vrijdag 31 augustus 2012

Engelenboodschap

Een leerling Scientist werd na het heengaan van een geliefde plotseling overstelpt met een  loodzwaar en schijnbaar onoverkomelijk gevoel van lijden. Na een tijdje kreeg zij een engelenboodschap via de woorden van het gedicht ‘Avondmaalgezang’ door Mary Baker Eddy (Poems blz. 75): “Lijder zij noodt u: ,Kom aan mijn boezem, Liefde droogt zacht iedere traan’ ” En naarmate de geestelijke betekenis van deze regels in haar gedachte duidelijk werd, werd haar hart vervuld met een vredig en heerlijk besef van de tederheid van onze Vader-Moeder, God. Omdat ze wist dat Gods boodschap volledig was, begon ze de verdere regels van het couplet te overdenken. “ ‘ Zij doet alle neev’len vlien, Doet den vollen glans u zien, ener vreugde die nooit zal vergaan’ “. Op dat ogenblik begreep zij, dat hij die haar lief was, door dezelfde tederheid omringd was, die ook door haar werd ondervonden en dat er voor Gods kinderen geen “neev’len” konden zijn in de stralende alomtegenwoordigheid van Zijn liefde, in “den vollen glans . . . ener vreugde die nooit zal vergaan”. Toen dit haar volkomen duidelijk werd, was haar gevoel van smart en van gescheiden te zijn geheel en al verdwenen.

donderdag 30 augustus 2012

Studeren

Wanneer we eenmaal de juiste visie hebben op de ware idee van de mens, dan kunnen we beginnen dit geestelijk begrip om te zetten in een doelgericht leven vol schoonheid. Het bouwplan voor een nieuwe wijze van leven ligt reeds klaar - het is gemaakt door God, de goddelijke Liefde; Hij heeft een plan - met een diepe betekenis - voor ieder van ons. Zijn plan omvat een maximale hoeveelheid van het geestelijk goede, van geluk en vervulling. En een ieder van ons is onmisbaar in het totaal ontwerp van de goddelijke Liefde. Wij moeten beginnen met diepgaande studie en onderzoek van de geestelijke wetten, om het juiste ontwerp voor ons leven te leren kennen. We moeten meer en meer gaan begrijpen van de ware aard van God, van de geestelijke wetten die Zijn schepping uitmaken. Onze bron voor geestelijke studie is de Bijbel, en het leerboek van Christian Science is daar een waardevol hulpmiddel bij. Studeren betekent in feite luisteren - betekent God, het alwetend Gemoed, ideeën laten ontvouwen in ons bewustzijn - en die ontvouwing is ons bewustzijn. Studeren betekent onze verwantschap begrijpen met het ene Gemoed in plaats van te geloven dat we menselijke wezens zijn die trachten een greep te krijgen op een of ander geestelijke idee. Nieuwe geestelijke ideeën ontvouwen zich voortdurend, dagelijks, om ons Gods plan te laten zien.

woensdag 29 augustus 2012

Voldoening

Voldoening en vrede kunnen niet  bij de drogist  gekocht worden. Ze zijn niet in capsules of flesjes te vinden. Of in fysieke gewaarwordingen. Het goede, dat bevrediging schenkt, ligt besloten in het begrijpen van God, het uiteindelijk goede, en van onze relatie tot het goede. Mrs. Eddy zegt in Wetenschap en Gezondheid, blz. 317: “Het begrijpen van zijn geestelijke individualiteit, maakt de mens werkelijker, geweldiger in de waarheid en stelt hem in staat zonde, ziekte en dood te overwinnen.” Ongetwijfeld  geeft het begrijpen van onze ware individualiteit, naar Gods gelijkenis, en het overwinnen van zonde, ziekte en dood de hoogste voldoening. Velen van ons zouden kunnen vertellen hoe heerlijk de overwinning  van het goede over het kwade is, van harmonie over disharmonie, van vrijheid over gebondenheid. Bij het kleinste of grootste probleem, kan de diepe bevrediging van de overwinning altijd gevonden worden in een begrijpen van het goede, de tedere macht en aanwezigheid, die God is.

