woensdag 31 oktober 2012

Vrede

Mrs. Eddy schrijft in Wetenschap en Gezondheid, blz.506: “De rustige verheven gedachte of het geestelijk inzicht heeft vrede.” Daaruit volgt dat de vredige gedachte vrij is van de stoornissen en de protesten van het stoffelijk gemoed. God heeft ons volledige heerschappij gegeven om vredige gedachten in stand te houden. Maar soms komt er een probleem naar voren dat probeert onze vrede te verstoren, zodat wij niet helder kunnen denken. We kunnen dit corrigeren door vast te stellen, dat het goddelijk Gemoed - ons ware Gemoed - altijd tegenwoordig is, en dat het vrede en wijsheid verleent. Vrede is niet iets dat wij het ene moment wel, en het volgende moment niet bezitten. Vrede is constant omdat God constant is en wij het vermogen bezitten Gods vrede te weerspiegelen. Vrede is een gave Gods. Christus Jezus bezat een intens gevoel van vrede voor de hele mensheid. En dus kon Jezus zeggen: “Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u“ (Joh. 14:27). Overal waar wij zijn, kunnen wij onze voortdurende bron van vrede vinden.

dinsdag 30 oktober 2012

Standpunt

Christian Science  leert ons dat  aangezien er geen uiterlijke vorm is voor God, het alomvattende Gemoed, er geen uiterlijke vorm is voor de mens als idee van Gemoed. De mens bevat in zijn werkelijke wezen alles wat door Gemoed tot uitdrukking wordt gebracht. Mrs. Eddy schrijft in Wetenschap en Gezondheid, blz. 68: “Christian Science geeft ontvouwing te zien, geen aanwas; zij openbaart geen stoffelijke groei van molecule tot gemoed maar een zich meedelen van het goddelijk Gemoed aan de mens en het heelal.” Onze ware of geestelijke individualiteit is gaaf en volmaakt, daar zij een individuele vertegenwoordiging van het alomvattende Gemoed is. Daaraan kan niets worden toegevoegd. Als goddelijke eigenschappen in ons eigen bewustzijn werkzaam zijn, ontvouwt het koninkrijk Gods zich binnenin ons - net zoals een rozenknop zich tot een roos ontvouwt. “Maar”, zou iemand kunnen vragen, “is succes in zaken dan ook iets van binnenuit?” Inderdaad is dat het geval. Vanuit een zuiver stoffelijk standpunt gezien kunt u bezig zijn met het door u gekozen werk en daaraan gebonden zijn. Maar van een hoger standpunt gezien ligt het werk in uzelf, ligt het in uw denken en is het daardoor onderworpen aan uw verhelderde gedachten. Uw ervaring wordt onder de wet van het goede gebracht door hetgeen u weet van Gods bestuur.

maandag 29 oktober 2012

Light


bible_lamp.jpg

“Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my path.” (Psalm 119:105)

Macht

Ofschoon de stof substantieel schijnt te zijn, zegt Mrs. Eddy: “Het stoffelijk atoom is een tot uitdrukking gekomen onwaar bewustzijn, dat alleen verdere bewijzen van bewustzijn en leven kan geven door leugen op leugen te stapelen” (Unity of Good, blz. 35). Wanneer we gebukt gaan onder de een of andere abnormale omstandigheid, kunnen we altijd de macht van Gemoed aanwenden om de onharmonische onware gedachten die de disharmonie hebben veroorzaakt, te vervangen door de geestelijke waarheid. Als we echter onze menselijke wil gebruiken - alleen maar proberen het ene sterfelijke geloof te verwisselen voor het andere - maken we het probleem nog moeilijker door “leugen op leugen te stapelen”. Het is absoluut noodzakelijk de voortdurend volmaakte, geestelijke aard van Gods heelal te beseffen en te weten dat de macht van het goddelijk Gemoed de substantie, activiteit en functies van de mens bestuurt. Dan zal disharmonie worden vernietigd en zullen onharmonische lichamelijke verschijnselen wijken voor de harmonische geestelijke werkelijkheid.

