dinsdag 30 april 2013

Verslagje van Evan Mehlenbacher

Plans don't always work out


Mid-April is seasonally prime time to view tulips in full bloom in the Netherlands. We knew this when we got there, and had high expectations of seeing a multitude of tulip fields in full bloom.

When Kathy and I rented bicycles, and pedaled south of Haarlem to ride through the blooming tulip fields, we were disappointed. There were no tulip blooms to be seen anywhere! Residents told us that the winter had been long, hard and cold, and the tulips were three weeks late. Bummers.


maandag 29 april 2013

Gezegend

Menig volwassene kijkt misschien met verlangen terug naar de tijd, toen zij bescherming en troost vonden in de armen van een liefdevolle moeder. Het schijnt hun misschien toe, dat die onbezorgde jaren voorgoed voorbij zijn en dat er niemand meer is, tot wie zij zich in hun verdriet, teleurstelling, of pijn kunnen keren. Maar dit is niet zo. De uitgestrekte armen van Liefde wacht elk van ons, want de Bijbelbelofte richt zich tot iedereen. (Jes. 66:13) “Als een die zijn moeder troost, alzo zal ik u troosten: ja, gij zult te Jeruzalem getroost worden.” Gezegend is inderdaad hij, die door Christian Science God niet alleen als Vader, maar ook als Moeder heeft leren zien. Christian Science openbaart, dat God het immer-tegenwoordige Beginsel Liefde is. Daarom hoeft iemand zich ooit verlaten te voelen. Hij kan met Abraham zeggen (Gen. 14:22): “Ik heb mijn hand opgeheven tot de Heere, de allerhoogste God, die hemel en aarde bezit.”

zaterdag 27 april 2013

Uitkomsten

Hij, die in de koele schaduw van een muur staat, kan er de zon geen verwijt van maken, dat haar warme stralen hem niet bereiken. Aan ieder van ons is individueel de mogelijkheid en het vermogen geschonken in zijn denken de vochtige, koude schuilhoeken van een stoffelijke levenswijze te ontvluchten, en zich te keren tot het licht van het eeuwige, harmonische, goddelijke Leven. Kennis van de wiskunde toont ons, dat haar onfeilbare wetten en positieve regels in het geheel niets te maken hebben met fouten, die slechts de uiting zijn van een verkeerde veronderstelling in de gedachten van de leerling. Zoals fouten in de wiskunde verdwijnen door een juist begrijpen een juiste toepassing van haar wetten, zo zal de disharmonie in de menselijke ervaring uit het leven van de enkeling en van volken verdwijnen, naarmate God, het goddelijk Beginsel van alle ware zijn, universeel zal worden begrepen. Aangezien de mens de weerspiegeling is van God kan hij het kwaad niet zien; hij kent alleen het goede. In Wetenschap en Gezondheid blz. 261 geeft Mrs. Eddy haar leerlingen de volgende wijze raad: “Houd standvastig de gedachte gericht op het blijvende, het goede en het ware en gij zult deze dingen in uw ervaring brengen naarmate zij uw gedachten vervullen. In de Bijbel lezen we in Ps. 68:21: “Die God is ons een God van volkomen zaligheid; en bij den Heere, den Heere, zijn uitkomsten tegen den dood.”

vrijdag 26 april 2013

Verwachting

Aanhalingen uit de Bijbel en uit Mrs. Eddy’s werken, die betrekking hadden op de schoonheid van de natuur en op de lessen, die de natuur inhoudt voor de mensen, werden met geestdrift bestudeerd. Jarenlang maakte deze ontvouwing haar gelukkig; maar zij moest nog meer vooruitgaan. Terwijl ze genoot van de eenzaamheid van het platteland, had zij een afkeer van steden en de drukte. Het gevolg was dat er een gevoel van afscheiding, van afzondering van haar medemensen ontstond. Op zekere dag las zij de weekles over ‘Ziel’. Zij werd zich bewust dat zij de werkelijke mens niet ten volle aanvaard en geëerd had als de hoogste idee van de schepping, als de weerspiegeling van de schitterende glans van Ziel, God. Zij had bij haar contact met mensen niet de lieflijkheid verwacht, die zij aanwezig had gezien in de natuur. Zij zag nu in, dat zij Gods alheid had ontkend. Toen zij bedacht, hoe dikwijls zij op haar eenzame wandelingen was uitgegaan in een ondernemende stemming en vol verwachting meer te ontdekken van de schoonheid en overvloed die de natuur te zien geeft, besloot zij elke dag te starten met dezelfde gespannen verwachting de mens te zien als Gods beeld en gelijkenis, die goddelijke eigenschappen zoals schoonheid, heiligheid, gezondheid en vreugde tot uitdrukking brengt. De praktische resultaten, de demonstratie, lieten zich onmiddellijk zien in een grotere samenwerking en meer welwillendheid; zij verheugde zich steeds meer over de prestaties van haar medemensen.

donderdag 25 april 2013

Next chat 30 April 2013Happiness: elusive or God-given?

