maandag 30 juli 2012

Vuurzuil


In Miscellany blz. 164 schreef Mrs. Eddy eens aan een groep dochterkerken in het Veld: “Een grote gezondheid van geest, een machtig iets, dat begraven ligt in de diepten van het ongeziene, heeft onder u een wederopstanding gewrocht, en is plotseling tot een levende liefde gerezen. Wat is dit iets, dit feniksvuur, deze vuurzuil bij dag, die uw weg verlicht, leidt en behoedt? Het is eenheid, de band der volmaaktheid, de duizendvoudige uitbreiding, die de wereld als een gordel zal omsluiten - eenheid, die de gedachte, waarvan wij ‘t meest vervuld zijn, ontplooit tot het grotere en betere, tot de som van alle werkelijkheid en al het goede.” Zoals de kralen van een halsketting overal zouden heenrollen, als de snoer, die hen samenhoudt, zou breken, zoals de takken van een boom zouden verdorren en sterven zonder de stam, die hen voedt, evenzo zou de eenheid van onze beweging, die bij de Moeder-Kerk berust, zonder de Moeder-Kerk worden verbroken. Geven wij bewijs van het geloof dat in ons is? Leggen wij de wijsheid aan de dag, die sterker is dan alle koninkrijken? Niet het grote aantal of menselijke macht, maar Waarheid - het geestelijk begrijpen - is de macht, die aan de bestemming van de wereld vorm zal geven.

zondag 29 juli 2012

Geluk


“De vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid” (Gal. 5:22). Wanneer deze eigenschappen beoefend worden, worden ze beschouwd als een soort toegangsbewijs tot een toekomstige hemel, maar dat is slechts uitgesteld geluk. Het geluk IS het beoefenen van deze eigenschappen, zij zijn er niet van te scheiden. Zij vormen de hemel binnen ons, de harmonie, die niet beperkt of zelfzuchtig is, maar die haar stralen uitzendt naar iedereen om ons heen. Weinigen kunnen de geestelijke invloed weerstaan van iemand, die waarlijk gelukkig is. Christian Science kan het beste op deze manier worden begrepen en van hart tot hart worden doorgegeven. Mrs. Eddy zegt in Wetenschap en Gezondheid (blz. 61): “ Het goede in de menselijke gevoelens moet het overwicht hebben over het kwade en het geestelijke over het dierlijke, anders zal geluk nooit worden verworven.” Aan een gelukkige Scientist werd eens gevraagd, waarom hij altijd zo zeer de nadruk legt op dankbaarheid. Hij antwoordde: “Omdat iemand door dankbaarheid altijd naar iets goeds kijkt en dit hem naar God en naar geluk leidt.”

zaterdag 28 juli 2012

Next chat 31 juli 2012


Prayer about drug trafficking and violence in Mexico

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on July 31, 2012 at 2:00 pm EDT. Please come back to hear the broadcast!
Lyle Young
From Afghanistan to Colombia, and many places in between, drugs and drug trafficking have been a serious problem and a blight on progress. For Mexicans and people in the Southwestern United States, this is an issue that threatens many lives and livelihoods––even among those who aren't involved in the trafficking.
Arturo Gudiño Chong
Whether you live in that part of the world or not, you're welcome to bring your questions and concerns on this subject to these guests who have a global––and also spiritual––outlook. Their responses will offer insights that point toward healing solutions. As you participate in this hour of thought and prayer, you'll also be making a contribution to peace not only in Mexico and the American Southwest but to other areas where people are struggling with these problems.
About Lyle Young: Lyle, a native of Ottawa, Ontario, Canada, first learned of Christian Science at Ball State University in Muncie, Indiana, where he received a degree in music performance. After graduation he began studying Christian Science, and several years later went into the public healing practice.  He became a Christian Science teacher in 1991, later managed the Church’s legislative and media relations for Canada, and served as First Reader of The Mother Church in Boston from 2004-2007. Lyle has given public lectures and facilitated workshops on the subject of Christian Science healing in English, French, Portuguese, and Spanish in some 35 countries throughout Africa, Asia, Europe, and the Americas. He is currently a member of the Christian Science Board of Directors.
About Arturo Gudiño Chong: A native of Mexico City, Arturo heard about Christian Science when his mother experienced a fast recovery after being medically diagnosed with a terminal condition. Arturo is a Christian Science practitioner, and as the Committee on Publication for Mexico, he often writes articles on Christian Science for the media. He lives with his wife and three children in the state of Sinaloa, in northeastern Mexico, which has experienced much of the violence associated with drug trafficking.
Before going into the healing ministry, he worked as an Internet systems developer and started a company called Clickbalance.