zondag 28 oktober 2012

Hoger peil

Mary Baker Eddy, de Ontdekster en Grondlegster van  Christian Science, schrijft in Wetenschap en Gezondheid, blz. 1: “Verlangen is gebed en wij kunnen niets verliezen door onze verlangens aan God toe te vertrouwen, opdat zij gevormd en gelouterd mogen worden, voordat zij in woorden en daden worden omgezet.” Bidden is verlangen naar het goede. Het reikt verder dan persoonlijke zelfzuchtige verlangens van de wereld zoals: Ik wil geld; ik wil macht; ik wil de schoonheid; ik wil roem; ik wil een vooraanstaande positie bekleden; ik wil in hoog aanzien staan; ik wil gezondheid; ik wil geluk. Christus Jezus verhief “Ik wil” tot het hogere peil van een gebed dat verhoord wordt, toen hij zei (Lukas 22:42): “Niet mijn wil, maar de uwe geschiedde.” Jezus begreep dat Gods wil de uitdrukking van de goddelijke Liefde is. Hij leerde zijn volgelingen te bidden (Matt. 6-10): “Uw wil geschiedde gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde.” Christian Science leert ons dat bidden niet dient ter bevrediging van bepaalde persoonlijke wensen of verlangens. In Christian Science is bidden het besef en de erkenning van Gods goedheid en liefde. Het rustige weten, dat het bestaan onder de rechtsbevoegdheid van de al-liefhebbende God valt, is het gebed dat geneest.

zaterdag 27 oktober 2012

Next chat 30 oktober 2012


Christian Science healing

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on October 30, 2012 at 1:45 pm EDT. Please come back to hear the broadcast!
Michelle Newport
The Bible reminds us of God's great love for us. The book of Psalms says, “Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits: Who forgiveth all thine iniquities; who healeth all thy diseases; who redeemeth thy life from destruction; who crowneth thee with lovingkindness and tender mercies” (103:2-4). For people suffering with disease, this biblical promise is very encouraging; however, someone might be asking, “How does God heal us, bless us, and redeem our lives from destruction?”
You're invited to participate in a chat with Christian Science practitioner Michele Newport to explore this question. In this chat Michele will look at the role our spiritual identity plays in healing. She will provide answers that support us on our journey to restoration, joy, and to really living a blessed life.
About Michele Newport: Michele grew up in Provo, Utah where she attended Christian Science Sunday School. As a young adult she moved to Redondo Beach, California and worked as a secretary in the aerospace industry for several years. Years later she and her husband moved to Salt Lake City where she served as Christian Science Committee on Publication for almost 9 years. She became a Journal-listed practitioner in 1997. In 2001 they moved to Boston where she served in the Committee on Publication office for several years and then worked part-time in the The Mother Church Reading Room. Now she devotes her full time to the healing practice.

vrijdag 26 oktober 2012

Ontvangen

Geeft de goddelijke Liefde de mens eerst datgene wat maakt dat hij zich geliefd voelt en ontneemt het hem dan? God is Beginsel, Leven en Liefde. Volgens het eerste hoofdstuk van Genesis weerspiegelt de mens God. “En God schiep de mens naar zijn beeld; het beeld Gods schiep Hij hem”. God geeft Zijn beeld slechts datgene Wat Hem eigen is - al wat behoort tot Beginsel, Leven, Liefde. Wat tot Beginsel behoort kent geen begin en geen einde. Wat tot het onsterfelijk Leven behoort kent geen geboorte en geen dood. Wat tot de goddelijke Liefde behoort geeft de mens niet tegelijkertijd een groeiende genegenheid voor iets liefelijks en een groeiende vrees het te verliezen. God geeft de mens wat voor Hem aanwezig is. Zijn geven is deelgenoot maken van Zijn eigenschappen. En voor de mens betekent ontvangen, Zijn eigenschappen weerspiegelen. Zoals wij zien hoe een lichtbron zijn licht verspreidt en de duisternis verjaagt, zo kunnen wij Gods gave ervaren, die levenskracht, gezondheid, volmaaktheid, onsterfelijkheid en liefde schenkt en onmacht, ziekelijkheid, verderfelijkheid, dood en angst verjaagt.

woensdag 24 oktober 2012

Poem

During a trial

Dear God, 
I hold Thy hand and will not let it go. 
This much I understand. 
This much I know.
I place myself in Thee 
through Christ, the only Way. 
This much my heart can see, accept, obey.
Thy truth is holding me. 
It cannot let me go. 
Thy hand is harmony. 
This much I know.
The test I seem to face is strengthening my grip and quickening 
my praise each healing step.