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on April 30, 2013 at 2:00 pm EDT. Please come back to hear the broadcast!
Mary (Trinka) Trammell
Are you facing detours on the road to finding happiness? Is something getting in the way of your joy? It’s easy to lose sight of one of Life’s greatest gifts—happiness—when you're dealing with personal tragedy, health problems, troubles in the home or the loss of a job. Yet Christ Jesus tells us “Your joy no man taketh from you.” ( John 16:22) So how can we find this kind of joy?
Join Christian Science practitioner and teacher Mary (Trinka) Trammell in a Sentinel chat as she answers your questions about this Bible promise and its implications for us in our daily lives. She will help to reveal what happiness truly is and how we can find it.

woensdag 24 april 2013

Weerstand

Wij staan soms verbaasd over de hardnekkigheid van ziekte, zelfs pijnlijke ziekte, die wij in Christian Science moeten genezen. Het is mogelijk dat de patiënt probeert de aanspraak van het kwaad te weerstaan op het bewuste niveau van het denken; maar de weerstand tegen Waarheid kan dieper liggen dan hij beseft. Het ligt echter niet te diep om door het goddelijk Gemoed te worden aangeraakt, omdat het goddelijk Gemoed de patiënt het bewustzijn van slechts één Gemoed geeft en niet het bewustzijn van vele gemoederen. Mrs. Eddy zegt in Wetenschap en Gezondheid blz. 395: “Onbewust pleiten de zieken vóór lijden in plaats van er tegen. Zij kennen er werkelijkheid aan toe, terwijl zij die juist moesten ontkennen. Hun pleidooi behoorde tegen het getuigenis van de bedrieglijke zinnen gericht te zijn en zij moesten opkomen voor de onsterfelijkheid van de mens en zijn eeuwige gelijkenis met God.” Wij staan op dit moment op de drempel van een nieuw besef van het leven, waarin ieder zich bewust zal zijn van zijn macht om alles wat ongelijk is aan het goede met succes te weerstaan. Wij kunnen beginnen met gebed, en gebed is een juist verlangen. Wij kunnen ootmoedig verlangen om in ons dagelijks leven meer van God tot uitdrukking te brengen. Dit verlangen opent het bewustzijn voor de Christus, de macht die ons in staat stelt met goed gevolg alles wat ongelijk is aan God te weerstaan.

dinsdag 23 april 2013

Meer hoop

“Er is niets wat ons meer hoop geeft dan juist denken en juist handelen, en het geloof in de zegen van getrouwheid, moed, geduld en genade”, schrijft Mrs. Eddy in Miscellany, blz. 209. De vrijheid om juist te denken is de mensheid door God geschonken en daarom is zij eeuwig en altijd tegenwoordig. Juiste gedachten, heldere gedachten, eerlijke gedachten komen altijd voort uit het goddelijk Beginsel en verbinden ‘s mensen bewustzijn met God. Rechtgeaardheid komt uit God voort, werkt in Zijn tegenwoordigheid en volvoert Zijn plan. Vleierij, verraad, valse beloften konden onze Meester niet om de tuin leiden, toen hij door de duivel verzocht werd. De verlokkingen van de wereld vonden geen weerklank in zijn bewustzijn, dat altijd één was met God. Hij wist dat populariteit niet de plaats kon innemen of de werken doen van ootmoed en toewijding. In Miscellaneous Writings blz. 330 zegt Mrs. Eddy: “Populariteit - wat is dat? Slechts een bedelaar, die snoeft en zijn hand ophoudt, en God onthoudt hem liefdadigheid.” Waarom zou iemand zichzelf veroorloven, een oneerlijke, misleidende denker of erger - in het geheel geen denker te zijn? Zijn vooruitgang tot Geest zal belemmerd worden en zijn vermogen de Christus te demonstreren zal gering zijn.  Gedachten uit Beginsel voortkomend, zijn met wijsheid en liefde bekleed; zij zijn gewapend met de geest van Christus. Laat een ieder, onder Gods leiding, zelf denken, zelf handelen en voor zichzelf het “vertrouwen in de zegen van getrouwheid, moed, geduld en genade” winnen.

