vrijdag 29 juni 2012

Heraut


Zie het ploegijzer in het zwaard 
See the plowshare in the sword
Christian Science Sentinel, 2.20.2012
Editorial


Op het eerste gezicht lijkt de bijbelse belofte heel poëtisch, maar wel een beetje onrealistisch. Zwaarden omsmeden tot ploegijzers? Is dat het actieplan om vrede te stichten onder de volken? Beschouw dit eens vanuit het boek Micha in het Oude Testament: “Hij [God] zal rechtspreken tussen machtige volken, over grote en verre naties een oordeel vellen. Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot poegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal meer weten wat oorlog is” (4:3 NBV). En om deze boodschap nog meer nadruk te geven, wordt hij herhaald, in enigszins andere bewoording, in Jesaja. En nogmaals in Joël. 
Lees meer>>>

woensdag 27 juni 2012

Heraut


Een kerk die blijft bestaan 
A church built to last
The Christian Science Journal, 5.2012
Steve Cole


Kerklidmaatschap begon me te vervelen. Ik wilde liefde en vreugde voelen. Gelukkig wist God van mijn verlangen en beantwoordde het met een geestelijke doorbraak. Ik begon beter te begrijpen wat Kerk werkelijk betekent. Ik deed een paar verrassende ontdekkingen, en nu mijn liefde en vreugde zijn teruggekeerd, wil ik daar graag over vertellen.
Lees verder>>> 

dinsdag 26 juni 2012

Tranen


Hoewel Christus Jezus de volle maat kreeg toegediend van de boosaardigheid van de stoffelijke wereld, terwijl scheldpartijen en wraak over hem werden uitgestort, toch weerstond hij dit met een verheven begrijpen en liefde en behaalde hierdoor de overwinning. Bij de kruisiging bad hij de Vader om vergiffenis voor zijn vijanden. Deze daad die de de kroon op zijn levenswerk zette, was een vervulling van de wet van de goddelijke liefde. Waar Mrs. Eddy spreekt over de Meester die over Jeruzalem weende, schrijft zij in Pulpit en Press, blz. 7: “O, gij tranen! Gij vloeidet niet tevergeefs. De heilige druppels werden slechts bewaard voor toekomstig gebruik en God heeft thans met Zijn uitgestrekte arm hun bron ontzegeld. Deze kristallen druppels vormden de moraal voor het mensdom. Zij zullen met vreugde en met macht opkomen om met stromen van vergiffenis elke misdaad uit te wissen, zelfs wanneer deze verkeerd in naam van de godsdienst werd bedreven.” Ook onze tranen zullen niet tevergeefs zijn, als ons hart overvloeit van onzelfzuchtige liefde, vreugde en dankbaarheid, in het Christus-begrijpen, dat de Vader-Moeder Liefde alomtegenwoordig is om volledige vergoeding te geven voor elk onrecht in de vorm van onuitsprekelijke vrijheid en vrede, die tot ieder berouwvol en ontvankelijk hart komt.

maandag 25 juni 2012

Het enige Gemoed


In Wetenschap en Gezondheid blz. 469 schrijft Mrs. Eddy: “Dwaling wordt uitgeroeid door de grote waarheid, dat God, het goede, het enige Gemoed is en dat de vermeende tegenstelling van het oneindig Gemoed - de duivel of het kwaad genoemd - niet Gemoed, niet Waarheid, maar dwaling is, zonder intelligentie of werkelijkheid.” Bloed, hart en longen bepalen niet het Leven van de mens en evenmin geven hersenen en zenuwen hem het geestelijk bewustzijn. De goddelijke intelligentie, die door de mens wordt weerspiegeld, is onlichamelijk, alziend, alwetend en algeheel geestelijk. Het onsterfelijk Gemoed is de enige oorzaak, de Vader-Moeder van het heelal, de mens inbegrepen. ‘s Mensen wezenlijk bestaan is eeuwig in dat Gemoed en elk van zijn bewegingen is zoals die door de goddelijke wijsheid of intelligentie bedoeld is. Er is geen sterfelijk gemoed. Het werkelijke Gemoed, dat onsterfelijk is, is Geest, en Geest is oneindig; daarom kan er geen stof zijn. Daarom is het dwaling te geloven dat het Gemoed in de war zou kunnen zijn of dat er een ziekte zou bestaan, die het kind van God zou kunnen schaden.