donderdag 26 juli 2012

ARK


“ARK. Veiligheid; de idee of weerspiegeling van Waarheid, die even onsterfelijk blijkt te zijn als haar Beginsel; het begrijpen van Geest, dat het geloof aan de stof vernietigt. God en de mens samenbestaand en eeuwig; de Wetenschap die aantoont, dat de geestelijke werkelijkheden aller dingen door Hem zijn geschapen en voor eeuwig blijven bestaan. De ark duidt op verzoeking, die is overwonnen en gevolgd is door verheffing.” (Wetenschap en Gezondheid blz. 581).  Veiligheid, die de ark vertegenwoordigt, is het gevolg van het begrijpen van Geest, waardoor het geloof aan de stof wordt vernietigd. Op blz. 592 omschrijft Mrs. Eddy “Noach” als “Een lichamelijke sterveling; kennis van de nietsheid der stoffelijke dingen en van de onsterfelijkheid van alles wat geestelijk is.” Deze belangrijke omschrijving toont ons, dat niet de poging om de mens te beschermen, maar het begrijpen van zijn onsterfelijkheid de basis was van de demonstratie van Noach, die aan de menselijke zinnen zich voordeed als de redding van hemzelf en zijn gezin. In Genesis 7 lezen wij: “de wateren vermeerderden, en hieven de ark op, zodat zij oprees boven de aarde.” Hoe hoger de golven van dwaling, hoe zwaarder de beproeving, des te hoger zullen wij verheven worden wanneer wij verblijven in de ark van het begrijpen van Geest en onsterfelijkheid en van de nietsheid van de stof.

maandag 23 juli 2012

Heraut


Mijn eerste genezing 
My first healing
The Christian Science Journal, 2.2012
Ik ben betrekkelijk nieuw in Christian Science. Een collega, die nu een goede vriendin van me is, vertelde me erover. Voor die tijd had ik wel van Christian Science gehoord, maar begreep niet echt wat het was. Toen ik meer wist over de Kerk en Mary Baker Eddy, de grondlegster, kreeg ik er meer interesse in, en begon de getuigenisbijeenkomsten op woensdagavond en de zondagdiensten bij te wonen. Lees verder>>>

zondag 22 juli 2012

Next chat 24 juli 2012


How you can participate in the Olympics—with prayer

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on July 24, 2012 at 2:00 pm EDT. Please come back to hear the broadcast!
Tony Lobl
Every four years, a remarkable thing happens: the world temporarily puts aside its concerns and focuses its attention on the Olympic Games. Besides the glitz and excitement, issues of safety, health, pressure to succeed, and athletic performance, can have a big impact on the outcome.
Even if you aren't an athlete, you can play an important role in the success of the Games by participating prayerfully. How can your prayers help players and the many who come to see the Games? Join this chat with Christian Science practitioner Tony Lobl of London, England, and bring your questions to further explore this important topic for our world.
About Tony Lobl: Brought up as the son of Jewish Holocaust survivors, Tony first felt God's presence turn his life around as a twelve year old struggling with depression. A few years later he had a significant physical healing just before entering Surrey University to study Modern Mathematics. Towards the end of his University career he was introduced to Mary Baker Eddy's Science and Health with Key to the Scriptures which satisfactorily explained to him his earlier healing experiences of God's love and introduced him to the timeless value of the Bible. Ever since then the understanding and practice of Christian Science has been his main pursuit in life while he first worked in the video industry and subsequently worked in various roles for the Church of Christ, Scientist. He and his wife Jenny live in London and they are both Christian Science practitioners.