Kelly, Vera Sohr, During a trial,” POEM, Sentinel, Vol. 90 (8 August 1988), p. 6.

dinsdag 23 oktober 2012

Heraut


Het verschil tussen Scientology en Christian Science 
Scientology or Christian Science?
The Christian Science Journal, 02.2012 Shirley Paulson
Tijdens een diner voor aanhangers van diverse geloofsrichtingen zat ik naast iemand die ik niet kende, die mij vroeg of ik haar mijn religie, Christian Science, wilde uitleggen. Ze zei dat ze er niet mee bekend was en graag iets van de basisideeën wilde begrijpen. Na ongeveer tien minuten vroeg ze heel serieus: “Ontmoet je Tom Cruise dan wel eens?” O jé! Ik realiseerde me dat veel mensen als ze de woorden Christian Science horen, Scientology voor ogen krijgen. Ik denk dat het Christian Scientisten, Scientologisten en degenen die misschien van beide niet veel weten, zal helpen, als het onderscheid wat duidelijker wordt uitgelegd. 
Lees verder

maandag 22 oktober 2012

Geloof

Ieder geloof aan ziekte is een universeel geloof. Een van de meest hardnekkige dingen in het geloof aan een stoffelijke wereld is wel, dat de hele wereld in ziekte gelooft. De hele wereld gelooft dat de mens sterfelijk is en onderhevig aan ziekte. Hoe belangrijk is het dan niet, te weten dat, wat individueel goddelijk waar is, ook universeel goddelijk waar is. Het enige heelal is de alheid van oneindige Geest. De enige toestand is de alheid van het volmaakte Leven. De enige mentaliteit is de alheid van de oneindige Geest. De enige mentaliteit is de alheid van het goddelijk Gemoed. De alheid van Gemoed laat noch plaats, noch ruimte open voor een individueel sterfelijk gemoed, noch voor een heelal van sterfelijke gemoederen dat een universeel sterfelijk geloof in kan stellen, of een wet van ziekte of van gezondheid kan maken of breken. In Miscellaneous Writings blz. 173 zegt Mrs. Eddy: “Als Gemoed, God, almacht en al-tegenwoordigheid is, dan bestaat er geen andere macht of aanwezigheid die de mens - door de werking van zijn intelligentie te belemmeren - kan pijnigen, in boeien slaan of misleiden. De volmaaktheid van de mens is intakt.” De harmonie van de goddelijke Waarheid gaat altijd samen met gelijkvormigheid aan die goddelijke Waarheid. Bevestig resoluut de onbeperkte geestelijke volmaaktheid van de mens en als het beeld van het volmaakte goddelijk Leven. Als de sterfelijke gedachte gehoor geeft aan de waarheid dat de mens Gods geestelijke beeld is, dan reageert daarop wat men denkt dat een fysiek lichaam is. Wij kunnen met goddelijk gezag en heerschappij zeggen: “Neen. Geen geloof aan iets dat ongelijk is aan God of aan iets buiten hem.”

zondag 21 oktober 2012

Gebrek

Wat we in het algemeen onder armoede verstaan is een gebrek aan geld, maar het kan in feite ieder gebrek zijn aan wat we als mensen nodig hebben: gebrek aan gezondheid, gebrek aan liefde, gebrek aan gezelschap, gebrek aan vrede, gebrek aan rechtvaardigheid, gebrek aan gelijkheid, vooruitgang, enz. Maar hoe armoede ook omschreven wordt, het is altijd in wezen een armoede in ons denken. Christian Science leert dat God goed is en nooit iets van de mens afneemt, maar hem geeft wat hij nodig heeft. Een verkeerd begrip van God en de mens ontstaat misschien als u telkens weer kijkt naar de lege portemonnee en naar lange perioden van werkeloosheid, door te denken dat als mijn portemonnee weer gevuld is en ik een behoorlijke baan heb, zal ik zeker dankbaar zijn. Dankbaarheid in dit geval gaat uit van het stoffelijk goede in plaats van de goedheid van God. U denkt dat u een stoffelijke verbetering nodig hebt, in plaats van een verbetering van gedachten. De omstandigheden veranderen ten goede wanneer de gedachte verandert van de stof naar Geest, van de stoffelijke schijn tot het geestelijke zijn.  We hebben nooit te maken met menselijke omstandigheden, maar alleen met de verkeerde gedachte dat er menselijke omstandigheden zijn; alleen met de verkeerde gedachte dat er iets bestaat wat ongelijk is aan God en buiten God ligt. Dingen veranderen wanneer het begrip van substantie verandert en overgaat van de euro als maatstaf tot God als maatstaf. Armoede is niet alleen een gebrek aan stoffelijke dingen, het is een gebrek aan geestelijkheid. Bovendien is het net zo verkeerd te geloven dat armoede bij een ander hoort dan te geloven dat het bij onszelf hoort. Als we geloven dat er ergens gebrek is, dan geloven we dat God ergens in gebreke is ALLES te zijn. Het is de Wetenschap van het zijn, niet van het worden. Omdat God IS, HEEFT de mens.