zondag 24 juni 2012

Jeruzalem


In het eerste gedeelte van haar verklaring van “Jeruzalem” zegt Mrs. Eddy op blz. 589 van Wetenschap en Gezondheid : “Sterfelijk geloof en sterfelijke kennis, verkregen van de vijf lichamelijke zinnen; de hoogmoed van macht, en de macht van hoogmoed; zinnelijkheid; afgunst; onderdrukking; dwingelandij.” Dit had haar geleid tot het ware begrip van Jeruzalem: “Tehuis, de hemel.” Het bewustzijn dat open is voor de heerlijkheid van het onbegrensde Leven en de onbegrensde Liefde, voor de grondvesten van Waarheid, het plan van Beginsel en de eeuwige schoonheid van Ziel, zal ervaren dat zijn ware thuis niet een stoffelijk gebouw is, maar het eeuwige, immer-tegenwoordige rijk van harmonie, waar Liefde overvloedig aanwezig is om allen te zegenen. Lucas vertelt ons van Jezus, die na zijn opstanding aan zijn discipelen verscheen (Lukas 24:45, 47): “Toen opende hij hun verstand opdat zij de Schriften verstonden,“ en dat “in zijnen naam gepredikt [moest] worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem.” Om geluk te ervaren is het noodzakelijk het begrip van tehuis te verbeteren en het zijn niet de menselijke omstandigheden die veranderd moeten worden. Door een dieper inzicht in de onveranderlijke reinheid van de mens als de uitdrukking van Ziel, kan men elke nieuwe dag tegemoet treden met de frisheid en onschuld van een geestelijk bewustzijn.

zaterdag 23 juni 2012

Next Audio Chat 26 juni 2012


Healing dark thoughts

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on June 26, 2012 at 2:00 pm EDT. Please come back to hear the broadcast!
Joni Overton-Jung
Do you find yourself sometimes caught off guard by dark, negative thoughts? Or wondered how to break out of feelings of sadness, boredom or despair?  Even in the darkest times, the desire for light—feeling unsettled by negativity—points to a constant spiritual compass and beacon within each one of us. Mary Baker Eddy describes it in this way: “the heaving surf of life's troubled sea foams itself away, and underneath is a deep-settled calm.”
Join us for a live Sentinel chat where we explore how natural it is to put off dark thoughts—even bouts of difficult depression by recognizing God’s constant presence, and “the still small voice of calm.” (John Greenleaf Whittier)
About Joni Overton-Jung: After serving in the Peace Corps in Botswana, Africa, Joni began her practice of Christian Science healing in Chicago in 1989. For three years she served as a volunteer chaplain at Chicago Read Mental Health Centre. Between 1995 and 2004 she travelled throughout North America and South Africa giving lectures and workshops on spirituality and healing in prisons, community centers, universities, and churches as a member of the Christian Science Board of Lectureship. In 2003 Joni became accredited to teach Christian Science healing. She continues her practice of healing and teaching from her home in Port Hope, Ontario, Canada.

vrijdag 22 juni 2012

HerautWat is de demonstratie?
What’s the demonstration?
The Christian Science Journal, 11.2009 
Barbara Vining
Toen ik een kind was vertelde iemand me dat zonlicht dat door een vergrootglas schijnt een gat in een stuk papier kan branden. Dus ging ik naar buiten in de zon en hield een vergrootglas een paar centimeter boven een stuk papier – en inderdaad, het licht dat door het glas scheen werd zo geconcentreerd, dat het een gat in het papier brandde. De actie die ik ondernam was een demonstratie. Het gevolg van die demonstratie was het bewijs dat zonlicht dat door een vergrootglas schijnt krachtig genoeg is om een gat in een stuk papier te branden. 
Lees verder >>>

