zondag 31 maart 2013

Toestanden en stadia

In Miscellaneous Writings blz. 107 schrijft Mrs. Eddy: “De onware zinnen van stervelingen doorlopen drie toestanden en stadia van het menselijk bewustzijn, voordat zij de dwaling opgeven”. Langzaamaan beginnen de bestanddelen van de menselijke natuur, door een zware strijd in Gethsemané, zich op te lossen: eigenzinnigheid wordt minder, menselijke verlangens worden geleidelijk opgegeven en persoonlijke reacties op de dwaling komen minder vaak voor. Dan bereiken we het tweede stadium van zelfverloochening, waar barmhartigheid, verdraagzaamheid en ootmoed worden aangenomen. De tranen van zelfmedelijden maken plaats voor vreugde over de geestelijke doop en de de wil van God wordt met meer intelligentie begrepen en tot uiting gebracht. We hebben nu een nieuwe levensopvatting. Wij kunnen nu door smaad, geringschatting en onrecht heengaan, zonder dat onze gevoelens gekwetst worden. De zorgen en moeiten van de eisen die dagelijks aan ons worden gesteld, laten hun irriterende greep los. Ten laatste stijgen wij tot het derde stadium, waarin wij bereidwillig alles op het altaar leggen. De lagere natuur van de sterveling heeft zich overgegeven aan de hogere natuur van de mens. Het bewustzijn heeft zich open gesteld, en ziet, een heilige stroom van tedere, stille genezing brengende liefde wordt voelbaar. Geestelijke visie, weerspiegeling en verwezenlijking komen in de plaats van stoffelijk denken. “Deze Ziele-zin komt tot het menselijk gemoed, wanneer dit laatste zich overgeeft aan het goddelijk Gemoed”, Wetenschap en Gezondheid, blz. 85).

Gethsemané

Wat zou zijn gebeurd wanneer Jezus zich niet had overgegeven aan de wil van God? Er zou geen Christendom zijn, zoals we dat heden ten dage kennen, er zou geen weg zijn aangegeven, die uit het duister van sterfelijkheid leidt tot de heerlijkheid van de opstanding. Gethsemané wordt  als volgt door Mrs. Eddy beschreven (Wetenschap en Gezondheid, blz. 586): “Geduldig lijden; het menselijke, dat voor het goddelijke wijkt; liefde, die geen weerklank vindt, maar toch liefde blijft.” Gethsemané is dus een staat van het bewustzijn, dat zich overgeeft, waar de diepten van menselijke smart worden gepeild en de grondbestanddelen van de menselijke natuur afgelegd worden om plaats te maken voor de goddelijke. Het is dit loslaten en afleggen van de stoffelijke zin, welke de weg toont, die uit het menselijke wegvoert naar het goddelijke. Omdat de drang tot zelfbehoud een aangeboren kenmerk van de menselijke natuur is, kost het haar grote moeite zich over te geven. Gethsemané is daarom een tuin, waar door een heilige strijd, onze geestelijke zin van het zijn geboren wordt; waar de liefelijke geur van vergiffenis niet zal toelaten, dat de aardse smarten het hart verbitteren, en waar tot zachtheid stemmende eigenschappen van de goddelijke natuur worden verworven.

vrijdag 29 maart 2013

Universele vrees

Wat is Leven? Kan men het anders omschrijven dan door Liefde? Leeft een mens op een andere wijze dan door Liefde te weerspiegelen? Hoe eerder wij ophouden de zogenaamde stoffelijke dood te vrezen, omdat Jezus bewezen heeft, dat er geen dood is, en hoe eerder wij beginnen, die dood-veroorzakende afgezanten van het vleselijk gemoed, die eigenzinnigheid, zelfbeklag, eigenliefde, haat, enz. genoemd worden, te bestrijden, en het licht van Gods genezing-brengende tegenwoordigheid werkelijk bezit laten nemen van ons bewustzijn, des te eerder zal het werkelijk Leven in ons hart verschijnen. In de goddelijke Liefde is geen dood, geen scheiding, geen zielesmart. Liefde is de weg van Leven. Christus Jezus heeft in letterlijke zin de universele vrees, dat de zogenaamde dood aan alles een einde maakt, tenietgedaan. Hij verscheen aan zijn volgelingen en allen, die ogen hadden om te zien, waardoor hij bewees, dat wat wij de dood noemen, niet de vernietiging van het bestaan is. Kunnen wij daarom niet in de woorden van de Psalmist zeggen: “Ik zal niet sterven, maar leven, en ik zal de werken des Heeren vertellen?” (Ps. 118:17)