vrijdag 20 juli 2012

Boog in de wolken


God maakte een verbond met Noah (Gen. 9:8-17). Een van de verzen verklaart, dat het teken van Gods verbond een boog in de wolken zou zijn; met andere woorden, een regenboog. Is er iemand, die een regenboog en de belofte die het in ons oproept, niet mooi vindt? In Genesis 9:14 wordt ons geleerd: “En het zal geschieden als Ik wolken over de aarde breng, dat deze boog zal gezien worden in de wolken.” Wanneer een probleem erg hardnekkig schijnt te zijn, mist u iets, waarin nog niet is voorzien, of hebt u verdriet, waardoor uw blijheid schijnbaar verduisterd wordt? Kijk naar boven naar de boog in de wolken! Het is er en het zal voor u de hele ervaring veranderen en mooier maken; het zal u de zekerheid geven van Gods tegenwoordigheid. God is alomtegenwoordigheid en naarmate wij dat in gedachten houden, zullen we beseffen, dat er in werkelijkheid nooit een probleem, nooit gebrek, of verdriet kan zijn, omdat alomtegenwoordigheid, ze buitensluit, ze tot een onmogelijkheid maakt. O ja, zij zijn er schijnbaar wel, maar ook de aarde staat schijnbaar stil en toch is dit niet zo, en naarmate wij het schijnbare ontkennen en vasthoudend de werkelijkheid bevestigen, kunnen wij vol vertrouwen de demonstratie tegemoet zien.

donderdag 19 juli 2012

Zoekt!


De Wetenschap van Gemoed, openbaart op duidelijke, zekere wijze, dat voorziening in de ruimste betekenis geestelijk en oneindig is. Christus geeft ons de wijze raad in Matth. 6:33: “Zoekt eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden.” Dit koninkrijk Gods is het rijk van Gemoed; de deur daarvan is nooit gesloten en zijn schatten zijn onuitputtelijk. Daar is reeds voorzien in alles wat nodig is en grenzen zijn er niet. Een Christian Scientist leert in de eerste plaats, dat dit koninkrijk er is en dan vereenzelvigt hij zich ermee. Dat is “zoeken”. De altijd, vreugdevolle vereenzelviging met alles wat geestelijk is, leidt tot het besef dat de begrippen van geboorte, dood, beperking en gebrek, sterfelijke gedachten zijn. Al deze onware dingen verdwijnen en de rijke zegeningen van de oneindige Liefde wordt de ervaring van de werkelijkheid en voorziening zal in eeuwigheid ons deel zijn.

woensdag 18 juli 2012

dinsdag 17 juli 2012

Petrus


In Matth. 16:13 stelt Jezus  zijn discipelen de volgende vraag: “Wie zeggen de mensen dat ik, de Zoon des mensen, ben?” De antwoorden waren uiteenlopend en klaarblijkelijk niet tevreden met de antwoorden, deed Jezus opnieuw een beroep op hen: “Maar gij, wie zegt gij dat ik ben?” Simon antwoordde: “Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God.” Jezus gaf uitdrukking aan zijn goedkeuring van dit zo bevredigende antwoord door Simon te zegenen. Maar de Meester deed nog veel meer. Hij gaf Simon een nieuwe naam: “En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus, en op deze petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.” Jezus beantwoordde de erkenning van zijn ware geestelijke identiteit door de discipel op te wekken tot een helderder besef van zijn eigen ware natuur. Op blz. 137 van Wetenschap en Gezondheid geeft Mrs. Eddy het antwoord van Simon in haar eigen woorden weer: “De Messias is wat gij hebt verkondigd - Christus, de geest van God, van Waarheid, Leven en Liefde, die mentaal geneest.” Op blz. 138 gaat zij verder met: “Nu was het Petrus duidelijk, dat niet een menselijke persoonlijkheid, maar het goddelijk Leven, de goddelijke Waarheid en Liefde, de genezer van de zieken was en een rots, een vaste grond in het rijk der harmonie.”