woensdag 20 juni 2012

Symbool


Op blz. 280 van Wetenschap en Gezondheid zegt Mrs. Eddy: “Symbolen en elementen van disharmonie en verval zijn niet het voortbrengsel van het oneindige, volmaakte en eeuwige Alles.”  Hoe moeten wij de enkele symbolen, die heel mooi en aantrekkelijk zijn, zien in een stoffelijke wereld. Iedereen, die Mrs. Eddy’s werken kent, zal beseffen, dat zij zulke symbolen niet veroordeelde of zelfs maar loochende. Hun belofte was haar lief. De schoonheden van de natuur, een schitterende ochtendschemering of een stralende zonsondergang spraken tot de schoonheid, ingeboren in de gedachte van onze Leidsvrouw en zij leert ons om er blij om te zijn. Wij moeten hoger zien dan de stoffelijke zin van de natuur en haar symbolen, indien wij willen ophouden de stof te verafgoden en Geest, God, willen aanbidden. Wij kunnen het symbool van de schoonheid van goddelijkheid zien in de glanzende bloembladen, en in de regenboog kunnen wij de belofte van goddelijke bescherming ontdekken. Wij hebben echter geleerd, dat er geen intelligentie in de stof is. Op blz. 595 omschrijft Mrs. Eddy het woord “Zon” aldus: ”Zon. Het symbool van Ziel, die de mens bestuurt, - van Waarheid, Leven en Liefde.” Door het gebruik van het woord “symbool” werd zij er aan herinnerd, dat zelfs ons hoogste menselijke begrip van het oneindig goede slechts een teken en een symbool is, en niet de substantie, welke Waarheid en Liefde is.

dinsdag 19 juni 2012

Lives lived: Philip


Meet Philip. He was physically disabled and in no mood to hear about Christianity until he was suddenly healed.

maandag 18 juni 2012

Resultaat


Er kunnen zich momenten voordoen, dat de innerlijke verandering in het denken, door Christian Science teweeggebracht, niet onmiddellijk het gewenste resultaat laat zien. Het is niet verstandig een toestand te beoordelen, afgaande op uiterlijke schijn. Van meer belang dan de uiterlijke schijn is de innerlijke overtuiging en het begrijpen van wat God doet door de invloed van de zuurdesem, die “een vrouw nam en verborg in drie maten meel, totdat het geheel gezuurd was” (Matt. 13:33).  Er is geen stilstand voor degene die de Wetenschap bestudeert; voor hen zijn rustige tijden tijden van groei, tijden van vrede, zoals de beschutting van een rustige haven voor de start van een opwindend en voorspoedig avontuur over de oceaan naar onbekende stranden. Op Gods weg is geen verspilling; Zijn werk wordt nooit uitgesteld. Als er in de een of andere richting geen werking schijnt te zijn, laten we dan de al-werking van de goddelijke Liefde realiseren en wachten tot God ons Zijn plan openbaart. Paulus schreef aan de Korinthiërs (1Kor. 3:9): “Want wij zijn Gods medearbeiders Gods akkerwerk, Gods gebouw zijt gij.” Gezondheid, vreugde, dankbaarheid, bevrediging en succes zullen volgen.

zondag 17 juni 2012

Zalig zijn


In het Evangelie van Johannes lezen wij, dat Jezus zei (20:29): “Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben.” Wat geloven wij? Geloven wij aan het goede of aan het kwade? Velen geloven aan beide, sommigen alleen aan het kwade, enkelen alleen aan het goede. In Christian Science leren wij, dat alleen het goede werkelijk - dat het geestelijk is, zonder enige smet van de stof of het stoffelijke denken. Voor de stoffelijke zinnen schijnt het geestelijk goede niet te bestaan. Maar is dit een reden om geen geloof te hechten aan de werkelijkheid en aanwezigheid van het goede? “Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben”, hier halen wij nog eens de woorden aan van onze Meester, die de aanwezigheid van het goede bewees, zoals geen ander dat gedaan heeft. De mensen hopen, graag op het goede; sommigen hopen vol vertrouwen, anderen doen dit zonder veel zekerheid. Velen worden teleurgesteld. Waar komen hun teleurstellingen vandaan? Komen die niet voort uit het feit, dat de mensen over het algemeen het goede hopen of verwachten op een zeker tijdstip in de toekomst? “Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben”, geloofd, dat het goede thans en niet in de toekomst hier is. Wat een vreugde is het om dit te leren inzien en steeds meer te leren zien en te bewijzen.

