vrijdag 30 november 2012

Audio chat 29 November 2012


For stability and healing in the Eurozone

 Sentinel Audio Chat

donderdag 29 november 2012

Bekommeren

Hoe oppervlakkig het contact met anderen ook is, de beste en doeltreffendste, de meest diepgaande en blijvende manier om anderen te helpen, is op de juiste wijze over hen te denken. Het vraagt wat meer inspanning de mensen om ons heen te zien als de geliefde kinderen van God. Mary Baker Eddy schrijft over Jezus: “Door de grootheid van zijn menselijk leven demonstreerde hij het goddelijk Leven. Uit de volheid van zijn reine genegenheid gaf hij het wezen van Liefde aan. Met de rijke overvloed van Waarheid overwon hij de dwaling” (Wetenschap en Gezondheid, blz.54). Christian Science benadrukt en herstelt die diepere betekenis van geestelijke zorg, zoals die door Jezus werd gedemonstreerd en die resulteert in genezing - lichamelijk, moreel en geestelijk. Zij demonstreert het wonderbare vermogen, dat ieder van ons heeft om het  vaderschap van God te weerspiegelen, door zowel geestelijk als menselijk ons om elkaar te bekommeren.

woensdag 28 november 2012

Still with theeA Christian hymn sung in the video by the Altar of Praise Men's Chorale, from their album 'Praise to the Lord.'

dinsdag 27 november 2012

Lives Lived:

Georgia
Neil

maandag 26 november 2012

Denkwijze

De wereld schijnt vol te zijn van beschuldigende, veroordelende opvattingen en de mensheid schijnt niet te weten hoe zij zich zelf moet beschermen. In ons leerboek Wetenschap en Gezondheid, blz. 201, zegt Mrs. Eddy: “Om dwaling uit het stoffelijk gemoed te verdrijven, moet men de waarheid laten binnenstromen op vloedgolven van Liefde.” Door orde te stellen op ons denken, zodat het vervuld wordt van Waarheid en Liefde - zodat het voortdurend “waarheid laat binnenstromen op vloedgolven van Liefde” wordt de neiging om te beschuldigen en te veroordelen vernietigd. Waar boosheid, irritatie, ongeduld, afgunst, neerslachtigheid of het gevoel ongelukkig te zijn tot uitdrukking komt, of zelfs in de gedachte wordt toegelaten, daar vinden we de beschuldiger. De bedoeling is, hetzij onszelf, een ander, een organisatie of een volk de schuld te geven. De beschuldiger moet worden vernietigd. Maar hoe kan dat gedaan worden? Mrs. Eddy schrijft op blz. 275: “Het uitgangspunt van Christian Science is, dat God, Geest, Alles-in-alles is en dat er geen andere macht of Gemoed bestaat - dat God Liefde is en dat Hij daarom het goddelijk Beginsel is.” Het gevolg is een bevrijdende wijze van denken, een misschien langzame maar zekere verandering van een stoffelijke persoonlijke denkwijze tot een geestelijk denken.

zondag 25 november 2012

Gidsen

Iedere keer dat wij ons tot God wenden om hulp bij het oplossen van het een of andere menselijke probleem, staan wij op het punt engelen te herbergen. Mrs. Eddy omschrijft “engelen” als “Gods gedachten, die tot de mens komen; geestelijke ingevingen, rein en volmaakt; de bezieling van goedheid, reinheid en onsterfelijkheid, die alle kwaad, zinnelijkheid en sterfelijkheid teniet doet.” (Wetenschap en Gezondheid, blz. 581) En zij zegt: “Als wij ernstig aandacht schenken aan deze geestelijke gidsen, toeven zij met ons en zullen wij ‘onwetend engelen herbergen” (Wetenschap en Gezondheid blz. 299). Deze rationele en verruimende visie van Gods geestelijke ingevingen haalt ze, met al de zegen die zij met zich brengen, voorgoed weg uit het bedrieglijke rijk van bijgeloof en verbeelding en brengt ze over naar onze naaste omgeving, hier en nu. Even nabij als onze eigen gedachten.