maandag 16 juli 2012

Gods wet van herstel


Uit: Gods wet van herstel, door Adam H.Dickey p. 7
Wij moeten onze eigen opvattingen over de dingen volledig opgeven en met de Bijbel zeggen: “Niet mijn wil maar de Uwe geschiede.” Als deze stap met overtuiging wordt gedaan, in het volle vertrouwen dat alles aan Gods zorg kan worden overgelaten, dan kan geen macht ter wereld voorkomen dat in alle onharmonische toestanden op natuurlijke, rechtvaardige en wetmatige wijze herstel zal intreden. Deze wet van herstel is de universele wet van Liefde, die zonder onderscheid allen en iedereen zegent. Deze wet neemt niet van de een om aan de ander te geven. Hij weigert niet om onder bepaalde omstandigheden te werken, maar staat altijd klaar om in werking te treden zodra het verzoek daartoe wordt gedaan en de menselijke wil opzij wordt gezet. “Alles wat de gedachten van de mens in het spoor van onzelfzuchtige liefde houdt,” zegt onze Leidsvrouw “ontvangt rechtstreeks de goddelijke macht “ (W&G blz.192). Hebben wij eenmaal het punt bereikt waarop wij met hoop en vertrouwen alles aan de regeling van Gods wet van herstel kunnen overlaten, dan zal deze wet ons onmiddellijk bevrijden van ieder gevoel van persoonlijke verantwoordelijkheid, onze ongerustheid en vrees wegnemen en de vrede, vertroosting en zekerheid geven van Gods beschermende zorg.

zondag 15 juli 2012

Wezen van Leven


Mrs. Eddy schrijft op blz. 426 van haar leerboek: “Als het geloof aan de dood uitgewist en het inzicht verkregen werd, dat er geen dood is, dan zou dat “een boom des levens” zijn, kenbaar aan zijn vruchten.” De mens is de uitdrukking van het wezen van Leven. Hij verkondigt en getuigt van het feit dat Leven eeuwig en onvernietigbaar is. Door het begrijpen van zijn eeuwig bestaande Christus-zelfheid en van de nietsheid van de dood was Jezus in staat te zeggen (Joh. 5:24-26): “Voorwaar, voorwaar zeg ik u, die mijn woord hoort, en gelooft Hem die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwig leven, en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in leven. Voorwaar, voorwaar zeg ik u, de ure komt en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem van de Zoon van God en die ze gehoord hebben, zullen leven; want gelijk de Vader het leven heeft in Zichzelf, alzo heeft Hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf.”

vrijdag 13 juli 2012

Heraut


Een geval van verkeerd begrepen identiteit 
A case of mistaken identity
Uit The Christian Science Monitor, 9.30.10 
Beryl O. Nathans
Ik gaf eens een muntstuk aan een winkelier die het mij meteen teruggaf, zonder er zelfs maar naar te kijken, met de opmerking dat de munt vals was.Toen ik hem vroeg hoe hij dat wist, zei hij dat de munt te licht woog. Een echte munt zou zwaarder zijn. Voor mij benadrukte dit het feit dat het een eerste vereiste is je bewust te zijn van de ware identiteit om elk geval van verkeerd begrepen identiteit te kunnen rechtzetten. 
Lees verder>>>

donderdag 12 juli 2012

Next chat 17 juli 2012


Overcoming sin

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on July 17, 2012 at 2:00 pm EDT. Please come back to hear the broadcast!
Margaret Rogers
Sin is such a loaded word that people get polarized even discussing it!  Yet we can't avoid recognizing and overcoming sin if we want to find lasting satisfaction and fulfill our potential as God's loved children.  Jesus called sin an enslavement (see John 8:34).  No one wants to be a slave, and Jesus said knowing the truth can free us. 
You're invited to participate in a chat with Christian Science practitioner and teacher Margaret Rogers to discover the truth about our unbreakable relationship with God, which frees us to express our natural innocence, joy, and worth.
About Margaret Rogers: As a teenager, Margaret volunteered in programs to help children of migrant workers. This interest in humanity grew into a career in Christian Science, which started with Christian Science nursing and led to public speaking on Christian Science healing as a member of the Board of Lectureship. Margaret’s audiences included college students and professionals in medicine and religious studies. She has also managed the office of Christian Science practitioner activities, in which she supported professional healers around the world. Margaret is a member of The Christian Science Board of Directors and currently chairs the Board of Trustees of The Mary Baker Eddy Library for the Betterment of Humanity.