zaterdag 16 juni 2012

Heraut


Genezen van beperkte mobiliteit 
Healed of restricted mobility
Christian Science Sentinel, 10.3.2011 


Twee jaar geleden kon ik op een ochtend moeilijk uit bed komen, en ik kon nauwelijks lopen door de pijn. Ik ging naar mijn werk en toen ik de trap opliep naar mijn kantoor, merkte ik dat elke beweging mij heel veel moeite kostte. 
Lees verder >>>

vrijdag 15 juni 2012

Verbinding


Het is de geestelijke zin, die het menselijk bewustzijn met het goddelijke verbindt en het toegang verleent tot de onbeperkte bronnen van het goede, die de mens als Gods beeld weerspiegelt. Tot de geestelijke zin is het, dat de Christus verschijnt, die aan de mensen Liefdes alheid en de tijdelijke, bedrieglijke aard van de stof en het stoffelijk gemoed openbaart en hen scheiding leert maken tussen het geestelijke en het stoffelijke, waardoor zij in staat wordt gesteld te bewijzen, dat alleen het goede werkelijk is. Het is deze aan Ziel ontleende zin, die altijd in het menselijk bewustzijn aanwezig is, dat de godheid de mensheid bereikt en de weg tot verlossing uit de dwaling ontvouwt. Mary Baker Eddy schrijft in The first message of Christ, Scientist, and Miscellany (blz. 160): “Zo te leven, dat het menselijk bewustzijn in voortdurende verbinding met het goddelijke, het geestelijke en het eeuwige blijft, betekent dat wij de oneindige macht individueel tot uiting brengen en dit is Christian Science.”

donderdag 14 juni 2012

Heerschappij


De mens, die naar het beeld ven de gelijkenis van God is geschapen, heeft heerschappij. Om de door God geschonken heerschappij te kunnen uitoefenen, moet iedereen voor zichzelf ontdekken, dat hij geestelijk is; dat hij daarom niet afhankelijk is van de stof en van de door de stof ingestelde toestanden, zoals schommelende economie, ouderdom, angst, gebrek, vergissingen, enz. Het sterfelijk gemoed is geneigd tot argumenteren; het argumenteert met zichzelf en in het belang van zichzelf. Maar in werkelijkheid is er, gezien in het licht van Gods alheid, - de oneindigheid van het goddelijk Gemoed - geen sterfelijk gemoed, dat kan argumenteren of waarmee geargumenteerd kan worden, dat kan geloven of waaraan geloofd moet worden, dat kan verleiden of verleid kan worden, dat kan genieten of lijden, hypnotiseren of onder hypnose gebracht worden, dat kan leven of sterven. De mens brengt heerschappij, intelligentie tot uitdrukking. God is zijn Gemoed. De waakzame Christian Scientist erkent deze waarheden en ziet in, dat zij niet alleen voor hem waar zijn, maar ook voor zijn medemens.

woensdag 13 juni 2012

Next chat 19 Juni 2012


The power of honesty

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on June 19, 2012 at 2:00 pm EDT. Please come back to hear the broadcast!
Carol Rockhold Miller
"Honesty is spiritual power. Dishonesty is human weakness, which forfeits divine help," writes Mary Baker Eddy in the Christian Science textbook, Science and Health with Key to the Scriptures (p. 453). Honesty can be tender and kind as it guides someone from a life of trouble into a brighter day. It can also be strong enough to defy the worst forms of corruption and evil. This spiritual power, which supports all who wish to be truthful and good, is a sure guide to right behavior in the face of temptation and offers profound  protection in times of trial. To learn more about how honesty strengthens and restores, join this chat with a Christian Science practitioner.
About Carol Rockhold Miller: Carol is a Christian Science practitioner living in Princeton, New Jersey. Prior to moving to Princeton a few years ago, she lived in New York City for many years, where she still maintains an office.  She worked with the Committee on Publication for the state of New York for over 20 years. Carol loves both the city and the country and especially enjoys the beauty of nature and of music. She has had several articles published in the Christian Science Sentinel and The Christian Science Journal.