donderdag 28 maart 2013

Gods idee

De enige manier om uit moeilijkheden van het sterfelijk gemoed te komen is geestelijk begrijpen, dat Liefde nu en altijd slechts één begrip van de mens kent. Het universele gezin van de éne Vader kent geen nationaliteit. De goddelijke economie is nooit ontwricht, maar is altijd op feilloze wijze geordend en brengt goede vrucht voort in overeenstemming met de wetten van goddelijke wijsheid. Politieke partijen bestaan niet in Gods geestelijke wereld, het heelal, omdat het bestuurd wordt door het onsterfelijk oppergezag van het goddelijk Beginsel. In dit oneindig grote, geestelijk rijk van Waarheid genieten al Gods ideeën ononderbroken veiligheid en volledige vrijheid van handelen onder God. Dit is het koninkrijk der hemelen, dat zoals Christus Jezus zei, nabij is gekomen, of hier aanwezig is. Mrs. Eddy schrijft in Miscellaneous Writings, blz. 82: “De mens is het kind en de idee van het Opperwezen, wiens wet volmaakt en oneindig is. Gehoorzaam aan deze wet, ontvouwt de mens voor immer de oneindige gelukzaligheid van het Zijn; want hij is het beeld van en de gelijkenis van het oneindige Leven, de oneindige Waarheid en Liefde.” Hoe oneindig veel kan de mens doen als de zoon van God, of de idee van het oneindige Leven, de oneindige Waarheid en Liefde!

dinsdag 26 maart 2013

Poem

EASTER MORN
A Poem
 
By MARY BAKER G. EDDY
From The Christian Science Journal, Vol. 18 No. 2,  May, 1900


Gently thou beckonest from the giant hills
The new-born beauty in the emerald sky,
And wakening murmurs from the drowsy rills —
O gladsome dayspring! ‘reft of mortal sigh
To glorify all time — eternity —
With thy still fathomless Christ-majesty.

E’en as Thou gildest gladdened joy, dear God,
Give risen power to prayer; fan Thou the flame
Of right with might; and midst the rod,
And stern, dark shadows cast on Thy blest name,
Lift Thou a patient love above earth’s ire,
Piercing the clouds with its triumphal spire.

While sacred song and loudest breath of praise
Echo amid the hymning spheres of light, —
With heaven’s lyres and angel’s loving lays, —
Send to the loyal struggler for the right,
Joy — not of time, nor yet by nature sown,
But the celestial seed dropped from Love’s throne.

Prolong the strain "Christ risen!" Sad sense, annoy
No more the peace of Soul's sweet solitude!
Deep loneness, tear-filled tones of distant joy,
Depart! Glad Easter glows with gratitude —
Love’s verdure veils the leaflet’s wondrous birth —
Rich rays, rare footprints on the dust of earth.

Not life, the vassal of the changeful hour,
Nor burdened bliss, but Truth and Love attest
The solemn splendor of immortal power, —
The ever Christ, and glorified behest,
Poured on the sense which deems no suffering vain
That, wipes away the sting of death — sin, pain.

Pleasant View, Concord, N. H.,
April 18, 1900.

maandag 25 maart 2013

Vrijheid van gedachte

“Er is niets wat ons meer hoop geeft dan juist denken en juist handelen, en het geloof in de zegen van getrouwheid, moed, geduld en genade” (Miscellany 209). De vrijheid om juist te denken is het mensdom door God geschonken en daarom is zij eeuwig en altijd tegenwoordig. Juiste gedachten, heldere gedachten, eerlijke gedachten komen altijd voort uit het goddelijk Beginsel en verbinden het bewustzijn van mensen met God. Christus Jezus zou niet het Christendom aan de wereld hebben kunnen geven, als zijn gedachten niet uit Beginsel waren voortgekomen. Hij werd niet gedreven door zucht naar populariteit, macht of rang. Een dergelijke drang komt niet voort uit Beginsel, maar uit het sterfelijk gemoed. De zending van de Meester was de Christus te demonstreren, en het verlangen God en zijn medemensen te dienen was de drijfveer van al zijn gedachten. Hij week nooit af van de rechte weg van Waarheid. Hij bewees, dat zijn van God gegeven recht op vrijheid van gedachte hem niet ontnomen kon worden. De verlokkingen van de wereld vonden geen weerklank in zijn bewustzijn, dat altijd één was met God.

