003 and was appointed a trustee of The Christian Science Publishing Society in 2006. Currently, Judy alternates between her home in the Washington, DC, area and Boston, Massachusetts.

donderdag 6 juni 2013

Vrij geboren

Als kind van God is de mens is vrij geboren. Wat de menselijke situatie ook mag zijn, de mens is vrij om een hulp en zegen te zijn voor de mensen om hem heen. In de Bijbel zien we hoe Jozef dit deed toen hij ten onrechte in de gevangenis werd geworpen. Niet alleen hoopte hij op vrijheid, hij droeg de overtuiging dat God hem het recht op vrijheid had gegeven. En het resultaat was dat hij uit die onrechtvaardige situatie werd verlost en in een positie geplaatst werd waar hij een hele natie tot zegen was. Hoe zit het met mensen die met een beperkt inkomen moeten rondkomen. Wat doen we aan gebrek? Een man die al geruime tijd zonder werk was, ging op zondagochtend naar de kerk met slechts een briefje van tien op zak, dat was alles wat hij bezat. In de kerk zittende haalde hij het tientje uit zijn zak en overwoog zijn keuze: of hij zou het in de collecte doen en terug naar huis lopen, of hij kon de bus nemen en nog wat overhouden om voedsel te kopen. Hij besloot het in de collecte te doen. Hij voelde zich licht en blij, uit een besef van eigenwaarde als het volmaakte kind van God. Op zijn weg naar huis liep hij langs een bouwterrein. Hij kende de opzichter ervan; deze sprak hem aan en vroeg of hij iemand kende die vakbekwaam was om daar te werken. Hij zei: ‘Dan ben ik de juiste man.’ Hij kreeg de baan en niet lang daarna had hij een eigen goed lopende zaak. Er is geen noodzaak om allerlei suggesties van gebrek en beperking voetstoots aan te nemen. Integendeel. De wetenschap van Christus, van de wet die ons vrij maakt, staat ons allemaal ter beschikking.

woensdag 5 juni 2013

Innerlijke waarde

Hoe kijken we naar het uitoefenen van menselijke wilskracht? Jezus zei: “Niet mijn wil , maar de Uwe geschiede.” Slaan wij daarmee geen spijkers in de handen van alles wat waarde bezit, door te zeggen: “Nee! Mijn wil geschiede.” In Christian Science is de menselijke wil slechts een andere term voor het geloof dat de stof intelligentie bezit die zich tegen Geest, God, keert. Buigen voor de goddelijke wil brengt de innerlijke waarde van de mens aan het licht in het menselijk bewustzijn. Werkelijk menszijn is de werking van Gods wil. De mens vertegenwoordigt Geest, niet het vlees, in wat hij is en doet. Gods wil kan slechts geschieden. En Gods wil blijft onafgehandeld werk, de diepste noodzaak van ons bestaan, totdat hij geschied is. Wilt u werkelijke innerlijke waarde kennen en weten wat u - als een enkel persoon - werkelijk kunt bereiken? Probeer dan niets te doen zonder de Christus, de ware idee die het goede verkondigt aan uw bewustzijn. Laat iedere hoop op prestaties en betekenis in het leven steunen op gebed: “Uw wil geschiede. Laat niet het vlees, maar Uw gerechtigheid, Uw kracht, Uw zuiverheid, Uw leven vertegenwoordigd zijn in wat ik doe.” God te erkennen als de bron van uw wezen, zal alles wat van innerlijke waarde is in u en mij tot bewuste uitdrukking brengen. Mrs. Eddy vat het samen in één zin: "Bewuste innerlijke waarde schenkt voldoening aan het hongerend hart, en niets anders kan dit." (Message 1902 blz. 17)