woensdag 11 juli 2012

De Bijbel


1 Tessalonicenzen 5:5-18 (Nieuwe Bijbelvertaling)
Want u bent allen kinderen van het licht van de dag; wij behoren niet toe aan de nacht en de duisternis, dus laten wij niet slapen zoals anderen, maar waken en op onze hoede zijn... Want Gods bedoeling met ons is niet dat wij veroordeeld worden, maar dat wij gered worden door onze Heer Jezus Christus. … Dus troost elkaar en wees elkander tot voorbeeld, zoals u trouwens al doet. … Wij sporen u aan, broeders en zusters, iedereen die zijn dagelijks werk verwaarloost terecht te wijzen, de moedelozen hoop te geven, op te komen voor de zwakken, met iedereen geduld te hebben. Zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt en streef altijd naar het goede, zowel voor elkaar als voor ieder ander. Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt.

dinsdag 10 juli 2012

Genesis


Voor de komst van Christian Science was de geestelijke genezing meer op vertrouwen gebaseerd dan op het kennen van de goddelijke regel. In Christian Science hebben wij het Beginsel en de wetenschappelijke regel, waarop wij ons kunnen verlaten, een volmaakte God en het juiste begrip van het wezen van God en de mens. De alheid van het ene Gemoed en zijn manifestatie en de hieruit volgende onwerkelijkheid van het kwaad moeten de basis zijn van onze gedachten en demonstratie. De stoffelijke zinnen loochenen altijd de tegenwoordigheid van God, Geest, het koninkrijk der hemelen, want de stof  maakt er aanspraak op de tegenwoordigheid van Geest buiten te sluiten. Het orthodoxe Christendom baseert zijn begrip op het tweede hoofdstuk van Genesis, het verhaal van de mens geformeerd uit het stof der aarde, maar Christian Science baseert haar begrip op het eerste hoofdstuk van Genesis, dat de mens openbaart, gemaakt naar Gods beeld en gelijkenis en in dit opzicht verschilt Christian Science geheel van vele andere vormen van Christelijk geloof.

maandag 9 juli 2012

Drank


Op de vraag: “Kan uw Wetenschap drankzucht genezen?” antwoordt Mrs. Eddy (Miscellaneous Writings, blz. 37): “Christian Science legt de bijl aan de wortel van de boom. Haar tegengif tegen alle problemen is God, het volmaakte Gemoed, dat het sterfelijk gemoed, waar alle kwaad uit voortkomt, rechtzet." Verder zegt zij: "De zucht naar alcohol wijkt voor de Wetenschap, even onmiddellijk en zeker als ziekte en zonde voor haar wijken.” Dit zijn woorden vol mededogen in een eeuw, waarin het stoffelijk gemoed vastbesloten zijn aanspraak op bestaan probeert vol te houden, alles zou proberen om de mensheid tot zijn slachtoffer te maken en in de greep van het kwaad te houden. Mrs. Eddy vergoeilijkt het drinken van alcohol niet, moedigt niet aan, dat men er gebruik van maakt in gezelschap, voor medisch of enig ander doel. In Miscellaneous Writings blz. 289, zegt zij: “Sterke drank is ongetwijfeld een kwaad, en kwaad kan niet met mate gebruikt worden: het geringste gebruik dat er van gebruik wordt, is misbruik; daarom is het enige matige gebruik: geheelonthouding.”  Wanneer men, al is het in geringe mate, sterke drank gebruikt, helpt men het drinken te steunen als een gewoonte. Wat het mensdom nodig heeft is de prikkel van Geest, het krachtig maken van de geestelijke zin, waardoor kracht wordt geschonken, die door reinheid naar een nauwere eenheid met God leidt.