zaterdag 24 november 2012

Kracht

Paulus zei (Fil. 4:13): “Ik vermag alle dingen door Christus, die mij kracht geeft.” Dat kunt u ook en ik ook. Dezelfde Christus die werkzaam was in het leven van Paulus en in het leven van Christus Jezus, is werkzaam in ons leven. Er is niets geheimzinnigs aan de kracht die ons gegeven wordt door de werkzaamheid van Christus. De Christus is de bezielende invloed van God die in ons menselijk bewustzijn verschijnt en waardoor we weten wat echt waar is. De Christus is Waarheid, Leven en Liefde, die in ons bewustzijn opkomen door geestelijke ideeën; ideeën die ons tonen wie we zijn, waarom we zijn, waar we heen gaan, wat we kunnen doen.

vrijdag 23 november 2012

Next chat 27 November 2012


Your right to a stress-free life

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on November 27, 2012 at 2:00 pm EST. Please come back to hear the broadcast!
Steven Salt
In today’s world, stress can almost feel like a normal state of being. More and more people find it challenging to balance their many responsibilities. A great number of adults fret about making ends meet. Students face increasingly high pressure to thrive in school. And all of us are connected and tuned-in 24/7 with smart phones and other technology, making it seem impossible to step back and relax.
If life feels stressful, hectic, or even out of control, there is a way to regain peace of mind. Prayer can ease pressures, overcome anxiety, and restore a sense of order to life. It can help each of us find ways to do whatever we need to do—with joy, not with stress. Bring your questions to this live chat with Christian Science practitioner and teacher Steven Salt from Columbus, Ohio, to further explore how prayer can bring peace.
About Steven Salt: Steven has been self-employed almost his entire life. He owned a family hardware store and worked as a handyman as he transitioned into the full-time practice of Christian Science healing. Steven lives in Columbus, Ohio, where he works as a Christian Science practitioner and teacher.

donderdag 22 november 2012

Genezing

Op een dag belde een moeder een practitioner van Christian Science op om hulp door gebed te vragen voor de genezing van haar kind, dat de symptomen van mazelen had. De practitioner hief onmiddellijk zijn gedachten op tot God om zich duidelijk bewust te worden van de eeuwige Waarheid, dat God, Liefde, de mens altijd volledig bestuurt. Daarom verblijft de mens, Gods geestelijke idee, veilig en wel in het goddelijke Gemoed. De practitioner bad voor de moeder en het kind om te beseffen dat aangezien God, de goddelijk Geest, Alles is, er geen plaats over blijft waar ziekte zich kan doen gelden. Hij verklaarde, dat het kind op datzelfde ogenblik de vreugde, reinheid en vrijheid van zijn hemelse Vader tot uitdrukking bracht en dat het dit ook wist. Hij erkende dat God, de enige schepper, Zijn schepping goed en onsterfelijk gemaakt heeft en dat de volmaaktheid van die schepping onveranderd was en bleef. Dat dit de werkelijkheid is van al het bestaande. Al gauw verdwenen de uiterlijke verschijnselen van de ziekte. Christus Jezus voelde de genezende aanwezigheid en liefde van God en hij weerspiegelde die liefde in zijn onzelfzuchtig mededogen met allen, die zijn hulp zochten. Hij zag hen als Gods kinderen. Zo genas hij de zieken en zondigen en wekte de doden op door het besef, dat de mens Gods volmaakte en onsterfelijke kind was. De essentie van zijn genezingswerk was zijn grote liefde voor God en de mens.

woensdag 21 november 2012

Optimisme

Vaak hoor je zeggen: “Alles zal wel goed komen.” Zo’n uitlating is tot op zekere hoogte een troost. Het zal iemand misschien hoop geven, maar het geeft geen enkele zekerheid over de uitkomst. In de Bijbel lezen wij: “Zo zult gij heden weten en ter harte nemen, dat de Heere die God is, boven, in de hemel, en onder, op de aarde, niemand meer.” God en Zijn volmaakte schepping zijn “heden” de enige werkelijkheid die er is of ooit geweest is. Wij kunnen dat stap voor stap bewijzen in gezondheid, harmonie, en welzijn. Deze komen voort uit het gebed dat Gods alheid en eenheid, de mens inbegrepen, aanvaardt en het kwaad als een leugen verwerpt. Elk bewijs, groot of klein, van genezing of karakter hervorming, dat wij bereiken door ons begrijpen van deze stelling, versterkt ons weer in het wetenschappelijk besef dat de mooie kant - de geestelijk juiste kant - inderdaad de enige kant is. Dat besef gaat optimisme te boven. Het aanvaardt uitsluitend het goede als de werkelijkheid van het bestaan. Mrs. Eddy schrijft in Christian Healing blz. 10: “God is Alles, en in alles: daarmee is de kwestie van een goede en een slechte kant van het bestaan afgedaan. Waarheid is het werkelijke; dwaling is het onwerkelijke.”