maandag 22 april 2013

Basis

Christian Science verklaart dat zonde en disharmonie nooit het werkelijke wezen van de mens binnengaan. Zij raken de mens zelfs niet aan. Het geestelijk zijn van de mens is ondoordringbaar voor disharmonie of ziekte. God en Zijn schepping zijn in alle eeuwigheid volmaakt. God, het goddelijk Beginsel, is de bron, de oorsprong en oorzaak van al wat bestaat. Er kan niets zijn behalve, of buiten God, want Hij is het al-omvattende Zijn.  Alle werking gaat van Hem uit en wordt door Hem bestuurd. De mens Gods is noch een ziek noch een zondig sterveling. In Miscellaneous Writings schrijft Mrs. Eddy, p. 260: “Jezus wist, dat de in dwaling verkerende sterfelijke gedachte alleen in zichzelf de veronderstelling vasthoudt, dat het kwaad bestaat en dat zonde, ziekte en dood haar subjectieve toestanden zijn; hij wist ook, dat het reine Gemoed de waarheid van het zijn is, die iedere gewaande of elementaire tegenstelling van Hem, die Alles is, onderwerpt en vernietigt.” In werkelijkheid bestaat er geen kwaad van enige soort, waarvan wij verlost moeten worden, doch alleen ons geloof er aan, dat moet worden vernietigd. Geen in dwaling verkerende mentaliteit kan zich vasthechten aan de mens, die in eeuwigheid het ene, juiste, onfeilbare Gemoed weerspiegelt, dat God goed is. De mens is volmaakt in God, voor eeuwig gescheiden van en onberoerd door het kwaad en van deze geestelijke basis uit kunnen wij onze menselijke problemen oplossen.

zondag 21 april 2013

Next chat 23 april 2013


Crime stopping: A spiritual approach

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on April 23, 2013 at 2:00 pm EDT. Please come back to hear the broadcast!
Maryl Walters
A look at crime prevention websites often yields the advice to clean up the neighborhood and also to resist the fear and apathy that would keep us from taking these and other steps. Through a spiritual approach to crime stopping you can help to clean up your neighborhood by eliminating fear and apathy through prayer.
The Psalmist sang, "What time I am afraid, I will trust in thee" ( Psalm 56:3). Join this chat to find out how trust in God can have a healing effect on your neighborhood and help reveal ways to reduce, eliminate, and prevent crime.
About Maryl Walters: Maryl found her conviction and calling in Christian Science in her early twenties when praying through her first pregnancy. She has a BA degree in education from Principia College, and a Masters in Theological Studies from Eden Theological Seminary. For many years, Maryl has been committed to interfaith activities and has just finished a term as Chair of the Cabinet of Interfaith Partnership in St. Louis. She is currently representing the Christian Science Church serving on the Interfaith Relations Commission of the National Council of Churches.
Maryl has been a member of the Christian Science Board of Lectureship and a teacher of Christian Science since 1994. Her home is St. Louis, Missouri, where her three sons and their families live.

zaterdag 20 april 2013

Lecture

Are you ready to flourish?
Video lecture


Watch this new 20-minute lecture on Christian Science with Evan Mehlenbacher.
Filmed at the Church Alive Summit in Pasadena, CA, USA on January 14, 2011.

vrijdag 19 april 2013

Genegenheid

Het onderscheiden van de ware geestelijke individualiteit is onafhankelijk van tijd of plaats. Het bestaat uit de bereidwilligheid de geestelijke uitdrukking van God te begrijpen. Alhoewel Mrs. Eddy vele eeuwen van onze Meester was gescheiden, kende zij Jezus in de ware zin van het woord, want zij alleen heeft aan de mensheid getoond, hoe de zieken en zondaren genezen moeten worden op de wijze, zoals hij bevolen heeft. Zij alleen heeft in deze tijd de Christus bereikbaar gemaakt, die door Jezus zo ten volle gedemonstreerd werd als de genezer van alle kwalen. De liefde en waardering, die Mrs. Eddy voor Jezus had, maakte het tot een vreugde en voorrecht hem na te volgen. Zij beveelt ook ons deze geestelijke genegenheid aan, die ons tot elkaar brengt ons verheft boven alle stoffelijkheid. In Terugblik en Inblik blz. 76 zegt zij: “De geestelijk gezinden ontmoeten elkander op de treden, welke opwaarts voeren tot geestelijke liefde. Deze genegenheid, verre van persoons-aanbidding te zijn, vervult de wet van Liefde, waartoe Paulus de Galatiërs vermaande. Dit is het Gemoed, “hetwelk ook in Christus Jezus was”, en geen stoffelijke begrenzing kent. Het is de eenheid van het goede en de band der volmaaktheid. Deze rechte genegenheid maakt de Gemoed-genezer tot een wonderwerker, gelijk eertijds op de Pinksterdag, toen de discipelen “eendrachtig bijeen” waren.”