zondag 24 maart 2013

Beproeving

Velen van ons zijn schijnbaar door hete vuren van allerlei soort beproeving gegaan, die voor de menselijke zin misschien met de razernij van de oven van Nebukadnezar vergelijkbaar was. Het belangrijke bij dit soort ervaring is niet de aard van het vuur, niet de grootte van hitte, en ook niet de duur van de tijd, dat het vuur brandt, maar veel meer de geestestoestand waarin de beproeving werd ondergaan en het verbeterde begrijpen van God en de mens, dat er de uitkomst van was. Afbrekende kritiek, teleurstelling in vriendschap en in familieverhoudingen, gebrek en lichamelijk letsel en geldgebrek zijn enkele disharmoniën, die bij tijd en wijle de schijnbare macht van het vuur kunnen bezitten. Men doet er goed aan te bedenken, dat elke toestand, die de stoffelijke zin een belemmering toeschijnt, in werkelijkheid louter de ontkenning van een geestelijke waarheid is. Hoewel de ontkenning van dwaling (zoals het schijnbare bestaan van economische recessie) een belangrijke stap kan zijn, moet het samengaan met het verkrijgen van een positieve geestelijke waarheid, wil er een overwinning van enige betekenis plaatsvinden. Christian Scientisten die weinig verlichting ondervonden door slechts de dwaling te ontkennen, kregen pas een manifestatie van het goede te zien, nadat er een groeiend positief begrijpen van overvloed in Geest in hun denken plaatsvond.

Next chat 26 maart 2013


Easter's promise: life made new

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on March 26, 2013 at 2:00 pm EDT. Please come back to hear the broadcast!
Candace DuMars
While the crucifixion of Jesus is a central part of the Easter story, the resurrection and ascension are reasons why Easter is truly a time of great hope. Easter points to the possibility of each one of us understanding our spiritual life. At the very heart of Easter is the promise that anyone's life can be transformed, uplifted, and made new every day.
This chat is an opportunity to explore Easter's deep message and its relevance to us today. If you feel a need for a kind of “resurrection” in life—which could mean finding a fresh start, new hope, or the healing of some challenge—or if you just want to support a greater understanding of and appreciation for the meaning of Easter, then join this chat and bring your questions for Christian Science practitioner and teacher Candace du Mars from Port Orchard, Washington.
About Candace du Mars: Candace was introduced to Christian Science when her daughter was invited to attend a friend’s Christian Science Sunday School. Candace started attending the church services, which led to the healing of a longstanding problem. After joining The Mother Church and becoming an active worker in the local Christian Science church, Candace took Primary class instruction. In 1987 she left her job as a high school teacher and debate coach to devote her full time to being a Christian Science practitioner. In 1991 she became a teacher of Christian Science.
Candace was a member of the Christian Science Board of Lectureship for ten years and served The Mother Church as First Reader from 2001-2004. 

donderdag 21 maart 2013

Weten


Waarom wordt er zoveel nadruk gelegd op het weten dat de mens kind van God is? Omdat dit de grondslag is van waaruit hij werkt. Het gevolg ervan is:
Hij, die geestelijk weet, dat hij zegeviert, ziet slechts het bewijs van de zege.
Hij, die geestelijk weet, dat hij geheel gezond is, ziet slechts het bewijs van gezondheid.
Hij, die geestelijk weet, dat hij gerechtig is, ziet slechts het bewijs van gerechtigheid.
Hij, die geestelijk weet, dat hij wijs is, ziet slechts het bewijs van wijsheid.
Hij, die geestelijk weet, dat hij liefhebbend en geliefd is, ziet slechts het bewijs van liefde.
Hij, die geestelijk weet, dat hij harmonisch is, ziet slechts het bewijs van harmonie.
Hij, die geestelijk weet, dat hij vrij is, ziet slechts het bewijs van vrijheid.
Hij, die geestelijk weet, dat hij leeft, ziet slechts het bewijs van leven.
Hij, die geestelijk weet, dat hij nuttig is, ziet slechts het bewijs van nuttigheid.
Hij, die geestelijk weet, dat hij weet, ziet slechts het bewijs van weten.
enz. In die verheven geestelijke normale staat weet een ieder, dat in werkelijkheid zijn bewustzijn al de geestelijke ideeën omvat, die het voortbrengsel, het uitvloeisel zijn van het goddelijk Gemoed, God.