maandag 11 juni 2012

Steunen


“Voor hen, die op het alles-dragend oneindige steunen, is het heden rijk aan zegeningen.” Dit schrijft Mrs. Eddy in het Voorwoord van Wetenschap en Gezondheid blz. vii, als openingszin. Wat wordt bedoeld met steunen? Het woordenboek legt uit dat steunen, leunen, ondersteunen, figuurlijk ‘gegrond zijn op’ betekent. Wij zijn gegrond op het ‘alles-dragend oneindige’ en voorspoed en weldaad zullen ons vandaag rijkelijk toekomen. Wanneer wij, in schijnbare moeilijkheden, ons houden aan het feit dat God ons altijd steunt, zullen we ontvangen wat we nodig hebben. Steunen op het “alles-dragend oneindige”, dat wil zeggen gehoorzaam God volgend, waarheen we ook geleid worden, kunnen we ervan verzekerd zijn dat zegeningen altijd ons deel zijn. Door te begrijpen dat God alles-in-alles is, zullen verdriet, pijn, geboorte, ziekte en dood, wegvallen. We hebben de keuze om elk moeilijkheid te zien òf als een ondraaglijk kruis òf als een stapsteen om boven de mist van stoffelijk denken uit te komen en een helder inzicht te krijgen van Liefde’s voorziening en zorg. En met open ogen zien, dat God altijd aanwezig was om ons te steunen.

zondag 10 juni 2012

Voorziening


Wanneer Christian Scientisten het vraagstuk van voorziening en de vervulling van menselijke noden overdenken, komt de geliefde uitspraak van Mary Baker Eddy altijd als eerste in gedachte. Op blz. 494 van Wetenschap en Gezondheid schrijft zij: “De goddelijke Liefde heeft altijd voorzien en zal altijd voorzien in alles wat de mens van node heeft.” De vraagt rijst misschien: “Hoe voorziet de goddelijke Liefde in mijn menselijke nood? Moet ik de een of andere stap nemen, of wacht ik geduldig totdat God Zijn gaven schenkt?” Veronderstel, dat iemand op een heldere, zonnige morgen wakker wordt en merkt dat hij in een kamer zit, waar de zware gordijnen voor de ramen gesloten zijn. Zou hij wachten, totdat het zonlicht de duisternis doordringt en de kamer verlicht? Het antwoord is: Neen, hij zou zelf handelend optreden en de gordijnen opentrekken. Dan zou het zonlicht vrij naar binnen stromen en de duisternis verdrijven. Zo ook is het licht van de goddelijke Liefde altijd aanwezig om in onze menselijke noden te voorzien, maar wij moeten eerst het gordijn of de stoffelijke sluier van het stoffelijk denken opzij trekken en toelaten dat het licht van Waarheid en Liefde onze blik verheldert en ons bewustzijn vergeestelijkt. Dan zullen wij ervaren, dat de goddelijke Liefde ons tegemoet komt en in onze menselijke noden voorziet. Indien wij met ernst en eerlijk ons deel doen, zullen we merken, dat de goddelijke Liefde altijd bereid is om in onze behoefte te voorzien en ons te helpen.