dinsdag 20 november 2012

Krijg

Wij leren in Christian Science dat alle mensen in werkelijkheid kinderen van God zijn en daarom de vrede van God genieten, die op aarde gevestigd is door de geestelijke strijd, die de apostel Paulus beschreven heeft. In 2 Kor 10:3-5 zegt hij: “Want wandelende in het vlees, voeren wij de krijg niet naar het vlees; want de wapenen van onze krijg zijn niet vleselijk, maar krachtig door God, tot neerwerping der sterkten, daar wij de overleggingen terneer werpen, en alle hoogte die zich verheft tegen de kennis Gods, en alle gedachte gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van Christus.” Oorlogen tussen volkeren, waar die ook gevoerd wordt, is niet de strijd waarvan Paulus spreekt - de strijd die in staat is om Gods zegevierende vrede op aarde te vestigen. Alleen de geestelijke overwinning van de goddelijke Liefde over het kwaad in de gemoederen van de mensen kan de vrede, die de Meester de mensheid heeft beloofd, tot stand brengen en op een hechte basis vestigen. Gebed voor dit resultaat is in overeenstemming met het Onze Vader  en de geestelijke uitleg daarvan zoals Mary Baker Eddy die geeft in Wetenschap en Gezondheid, blz. 17: “Uw wil geschiede in den hemel alzo ook op de aarde. ‘Geef ons het besef, dat God - gelijk in de hemel alzo ook op aarde - almachtig, oppermachtig is.’”

maandag 19 november 2012

Idee

Van de mens zegt Mrs. Eddy in Wetenschap en Gezondheid blz. 475: “Hij is de samengestelde idee van God en omvat alle ware ideeën.” Waar de mens is, daar zijn alle ware ideeën van Gemoed - geen enkele die er ontbreekt. En deze drukken zich uit als intelligentie, schoonheid, vriendelijkheid, goedheid, gezondheid, rechtschapenheid, voorziening van het goede, enz. Doordat de mens alle ware ideeën omvat, kan hij onmogelijk van welke ook gescheiden zijn. Waar het licht schijnt, verdwijnen de schaduwen. Evenzo, waar een geestelijke idee van God zich uitdrukt, daar verdwijnen de tegengestelde suggesties van het sterfelijk gemoed. Zo zien wij hoe boosheid vervangen wordt door vriendelijkheid, verdriet door vreugde,  of tekort door overvloed. Dergelijke genezingen in onze eigen ervaring of die van onze medemens vervullen ons met blijdschap en dankbaarheid. Indien wij op de juiste wijze wonderen als deze verwachten, dan zal ons leven niet saai, leeg of tragisch zijn. Het zal dan veeleer een glorierijk avontuur worden, dat de belofte van Jesaja in vervulling doet gaan: “De woestijn en de dorre plaatsen zullen hierover vrolijk zijn, en de wildernis zal bloeien als een roos. Zij zal lustig bloeien en zich verheugen, ja met verheuging, en juichen” (Jes. 35:1, 2).

zondag 18 november 2012

Next chat 20 November 2012


The healing power of gratitude!

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on November 20, 2012 at 1:45 pm EST. Please come back to hear the broadcast!
Ingrid Peschke
We often hear how important it is to be mindful of our blessings, especially during this season of Thanksgiving. This may be easier said than done, especially when you are facing personal or economic hardship. Still, for generations people have found that even in the hardest of times, it is gratitude that dispels the dark clouds of trouble and reveals the sunshine of joy and goodness in their lives.
Join Ingrid Peschke, a Christian Science practitioner, as she answers questions exploring the reason why gratitude is such a powerful healing agent, and how living gratitude can actually transform our lives.
About Ingrid Peschke: Ingrid has written extensively for the periodicals and most recently served as Managing Editor of the Christian Science Sentinel and spirituality.com. Ingrid is currently the Committee on Publication for the state of Massachusetts. She lives in Framingham, Massachusetts with her husband and three children, where she also serves as a Christian Science practitioner.