woensdag 20 maart 2013

Prediker

De natuur is een welsprekend prediker, die meer in daden dan  in woorden wordt gehoord. Benjamin Franklin heeft eens geschreven: “Niemand is een beter prediker dan de mier, en zij zegt niets.” Maar wat zeggen we over de vernielende krachten van de natuur? Maken zij deel uit van de weerspiegelde intelligentie van het goddelijk Gemoed? Hoe is de  leer van de recht van de sterkste te rijmen met de weldadige invloed van de goddelijke Liefde? Waarom brengen de zogenaamde natuurkrachten verwoesting en vernieling? Deze vragen worden in Christian Science afdoende beantwoord. Op blz. 78 van Wetenschap en Gezondheid schrijft Mrs. Eddy: “De verwelkende bloem, de kwijnende knop, de knoestige eik en het verscheurende dier zijn - evenals de disharmoniën van zonde, ziekte en dood - onnatuurlijk. Het zijn de leugens der zinnen, de wisselende afwijkingen van het sterfelijk gemoed; het zijn niet de eeuwige werkelijkheden van Gemoed.” Hoeveel nemen wij aan omtrent de natuur, dat geen grondslag in Waarheid heeft? Het geestelijk heelal, dat door God, Geest, is geschapen, sluit geen verscheurend of vernielend element in zich. Aanvaarden wij deze stelling als een fundamenteel feit? Jesaja schilderde het duizendjarig rijk als een staat van vriendschap en vrede: “De wolf zal met het lam verkeren, en de luipaard bij de geitebok neerliggen, en het kalf en de jonge leeuw en het mestvee te samen, en een klein jongetje zal ze drijven” (Jes. 11:6). Indien het sterfelijk gemoed dreigt met de vernieling van een oogst, of met de ziekte van prachtige bloesems, of met de nadering van een vernielende orkaan, moeten wij dan met de handen in de schoot zitten en met die voorschriften instemmen? Is het niet wetenschappelijker en verstandiger deze kwade suggesties met dezelfde kracht te verwerpen, waarmee men een epidemie van lichamelijk ziekte zou ontkennen. Hebben wij niet het gezag van de meester Christen, Christus Jezus, om de storm te stillen? Mogen wij niet, evenals hij, begrijpen, dat we in werkelijkheid in een heelal van Geest leven, waar geen leegte van de stoffelijke zin het volmaakte evenwicht van het goddelijk Beginsel - Liefde - kan verbreken, verplaatsen of verstoren?

dinsdag 19 maart 2013

Jesaja 60:1-4


Sta op en schitter, je licht is gekomen,
over jou schijnt de luister van de HEER.
Duisternis bedekt de aarde
en donkerte de naties,
maar over jou schijnt de HEER,
zijn luister is boven jou zichtbaar.
Volken laten zich leiden door jouw licht,
koningen door de glans van je schijnsel.
Open je ogen, kijk om je heen:

Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Sion, sta op, ga het licht tegemoet.
De Heer komt in al zijn majesteit,
als het aanbrekende ochtendlicht.
De aarde is in het donker gehuld,
dichte duisternis bedekt de volken.
Maar voor u zal de zon opgaan:
de Heer verschijnt in al zijn majesteit.
Volken en koningen gaan naar u op weg,
naar het stralende ochtendlicht.
Jeruzalem, sla uw ogen op en kijk:

Uit: Groot Nieuws Bijbel (herziene editie 1996)
© 1996 Nederlands Bijbelgenootschap en Katholieke Bijbelstichting

maandag 18 maart 2013

Vraagstuk

Wanneer iemand, die wiskunde studeert en aan het einde van de dag klaar is, zal niet verwachten, dat hem nooit meer gevraagd zal worden een vraagstuk uit te werken. Integendeel, hij weet, dat zolang hij wiskunde studeert, hij elke dag een nieuw stel opgaven zal hebben. Hij is echter overtuigd dat hem nooit gevraagd zal worden, een vraagstuk uit te werken, waar hij niet op voorbereid is; want hoewel de opgaven het doel hebben, de kennis van de leerling over dit onderdeel te vergroten, houden ze toch gelijke tred met het onderwijs, dat hij heeft ontvangen. Verder is hij zeker, dat het mogelijk is, elk vraagstuk op te lossen, omdat de antwoorden op de vraagstukken reeds in het boek behandeld zijn. Zo moet ook een Christian Scientist niet verwachten, dat, omdat hij de Wetenschap van het zijn bestudeert, hij ontheven zal worden van de noodzakelijkheid, om de menselijke problemen die hij op zijn pad zal vinden, op te lossen. Ook moet hij niet hopen, dat hij al zijn moeilijkheden zal oplossen en dan op zijn lauweren kan rusten. Ook hoeft hij niet bang te zijn, dat hij nu tegenover een onoplosbaar probleem staat of er in de toekomst misschien een zal tegenkomen. Hij moet juist de gelegenheid aangrijpen om te bewijzen, wat hij in de Wetenschap geleerd heeft, door elke nieuwe toets van zijn meesterschap over de regels van de Wetenschap onder ogen te zien en te overwinnen.