dinsdag 28 augustus 2012

Lecture


zondag 26 augustus 2012

Next chat 28 augustus 2012


Liberation from the expectations of others

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on August 28, 2012 at 2:00 pm EDT. Please come back to hear the broadcast!
Deborah Huebsch
We all have certain expectations placed on us by those around us and also by ourselves. However, how do we know which expectations are good and productive and which are not? The Bible talks about what God expects of us when it says, “He hath shewed thee, O man, what is good; and what doth the Lord require of thee, but to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with thy God?” ( Micah 6:8) Join Deborah Huebsch, a Christian Science practitioner and teacher, as she explores this topic in a live chat titled, “Liberation from the expectations of others.” Participate in this chat and discover how to be free of false expectations and live in accord with God's law of love.
About Deborah Huebsch: Deborah grew up in an abusive childhood, which led to drug addiction, severe depression, suicidal tendencies, and eating disorders. While she was in college, an introduction to Christian Science allowed Deborah to find healing and a reason for living. She earned a bachelor's degree in theatre from the University of California, Berkeley, and later an MA from the University of Oregon in interdisciplinary studies.
Deborah has danced professionally, directed a ballet company, and choreographed in various dance forms (ballet, modern, jazz). Learning to listen for God's guidance became incredibly helpful as she made major decisions about career, marriage, and where to settle.
As she furthered her understanding of God, Deborah entered the full-time practice of Christian Science healing and is currently a practitioner and teacher who lives in San Juan Capistrano, California. She has found her work immensely satisfying, challenging at times, and she strives to see how spiritual laws become practical and evident in ways that better people's lives.

zaterdag 25 augustus 2012

Heraut


Zeg het roddelen vaarwel 
Say ‘goodbye’ to gossip
The Christian Science Journal, 3.2011
Heather Robles
Bij mijn studie van Christian Science besloot ik vorig jaar dat ik een betere genezer wilde worden – om snel, effectief en betrouwbaar te genezen. Ik had een groot verlangen om meer te leren over genezing en wilde er meer van ervaren in mijn eigen leven. 
Lees verder>>>

vrijdag 24 augustus 2012

Bezield begrip

Zieners als Abraham - Jacob - Mozes en Elia begrepen iets van de ware natuur van God als Geest, als Leven en Waarheid, als hoogste wijsheid of Gemoed. Zij waren zich bewust van de altijd-tegenwoordigheid en almacht van God, Geest. Zij begrepen dat Geest de bron was van het leven, van het goede, en de schepper van de mens - de mens als Gods geestelijke beeld, die uitdrukking geeft aan het leven, de waarheid en de intelligentie van zijn schepper. Zij zagen in dat het enige doel van de mens was Gods majesteit en volmaaktheid tot uitdrukking te brengen. De Christus openbaarde Gods almacht en de werkelijke waarde van de mens aan de oude Hebreeuwse profeten; en dit bewustzijn van de waarheid of van geestelijke ideeën, reinigde, genas en vertroostte het Hebreeuwse volk. De Christus schonk hun een bezield begrip van God en van henzelf. Jezus toonde aan dat naarmate men zich meer en meer van Gods immertegenwoordige geestelijke ideeën bewust wordt, deze ideeën alle mogelijke verkeerde begrippen genezen, alles wat ons van God, het goede, gescheiden houdt. Mrs. Eddy heeft velen van ons geholpen een beter begrip van onszelf te krijgen.

donderdag 23 augustus 2012

De Tien Geboden

Eeuwen geleden zei Marcus Aurelius: “Laat de mensen zeggen en doen wat zij willen, het is mijn taak goed te zijn. En mijzelf toe te spreken alsof ik een stuk goud, of smaragd of purper was. Laat de mensen praten en handelen zoals hun aanstaat; ik moet een smaragd zijn, en ik moet mijn kleur behouden.” Wie staande wil blijven en zichzelf wil respecteren, moet zijn kleur behouden -- de koninklijke kleur van het karakter, dat God hem geschonken heeft. Er bestaat een gezegde: “Als je nergens voor staat, zul je voor alles vallen.” En iemand anders heeft eens gezegd: “Alleen een levende vis kan tegen de stroom op zwemmen; maar elk stuk hout kan met de stroom meedrijven.” De Tien Geboden vormen een morele code, die van iedereen, zonder onderscheid, eerlijkheid, deugd en kuisheid eist. Alleen door gehoorzaamheid hieraan kunnen we het werkelijk goede verwerven. Het verdraaien of los laten van morele wetten leidt tot niets. De Eiffeltoren zou omvallen als niet strikt de wiskunde wetten werden toegepast. Door niet aan de morele wetten te gehoorzamen zijn keizerrijken ineen gestort. Het is niet moeilijk om het goede te vinden. We zien het overal om ons heen, als we ons vermogen om het te herkennen beter ontwikkelen, door het goede lief te hebben. Dit zal aan iedereen een overtuiging schenken van de aanwezigheid en liefde van God.