zaterdag 17 november 2012

In Christus

“In Christus” zijn betekent nauwkeurig kennis te nemen van de leer en het voorbeeld van Christus Jezus en de liefde, de reinheid en de betrouwbaarheid uit te drukken waarvan hij op zo’n uitzonderlijke wijze het voorbeeld was. Die hoedanigheden zijn een deel van het werkelijke, geestelijke wezen van de mens als het beeld van God; en wanneer we ons best doen die uit te dragen in ons dagelijks leven, brengen we ons ware zelf meer en meer aan het licht. We worden er ons meer en meer van bewust, dat de goddelijke Liefde ons en Zichzelf omsluit en voor altijd de unieke staat van de mens als de geïndividualiseerde uitdrukking van de goddelijke natuur in stand houdt. Mrs. Eddy schrijft in Wetenschap en Gezondheid blz. 265: “Dit wetenschappelijk begrip van het zijn, dat de stof loslaat terwille van Geest, houdt geenszins in, dat de mens in de Godheid wordt opgelost en zijn identiteit verliest, maar het schenkt de mens een verruimde individualiteit, wijdere sfeer van denken en handelen, een verder reikende liefde en een hoger en duurzamer vrede.” Ieder mens als individu zal beschouwd worden als het bewijs zelf van Gods bestaan en eerbied voor dit feit zal ongetwijfeld Gods koninkrijk op aarde brengen.

vrijdag 16 november 2012

Morele moed

Ook wij kunnen Gods goedheid demonstreren, waardoor ons leven de zegen van grootse gebeurtenissen krijgt. Een vraag echter die we ons niet  niet vaak genoeg kunnen stellen is: “Wat verwachten we?” Wanneer ons denken vervuld is van vrees voor wat zou kunnen gebeuren, of als we twijfelen of onze juiste verlangens wel in vervulling zullen gaan, dan is het de hoogst tijd dat we deze nutteloze suggesties omwisselen voor gedachten uit het goddelijk Gemoed. Alleen wanneer we vervuld zijn van juiste ideeën, afkomstig van God mogen we verwachten dat ze zich ook zullen veruiterlijken in blijmakende omstandigheden. Soms proberen valse suggesties, vermomd als iets goeds, ongemerkt binnen te sluipen. Vaak doen zich omstandigheden voor waarbij we een keuze moeten maken.  Waar geven we gehoor aan? Bedenk dat het sterfelijk gemoed uiteraard niets anders dan eindig kan zijn. Het vereist morele moed om de juiste keuze te maken. Indien we gelukkig willen zijn, moeten we hoger grijpen dan de droomwereld van de sterfelijke mens. We kunnen de nodige geestelijke kracht vinden door ons te realiseren dat ons ware zelf - het beeld van God - zich alleen tot het goddelijk Gemoed, de eeuwige bron van alle goed, voelt aangetrokken.

donderdag 15 november 2012

Betrouwbaar

Omdat God al-liefhebbend is, moet Hij ook het onafgebroken weldadig Beginsel van het zijn vormen. Hij verandert niet. Hij is volkomen betrouwbaar. Zijn macht is altijd aanwezig. Omdat zijn Liefde onpartijdig is, is er geen plaats voor het kwaad - voor zonde, ziekte of dood. Door Christian Science worden onze hartewensen overgezet in geestelijke gebeden. Zij leidt de gedachten weg van zelfzuchtige verlangens en zij laat ons zien, dat menselijke verlangens eigenlijk niets anders zijn dan geestelijke noden. Contact zoeken met de goddelijke Liefde is een van de diepste innerlijke neigingen van het menselijk gemoed. Verlangen naar het goede is de eenvoudigste vorm van bidden. In de verklarende woordenlijst van Wetenschap en Gezondheid omschrijft Mrs. Eddy “het goede” als volgt (blz. 587): “God; Geest; almacht; alwetendheid; alomtegenwoordigheid alwerkzaamheid.” Hier wordt het goede omschreven in zijn absolute of geestelijke betekenis. Elk innig rechtvaardig verlangen wordt tot God, het goede, aangetrokken. Het brengt iedereen die oprecht is de zekerheid van verhoord gebed.

dinsdag 13 november 2012

Invitation Thanksgiving Day Service

Thanksgiving Day Service
22 November 2012


On Thursday, November 22, at 10:00 a.m. ET, The Mother Church, The First Church of Christ, Scientist, in Boston, MA, will host a special Thanksgiving service in the original edifice. This special service will include music and hymns, a reading of the Thanksgiving Proclamation of the President of the United States, a Scriptural reading, prayer, a Thanksgiving Bible Lesson (see citations) from our pastor (the Bible and Science and Health with Key to the Scripturesby Mary Baker Eddy), and testimonies of gratitude from attendees that are appropriate for the occasion. There will also be an organ prelude and postlude. The meeting will be conducted by the First and Second Reader of The Mother Church.