zaterdag 20 oktober 2012

Audio chat 25 Oktober 2012

Dear Fellow Members and Friends,

Many have thoughtful questions on how to grow church. And others have examples of  growing churches. All are invited to join this live chat with the Christian Science Board of Directors on October 25. You can send in questions and examples ahead of time, and then listen live or to the replay.

Warmly,

Nathan Talbot
Clerk of The Mother Church


JSH-Online Live Audio Chat: Growing Church

The Christian Science Board of Directors
Chet Manchester, President of The Mother Church, hosting
Thursday, October 25, 2012
2:00 p.m.—3:00 p.m. EDT

Jesus expected his church to grow, even to thrive. Mary Baker Eddy prayed daily for the growth of "Christ's Christianity." But many Christian denominations, including the Church of Christ, Scientist, have faced decades of decline. How can this trend be reversed? What underlying issues need to be addressed? Are there any signs of church growth?

Bring your questions to this live Web chat with the Christian Science Board of Directors on Thursday, October 25, from 2 to 3 pm EDT (to find the time in your community go to World Clock).

You’re invited to prime the engines for this global discussion by replying to this e-mail and including your thoughts about the following questions:

  • What ideas do you have for church growth?
  • What's been most helpful to your church in addressing its challenges?
  • What’s your vision for church in the coming century?

Twenty-four hours ahead of time and during the chat, you can also use the question and comment boxes at http://sentinel.christianscience.com/audio/audio-chats/growing-church to let us know your thoughts and questions. And if you are a subscriber to JSH-Online, you can comment there right now.

About Chet Manchester:  Mother Church President, Chet Manchester, is a Christian Science practitioner based in Ballwin, Missouri. Much involved with Christian Science youth, he has witnessed vital activity on his visits to Africa, as well as to Germany where he has just attended a Christian Science Youth Summit.

You’ll find this JSH-Online

vrijdag 19 oktober 2012

Zekerheid

Naarmate wij de onpersoonlijke Christus, Gods tegenwoordigheid, tot onze schat maken, maken we ook de geestelijke substantie tot onze zekerheid. De voorwerpen van stoffelijke zin zoals een huis, of een zaak, moeten we zien als gedachten. Het zijn de juiste ideeën achter de voorwerpen die God ons geeft en voor ons in stand houdt. En die kunnen in ons menselijk leven niet anders tot uitdrukking komen dan in dingen die juist, nuttig en mooi zijn. Ter verduidelijking zou je een huis kunnen zien als het menselijk symbool van liefde, vreugde, bescherming, vrede, zekerheid, geestelijke substantie. Deze kwaliteiten kunnen nooit afgenomen worden, hypothecair geëxecuteerd of vernietigd. Zij zijn de werking van de Christus. De Meester vatte het aldus samen: “Zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn  gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden (Mat. 6:33)”. Bedenk dat we niet beginnen met de dingen. Jezus zei dat het Koninkrijk Gods eerst gezocht moet worden. En waar kan het Koninkrijk Gods gevonden worden? In ons bewustzijn. Wanneer we dit begrijpen maakt dit een eind aan de fabel van de zekerheid van stof.