donderdag 18 april 2013

Taal

Goddelijke ideeën, die van oorsprong en substantie in Geest zijn, moeten aan degenen, die geloven, dat zij in een stoffelijk heelal verblijven, wel in menselijke taal worden uitgelegd. Door het licht dat, door de vertolking van het goddelijk Beginsel op de schepping valt, wordt duidelijk dat er niet twee werelden bestaan, de een stoffelijk en de ander geestelijk. Daar het goddelijk Beginsel oneindig en eeuwig is, is zijn heelal oneindig en eeuwig. Dit laat geen plaats over voor een ander heelal, geen tijd, waarin dit zou kunnen bestaan, omdat het oneindige alle ruimte inneemt en het eeuwige ononderbroken voortduring betekent. De enige manier, om de schijn van een stoffelijk, eindig, voorbijgaand heelal te verklaren, is dit te classificeren als een verkeerd begrip omtrent het geestelijk en werkelijk heelal. Als wij het feit aanvaarden, dat er slecht één heelal is, volgt hieruit onvermijdelijk, dat wij elke uitlegging moeten herzien, die gebaseerd is op de veronderstelling van twee werelden. Het geestelijke kan niet werkelijk aan het stoffelijke, het goddelijke niet aan het menselijke worden uitgelegd. Wij moeten weten, dat het vermogen om de dingen te verklaren deel uitmaakt van de Christusmacht, zoals die werd onderwezen door de Nazarener, en wetenschappelijk is uitgelegd in Christian Science.

woensdag 17 april 2013

Heraut


“Ik hou van je” 
“I love you”
The Christian Science Journal, 12.2012

Deze vier eenvoudige maar krachtige woorden kunnen wonderen doen.Voor de angstige, onzekere, niet geliefde en eenzame persoon zijn deze woorden heel waardevol.
Ongeveer dertig jaar geleden was ik een verlegen student met een chronisch stotterprobleem. Ik werd weinig gerespecteerd omdat de andere studenten de gek met me staken zodra ik ook maar een woord zei. Maar ik was een goede leerling, en in de scheikunde klas was ik eens de enige die de definitie van katalysator foutloos had opgeschreven. Onze strenge lerares vroeg me te gaan staan en mijn antwoord aan de klas voor te lezen. Ik was zo bang dat ik haast niet kon spreken en zij moest een van de klasgenoten die naast me zat, vragen om het voor te lezen uit mijn aantekenschrift. Toen zij daarmee klaar was, zei de lerares dat de hele klas voor mij moest klappen, maar ik voelde me zo ellendig dat ik dat helemaal niet op prijs kon stellen.
Lees verder>>> 

dinsdag 16 april 2013

Plicht

Op ons rust de verantwoordelijkheid om te beslissen of wij denken  en handelen op basis van onzelfzuchtige motivaties. Er is een macht ter beschikking van degene die bewust handelt, gedreven door onzelfzuchtige liefde en die de goddelijke Liefde begrijpt. Hij zal met gerustheid, moed en geruststelling alles kunnen ondernemen. Onzelfzuchtigheid, op geestelijk begrijpen gebaseerd, werkt als een wet van harmonie en succes op elk gebied. De goddelijke macht ondersteunt al haar streven en leidt, beschermt en zegent haar. Soms kan men denken: “Wat kan dat beetje denken van mij nu bijdragen tot het zichtbaar maken van geestelijk bestuur in wereld aangelegenheden?”  Niemands denken is ooit in enig opzicht onbelangrijk; en wanneer men althans iets heeft geleerd van de macht van juist denken, dat op het goddelijk Beginsel is gebaseerd, is het zijn plicht zijn denken, zoveel dit in zijn vermogen ligt, voor de belangen van iedereen te gebruiken en niet slechts voor zichzelf. “Een krachtig gebed des rechtvaardigen vermag veel”, zegt de Apostel Jacobus.