zondag 8 juli 2012

Steen

Op bldz. 44 van ons leerboek Wetenschap en Gezondheid zegt Mrs. Eddy: “De eenzame ruimte van het graf bood Jezus een schuilplaats tegen zijn vijanden, een plaats waar hij het grote vraagstuk van het zijn kon oplossen.”  Jezus was helemaal alleen in het graf. De op hem gerichte wandaden waren opgehouden, want allen geloofden, dat hij dood was. Hij hoefde niet langer te strijden om zich van Liefde bewust te blijven. Hij was alleen met God. De droom van de zielestrijd in de hof, van de bespotting, het verraad en de vervolging was voorbij. Hij wist, dat de mens niet begraven was en aldus werd, door dit aan het licht te brengen van de Christus, de steen weggerold. Jezus toonde zijn grote liefde voor zijn discipelen door na zijn opstanding naar hen terug te keren. Er moest echter  nóg een steen worden weggerold, de steen van het ongeloof van de wereld, dat zulk een bewijs kon worden gegeven. Was dit niet de oorzaak dat zijn discipelen hem niet herkenden? Ondanks alles wat hij hen geleerd had, konden zij niet geloven, dat de dood niet het einde zou zijn. Laten wij de steen van ongeloof, die onze demonstraties, van de macht die waarheid over dwaling heeft, zou willen verhinderen, wegrollen.

zaterdag 7 juli 2012

Heraut


We zijn één
We are one
Een vraag die in mij opkwam tijdens een woensdagavond-getuigenisbijeenkomst, bracht een ommekeer teweeg in mijn opvatting van de rol van kerk in de gemeenschap. Terwijl ik luisterde naar de voorlezingen uit de Bijbel en Wetenschap en Gezondheid, kwam ik onder de indruk van de idee dat God de harten van de mensen in de Bijbel bewoog om hun relatie met Hem te ontdekken. Deze vraag drong zich aan mij op toen ik in een grote kerk uit het begin van de twintigste eeuw zat, temidden van een aantal lege stoelen: Zou het kunnen zijn dat God was opgehouden de harten van de mensen te bewegen om Hem te vinden, of dat God niet evenveel harten beroerde als voorheen? 
Lees verder>>>

vrijdag 6 juli 2012

Next chat 10 juli 2012Christians united in prayer

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on July 10, 2012 at 2:00 pm EDT. Please come back to hear the broadcast!
"Prayer is the Christian's vital breath" (Christian Science HymnalNo. 284), and when Christians sincerely gather in prayer, restoration and healing are possible. So what is it that would keep Christians from valuing each other? What sometimes builds a wall of separation? Bring your questions about intra-Christian dialogue to this chat, explore with us the universality of prayer and the specific contribution Christian Science can make toward healing within our Christian family, your community, and the world.
Shirley Paulson
About Shirley Paulson: Shirley is a Christian Science practitioner from the Chicago area. As Head of Ecumenical Affairs for  the Church of Christ, Scientist, she represents The Mother Church in dialogue with the National Council of Churches (USA) and other Christian and interfaith relationships. She is currently serving on the Faith & Order Commission of the National Council of Churches.
The combination of her Christian Science healing practice with her master’s degree in theological studies from Garrett-Evangelical Theological Seminary provides rich experience in support of her ecumenical activities.
She enjoys her service on the Christian Science Board of Lectureship, where she gives presentations to academic classrooms on a variety of subjects related to Christian Science. She has presented programs at the Parliament of the World’s Religions in 2009 and at CESNUR (a conference on minority religions) for the past three years.
Rev. Dr. Michael Kinnamon
About Rev. Dr. Michael Kinnamon: Michael, formerly National Council of  Churches General Secretary, is an internationally recognized scholar and leader in the church unity movement. He has served this movement in a number of ways, including as General Secretary of Churches Uniting in Christ, Executive Secretary of the World Council of Churches’ Commission on Faith and Order, and he had a major role in drafting the WCC’s major planning document, "Toward a Common Understanding and Vision of the WCC."
Before serving at the National Council of Churches, Michael was the Allen and Dottie Miller Professor of Mission, Peace and Ecumenical Studies at Eden Theological Seminary, St. Louis, Missouri. He has also been professor of Theology and Ecumenical Studies at Lexington, Kentucky, Theological Seminary.
Kinnamon earned a PhD from the University of Chicago Divinity School in the field of religion and literature. He studied at Tel Aviv University from 1969 to 1970. His AB degree is from Brown University.