woensdag 22 augustus 2012

Gods beeld

De alheid van van God bestaat niet uit materie of lichamelijkheid. Ook bestaat die niet tezamen met de materie of de fysieke wereld. De alheid van God bestaat hier, en nu, overal en voor altijd, in plaats van de materie of fysieke wereld. Dit betekent niet dat de mens en het heelal door Christian Science niet erkend worden. Ze worden erdoor verklaard. De volle betekenis van dit geïnspireerde Bijbelverhaal over de werkelijke identiteit van de mens wordt erdoor geopenbaard; de Bijbelpassage luidt: “God schiep de mens naar zijn eigen beeld, naar het beeld Gods schiep Hij hem.” Bedenk eens wat dat betekent. De mens is gemaakt naar Gods beeld. Er staat niet dat de mens een klein beetje op God lijkt, of dat hij eens het beeld van God zal worden. De mens is het beeld van God. Dat wil zeggen dat het beeld van onbeperkte Geest een onbeperkt beeld is. Het beeld van het alwetend Gemoed is een alwetend beeld. Het beeld van het volmaakte Leven is een volmaakt beeld. Het beeld van de al-liefhebbende Liefde is een al-liefhebbend beeld. Dit is de goddelijke Waarheid van alle identiteit, de uwe en van die van iedereen, nu en voor altijd.

dinsdag 21 augustus 2012

Eigenschappen van Liefde

De volgende paar verzen geven een boeiende analyse van de liefde die we in praktijk moeten brengen. Dit schrijft Paulus over de liefde: “De liefde is lankmoedig, zij is goedertieren; de liefde is niet afgunstig; de liefde handelt niet lichtvaardig, zij is niet afgunstig; de liefde handelt niet lichtvaardig, zij is niet opgeblazen; zij handelt niet ongeschikt, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad; zij verblijdt zich niet in ongerechtigheid, maar zij verblijdt zich in de waarheid; zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nimmermeer.” Als wij al deze eigenschappen bekijken in het licht van Christian Science - niet slechts als uiting van menselijke goedheid, maar als Gods uitdrukking van Zichzelf die de mensheid verlost van alle kwalen van het vlees, dan krijgen zij een nog hogere betekenis. Naarmate het menselijke bewustzijn zich vult met de eigenschappen van de liefde, begint dit het menselijke af te leggen voor het goddelijke en heeft de verlossing van de mensheid een aanvang genomen. Het bijzondere van liefde is dat zij door iedereen van elke leeftijd of positie, van elk ras of intellect gevoeld kan worden. Liefde deelt zich onaflaatbaar aan anderen mee en doet steeds alles wegsmelten wat niet aan haar gelijk is. Zij is Immanuel, “God met ons,” en daarom is de Bijbel, die voor ons het begrip van de koninklijke wet van liefde ontsluit, het kostbaarste voorwerp ter wereld.

maandag 20 augustus 2012

Vader-Moeder

Omdat God onze Vader en Moeder is, moet zijn/haar oneindige natuur alle eigenschappen van vaderschap en moederschap inhouden, en het besef van God als Vader-Moeder was iets dat door Mrs. Eddy heel duidelijk gezien werd en wat haar het gevoel gaf dat God haar nabij en dierbaar was. Deze opvatting van God als onze Vader-Moeder geeft ons een gevoel van Zijn tedere liefde en zorg in alle situaties en omstandigheden. Zij overtuigt ons van Zijn wijze leiding, Zijn krachtig maar teder bestuur en Zijn nooit aflatende zorg voor onze veiligheid en ons welzijn. De rechtvaardigheid, macht en oneindig tedere genegenheid van Zijn moederschap, liggen alle besloten in dit concept van God als Vader-Moeder. Waar wij dan ook zijn, als wij ons wenden tot God als onze oneindige Vader-Moeder, de goddelijke Liefde, geeft ons dit het gevoel van vrede, veiligheid en rust dat in al onze behoeften zal worden voorzien; want welke goede vader of moeder zou de behoeften van zijn kinderen over het hoofd zien, of hen pijn laten lijden als hij dit kon voorkomen? Hoe meer wij de wet om “de Heer uw God lief te hebben” gehoorzamen, des te meer zal deze liefde voor God groeien.