zondag 17 maart 2013

Mary Baker Eddy

Luister naar een chat over Mary Baker Eddy

Mary Baker Eddy: een triomf over tegenspoed. Haar levensverhaal is buitengewoon, te beginnen met een 19e-eeuwse vrouw die meer dan haar deel had aan uitdagingen en tragedies. In 1866, op misschien wel het allerlaagste punt in haar leven, had ze een transformerende ervaring, een genezing na een zeer ernstig ongeval. En haar leven veranderde toen ze begon te begrijpen wat die ervaring haar had geleerd en het te gebruiken om te helpen en anderen te genezen.


zaterdag 16 maart 2013

Next chat 19 Maart 2013


Enriching the affections

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on March 19, 2013 at 2:00 pm EDT. Please come back to hear the broadcast!
Dave Stevens
In a world that can feel cold and impersonal, many people are looking for more tenderness and closeness in their relationships. In Science and Health with Key to the Scriptures, Mary Baker Eddy talks about how Christ Jesus lived his life: "Through the magnitude of his human life, he demonstrated the divine Life. Out of the amplitude of his pure affection, he defined Love" ( p. 54).
Join David Stevens, a Christian Science practitioner and teacher, in a Sentinel chat where he explores how Christ Jesus lived compassion in a way that brought people comfort and healing. Ask questions about how you can reflect as well as feel God's love bringing tenderness and affection to all of your relationships.
About David Stevens: For the past 22 years, Dave has been based in Petaluma, California, where he works as a Christian Science practitioner and teacher, is active in interfaith work, and serves on the boards of non-profit organizations. As a high school Biology teacher, athletic coach, college counselor, and college dean, he utilized the ideas of Mary Baker Eddy’s Science and Health with Key to the Scriptures to help bring out the capabilities of students. A spiritual perspective about humanity’s potential has grounded his approach to coaching community youth, and high school and college athletics, and was instrumental in leading him to a career in spiritual healing.

vrijdag 15 maart 2013

Kameraadschap

In geestelijke kameraadschap, beklimmen we de hoogten van heiligheid; vol vertrouwen wandelen wij langs stille wateren van Waarheid; wij plukken de vruchten van de boom des Levens; wij genieten van de aangename atmosfeer van Ziel en van de warme glans en het zonlicht van Liefde. Een glimp van het geestelijk bestaan betekent een glimp van ware kameraadschap. Geestelijke kameraadschap kan niet gevonden worden in de woestijn van de stoffelijke zin of in de woestenij van menselijke voorstellingen. Stoffelijke persoonlijkheid brengt haar niet aan het licht. Ware kameraadschap is in het eeuwige Alles besloten; zij is ingeboren in de oorspronkelijke werkelijkheid. Zij behoort tot ‘s mensen erfdeel krachtens het gezag van de goddelijke wet; zij is de mens gegeven, maar wordt haar nooit ontnomen, een geestelijk een-zijn, dat nooit verbroken kan worden, een universele geestelijke idee, die altijd kan worden gevonden, door te streven naar een inniger bekendheid met God. Maar wanneer de geestelijke zin wordt verwaarloosd en men toegeeft aan de stoffelijke zin, zullen persoonlijke beweegredenen en handelingen de gevoelens gaan beheersen en ware kameraadschap zal verloren gaan in een warnet van menselijke voorstellingen.

donderdag 14 maart 2013

Poem

Iedere stap in vertrouwen

Heilig, veilig is het pad
van licht - vast onder iedere stap
die het leven vraagt.
God verliest ons
geen moment uit het oog
als wij de smalle betreden.

Beschermd en veilig
in het enge duister
dat onrust zaaien wil.
Geloof, hoop, gebed verjagen
schaduw en beangstiging.
En opnieuw zien wij Zijn pad van licht.

-- Marian Cates

Each trusting step
Holy and secure is the avenue
of Light - wholly beneath
each trusting step of life.
God holds us steadily in His
ever-tender sight, as we enter the narrow.

Wholly safe, even in the night.
Wholly still in the dark
that would try to disquiet.
Our hope, our prayer, our praise
part the shadows of these alleyways,
instantly revealing His avenue of
light, firm beneath each trusting step.