Online
Sandy, Jay, Marian OnAir

In addition, at 12:00 noon ET, there will be a live, online Thanksgiving service.This special online service will include the same music, singing, and readings that the in person meeting includes, but will also include testimonies of gratitude and healing submitted by the online congregation.
You can submit a testimony at any time. Just scroll to the Testimonies and comments section at the bottom of this web page, and type your testimony in the box titled "submit a comment." Due to time constraints, not all testimonies can be read, but we will try to post as many as possible

zondag 11 november 2012

Juiste wens

God heeft een overvloed van geestelijke ideeën en het is vanzelfsprekend, dat deze ideeën tot uitdrukking komen in vormen, die het allerbeste zijn voor ieders individuele omstandigheden. Ruime geldmiddelen of een overvloed van stoffelijke dingen en genoegens hoeft nog niet van werkelijke overvloed van het het goede voor te stellen, hoe aanlokkelijk deze dingen voor het moment ook schijnen te zijn. Dikwijls kunnen wij het juiste besef van overvloed in ons leven verkrijgen door onze verlangens te zuiveren. Een juiste wens sluit vervulling in. Als we onze verlangens laten leiden door het begrijpen van God als het almachtige, alomtegenwoordige en alwetende goede en van de mens als weerspiegeling van al wat aan God toebehoort, dan wordt het ons duidelijk waarom het de mens aan niets ontbreekt en hij dus bevredigd is. De Psalmdichter zong: “Ik zal uw aangezicht in gerechtigheid aanschouwen, ik zal verzadigd worden met uw beeld als ik zal opwaken” (Ps. 17:15). Door het in toepassing brengen van zijn begrijpen van en zijn vertrouwen op het feit, dat God goed en immer-tegenwoordig is en dat de mens Gods gelijkenis is, kan iedereen, die deze woorden leest, nu beginnen met deze waarheden in zekere mate te bewijzen. Mrs. Eddy schrijft: “De juiste weg verkrijgt voorrang, namelijk de weg van Waarheid en Liefde, waardoor al onze schulden betaald worden, de mensheid gezegend en God verheerlijkt wordt” (Miscellany, blz. 232).

vrijdag 9 november 2012

Next chat 13 November 2012


You are not alone

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on November 13, 2012 at 1:45 pm EST. Please come back to hear the broadcast!
Stephanie Johnson
No matter why you're lonely, you can bring your thoughts and questions to this live chat with a Christian Science healer. Spiritual answers can give you new hope and a better understanding of God's love for you and how this love can change your situation and that of others. From Elijah to Jesus, great spiritual thinkers have had to grapple with loneliness, and their examples and insights can shed a healing light on our efforts to feel and know God's love.

donderdag 8 november 2012

Zaken doen

Zaken doen is een vruchtbare, succesvolle bezigheid, wanneer wij die uitoefenen met de ideeën van Gemoed en van Ziel, en ons door hen laten leiden. Zulke activiteit kan iedereen alleen maar zegenen. Zij gehoorzaamt de wet van van Geest, die geen mogelijkheid open laat voor verlies. Noch ongunstige omstandigheden noch andere verkeerde veronderstellingen kunnen ons ertoe brengen te geloven, dat Gods wet soms krachteloos gemaakt zou kunnen worden. Daarom is succes in zaken slechts dan echt en goed, wanneer alle betrokkenen er voordeel van hebben, de gever zowel als de ontvanger. Weliswaar moeten wij warenkennis hebben en de menselijke werkwijzen beheersen, maar wij moeten ons tevens in voortdurende harmonie met de integriteit van het ware menszijn verbonden voelen en eerlijkheid, oprechtheid en het verlangen om te dienen tot uitdrukking brengen. Iedereen die hierin zijn bezigheden heeft, kan voordeel trekken uit de raad uit de Bijbel: “.. Vertrouw op de Heere met uw ganse hart en steun op uw verstand niet. Ken Hem in al uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken” (Spreuken 3:5,6).