maandag 15 april 2013

Hoogste standaard

In de uitoefening van de Wetenschap van Gemoed-genezing zijn de ethische beginselen en plichten samengeweven, niet te scheiden van juist gedrag en van goed resultaat. Jezus heeft in zijn lessen de hoogste standaard van zedelijkheid, eerlijkheid en reinheid uitgelegd, die de mens bekend is. Christian Scientisten noemen zich zijn volgelingen. Het persoonlijk gedrag van de Scientist is onberispelijk; zijn aangeboren zin van reinheid, die hij uit de goddelijke Wetenschap heeft geput, leidt zijn stappen. Vooruitgang berust op gehoorzaamheid, en gehoorzaamheid berust op liefde. Wat wij liefhebben willen we graag volgen en gehoorzamen. Wanneer men weet dat zowel oorzaak als gevolg gevonden worden in het goddelijk Gemoed, niet in de stof, in God, niet in het kwaad, zal daardoor de gedachte zich alleen bewust zijn van de werkelijkheid van het goede. De Wetenschap openbaart dat alleen het goede natuurlijk is. Dit is het onfeilbaar middel tegen het kwaad. De woorden van Jesaja 11:2 zijn op een practitioner van toepassing: “En op hem zal de Geest des Heeren rusten, de Geest der wijsheid en des verstands, de Geest des raads en der sterkte, de Geest der kennis en der vreze des Heeren.”

zondag 14 april 2013

Goede richting

In Psalm 64 wordt gezegd: dat de ongerechtigen “in verborgen plaatsen de oprechte  . . . schieten”, maar hij, die juist denkt, wordt door Liefde omringd. In Liefde gehuld en in de tegenwoordigheid van Liefde kunnen verkeerde gedachten niet binnenkomen. Iemands denken komt tot uitdrukking in zijn handelingen, en ieder is individueel verantwoordelijk voor zijn denken. Iedereen kan voor zichzelf bewijzen, dat juist denken en juist handelen in iedere goede richting vooruitgang brengen. De beloning, die onvoorwaardelijk volgt op juist denken en juist handelen, kan niet met maten gemeten worden; zij komt van God. Wanneer de Meester de zieken genas, maakte hij gebruik van zijn goddelijk recht de gedachten te denken van Gemoed en zo zag hij de mens in Gods gelijkenis, geestelijk en volmaakt, en voor zijn gezondheid afhankelijk van Gemoed, niet van de stof. Hij wist dat de mens bewust één is met Beginsel, Ziel, dat geen zonde kent en weet dat de mens Gods zondeloze idee is. De verlokkingen van de wereld vonden geen weerklank in het Jezus’ bewustzijn dat altijd één was met God. Ons ware werk is de ideeën van God, die de mens weerspiegelt, duidelijk te maken in ons dagelijks leven door goddelijke eigenschappen: goedheid, liefde, heiligheid, ootmoed, onzelfzuchtigheid, genegenheid, tederheid, zachtheid, mededogen en rechtvaardigheid.

zaterdag 13 april 2013

Next chat 16 april 2013


Silencing shame and guilt

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on April 16, 2013 at 2:00 pm EDT. Please come back to hear the broadcast!
Joni Overton-Jung
Feelings of guilt or shame don’t necessarily stem from dark hidden places. Sometimes they crop up in the smallest ways, as undercurrents of uncertainty, anxiety, or regret. Yet at the heart of any dark pattern of thought is a demand for light. No matter what issues you’re grappling with in your life, big or small, divine Love is inviting you to see your life in the light of God’s love. Guilt, shame, and regret are fragile smokescreens that can actually turn us to God—compelling us to discover the innate purity, goodness, and integrity of our lives.
To explore how to move past guilt and shame, bring your thoughts and questions, and join this chat with Christian Science practitioner and teacher Joni Overton-Jung from Port Hope, Ontario, Canada.
About Joni Overton-Jung: After serving in the Peace Corps in Botswana, Africa, Joni began her practice of Christian Science healing in Chicago in 1989. For three years she served as a volunteer chaplain at Read Mental Health Centre in Chicago. Between 1995 and 2004 she travelled throughout North America and South Africa, giving lectures and workshops on spirituality and healing in prisons, community centers, universities, and churches as a member of the Christian Science Board of Lectureship. In 2003 Joni became accredited to teach Christian Science healing. She continues her practice of healing and teaching from her home in Port Hope, Ontario, Canada.

vrijdag 12 april 2013

Evenwicht

Een starre houding, standvastigheid zonder soepelheid, gaat al te gemakkelijk over in boosheid of in een slecht humeur of vervalt in neerslachtigheid. Een soepele denkwijze daarentegen, die in evenwicht gehouden wordt door een vaste grond van gezonde opvattingen kan echter de tegenwerkende krachten zonder schade weerstaan. We hebben allemaal behoefte aan vastheid en soepelheid en ook aan een evenwicht van andere kwaliteiten, zoals kracht en zachtmoedigheid, gehoorzaamheid en vrijheid, rust en actie. Ook dienen onze mannelijke eigenschappen in evenwicht te zijn met onze vrouwelijke eigenschappen. Zo’n evenwicht is even noodzakelijk voor de structuur van ons leven als voor de structuur van een gebouw of een boom. Hoe kunnen we wat ontbreekt terugkrijgen en zo die volledigheid in ons leven bereiken die nodig is voor een opwaartse vlucht? Mrs. Eddy schrijft: “Christian Science verlangt beide wetsbetrachting en evangelie om het genezen te demonstreren . . Als eenheid herstellen ze het evenwicht tussen het gemoed en het lichaam en vereffenen de rekening van de mens met zijn Schepper.” Miscellaneous Writings p. 65. Dit is de  geestelijke wet van één God, één macht, zonder ook maar iets wat daarmee in strijd is.