-- Marian Cates
Heraut, jaargang 62, nr. 2

woensdag 13 maart 2013

Heraut


Vlugge en totale genezing van een beroerte 
Quick and complete healing of stroke
The Christian Science Journal, 9.2012

Toen ik verleden jaar een woensdagavonddienst bijwoonde in de kerk, besloot ik een getuigenis te geven van een heel bijzondere gebeurtenis. Een paar maanden daarvoor had mijn zoon David me verteld over een jonge freelance journaliste die voor hem werkte, en gevangen genomen was door Libische militairen. Mijn zoon had me opgebeld om mij te vragen hem te ondersteunen in gebed, terwijl hij probeerde om zijn journaliste vrij te krijgen. Tijdens de zes weken van haar gevangenschap, bad ik voor haar vrijlating. Onder de meest merkwaardige omstandigheden werd ze overgebracht naar een privé villa in Tripoli, toen overgedragen aan de Hongaarse regering en uiteindelijk overgebracht naar Tunesië, waar ze in vrijheid werd gesteld. 
Lees meer>>>

dinsdag 12 maart 2013

Levenshouding

Soms worden we in ons gewone leven geteisterd door stormen die ons ver uit de koers dreigen te slaan, zodat we niet meer weten hoe we ons roer recht kunnen houden. We kijken dan uit naar een vast punt, naar iets waar we van op aan kunnen. In het boek Spreuken lezen we bijvoorbeeld de vermaning van een leermeester aan zijn leerlingen om te gehoorzamen aan wat zij thuis leerden. Elk moest zich houden aan de volgende regel: “Mijn zoon, bewaar het gebod van uw vader en verlaat de wet van uw moeder niet.” Wanneer zij deze wet in hun hart bewaarden zouden zij erdoor beschermd worden. “Want het gebod is een lamp, en de wet is een licht, en de bestraffingen der tucht zijn de weg des levens.” Eigenlijk is dit in onze tijd nog steeds een waardevol advies. Gehoorzaamheid aan de goddelijke wet is geen verouderd begrip, maar een praktische levenshouding. Ieder mens heeft een betrouwbare grondslag nodig om zijn levenshouding op te baseren. Door bestudering van Christian Science hebben velen nieuwe waardering gekregen voor de leer van de Bijbel - nieuwe zekerheid door iets dat solide is en onwrikbaar, en waarmee te leven valt in roerige tijden. Het begrip dat het goddelijk Beginsel het centrum is van de gehele schepping, geeft nieuwe kracht en een vast patroon in het dagelijkse leven.

zondag 10 maart 2013

Next chat 12 Maart 2013


To end violence against women

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on March 12, 2013 at 2:00 pm EDT. Please come back to hear the broadcast!
Elise Moore
More and more women around the  world are rising up against violence. Young Malala Yousafazl, who was shot by the Taliban for her advocacy of education for girls, says that God has given her a "'second life"  through which she "can serve the people."
Even in developed countries, many women still face discrimination in legal rights, employment opportunities, and social status.
Does prayer have a role in this spiritual journey to equality?
Mary Baker Eddy, who discovered Christian Science and founded her church at a time when women preachers weren't welcome in the pulpit, offers many helpful thoughts to those seeking more opportunities for women in her book, Science and Health with Key to the Scriptures. To learn more about how prayer and Christian Science can benefit both women and men, join this chat.
About Elise Moore: Elise has been in the full-time Christian healing ministry since 1985, and has been a teacher of Christian Science since 1997. Elise has organized interfaith conferences and activities, and served as a chaplain at a homeless agency.
Elise and her husband, David, have two children and six grandchildren. In their free time, they enjoy travel, the outdoors, and they love watching birds.

Kompas

De krachtige bewijzen die Christus Jezus de mensen gaf van Gods wet, terwijl hij helend en lerend rondging in Galilea, kwamen voort uit zijn helder besef dat hij Gods zoon was. Hij zei: “Mijn Vader werkt tot nu toe, en ik werk ook” (Johannes). Hij wist dat hij niets van zichzelf kon doen; hij keerde zich met zijn hele hart tot God om te horen hoe hij Zijn werk moest doen. De Christus of de ideale mens, was Jezus’ reine, geestelijke zelf; er bestond bij hem geen enkele twijfel over het feit dat hij de uitdrukking van God was. Als wij God, die goddelijk Beginsel en Liefde is, toestaan om het middelpunt van ons leven te vormen, verliezen we geleidelijk aan al ons egoïsme en vinden wij toegang tot al het goede dat God ons geeft. Gehoorzaamheid aan Gods wet brengt ons onvoorstelbare vreugde en levensvervulling. Wetenschap en Gezondheid blz. 102 verklaart: “Er is slechts één werkelijke aantrekkingskracht - die van Geest. De kompasnaald, die naar de pool wijst, is een symbool van deze alomvattende kracht, of de aantrekkingskracht van God, het goddelijk Gemoed.” De Wetenschap van het Christendom komt tot dit tijdperk om de mensheid te voorzien van zeekaart en kompas, om hem de weg te wijzen die wegvoert uit de duisternis van het materialisme naar het daglicht van de geestelijke werkelijkheid.