zondag 19 augustus 2012

Next chat 21 augustus 2012


Gambling––don't trust your life to luck

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on August 21, 2012 at 2:00 pm EDT. Please come back to hear the broadcast!
John Minard
Compulsive gambling affects millions of people around the world. But very few who trust their luck and their fortunes to gambling every really hit the jackpot. Many more find it only brings poverty and despair into their lives. Is there a better road to true wealth and happiness than relying on "the luck of the draw?" Is there a better way for communities to balance their budgets than relying on lotteries and other gambling revenues? Join this chat with a Christian healer to gain some ideas on how leave luck behind for the sure thing of trust in God’s law of good, that "gives us richly all things to enjoy!"
About John Minard: After getting a degree in telecommunications, John founded a corporate communications company in Michigan. He later moved to Boston to work for The Christian Science Monitor's broadcasting initiatives, and at other Church technology positions, including many Internet-related activities.
John and his family currently live in Collingswood, New Jersey, just outside of Philadelphia, where John works as a Christian Science practitioner and teacher.

zaterdag 18 augustus 2012

Alomtegenwoordigheid

Waarom is het belangrijk de alomtegenwoordigheid en almacht van God te erkennen? Wanneer wij geloven dat het volmaakte Leven hier is, maar daar in de verte het onvolmaakte leven, dan is er hiér een geloof aan onvolmaaktheid aanwezig. We kunnen dan denken dat de onvolmaaktheid in de verte is, maar hiér wordt er aan geloofd. Dan kunnen we nog denken dat er daar aan geloofd wordt, maar hiér wordt geloofd dat er daar aan geloofd wordt. En waar geloof aan onvolmaaktheid begint, daar wordt het ook erger. Mrs. Eddy zegt in Wetenschap en Gezondheid, blz. 445: “U maakt de goddelijke wet van genezing duister en van nul tot gener waarde, wanneer u het menselijke met het goddelijke in de weegschaal legt, of in enige richting van het denken de alomtegenwoordigheid en de almacht van God beperkt.” Het enige heelal is de alheid van oneindige Geest. De enige toestand is de alheid van het volmaakte Leven. De enige mentaliteit is de alheid van van het goddelijk Gemoed. De alheid van Gemoed laat noch plaats, nog ruimte open voor een individueel sterfelijk gemoed, noch voor een heelal van sterfelijke gemoederen.

vrijdag 17 augustus 2012

Onbeperkte alheid

De goddelijke openbaring van Gods onbeperkte alheid, waarin de mens voor eeuwig besloten is, is een van de hoofdgedachten van Christian Science. In de volgende passage licht Mrs. Eddy dat toe: “Geheel gescheiden van deze sterfelijke droom, dit waanbeeld en drogbeeld van de zinnen, komt Christan Science om de mens te openbaren als Gods beeld, Zijn idee, die tezamen met Hem bestaat - God die alles geeft en de mens die alles heeft wat God geeft.” (Miscellany blz. 5) Het is opmerkelijk dat Mrs. Eddy niet zegt “de mens die alles krijgt”, maar “de mens die alles heeft.” Christian Science is met recht de Wetenschap van het bezitten en niet van het krijgen. Het is de Wetenschap van wat is, niet van wat er moest worden. Omdat God IS, HEEFT de mens.

woensdag 15 augustus 2012

Eerste vereiste

Door zijn geestelijke afstamming en zijn helder bewustzijn van God als zijn Vader was Jezus in staat Gods macht en wet beter te demonstreren dan iemand ooit tevoren gedaan had. In haar leerboek  Wetenschap en Gezondheid, blz. 313 verwijst Mrs. Eddy naar hem als “Jezus, de door God gekroonde of de goddelijk koninklijke mens,” en haalt daarbij aan uit het eerste hoofdstuk van de brief aan de Hebreeërs: “Daarom heeft God, ja uw God, u gezalfd met olie der vreugde boven uw medegenoten.” Maar terwijl Jezus zich altijd bewust was van zijn geestelijke staat als de Christus - “de koninklijke weerspiegeling van het oneindige” (idem blz. 313) die kon zeggen: “Eer Abraham was, ben ik” - was hij tevens onze wegbereider op aarde. Hij moedigt ons aan ons zoonschap met de Vader op te eisen. Paulus zegt dat wij het moeten opeisen als “erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus”. Om dit goddelijk zoonschap te bewijzen, was gehoorzaamheid aan de wet een eerste vereiste - de onverbiddelijke eis God met heel ons hart en verstand en onze ziel lief te hebben - en onze naaste als onszelf.