donderdag 11 april 2013

Radicaal

In feite is geestelijk begrijpen een van de grondbestanddelen voor alle op gebed gebaseerde genezingen, want het helpt ons om onszelf en anderen te zien zoals God ons ziet - namelijk  zoals Hij de mens naar Zijn geestelijk beeld heeft geschapen: volmaakt, zonder de geringste handicap of welke aantasting dan ook. Of, zoals de Bijbel het stelt: “God zag al wat Hij gemaakt had, en ziet, het was zeer goed.” Natuurlijk zijn ook geloof en vertrouwen belangrijke bestanddelen van iedere genezing. Maar blind geloof en blind vertrouwen dragen niet veel bij, want blindheid kan niets genezen. Het is het geloof dat niet twijfelt, het geloof dat Jezus zo dikwijls aanbeval aan hen die om genezing bij hem kwamen; het geloof dat ons in staat stelt om iets als waar te aanvaarden ondanks het eventuele stoffelijke getuigenis van het tegendeel. Het sterke, onwankelbare geloof dat bergen verzet, zoals Jezus zijn discipelen leerde. In een wereld van twijfel en ongeloof wordt Christenen gevraagd te geloven in het bestaan van een volledig goede God, onsterfelijke Geest en het volledig vertrouwen te hebben dat Hij kan genezen, dat niets voor Hem te moeilijk is. Zulk radicaal vertrouwen in God brengt ons op een hoger mentaal niveau - tot het begrijpen dat wat wij ‘genezing’ noemen in werkelijkheid het bewustwordingsproces is dat wij in waarheid altijd Gods beeld en gelijkenis zijn geweest.

woensdag 10 april 2013

Dankbaar besef

Gebed hoeft niet te bestaan uit een lang zoekproces naar de waarheid die de dwaling weerlegt. Wel moeten we in alle stilte luisteren naar de openbaring van Gemoed. Soms tasten we in het duister omtrent hetgeen verbetering behoeft en kunnen we geen helder beeld krijgen hoe de zaak aan te pakken. Nederig, oprecht gebed, alle hoop op God gericht houden en een dankbaar besef van Zijn altijd tegenwoordige liefde brengen de Christus, Waarheid, dichterbij. Hoe vaak blijven we niet dubben over de dwaling, de leugen, hechten er geloof aan en laten ons door vrees overmannen, in plaats van deze leugen onmiddellijk te verwerpen en te vervangen door de specifieke waarheid die hem corrigeert? Wanneer we een leugen als onwerkelijk hebben aangenomen en de nietsheid ervan onder ogen hebben gezien - ze behoort niet bij God of de mens - kunnen wij beginnen ons ervan los te maken door onszelf te zien als de weerspiegeling van het ene alwetende goddelijk Gemoed. Als we dit Gemoed gehoorzamen, dan zullen onze gedachten en ervaringen in harmonie komen met God. In Wetenschap en Gezondheid blz. 273 staat: “God heeft nooit een stoffelijke wet ingesteld om de geestelijke wet op te heffen.” Wanneer wij inzien dat de stoffelijke wet fundamentele dwaling is, die het gevolg is van het steeds veranderende getuigenis van de zinnen, zullen we maar wat graag steunen op Gods onveranderlijke, onweerlegbare wet van harmonie.

dinsdag 9 april 2013

Nieuwe zekerheid

Gehoorzaamheid aan de goddelijke wet is geen verouderd begrip, maar een praktische levenshouding. Ieder mens heeft een betrouwbare grondslag nodig om zijn levenshouding op te baseren. De vraag is: waar is die te vinden, vooral in een tijd van verbrokkelde gezinsstructuren en tradities die hun waarde hebben verloren? Door bestudering van Christian Science hebben velen nieuwe waardering gekregen voor de leer van de Bijbel - nieuwe zekerheid door iets dat solide is en onwrikbaar, en waarmee te leven valt in roerige tijden. Mrs. Eddy was een vroom  en toegewijd Christen, met een geestelijke denkwijze die revolutionair was voor haar tijd. Zij beschouwde God als de opperste Wetgever, maar zij ging veel verder in deze richting. In Wetenschap en Gezondheid stelt ze de vraag: “Is er meer dan één God of Beginsel?” En zij beantwoordt haar eigen vraag: “Neen. Beginsel en zijn idee is één en dit ene is God, het omnipotente, alwetende en alomtegenwoordige Wezen, en Zijn weerspiegeling is de mens en het heelal.” De standvastige aard van het goddelijk Beginsel bestuurt het heelal en is de bron van een nimmer dwalende, geestelijke wet en is daardoor een betrouwbare grondslag om op te bouwen.