woensdag 7 november 2012

Wolken

Aan de Romeinen schreef Paulus (15:30,32): “En ik bid u, broeders, door onzen Heere Jezus Christus en door de liefde des Geestes, dat gij met mij strijdt in de gebeden tot God voor mij . . . opdat ik met blijdschap door de wil Gods tot u mag komen en met u verkwikt worden.” De inspiratie van Paulus zou bij vele gelegenheden kunnen zijn uitgeblust door de vernietigende krachten van het kwaad, dat hij bestreed. Maar hij had het licht van  Christus, Waarheid, zo helder gezien toen hij er voor de eerste maal voor zwichtte dat hij daarna nooit meer zijn bezieling verloor. Vertakkingen van de Church of Christ, Scientist moeten er zorgvuldig voor waken, dat zij de liefde en het licht waarmee zij werden opgericht, behouden en zij moeten nooit toestaan, dat hun metafysische activiteiten stagneren. Zowel een kerk als een enkeling kan weerstand bieden aan stagnatie. Mrs. Eddy schrijft: “Wolken die ons hun regen onthouden, die met geluidloze bliksemstralen langs de hemel voortdrijven, worden in hetzelfde uur gezien en vergeten, terwijl wolken die met machtig gedruis de stilstaande wateren tot leven wekken en elke wortel en ieder blad zoeken met hun kostbare regen, geen lofprijzing vragen" (Miscellany blz. 149). De liefde voor Waarheid opent kanalen voor inspiratie, die van God naar allen uitstroomt en die in haar spoor geen stagnatie achterlaat.

dinsdag 6 november 2012

Uw naaste

Christus Jezus gaf een welsprekende samenvatting van alles wat er te zeggen is over de Christelijke houding jegens onze naaste: “. . met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden; en met welke maat gij meet, zal u wedergemeten worden... Alle dingen dan die gij wilt dat u de mensen zouden doen, doet gij hun alzo; want dat is de wet van de profeten” (Matt. 7:2,12). Sprekende over de twee voornaamste geboden in Christian Science, waarbij zij als eerste de absolute erkenning van slechts één God, Geest, vermeldt, schrijft Mrs. Eddy: “Het tweede gebod: ‘Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf’, is daaraan gelijk. Men moet grondig begrijpen, dat alle mensen één Gemoed hebben, één God, en Vader, één Leven, Waarheid en Liefde. Het mensdom zal volmaakt worden, naarmate dit feit aan het licht komt; er zal geen oorlog meer zijn en de ware broederschap der mensen zal worden gevestigd” (Wetenschap en Gezondheid, blz. 467).

maandag 5 november 2012

Voorbeeld

De schoonmoeder van Petrus “stond op en diende hen” (Matt. 8:15); de verlamde man “stond op en het beddeken opgenomen hebbende, ging hij uit in aller tegenwoordigheid” (Mark. 2:12). Er was geen periode van herstel. Geen stilstaan bij de vroegere kwaal. Er was onmiddellijke activiteit. De Bijbel vermeldt niet dat Jezus de mensen aanspoorde kalm aan te doen of voorzichtig te zijn wat hun lichaam betrof. Algemeen wordt door de hele Christenheid aangenomen, dat het de zending van Jezus was Gods wil te vervullen. Dus getuigt het voortreffelijke genezingswerk van Jezus, dat ziekte en mismaaktheid niet Gods wil zijn. Om te genezen zoals Christus Jezus deed, moet de mensheid zijn voorbeeld in elk opzicht volgen. Zo ook in de dagelijkse levenswandel. Jezus erkende geen andere macht dan God, het goede. Het standvastig volgen van Christus brengt wonderen tot stand in onze menselijke ervaring, want het verdrijft vrees, verleent kracht en geeft bezieling aan ons streven. Het leidt tot  menselijke vrijheid en prestatie, zowel als tot geestelijke macht om zichzelf en anderen vlug en volledig te genezen.