dinsdag 14 augustus 2012

Heraut


Een wetenschap die bij de Bijbel begint
A Biblical Science
The Christian Science Monitor, 11.13.1991
Een van de dingen die altijd grote indruk op mij hebben gemaakt is het vertrouwen dat Christus Jezus in de Bijbel stelde. Zowel Matthéus als Lukas vermelden hoe hij eens door de duivel werd verleid en die verleiding weerstond met een citaat uit het Oude Testament. En het evangelie van Johannes vertelt dat de Meester op een keer tegen de mensen die hem wilden doden zei: “Onderzoekt de Schriften; ... die zijn het, die van mij getuigen(Joh. 5:39). 
Lees verder>>>

maandag 13 augustus 2012

God-gelijk

De  hele zending van Christus Jezus was gewijd aan de gedachte de mensheid te bevrijden van en te verheffen boven een stoffelijk of verkeerd begrip van het bestaan en te brengen tot een geestelijk of waar begrip van het bestaan. Hij gaf ons een duidelijke richtlijn hoe wij geestelijk gezind kunnen worden, toe hij zei: “Oordeel niet naar het aanzien.” Daarna gaf hij ons nog iets aan waaraan we gelijkvormig moesten blijven - oordeel een rechtvaardig oordeel. De betekenis van dit woord dat hier met ‘rechtvaardig, wordt vertaald is eigenlijk “God-gelijk” ; dus rechtvaardig oordelen betekent onze gedachten in overeenstemming houden met  wat God-gelijk is of wat goddelijk waar is over God. En alles wat waar is over God omvat alles wat waar is over de mens. En alles wat goddelijk waar is over God en de mens, kan niet vastgesteld worden door wat we te zien krijgen van de stof en de fysieke wereld, net zo min als we de essentie van de muziek kunnen vaststellen door het zien van een piano.

vrijdag 10 augustus 2012

TMC video


woensdag 8 augustus 2012

Next chat 14 augustus 2012


Good leadership

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on August 14, 2012 at 2:00 pm EDT. Please come back to hear the broadcast!
Barbara Pettis
From the halls of a deeply divided Congress in the United States to the stubborn dictatorships in the Middle East to the governments struggling to solve the financial challenges in Europe, the world today faces a crisis of leadership. Instead of throwing up your hands in frustration, you can help—through prayer that supports movement toward better leadership.
The Bible exhorts us to pray “for kings, and for all that are in authority; that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty” ( I Timothy 2:2). To find out how your prayers can make a difference, and to better understand what really makes for a good leader, bring your questions to this chat with Christian Science practitioner and teacher Barbara Pettis.
About Barbara Pettis: Barbara Pettis has devoted herself for many years to the practice and teaching of Christian Science. She was previously involved with public schools and worked as a writer and editor. She has lived in Asia and in Europe and in many parts of the United States. She currently lives and teaches in the Boston area.

dinsdag 7 augustus 2012

Heraut


Het verschil tussen Scientology en Christian Science 
Scientology or Christian Science?
The Christian Science Journal, 02.2012 Shirley Paulson
Tijdens een diner voor aanhangers van diverse geloofsrichtingen zat ik naast iemand die ik niet kende, die mij vroeg of ik haar mijn religie, Christian Science, wilde uitleggen. Ze zei dat ze er niet mee bekend was en graag iets van de basisideeën wilde begrijpen. Na ongeveer tien minuten vroeg ze heel serieus: “Ontmoet je Tom Cruise dan wel eens?” O jé! Ik realiseerde me dat veel mensen als ze de woorden Christian Science horen, Scientology voor ogen krijgen. Ik denk dat het Christian Scientisten, Scientologisten en degenen die misschien van beide niet veel weten, zal helpen, als het onderscheid wat duidelijker wordt uitgelegd. 
Lees meer>>>

zaterdag 4 augustus 2012

Opfrissen

In de ochtend worden de onvruchtbare, ruwe bergwanden in de woestijn, verlicht door een licht en worden duidelijk zichtbaar door een waas van voorjaarsgroen. Het wonder van de hernieuwing en de heerlijkheid ervan geeft stof tot nadenken. De bergen zijn oud, rotsachtig, zwaar en toch komen zij elk voorjaar tot leven, schoonheid en lieflijkheid. Vergelijkbaar is de lente van geestelijke vrijheid, vreugde en genade, waarop wij aanspraak kunnen maken. Wij hebben een grote behoefte aan een grotere mate van dit lentebewustzijn, dat ons leert, hoe wij de ontgroeide kleren van twijfel, vrees, apathie, achteruitgang kunnen afleggen, en in plaats daarvan kunnen wij ons kleden met frisse kleding van gerechtigheid, vreugde, vertrouwen, mededogen, liefde, vooruitgang, zodat wij met vernieuwde kracht kunnen voortgaan in de lente van Waarheid. Mrs. Eddy zegt in Miscellaneous Writings, blz. 330: “Met elk wederkerend jaar moesten hogere vreugden, heiliger doeleinden, een reinere vrede en een meer goddelijke energie de tedere geuren van het zijn opfrissen.”