maandag 8 april 2013

A life with freedom, purpose and happiness by Leide Lessa


Gepubliceerd op 19 mrt 2013
A life with freedom, purpose and happiness, by Leide Lessa. Leide owned a language institute in San Paulo and after 10 years sold it to take up work as a practitioner of Christian Science healing. Later she moved to Boston and served as Managing Editor of the Herald of Christian Science for six years.

This lecture was given march 9th, 2013 in Corona del Mar California

Bekijk de video via Facebook Christian Science Nederland

zaterdag 6 april 2013

Next chat 9 april 2013


A spiritual approach to a balanced life

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on April 09, 2013 at 2:00 pm EDT. Please come back to hear the broadcast!
Ethel Baker
Do you ever feel that your life is out of balance? Perhaps you spend too much time at work and not enough time with your family. What if your finances are out of balance? You have more bills than money to cover them. And when we look at the greater problems facing our communities or countries, is there a role we as individuals can play, wherever we live, that will bring out the peace and balance needed in government and politics, our natural environment, education, and the media?
Everyone has a right to equanimity and peace in their lives. Mary Baker Eddy, the Discoverer and Founder of Christian Science, has some refreshing words to say about finding balance. She says: “I will gain a balance on the side of good, my true being. This alone gives me the forces of God wherewith to overcome all error" (Miscellaneous Writings 1883-1896p. 104).  
In other words, finding balance is not so much a matter of trying to juggle a lot of disparate elements in our lives or the lives of our communities and maybe hit the occasional sweet spot of balance, but instead comes from discovering more of God's true being and ours. This will bring out the harmony, right activity, stability, progress, fulfillment, and peace that are already ours to live and to express.
Join Christian Science practitioner and teacher Ethel Baker in a Sentinel chat. She will answer your questions and talk about how God is always at hand and how each of us can experience His precious plan of intelligent good and live a truly balanced life.
About Ethel Baker: Ethel is a practitioner and teacher of Christian Science from Buffalo, New York.

vrijdag 5 april 2013

Armageddon

Op blz. 177 van Miscellaneous Writings schrijft Mrs. Eddy: “Nooit is er een plechtiger en gebiedender oproep gehoord dan God op dit ogenblik tot òns doet, ons tot vurige verknochtheid en volstrekte toewijding aan de grootste en allerheiligste Zaak aansporend. Het uur heeft geslagen. De grote oorlog van Armageddon is uitgebroken.”  Armageddon is de eeuwenoude strijd, waarin gerechtigheid altijd weer de degens kruist met de zogenaamde boze krachten. Even verder stelt ze de vraag: “Wat gaat u er aan doen?” Is het voldoende te antwoorden, dat men bij oorlog dreiging reeds alle maatregelen van het land met de meest denkbare stoffelijke en geldelijke middelen ondersteunt. Neen! Het tegenwoordige Armageddon kan alleen gewonnen worden, als alle wèldenkende mensen in de wereld de gedachtelijke aard van deze strijd beginnen te beseffen; als zij begrijpen, dat de eigenlijke vijand het wrede, goddeloze, hypnotische en dierlijk gemoed is; dat onze wapens geestelijk zijn en, volgens de apostel, ‘krachtig door God tot nederwerping der sterkten’. Het door geestelijk begrijpen verlicht gebed, dat de almacht van de Waarheid, de Liefde en het Beginsel bevestigt en daardoor alles wat niet op Hem lijkt loochent, dit gebed is de ammunitie, zo onmisbaar voor het behalen van de overwinning. Wat gaat u er aan doen?