zondag 4 november 2012

Next chat 6 November 2012


Prayer for elections and government

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on November 06, 2012 at 1:45 pm EST. Please come back to hear the broadcast!
Rob Gilbert
During national elections in any country, there are always issues that call for our prayers. These include apathy, or the feeling that one vote won’t make a difference; the frustration that "they are all rascals anyway" so it doesn't matter who wins; the perception that special interests, not the people, govern; and the heated passions that come with political polarization.
Whether or not you're in the United States or another place where voting is going on, everyone’s prayers for a harmonious and noble election are very much needed. Prayer can help energize voters to participate, support a smooth voting process, and ensure a safe and actively engaged day for everyone. Join this chat on election day in the US with Christian Science practitioner and teacher Rob Gilbert to support a peaceful and uplifting election.
About Rob Gilbert: Rob has been a practitioner and teacher of Christian Science for many years. He has a Master of Theology degree from Boston University School of Theology, where he majored in Biblical Studies. While serving as a chaplain in the United States Army, he had a variety of assignments including military prisons, hospitals, and a tour of duty in Vietnam. He worked closely with clergy from a variety of faith backgrounds while in the military ministry. Rob retired from the Army as a Lieutenant Colonel.
For nine years, he worked closely with state and federal legislators preserving religious accommodations in law that affected the practice of spiritual healing. Rob has been a Christian Science lecturer and has spoken to a variety of medical audiences on the practice of spiritual healing, to college classes in women’s studies and alternative healing, high school classes on the subject of comparative religions, and in jails and prisons. He has two grown sons and lives with his wife, Judy, in Upland, California.

vrijdag 2 november 2012

Tijdschriften

Om tot het besef te komen dat de onharmonische toestanden, die we aan alle kanten om ons heen zien, denkbeeldig zijn en dat harmonie, niet disharmonie, het goede, niet het kwade, liefde, niet haat, de enige werkelijkheid uitmaken, moeten wij voortdurend onze gedachten zuiveren en verhelderen. De tijdschriften van Christian Science vormen daarbij een grote hulp voor ons. Op 1 september 1898 richtte Mrs. Eddy ‘The Christian Science Weekly’ op, maar binnen vijf maanden veranderde zij de naam daarvan in Christian Science Sentinel. ‘Sentinel’ is uit het Latijn afkomstig en houdt het begrip waakzaamheid in. Mrs. Eddy hechtte grote waarde aan het op de hoogte zijn met het wereldgebeuren. Om het evangelie te verspreiden, moeten we op de hoogte zijn van wat er in de wereld gebeurt. In de Sentinel en de Heraut heeft Mrs. Eddy ons een communicatiemiddel gegeven, waardoor de waarheid zijn weg kan vinden naar de wereld. De Herauten tonen aan dat Christian Science een wereldgodsdienst is, en niet een Amerikaanse godsdienst of een godsdienst van het Westen, maar de voor alle mensen geopenbaarde Waarheid. De apostel Paulus werd ertoe verleid, om bij het verbreiden van de leer van Jezus zelfs de verguisde heidenen te omvatten. Paulus maakte lange reizen om dit doel te bereiken. De Herauten en de Sentinel kun je beschouwen als “Paulus in drukvorm”, want zij brengen aan de hele wereld de boodschap, dat de Waarheid alomvattend is en steeds beschikbaar.

donderdag 1 november 2012

Toestemming

In Wetenschap en Gezondheid, blz. 261 zegt Mrs. Eddy: “Houd uw gedachte standvastig op het blijvende, het goede en het ware gericht, en naarmate uw gedachten ervan vervuld zijn, zult u die in uw leven gaan ervaren.”  “Maar”, zegt misschien iemand, “we zien zoveel haat, strijd, armoede en ellende om ons heen. Waar komen die dan vandaan?” In Jesaja lezen we (55:8): “Mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de Heere.” Geheel gescheiden van het bewustzijn van God stelt het zogenaamde sterfelijk gemoed, of de stoffelijkheid, zijn eigen schijnbare gedachtewereld ten toon. Christus Jezus zei: “Van binnen uit het hart der mensen komen voort kwade geachten” (Mark. 7:21). Dit is een wereld van hypnotische suggesties, waarvan Mrs. Eddy zegt (Wetenschap en Gezondheid, blz. 86): ”Het sterfelijk gemoed ziet wat het gelooft, even zeker als het gelooft wat het ziet. Het voelt, hoort en ziet zijn eigen gedachten.” Vaak nemen die suggesties verderfelijke vormen aan, zoals haat, wreedheid, gebrekkigheid, dood. En wanneer stervelingen die in hun denken toelaten, lijden ze. Maar - en dit moet ons duidelijk zijn - het is alleen de sterfelijke mens, het verdraaide beeld van God, die zijn toestemming geeft tot lijden. De werkelijke mens, Gods ware beeld en gelijkenis, heeft nooit ook maar iets met disharmonie te maken. Door weerspiegeling bezit hij onafgebroken al het door God geschonken goede.