vrijdag 8 juni 2012

Onnoemelijke hulp


In het bewustzijn van God als Liefde verdwijnen de angsten, belemmeringen, de ijdelheden en de vernederingen, die de opvatting van mensen over zichzelf en anderen hinderen. Zij worden vervangen door de liefde van de Liefde.  In haar Message to the Mother Church for 1902 (blz. 8 en 9) wordt de grote omvang van gebed als volgt door Mrs. Eddy belicht: “Geestelijke liefde brengt de mens het bewustzijn dat God Liefde is, geeft de mens macht die tot onnoemelijke hulp strekt.” In dit bewustzijn van God als Liefde, in zelf-bewuste gemeenschap met Hem weten de mensen, dat zij in de alomtegenwoordigheid verblijven. De uitkomst van dit weten is macht die tot onnoemelijke hulp strekt - in de hemel en op aarde. En dan leren wij begrijpen, hoe het kwam dat Jezus te midden van haat, verraad, verlating en wraakzucht datgene kon behouden wat alle kwaad overwint. “Het gebed is het benutten van de liefde, waarmee Hij ons liefheeft” Neen en Ja, blz. 39.

Zuiverheid


Alles wat van de Godheid komt is goed en wordt door God bestuurd, terwijl “Het geloof, dat er leven in de stof is, zondigt bij iedere stap,” zegt Mrs. Eddy in Wetenschap en Gezondheid blz. 542. De tegenstrijdige gedachtelijke elementen, die het schijnbare menselijk begrip vormen, staan oneindig ver van elkaar en zijn geheel van elkaar gescheiden. Zij moeten erkend worden als goed of kwaad, waar of onwaar, werkelijk of onwerkelijk; als wortelend in God of in het verondersteld `’bedenken van het vlees”; als bestaande of niet bestaande. Op blz. 300 zegt Mrs. Eddy: “Het tijdelijke en onwerkelijke raken nooit het eeuwig werkelijke.” En zij voegt eraan toe: “Deze tegenovergestelde hoedanigheden zijn het onkruid en de tarwe, die zich nooit werkelijk vermengen ofschoon zij (voor het sterfelijk oog) naast elkaar groeien tot de oogsttijd; dan zal de Wetenschap de tarwe van het onkruid scheiden door het besef, dat God altijd tegenwoordig is en dat de mens de goddelijke gelijkenis weerspiegelt.” Jezus keek door het masker van stoffelijke persoonlijkheid heen en zag de mens zoals hij in Geest bestaat, zonder een sterfelijke smet. Hij zag de ingeboren  reinheid, die te voorschijn kwam als het berouw van Maria Magdalena. Het is onze eigen zuiverheid van gedachte, onze eigen geestelijke rechtschapenheid, die het blijk van ‘s mensen volmaaktheid in anderen ziet en beschermt.

woensdag 6 juni 2012

Next chat 12 Juni 2012


Sentinel Audio chat

Real Fatherhood

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on June 12, 2012 at 2:00 pm EDT. Please come back to hear the broadcast!
Thomas Mitchinson
What’s a good role model for being a dad? What are the qualities that make up a great father? In this chat, we’ll explore a spiritual approach to fatherhood. We’ll look at how fathers can reflect the divine Father-Mother God, and lean on God, the one true parent of us all, for guidance. And we’ll see that those who may feel a lack of fatherhood in their lives can find a constant fathering presence in God, divine Love.
Bring your questions to this live chat with Christian Science practitioner (and father) Thomas Mitchinson, from Naperville, Illinois, and help us all find an uplifted sense of fatherhood.
About Thomas Mitchinson: Thomas "Tim" Mitchinson is a graduate of Elmhurst College in Elmhurst, Illinois, where he earned a degree with a triple major in political science, history, and education. Since his time at Elmhurst he has given 25 years of his life to the Christian Science practice, and remains a listed practitioner in Naperville, Illinois, to this day. Tim has written over 50 metaphysical articles for The Christian Science Journal,Sentinel, and Monitor, and is also serving as Committee on Publication for the state of Illinois.