donderdag 18 oktober 2012

Gekozen

In een van de kamers van Mrs. Eddy’s huis hangt een prachtig wandkleed met de voorstelling van Jezus als de goede herder met een lam dat hij teder in zijn armen draagt. De troostrijke gedachte die er van deze voorstelling uitgaat is dat Christus, Waarheid, die door Jezus werd begrepen en in toepassing gebracht, ons kiest en in zijn armen neemt. Bedenk eens, de Christus heeft ons al gekozen en houdt ons teder in zijn armen. Wanneer wij ons denken geheel en al toevertrouwen aan Gods heilige aanwezigheid en activiteit, zullen we ons bewust worden dat er niets is buiten Gods alheid en Zijn volmaakte, geliefde weerspiegeling, de Christusmens, ons ware en werkelijke zelf. Mrs. Eddy schrijft in Wetenschap en Gezondheid, blz. 339: “Evenals de mythologie van het heidense Rome voor een geestelijker idee van de Godheid is geweken, zo zullen ook onze stoffelijke theorieën voor geestelijke ideeën wijken, totdat het eindige voor het oneindige, ziekte voor gezondheid, zonde voor heiligheid plaats maakt en Gods koninkrijk komt ‘gelijk in den hemel alzo ook op de aarde’.”

woensdag 17 oktober 2012

Poem


Revelation,”

The Word of God brings only light,
But light allows reflection;
And thus is Love’s infinitude
Revealed in man’s perfection.

Alliger, Joan H., 
POEM, Sentinel, Vol. 86 (30 April 1984), p. 746.

dinsdag 16 oktober 2012

Mythologie

“Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.” (Ex. 20:3) Kennen wij heden ten dage nog valse goden? Zijn er goden die proberen macht te krijgen over onze gedachten? Wat dacht u van vrees, en haat, immoraliteit, verslaving, oneerlijkheid. Deze schijngoden zijn onbeschaamde leugens die door de Christus tot hun absolute nietsheid worden teruggebracht. De Christus brengt ons ertoe de “ene” God van het heelal te eren en te aanbidden. Mrs. Eddy gebruikt het woord “mythologie” in haar definitie van het woord ‘goden’. Zij schrijft (Wetenschap en Gezondheid bldz. 587): “GODEN. Mythologie; . . . het geloof, dat het oneindige Gemoed in eindige vormen woont; de verschillende theorieën, die het gemoed beschouwen als een stoffelijke zin, die in de hersenen, de zenuwen en de stof zetelt; vermeende gemoederen of zielen, die de stof ingaan en uitgaan, die in dwaling verkeren en sterfelijk zijn; de slangen van dwaling, die zeggen: “Gij zult als een God wezen.” Iedere keer dat we denken in termen van gemoederen die met elkaar in strijd zijn, buigen wij ons in wezen voor valse goden, alias mythologie. Mrs. Eddy schrijft dat er in de geestelijke werkelijkheid van het leven maar één Gemoed of intelligentie is, omdat er maar één God is. Zij schrijft dat in werkelijkheid dit goddelijk Gemoed alles in wijsheid bestuurt, “van mentale molecule tot oneindigheid.” (Wetenschap en Gezondheid, blz. 507)

maandag 15 oktober 2012

Onsterfelijke natuur

Mrs. Eddy had tal van jaren gesukkeld met een slechte gezondheid, vaak bedlegerig voor lange tijd. Jarenlang had ze een diepgaande studie van de Bijbel gemaakt om een hoger en beter begrip van God en Zijn wezen te verkrijgen als het oneindige goede. Het keerpunt kwam toen ze in levensgevaar verkeerde tengevolge van een ongeluk. Ze vond genezing toen de ware idee van God en van de mens met zijn ware Christus-aard haar ontvankelijke gedachten verlichtte. Ze zegt in Miscellaneous Writings blz. 24: “Deze korte ervaring hield in dat ik een glimp opving van het grote feit dat ik sindsdien aan anderen probeer duidelijk te maken, namelijk Leven in en van Geest, en dit Leven als de enige werkelijkheid van het bestaan.” Ze zag dat God het enige Gemoed is van de mens, het enige ware bewustzijn of Ego dat er is. Ze begreep ook dat haar eigen bewustzijn, haar ware zelf, van God afkomstig was en het beeld en de gelijkenis van God was. Toen ze inzicht begon te krijgen in de onsterfelijke natuur van God, Leven, Waarheid en Liefde, onderscheidde ze tevens de onsterfelijke natuur van de mens. Deze werkelijke mens is geestelijk en volmaakt.