woensdag 4 juli 2012

Oorsprong

Een van de belangrijkste verklaringen van de Meester was (Matt. 23:9): “Gij zult niemand uw Vader noemen op de aarde”. Hier maant Jezus ons aan geen andere oorsprong te erkennen dan Geest, God. Met deze erkenning bereiken wij twee dingen. Zij snijdt ons af van ongewenste erfelijke karaktertrekken en maakt ons ook los van de zelfopgelegde beperkingen van de familiegeschiedenis. Zij stelt ons in staat te zien, dat wij altijd één zijn met dat goddelijk bewustzijn, dat al het goede insluit. Dit is de geopende deur van het geestelijk begrijpen, en wanneer wij die binnengaan, kunnen wij met de Psalmdichter zeggen (Ps. 139:17,18): “Daarom, hoe kostbaar zijn mij, o God! uw gedachten, hoe machtig veel zijn haar sommen! Zoude ik ze tellen, zij zijn meer dan zand.” Er zijn geen beperkingen voor het geestelijke zijn of goddelijk bewustzijn, dat door weerspiegeling het onze is. Het houdt verband met een steeds ontvouwend begrip van schoonheid, van volkomenheid, volmaaktheid en onsterfelijkheid.

dinsdag 3 juli 2012

Ontwaken


De Psalmist schreef (Ps. 139:18): “Word ik wakker, zo ben ik nog bij U,” zoals een kind, slapend in zijn moeders armen, misschien droomt, dat het gescheiden is, en bij het wakker worden merkt, dat het nog steeds veilig is. Christian Science is gekomen om ons te doen ontwaken uit de droom van een leven in de stof tot onze werkelijke staat. Dit ontwaken is de opstanding.

maandag 2 juli 2012

Next chat 3 juli 2012


Freedom from racial hatred

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on July 03, 2012 at 2:00 pm EDT. Please come back to hear the broadcast!
Tim Myers
News stories today send a sobering message: racial hatred is not a thing of the past. But there is always hope. God’s all-embracing love has the power to lift humanity to a spiritual view of all men and women. The Bible teaches that “. . . ye are all one in Christ Jesus” (Galatians 3:28). This impels the whole human family to unite in one bond of love, in which no one is viewed according to race, but as God’s unique and beloved child.
Join this chat with Tim Myers, a Christian Science practitioner from Los Angeles, California. Bring your questions and prayers to this tender discussion on how the world can find greater freedom and love.
About Tim Myers: When a long-term relationship dissolved while he was a senior in college, Tim found prayer and a growing sense of spirituality a necessity to overcome the fear, anger, loneliness and self-doubt associated with the break-up. As an officer in the US Army, owner of a construction business and an active participant in a wide variety of sports, Tim has had many opportunities to successfully use God's law applied through prayer to resolve challenges and heal physical ills.
This commitment to practical spirituality has led him to invest time as an active volunteer in a teen center – studying and applying conflict resolution and diversity awareness, and to work on the staff of a college Interfaith director, participating in Interfaith dialogues and discussing how spirituality relates to student life.
After Tim closed his construction business he went to work full-time helping others apply the system of spiritual laws, known as Christian Science healing. As a Christian Science practitioner living in La Canada-Flintridge, California, he has seen God's law heal problems related to businesses, relationships, physical illnesses, and all the other challenges of present day living.

Vrede

Het is vreemd, hoe mensen zeggen de vrede na te jagen, terwijl zij ten opzichte van elkaar vijandschap in hun hart dragen. Dit geldt evenzo voor naastenliefde; er moet eerst vrede aanwezig zijn in ons eigen bewustzijn, voordat een gunstige reactie plaatsvindt, in degenen die strijden. Gevoelens worden beledigd en gekwetst als gevolg van het sterfelijk geloof, dat leven in de stof is. Het gevoel van belediging en aantasting van eer kan alleen verdwijnen door de heilige invloed van de onpartijdige liefde van God voor al Zijn kinderen. De dichter Pope zei: “Dwaling is menselijk, vergeven is goddelijk.” De voor altijd bestaande eenheid van God, Geest, en Zijn gelijkenis, de geestelijke mens, waarborgt vergiffenis, in alle gevallen, waar Zijn hulp wordt gezocht en Zijn bevelen worden gehoorzaamd. Wanneer het moeilijk schijnt te zijn vergiffenis te schenken, is dat dan niet te wijten aan het feit dat we vergeten dat onze ware zelfheid en die van onze naaste één met God zijn?