dinsdag 5 juni 2012

Vergeef ons


Alle Christenen bidden (Matt. 6:12): “Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren", en Jezus maakt duidelijk, dat wij elkaar niet zevenmaal, maar “tot zeventig maal zevenmaal” moeten vergeven. Het hele leven van Jezus was een leven van vergeven en dienen. Hij genas allen, die tot hem kwamen, zonder te letten op ras, rang of stand. Ondanks de hardnekkige pogingen van zijn vijanden om hem er toe te brengen met hen te redetwisten en hem aan te zetten boos op hun valse beschuldigingen in te gaan, was hij in staat zijn rechtschapenheid en welwillendheid ten opzichte van hen te bewaren. Het wezen en de aard van de leer van Christian Science wordt duidelijk in een mooie passage door Mary Baker Eddy geschreven in haar Message to the Mother Church 1902, blz. 19: “De Christian Scientist koestert geen wrok; hij weet, dat dit hem meer zou schaden, dan al de boosaardigheid van zijn vijanden. Broeders, evenals Jezus vergaf, zo vergeeft ook gij alzo. Ik zeg het met vreugde, - niemand kan mij een belediging aandoen, die ik niet zou kunnen vergeven.”

maandag 4 juni 2012

Gezin

"Geliefde leerlingen, gij hebt het pad betreden. Spoedt u geduldig voorwaarts; God is goed, en het goede is de beloning voor allen, die God naarstig zoeken"! (Miscellaneous Writings , blz. 206). Niemand kan alleen of voor zichzelf alleen vooruit komen. Zijn ene hand moet in die van God, en de andere in die van de mensheid rusten. Telkens als men iemand serieus hoort zeggen: "Ik wil alles doen om mijn gezin te helpen," dan fluistert ons hart: wie behoort tot ons gezin? Van Liefde komt het antwoord: Al Gods kinderen. Ja allemaal!
   "Door uw stil vertrouwend streven,
   Door uw blij en helpend woord
   Heft gij aardse harten opwaarts,
   Hun ter wille treed dan voort!"

zondag 3 juni 2012

Olie


Jakobus (5:14) schreef : “Is iemand, krank onder u? Dat hij tot zich roepe de ouderlingen der gemeente, en dat zij over hem bidden, hem zalvende met olie in de Naam des Heeren.” Weinigen zullen deze verwijzing naar olie als een medisch voorschrift zien, want zelfs van uit een medisch standpunt kan olie nauwelijks als een wonder-middel tegen kwalen worden beschouwd. Wat is dan deze olie? De ware betekenis van goddelijke zalving wordt door Jesaja (61:3) verkondigd in zijn profetie over de komst van Christus, bestemd “om de treurigen Sions te beschikken dat hun gegeven wordt sieraad voor as, vreugde-olie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor een benauwde geest”. Telkens en telkens weer hebben zij, van wie geluk en gezondheid beide verdwenen, en bij wie verwachtingen in rook opgegaan waren, ervaren in Christian Science, dat zij gezalfd werden met de geestelijke olie van vreugde, dankbaarheid, toewijding, bezieling en daarbij gezegend werden met overvloedige gezondheid en kracht.

zaterdag 2 juni 2012

Annual Meeting 2012 LIVE


LIVE: Social Media / Concord / Music Program: Called to Music / Annual Meeting 2012 / JSH-Online


vrijdag 1 juni 2012

Verwachting


Het is belangrijk te weten dat wij, door gebed, de kracht of macht van het onweerstaanbare goede kunnen verwachten en tot uitdrukking zullen zien komen. Paulus schreef (1 Kor. 15:58): “Zo dan, mijn geliefde broeders! Weest standvastig, onbeweeglijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heeren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heere.”  Wanneer een genezing op zich schijnt te laten wachten, moet onze verwachting van de overwinning van Waarheid toenemen in plaats van afnemen. Om vooruitgang te boeken, vraagt men God om meer en grotere verwachting van de onmiddellijke overwinning door de werking van de majesteitelijke wet van God. Door erkenning van de grootsheid van Leven, het voorwaarts gaan en het doel er van  te erkennen, struikelt men niet over zulke kleine steentjes als overgevoeligheid, lichtgeraaktheid, of zelf-medelijden, en evenmin kan het verontrustend werken of men ontmoedigd worden. Uw mentale voetstappen stijgen daar boven uit, als men loopt op het pad van geestelijke vooruitgang. Zo zal ieder, die de ster van onzelfzuchtig dienen volgend, op de rechte veilige weg van liefde, gezondheid in God vinden.