zondag 14 oktober 2012

Zelfbewustheid

Zelfbewustheid wordt over het algemeen beschouwd als een slechte karaktereigenschap. Het hangt er echter van af over welke zelf we het hebben. Het ego dat stervelingen menen te hebben is onwaar, beperkt en vol vrees. Maar het goddelijk Ego is de “IK BEN” dat het geestelijk heelal en de mens in volmaakte harmonie bestuurt. Het punt dat ons allemaal aangaat en waar we in de praktijk allemaal mee te maken hebben is: “Waar vereenzelvigen wij ons mee? Met stoffelijk, sterfelijke ego, of met het geestelijk, goddelijke Ego?” Mrs. Eddy zegt in Wetenschap en Gezondheid, blz. 281: “”Het ene Ego, het ene Gemoed of de ene Geest, God genoemd, is de oneindige individualiteit, die alle vorm en lieflijkheid verleent en die werkelijkheid en goddelijkheid in de individuele mens en dingen weerspiegelt.” We kunnen een duidelijk onderscheid maken tussen het sterfelijk ego en het goddelijk Ego. Het goddelijk Gemoed houdt zichzelf in stand, is compleet en volledig bevredigd. Het sterfelijk ego nu is net het tegenovergestelde daarvan: altijd ontbreekt er wel iets, het is onbevredigd en ontevreden. Het voelt een innerlijke armoede en moet daarom iemand bezitten of op iemand steunen. Het is altijd op zoek naar iets buiten zichzelf om de leegte op te vullen. Het moet dingen of geld verzamelen, voortdurend iets toevoegen aan het lichaam: een pil, een medicijn, een sensatie. Het is altijd hongerig naar iets en ongedurig. Het is duidelijk dat we dit onware zelf, dit sterfelijk  ego moeten ontkennen en God als het enige Ego - en daarom het Ego van de mens - moeten aanvaarden.

zaterdag 13 oktober 2012

Heraut


Goed doen of goed zijn? 
‘Being good’ or being good?
Christian Science Sentinel, 5.21.2012 Editorial

Wij Christian Scientisten zijn het er meteen over eens dat de universele wetten van waarheid, geopenbaard door Mary Baker Eddy’s ontdekking, niets met tijd te maken hebben. Maar zien we ook dat de manier waarop zij ons leidt naar en door deze universele wetten tijdloos is? 
Lees meer >>>

vrijdag 12 oktober 2012

Next chat 16 October 2012


Find work with purpose and meaning

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on October 16, 2012 at 2:00 pm EDT. Please come back to hear the broadcast!
Phil Davis
Because of struggling economies both in the United States and abroad, unemployment continues to be a serious issue. When looking for work, people often grapple with fear and discouragement, fueled by statistics in the news or by the negative opinions of others. However, turning to the Bible and the teachings of Christian Science has blessed the careers of many. Cultivating a higher view of God and who we are as His beloved child, opens the door not only to fulfilling employment, but also to new purpose and meaning in our work.
You're invited to participate in a chat with Christian Science practitioner and teacher Phil Davis to learn more about this topic and discover how to turn your job search around. 
About Phil Davis: Phil has been a professional Christian Science practitioner, available to help others through prayer, for over 25 years. He also has been an authorized teacher of Christian Science for over 20 years. Phil has a background in technology, having worked on missile electronics in the military and also as a recording studio engineer. He has served The Mother Church by giving workshops to churches and college groups, and managing Christian Science practitioner and Christian Science nurse activities.
Phil has had much experience with the public. He represented Christian Science to the media and government for nearly 20 years—working for the Committee on Publication at a state and federal level, and then managing on a global level from Boston.
Phil and his wife currently live in the Chicago, Illinois, area where he maintains his practice and teaching. 

dinsdag 9 oktober 2012

Next chat 9 Oktober 2012


Discovering God's grace

 Sentinel Audio Chat

Audio begins on October 09, 2012 at 2:00 pm EDT. Please come back to hear the broadcast!
Scott Preller
The Bible includes many promises of God’s grace for each one of us. We are told that “God is able to make all grace abound toward you” ( II Corinthians 9:8), and that “by grace are ye saved through faith; and that not of yourselves: it is the gift of God” ( Ephesians 2:8).
But how do we really find this grace? And are we ever beyond its reach? Even if you don’t feel worthy of God’s grace, you are still included in it, now and always. Bring your questions to this chat with Christian Science practitioner and teacher Scott Preller, and explore how to gain and grow in grace.
About Scott Preller: During the last 20 years, Scott Preller has devoted his full time to the public healing practice of Christian Science. He is also an authorized teacher of Christian Science. Earlier, his commitment to ministering to others led him into service as a chaplain in the United States Air Force. He is very at ease working with people of all faiths and backgrounds. Scott has served The Mother Church as a Regional Assistant to Christian Science college organizations, a staff editor for the religious periodicals, a member of the Board of Lectureship, a Trustee of The Christian Science Publishing Society, and is currently serving as President of the Board of Education. Scott lives in the Boston suburb of Andover, Massachusetts, along with his wife, son, and daughter.