vrijdag 8 maart 2013

Volmaakte Liefde

Alleen de goddelijke Liefde, zoals zij in Christian Science geopenbaard wordt, kan vrees wegnemen, gebroken harten helen en de gedachte voeden met het brood des Levens. Het is deze volmaakte Liefde, van wie het enige doel is, zegening te brengen, die de mensen moet leren begrijpen en gehoorzamen aan God.  In Jes. 40:11 lezen wij: “Als een herder weidt hij zijn kudde: zijn arm brengt de lammeren bijeen, hij koestert ze, en zorgzaam leidt hij de ooien.” Christian Science verkondigt Gods steeds uitstromende en onveranderlijke Liefde voor allen. Volledig vertrouwen stellen in de allen-liefhebbende God is nooit misplaatst en het blijft nooit zonder goede resultaten. Aangezien de enige waarachtige mens de onsterfelijke manifestatie is van het oneindig Gemoed, kan er geen plaats zijn voor de zinsbegoocheling dat er een sterveling is, onderworpen aan fysieke toestanden. Paulus heeft gezegd (Rom. 8:38,39): “Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.”

donderdag 7 maart 2013

Rein van ogen

Mrs. Eddy was overtuigd van Gods immer-tegenwoordigheid en de verwantschap tussen de mens en Hem. Dit was de atmosfeer, die men voelde in haar tegenwoordigheid. Men kreeg de indruk, dat haar belangstelling niet persoonlijk was, maar de gehele wereld gold. In Miscellaneous Writings (blz. 367,368) zegt zij: “De zinnen zouden willen beweren, dat al wat van zonde verlost, de zonde moet kennen. Waarheid antwoordt hierop, dat God te rein van ogen is om ongerechtigheid te zien, en juist door Zijn onwetendheid omtrent datgene, wat niet is, kent Hij dat wat is, en verblijft Hij in Zichzelf, het enige Leven, de enige Waarheid en Liefde - en wordt weerspiegeld door een heelal naar Zijn eigen beeld en gelijkenis.” Zij zegt ook: “Langs de wegen van de stoffelijke zin, van wereldse gedragslijnen, van praal en hovaardij, wordt geen welslagen in Waarheid bereikt. Bevangen door verkeerd geleide aandoeningen zullen wij stranden op het drijfzand van wereldse beroering en praktisch te kort schieten in de wijsheid, welke vereist wordt om de overwinning over het eigen ik en over de zonde te onderwijzen en te demonstreren” (Terugblik en Inblik, blz. 79). Overeenkomstig het voorbeeld van Mrs. Eddy gaan de gebeden van Christian Scientisten uit naar de wereld.

woensdag 6 maart 2013

Fundamenteel feit

Een fundamenteel feit dat door de Bijbel naar voren wordt gebracht is, dat God oneindige Liefde is en dat Hij elk van Zijn kinderen onpartijdig en overstelpend liefheeft. Zelfs al mogen wij in ons hart soms twijfelen of wij Zijn liefde wel waardig zijn, toch heeft Hij ons lief. En belangrijker nog: Hij brengt ons zijn Liefde voortdurend in herinnering. Hij herinnert er ons aan dat wij vol blijdschap gebruik kunnen maken van Zijn onafgebroken, rijkelijke uitstorting van geestelijke eigenschappen en ideeën. God is de onsterfelijke Eerste Oorzaak. Hij is het volmaakte Beginsel, de schepper van het heelal en van de mens. Als wij deze gedachte over het ware zijn aanvaarden, leren wij God kennen als onze Vader en Moeder en voelen wij Zijn aanwezigheid en macht, die ons voortdurend van het goede voorzien, ons behoeden en leiden.