dinsdag 4 juni 2013

Rechtvaardigheid

In Wetenschap en Gezondheid blz. 332 zegt Mrs. Eddy: “Christus is de ware idee, die het goede verkondigt, de goddelijke boodschap van God aan de mensen die tot het menselijk bewustzijn spreekt.” Als ons hart in opstand komt tegen het kwaad en tegen onmenselijkheid, dan is het die goddelijke boodschap van God - van het werkelijke Gemoed, de bron van alle rechtvaardigheid, van alle goede eigenschappen en ideeën - die in dat geval tot uw en mijn bewustzijn spreekt. En er valt oneindig veel meer te halen uit die boodschap dan alleen een lichte aanduiding tot rechtvaardigheid. Want, zo leren wij in Christian Science, de Christus is Gods macht tot zelfopenbaring, die aan het menselijk bewustzijn toont wat Gods liefde inhoudt en wat God is en doet. En wat wij horen is een element van de Christelijkheid van Christus, die onrecht vernietigt door radicale verandering en wedergeboorte in ons mensen teweeg te brengen. Dan zien wij een tipje van de ootmoed van Christus, die de mens ondergeschikt maakt aan zijn Schepper, maar aan niets anders in de hemel of de aarde. Tot ons spreekt de trouw van Christus, die nooit aflatende genegenheid, steeds vol liefde en zorg. Ook is daar de rechtvaardigheid van Christus, die als wij haar horen, ons hart reinigt, zodat wij God zien. Elke eigenschap van God is te horen in die boodschap, die het ware en reine bewustzijn vormt naar het volledige beeld van God. “Christus geeft de onvernietigbare mens te zien, die door Geest geschapen, gevormd en bestuurd wordt.” (W&G 316)

maandag 3 juni 2013

Annual Meeting replay

Annual Meeting 2013 in Boston


Annual Meeting, June 3, replay!

You're invited to join the officers of The Mother Church for a replay of Annual Meeting—webcast from the Directors’ Boardroom.Small seeds ... vital growth: a Church rooted in healing

Christ Jesus taught that a tiny mustard seed—"the least of all seeds"—would grow into a tree where birds would lodge (see Matthew 13:31, 32). 
Mattheus 13:31, 32
31 "Een andere gelijkenis heeft Hij hun voorgesteld, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan het mosterdzaad, dat een mens heeft genomen en in zijn akker gezaaid"
32 "Dat wel het minste is onder al de zaden, maar wanneer het opgegroeid is, dan is’t het meeste van de moeskruiden, en het wordt een boom, alzo dat de vogelen des hemels komen en in zijn takken nestelen."

 

zondag 2 juni 2013

Annual Meeting 2013


Online events 2013

Take a look!

There will be a few live online events at Annual Meeting 2013. The replays will be available within 24 hours and be here for one year. Please click on the title of the event to get more information. If you are uncertain about what time the events will be in your community, please check with World Clock.

Online Book Discussion Saturday, June 1, 2 p.m.

The Mary Baker Eddy Library will host an online book discussion of We Knew Mary Baker Eddy, Volume IIon June 1 at 2:00 p.m. It will be a live audio webcast. All are welcome!

ChristianScience.com workshop: Sunday, June 2, 1:30 p.m.

There‘s a wealth of resources available on ChristianScience.com! This workshop will cover what’s available for newcomers to Christian Science, as well as for church members and friends.

Concord 2.0 training session: Sunday, June 2, 3:00 p.m.

Concord 2.0 was launched in April. Join this live online training session to learn about Concord 2.0. You can ask questions and get answers. No prior knowledge of Concord is required.

Next chat 4 juni 2013


A spiritual approach to women and children in the family

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on June 04, 2013 at 2:00 pm EDT. Please come back to hear the broadcast!
Focusing specifically on family, women, youth, and children, this chat will explore ways that Christian Science can strengthen reliance on spirituality, bring harmony to relationships between children and adults, and open the way to improved health and healing.
Join this chat with a practitioner and teacher of Christian Science to discover how you and your family can find a better, more spiritual approach to life—and how you can better support women and children globally through your prayers.