maandag 8 oktober 2012

IK BEN DIE IK BEN

Hetzelfde Gemoed dat het lichaam geneest en de harmonie herstelt, maakt ook de samenleving gezond en harmonisch, Gods verklaring tegen Mozes: “IK BEN DIE IK BEN” is een wet ter vernietiging van het sterfelijk Gemoed en alles wat daarmee samengaat, persoonlijk of in de gemeenschap. Het bevel één God te hebben, één Gemoed, wijst erop dat Geest de bron is van alle ware intelligentie die alles bestuurt. In feite komen de drang naar het goede in de mens en en alle positieve invloeden in de samenleving  voort uit deze ene bron, het goddelijk Gemoed. De betrouwbaarheid van Beginsel, de warmte van Liefde, de reinheid van Ziel, de onvernietigbaarheid van Waarheid, de eenheid en alheid van God, het goede, zijn de geestelijke krachten die de samenleving in stand houden. Geen van deze onontbeerlijke elementen komt uit de stof voort. Ze zijn uitdrukking van Geest, ze maken de wil van God, de grote “IK BEN”, openbaar. Als we uitdrukking geven geven aan de eigenschappen van God, voelen we hoe het goddelijk Ego in ons leven gemanifesteerd wordt. “IK BEN DIE IK BEN” wordt de wet van ons bestaan, een wet voor onze daden, onze gezondheid, onze overvloed.

zondag 7 oktober 2012

Inzicht

Hoe ziet u uzelf? Als u in de ochtend het huis uitgaat in de overtuiging dat u een ellendig sterveling bent met legio beperkingen, met de verwachting dat iedereen op uw nadeel uit is, hoe denkt u dat u zich dan voelt en gedraagt? Maar als u de dag begint met enig inzicht in het feit dat u de zoon of dochter bent van God, de uitstraling van Liefde, dan zult u zich vereenzelvigen met de bron van al het goede en van onbegrensde mogelijkheden voor succes. Als u op een heldere avond aan de kust staat of aan de oever van een meer en naar de maan kijkt, dan ziet u een bundel lichtstralen over het water rechtstreeks naar u toekomen. Als u langs het water loopt, beweegt deze stralenbundel met u mee. Zou er iemand naast u staan dan zou ook hij een stralenbundel naar zich toe zien komen. Iedereen staande bij het water zou zijn eigen lichtpad regelrecht naar zich toe zien komen. Dit wijst op de bijzondere en individuele verwantschap die ieder van ons heeft met God, de bron van alle licht, liefde en intelligentie. Deze individuele relatie geeft aan dat de mens en God onafscheidelijk zijn. We kunnen ervan overtuigd zijn dat de eeuwige Vader ons nooit zal verwaarlozen of links zal laten liggen.

zaterdag 6 oktober 2012

Tegenstelling

“Het vlees is niets nut” (Joh 6:63). Het vlees of de stof - het tegengestelde van geest - heeft geen grond van bestaan, geen werkelijkheid. Mrs. Eddy zag dat de werkelijke orde de goddelijke orde is; dat menselijk gebeuren -- zoals wij dat met de stoffelijke zintuigen waarnemen -- slechts de schijn van werkelijkheid heeft. Langs deze lijnen verder denkend begreep Mrs. Eddy dat de mens, als schepping of idee van de goddelijke intelligentie. Hij moet even geestelijk zijn als God, zijn Vader, en dezelfde intelligentie uitdrukken. En dat leidde Mrs. Eddy tot de conclusie dat het goddelijk heelal het enig werkelijk heelal is, want hoe zou er een tegenstelling kunnen bestaan van oneindige, onvernietigbare Geest? Hoe zou een tegenstelling als de stof werkelijk kunnen bestaan of ook maar enige werkelijke substantie kunnen hebben? Mrs. Eddy legde haar ontdekking vast in Wetenschap en Gezondheid. Dat boek leerde mij, zoals het vele anderen leert, dat Gods geestelijke mens -- het werkelijke, ware wezen van u en mij -- de enige mens is, want alleen de werkelijke mens kan echt bestaan.

vrijdag 5 oktober 2012

Poem

The daughter of Jairus

What means this radiance falling round,
And through the mist whence comes this sound:
“O maid! I say to thee, arise"?
Upon me gaze those grave, sweet eyes;
And though my thoughts a-flutter stray,
Thy truth-compelling voice obey
I must. O wonderous Man of God.
Whoe’er thou art, with mercy shod
And Love divine, thy glory now
I know. Sublimity thy brow
Encrowns, so mighty yet so meek!
Great life-renewer, to me speak!
Art come to call me from the dead,
Along Life’s pathway to be led?
From out the shadows where I trod,
E’en so I come. O Son of God!