Genoegzame gids

De titel van het leerboek Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift duidt op het belang van het begrijpen van de bijbelboodschap in haar geestelijke betekenis om inzicht te krijgen in God en Zijn genezingsmethode, en dat daarom beide boeken te samen gelezen moeten worden. De Bijbel is volkomen onmisbaar voor Christian Scientisten. Als zij toetreden tot de kerk aanvaarden zij zes godsdienstige grondstellingen. De eerste daarvan luidt: “Als aanhangers van Waarheid aanvaarden wij het geïnspireerde Woord van de Bijbel als onze genoegzame gids voor het eeuwige Leven.” (Wetenschap en Gezondheid blz. 497). En de laatste drie - vierde, vijfde en zesde grondstelling - hebben betrekking op Christus Jezus en erkennen zijn levenservaring en voorbeeld als essentieel voor de verlossing van de wereld. Door de uitleg van de Bijbel in Wetenschap en Gezondheid komen zowel het Oude en Nieuwe testament tot leven. Gods aard leert men herkennen: Zijn oneindige goedheid, Zijn almacht en tegenwoordigheid, en de volmaaktheid van Zijn heelal en van de mens. Zijn volk woont in wat de Psalmdichter “grazige weiden“ noemt van geestelijke overvloed en harmonie.

maandag 4 maart 2013

Geestelijk potentieel

Hoe kunnen we ons denken veranderen. Als wij gehoor geven aan de goede geestelijke ideeën die direct van God, of het goddelijk Gemoed, tot ons komen, dan kunnen wij niet anders dan de beperkingen in ons denken laten varen voor onbeperkt geestelijk begrijpen dat ons leven in nieuwe banen leidt. Vooruitgang is zonder goede scholing ondenkbaar, het menselijk denken moet opgevoed worden. Maar om werkelijk iets te verbeteren moet ons denken het gevolg zijn van geestelijk inzicht, of gebed. Alleen dan worden wij ons bewust van onze ware identiteit en beginnen wij op onze uniek individuele wijze uitdrukking te geven aan het geestelijk potentieel dat ons als kind van God eigen is. Zodra wij begrijpen dat Gemoed de ene ongelimiteerde bron is van alle intelligentie, wenden wij ons spontaan tot Gemoed voor de antwoorden op onze vragen. Ons geestelijk doel staat ons helderder voor ogen en we worden ons bewust van onze geestelijke compleetheid als individu en van onze verantwoordelijkheid aan God en onze naaste. Hoe meer wij ons  tot het goddelijk Gemoed wenden voor het wat en het hoe van ons denken en doen, des te beter verloopt ons leven. Om goed te zijn is mentale verandering nodig op ieder gebied. Verandering in het menselijk scenario is het gevolg van een veranderde gedachtegang. Blijvende resultaten zijn het gevolg van geestelijk begrijpen, van de geestelijke visie die gepaard gaat aan gebed, dat zich één weet met de almacht van Gemoed.

zondag 3 maart 2013

Video

Lives lived: JudyMeet Judy. She'd made an appointment with a doctor to remove a growth from her eyelid. But she was also praying as she had learned through Christian Science. Before it came time for the surgery, the growth had completely disappeared.

vrijdag 1 maart 2013

Mentale verandering

Uitgaande van de mentale verandering waar Jezus in zijn leven getuigenis van aflegde, worden doel en betekenis van die verandering duidelijk - verandering ten goede, verandering die het welzijn van de mensheid inhoudt. Jezus’ inzicht in de goddelijke werkelijkheid openbaarde hem wat blijvend en van echte waarde en substantie was, met andere woorden dat wat onvergankelijk was. Hij keek dwars door iedere leugen heen, iedere suggestie dat er een macht buiten God, of het goede, zou kunnen zijn, die zich tegen de goddelijke macht zou kunnen verzetten. Doordat hij zijn vertrouwen stelde in het goddelijk Gemoed was hij in staat deze leugens van de hand te wijzen en ze elke invloed in zijn ervaring te ontzeggen. Hij erkende dat Liefde de mens overvloedig voorziet in alles wat hij nodig heeft en ook voor hem zorgt. Zo was hij in staat de vijfduizend te voeden. Hij kende geen enkele werkelijkheid of actualiteit toe aan ziekte en zo genas hij de zieken en herstelde de gezondheid waar de ergste gebreken waren. En zo wekte hij de doden op. Ook ons leven zal wezenlijk veranderen als wij onze eenheid met God, het goddelijk Gemoed, accepteren en onze mogelijkheden daarnaar afmeten. De eenheid van het goddelijk Gemoed, zijn alheid en beschikbaarheid als het oneindig goede krijgt voorrang in ons denken. En hiermee kunnen we iedere vorm van het kwaad afwijzen als een leugen, die onrechtvaardig, onecht, van voorbijgaande aard en zonder werkelijke oorzaak, zoals ook Jezus dat deed, en we zullen het iedere macht ontnemen enige invloed te hebben op onze ervaring.