donderdag 4 april 2013

Het goede

Uit de open bron van oneindige Liefde vloeit het goede in een onuitputtelijke stroom voort; er is niets, dat het kan tegenhouden, want er is niets, dat zijn werkzaamheid belemmeren of zijn doel verijdelen kan. Op grond van zijn geestelijke aard is het goede universeel en alomtegenwoordig; wij hoeven het slechts in ontvangst te nemen. Indien men God, het Leven, de Waarheid en de Liefde, die oneindig zijn, begrijpt en er zich vol vertrouwen en met onverdeelde aanhankelijkheid op verlaat, zal men ervaren, dat zij de enig genezende macht zijn. Wanneer iemands denken wordt verhelderd, zullen er betere werkwijzen worden toegepast. Met als uitkomst zowel een dieper en helder inzicht in de wijze van voortgang van omstandigheden alsook bevrijding van angst, twijfel, zorg en onzekerheid. Anders gezegd: door de wet van God te begrijpen wordt een antwoord gevonden, een beslissing genomen en problemen, die zo moeilijk schenen te zijn, worden gemakkelijk opgelost. De geestelijke macht van God, het goede, is altijd beschikbaar.

woensdag 3 april 2013

Vergeestelijken

Het ware zoonschap brengt het onsterfelijke en eeuwige wezen van God aan het licht. De werkelijke mens leeft altijd in het koninkrijk van Liefde en kan niet van harmonie, volkomenheid en volmaaktheid worden gescheiden. Iedere gedachte die uit God voortkomt, is de uitdrukking van ware substantie en goddelijke werkelijkheid. Wij kunnen ons geestelijk begrijpen kracht bijzetten door te weten, dat onze werkelijke zelfheid tot in eeuwigheid met God, het goede, is verbonden. Als wij schijnbaar met verschijnselen van ziekte worden bedreigd, leren wij in Christian Science, dat het kwaad onwerkelijk is, daar God die Zich alleen in het goede uitdrukt, het kwaad niet kent. Wij geloven niet eerst, dat de dwaling werkelijk is en daarna proberen haar te genezen; neen, wij streven ernaar onze gedachten te vergeestelijken, door ons met geheel ons hart tot God te wenden, terwijl wij Hem dankzeggen voor Zijn liefdevolle tegenwoordigheid en weten, dat de mens in alle eeuwigheid met hem verbonden is. De waarheid omtrent God drijft de dwalingen van de stoffelijke zinnen uit. Het gevolg van dit juiste denken is gezondheid en geluk.

dinsdag 2 april 2013

Ware zelfheid

Christian Science verklaart, dat de mens de idee van God is; verder maakt zij duidelijk, dat de door God geschonken krachten, die door Jezus met succes werden toegepast, het onvervreembaar bezit van ieder van ons is. We moeten een duidelijk besef hiervan hebben, om van deze krachten gebruik te kunnen maken. In Miscellaneous Writings, blz. 183 schrijft Mrs. Eddy: “De mens is het beeld en de gelijkenis van God; alles, wat voor God mogelijk is, is mogelijk voor de mens als Gods weerspiegeling.” Zou de mens werkelijk kunnen zeggen dat alles mogelijk is? Ja, de mens, die naar het beeld en de gelijkenis van God is geschapen, is onze ware zelfheid. Is men zich bewust van en aanvaardt men deze zelfheid, dan zal men meer en meer het vermogen gaan bezitten om hogere en betere resultaten in alle menselijke omstandigheden te ervaren.

maandag 1 april 2013

Idee

Het zal ons helpen, als wij inzien, dat het woord “idee” in Christian Science zowel voor het begrip van het afzonderlijke als van het gezamenlijke wordt gebruikt. Schepping, heelal, idee-mens, enz. worden met het woord “idee” in zijn betekenis als verzamelnaam (soortnaam) gebruikt. De verzamelnaam “idee” sluit al de onbeperkte, afzonderlijke ideeën van het Gemoed in. Deze zijn alle “mede gebouwd . . . tot een woonstede Gods” (Ef 2:22). In de uitdrukking “God en Zijn idee”, zoals die gebruikt wordt in Christian Science, wijst “idee” op de gezamenlijke of volledige openbaring van het Gemoed, waarin alle afzonderlijke ideeën zijn begrepen. De individuele, geestelijke mens is zich voor altijd en uitsluitend bewust van God en Zijn idee. Er is niets anders, waar hij zich bewust van kan zijn. Als een samengestelde idee weerspiegelt de individuele mens tot in alle eeuwigheid de ideeën van God, in de orde van haar rechtmatige door God geordonneerde ontvouwing. Mrs. Eddy zegt: “Er is slechts één Schepper en slechts één schepping. Deze schepping bestaat uit de ontvouwing van geestelijke ideeën en alle identiteit daarvan die in het oneindig Gemoed omvat zijn en voor altijd worden weerspiegeld.” (Wetenschap en Gezondheid, blz. 502) Het bewustzijn van de mens vormt het tafereel van de schepping. Daarin gaat de oneindige ontvouwing van ideeën, de schepping genoemd, voort. Aldus openbaart de Vader Zich aan Zijn zoon, Zijn idee.