Mabury, Eugenia Beatrice, 
“The Daughter of Jairus,” 
POEM, Sentinel, Vol.6 (26 March 1904), p. 469.

donderdag 4 oktober 2012

Lives lived: RichardMeet Richard. He was going through chemotherapy for Hodgkin's disease,
a form of cancer, for the second time in two years. He'd started
reading Science and Health, and his thinking shifted. Later on, when
his physician said he needed further aggressive treatment, Richard
asked a Christian Science practitioner to pray for him. Within a short
time, no further chemotherapy was needed. This happened 23 years ago.

woensdag 3 oktober 2012

Nieuw gebod

Een groot deel van Jezus’ leer was gewijd aan wat het eigenlijk inhield te gehoorzamen aan deze wet of dit ‘nieuwe gebod’ onze naaste lief te hebben als onszelf. Hoewel de Mozaïsche wet in hoge mate goed en rechtvaardig was, drong Jezus aan op rechtvaardigheid aangevuld met genade, omdat een “oog-om-oog, tand-om-tand” benadering nooit wrijving tussen mensen zou kunnen genezen. Het toekeren van de andere wang, de extra mijl meegaan, hen zegenen die ons vervloeken, was daarentegen het geheim dat toegang zou verschaffen tot het koninkrijk der hemelen en dat tevens de onderlinge verhouding tussen de mensen hier op aarde tot harmonie zou brengen. Menselijk gezien houdt het gebod in dat de ene mens de andere liefheeft. Jezus trachtte ons voortdurend duidelijk te maken hoe wij de egoïstische kant van de menselijke natuur, die ons onderling scheidt, moeten afleggen. Christian Science openbaart dat de basis van christenliefde berust op het op het geestelijke feit dat God, als scheppende intelligentie van het heelal, het enige werkelijke Gemoed is. Dit goddelijk Gemoed vindt uitdrukking in het individuele bewustzijn of de gedachten van ieder persoonlijk.

dinsdag 2 oktober 2012

Druk

In de goddelijke orde heeft, het oneindige Gemoed, oorzakelijk Beginsel, alle macht. In het oneindige kunnen geen spanningen bestaan. Door eindigheid worden spanningen opgeroepen. Een pan kokend water op het vuur ontwikkelt geen druk, maar doe het deksel op de pan en je krijgt wel druk. Wij menen waar macht wordt uitgeoefend, ook spanningen moeten bestaan. We hebben er stilzwijgend in toegestemd dat onze werkzaamheden werden afgesloten met ‘deksels’ van tijd, eerzucht, meningen, verantwoordelijkheden, vrees, met gevolg dat spanningen een macht zijn gaan vormen in onze ervaring. Dit werken onder druk wil ons doen geloven dat zo vermoeidheid, afmatting en uitputting worden bevorderd. Wanneer we weten dat de oorsprong van alle activiteit in de macht van het onuitputtelijke Gemoed is gelegen, kunnen onze menselijke bezigheden ‘zonder deksel’ zijn en als spontaniteit, voortgang en ontplooiing tot uiting komen. Jezus handelde nooit onder druk. Hij was zich bewust van zijn onlosmakelijke verbondenheid met de bron van wijsheid en energie en kon daarom de menigte toespreken, onderwijzen, voeden en genezen. Zijn totale overgave aan Gods wil beschermde hem tegen de gevolgen van de menselijke wil.

maandag 1 oktober 2012

Poem

Immanuel

Father! I pray,
In this Thine hour, 
To know enough of Thee 
And Thy all-power 
To bring to light 
The healing proof 
Of Thy great love 
And Thy eternal truth. 

FrancesTatum Fleer,
POEM, ChristianScience Sentinel,Vol.26 (23February1924), p. 507.