vrijdag 3 augustus 2012

Herstel

Op aard wordt het drama der volkeren opgevoerd, maar door de verlossende en reddende macht van de Christus zal dit drama ten einde lopen, opdat het koninkrijk Gods moge verschijnen. Een nieuwe stem wordt in de wereld gehoord, een nieuwe hoop is geboren. De grondtoon van deze eeuw is niet chaos, maar Christus. De Christus zoals die in Christian Science wordt begrepen, komt alle dingen herstellen. Maar voordat dit herstel ten volle kan plaats vinden, moeten de oude dingen voorbijgaan en het oude materialisme moet vervangen worden door een geestelijk begrip van de schepping. Christian Scientisten hebben een belangrijk deel en verantwoordelijkheid in dit werk tot geestelijk herstel. Mrs. Eddy schrijft in Miscellany blz. 152: “Het herstel van het zuivere Christendom berust uitsluitend op geestelijk begrijpen, geestelijk aanbidden, geestelijke macht.” Dit is de welaangename tijd, de oogsttijd, waarin ervaren wordt, dat de vruchten des Geestes aan het rijpen zijn op aarde. Weerstand tegen de Christus kan niet de overhand hebben tegenover de macht van geestelijk begrijpen. “God zwaait de sikkel en Hij scheidt het kaf van het koren. Dit uur wordt opgelost in de smeltoven van Ziel. Zijn oogstzang is wereld-wijd, wereld-bekend, wereld-groots.” (My., blz. 269)

donderdag 2 augustus 2012

Next chat 7 Augustus 2012


Pregnancy and childbirth

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on August 07, 2012 at 2:00 pm EDT. Please come back to hear the broadcast!
Pregnancy and childbirth are a natural part of life, and a new baby is welcomed into the family with such joy, but sometimes fears arise about possible complications or challenges. Mary Baker Eddy, the Discoverer and Founder of Christian Science, offers a healing perspective in her seminal work, Science and Health with Key to the Scriptures, including this wise directive: “To attend properly the birth of the new child, or divine idea, you should so detach mortal thought from its material conceptions, that the birth will be natural and safe” ( p. 463).
Join us in a live chat with Christian Science practitioner and teacher Sarah Hyatt to discover how fears and concerns relating to pregnancy and childbirth can be overcome and to make this a time of spiritual growth and joy for the whole family.
About Sarah Hyatt: Sarah is a Christian Science practitioner and teacher from Charleston, South Carolina. Besides having had two children of her own, she has helped numerous moms-to-be navigate the waters of pregnancy and childbirth, using the tools of Christian Science. Observing her own mom go through five pregnancies, Sarah wanted to gain a purer view of childbirth than what she had witnessed and seen accepted as normal by those around her. Her love for the Bible sent her on a deep dive into its teachings and the writings of Mary Baker Eddy on this topic.
That study and the resulting spiritual growth helped remove her own fears about the challenges often accepted as "par for the course" for pregnancy and childbirth.
Sarah served for more than a decade on the Christian Science Board of Lectureship, sharing spiritual ideas of healing with audiences across the United States, Canada, and the Caribbean. She brings to this chat her love for Christian Science and her desire to aid others in finding the spiritual laws that can ease fears about pregnancy and childbirth and allow that experience to be the joyful one that our heavenly Parent intended. 

woensdag 1 augustus 2012

Heraut

Verhef je boven het tumult
Marian English

Het begon allemaal eenvoudig: met de lift naar boven. Ik ging door een periode van onrust heen.
Ik voelde mij zwaar belast met veelsoortige problemen, van een onstabiele financiële situatie en verwarring over mijn doel in het leven, tot eenzaamheid na het overlijden van mijn man. En het wereldnieuws was er ook niet beter op geworden. Al dat, plus een koude, regenachtige maandagochtend en een bijzonder hectisch spitsuur op weg naar mijn kantoor in de binnenstad – ik had geen idee hoe ik de dag moest doorkomen

Lees verder>>>